Nr.36 - Gl. Strandvej i Humlebæk fiskerleje

Sagsnr.: 15/1015

 

Beslutningstema

Status for projekt på Gl. Strandvej i Humlebæk fiskerleje, samt stillingtagen til sagens videre forløb.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Trafikken og mulige foranstaltninger på Gl. Strandvej igennem Humlebæk fiskerleje, har været behandlet flere gange i det tidligere Plan-, Miljø og Klimaudvalg. Seneste behandling var på mødet den 30. november 2017. Sagen er med seneste styrelsesvedtægt overgået til Infrastruktur og Teknikudvalget.

 

Baggrunden for er, at beboerneder bor langs vejen, oplever at bilister kører for stærkt, og at der gennemkørende og tung trafik. Desuden opleves problemer med parkede biler, særligt i weekenderne når der er store udstillinger på Louisiana.

Vurdering af trafikken på strækningen

Kommunens tællinger fra 2015 viser, at der kører ca. 650 biler på vejen i døgnet. Vejen er dermed blandt de mindre belaste de veje i kommunen.

 

Gennemsnitshastigheden er målt til 32 km/t og er dermed lavere end den nuværende hastighedsskiltning på 40 km/t. Lastbiler/busser udgør 2 - 4% af den samlede trafik. Trafikken er dermed inden for vejreglernes acceptable grænse for veje af denne type. Der er ikke noget der tyder på at vejen bliver brugt til smutvejskørsel som alternativ til Humlebæk Strandvej.

 

Administrationen har tilbudt at lave nye målinger på strækningen, men det afventer den igangværende ombygning på Humlebæk Strandvej.

 

For så vidt angår parkering er der konstateret betydelig parkering i den østlige vejside, især i weekenden, når der er store udstillinger på Louisiana. Beboerne benytter også vejen til parkering.

 

Der pågår et analysearbejde vedrørende mulighederne for at udvide parkeringsudbuddet omkring Louisiana. Dette arbejde fremsættes til særskilt politisk behandling.

 

En arbejdsgruppe med deltagelse af beboere fra området.

Kommunen og beboerne nedsatte i 2016 en arbejdsgruppe med repræsentanter for beboerne og teknikere fra kommunen. Arbejdsgruppen har undersøgt mange forskellige muligheder for løsning af de oplevede problemer på strækningen. Arbejdet er blandt andet dokumenteret i et notat, som tidligere er blevet fremlagt for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Der er i samarbejde med borgerne designet et trafikforsøg på strækningen. Forsøget blev vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30. maj 2017. 

 

Forsøgets 1. etape indeholder vejindsnævringer i den nordlige og sydlige ende af strækningen, samt indrykning af sten langs vejen. Etape 1 er gennemført.

 

Forsøgets etape 2 indeholder såkaldte forsætninger, som er vejindsnævringer, der placeres skiftevis i hver side af vejen gennem fiskerlejet, kombineret med en anbefalet hastighed på 30 km/t, og eventuelt delvist parkeringsforbud. Etape 2 er ikke gennemført, da beboerne, som er med i arbejdsgruppen, ikke mener at forsætninger kan udføres i et design, som respekterer områdets karakter.

 

Forslag til løsninger

 

Forsætninger

Det er administrationens vurdering, at realisering af etape 2, med forsætninger, som placeres skiftevis i højre og venstre side af vejen, både vil begrænse mulighederne for parkering og reducere bilernes hastighed, hvilket vil gøre strækningen mindre attraktivt for eventuel gennemkørende trafik. Etablering af forsætninger vil ikke være i modstrid med fredningen i området.

 

Hvis forsætningerne suppleres af et eventuelt parkeringsforbud, vil det i givet fald også gælde for beboerne på vejen. Eventuelt parkeringsforbud kan derfor afvente virkningen af forsætningerne.

 

Lukning af vejen

Beboerne har foreslået at vejen lukkes eller ensrettes. Dette har været undersøgt med Helsingør kommune, som er part i sagen, da vejen krydser kommunegrænsen, og som derfor jf. vejloven, skal være indforstået hermed.

 

I Helsingør kommune er sagsbehandlingen på dette område delegeret til administrationen, som har følgende bemærkninger til forespørgslen om lukning eller ensretning:

 

  • Indkørselsforbud for trafikken i nordgående retning på Gl. Strandvej vil ændre markant på rutevalget for alle beboere med adresse på Gl. Strandvej, herunder også beboere i Helsingør Kommune. For personer som kommer fra syd, vil der dagligt være tale om omvejskørsel på op til flere kilometer.
  • Indkørselsforbud er et forkert redskab at benytte, når det primært er parkering langs Gl. Strandvej, som er udfordringen.
  • Indkørselsforbud kan afstedkomme frustration hos både beboerne på gl. Strandvej og beboerne i Helsingør Kommune over gentagne overtrædelser af forbuddet. Det vil være et forbud, som politiet reelt ikke har mulighed for at kontrollere.
  • Anvendelse af indkørselsforbud står ikke mål med det problem der ønskes løst. Hvis denne type forbud kan bruges på Gl. Strandvej – kan skiltningen sættes op alle vores kystnære veje, hvilket ikke gavner offentligheden, turismen mv.
  • Såfremt Fredensborg Kommune ønsker at etablere en løsning der begrænser fremkommeligheden for Helsingør Kommunes borgere i området, skal sagen fremlægges Kommunens Teknik, Miljø og Klimaudvalg.

 

På opfordring fra beboerne besluttede Plan-, Miljø og Klimaudvalget den 30. november 2017, at der i første kvartal 2018 inviteres til et politisk fællesmøde med Helsingør Kommune vedr. lukning af vejen.

 

Administrationens vurdering

Vejen krydser kommunegrænsen til Helsingør, og fungerer på begge sider af kommunegrænsen som lokalvej med adgang til ejendommene langs vejen, og som almenhedens adgang til de rekreative områder langs vandet. Vejen er i forhold til andre veje i kommunen ikke særligt belastet af trafik eller høj hastighed. Der er dog i nogle weekender tydelig efterspørgsel efter parkering langs vejen.

 

Administrationen vurderer, at realisering af forsøgets etape 2 med etablering af forsætninger, kombineret med hastighedsanbefaling og eventuelt parkeringsrestriktioner, vil kunne afhjælpe hovedparten af beboernes oplevede gener fra trafikken på Gl. Strandvej. Det er administrationens vurdering at forsætninger kan udføres i overensstemmelse med områdets karakter.

 

Administrationen er ud fra et myndighedsfagligt og teknisk synspunkt enig i de vurderinger, som Helsingør Kommune har fremsat vedrørende lukning og ensretning af vejen.

 

Administrationen bemærker i øvrigt, at en begrænsning af adgangen til området kan være i strid med fredningen for området, da det fremgår af fredningsafgørelsen fra 30. juli 2008 at fredningen blandt andet har til formål ”at forbedre offentlighedens adgang og færdsel”.

 

Videre skridt i sagen.

Da ansvaret for sagen er overdraget til Infrastruktur og Teknikudvalget bør udvalget drøfte rammerne for et eventuelt møde med Helsingør kommune om begrænsning af trafikken på vejen.

 

Udvalget bør desuden drøfte eventuel realisering af etape 2 med etablering af forsætninger på vejen.

 

Samarbejdet med Louisiana om parkeringspladser fortsætter uafhængigt af denne sag.

Administrationen bemærkede i sagen fra november 2017 at der er brugt mange resurser på denne sag og at der er behov for klarhed, således at løsning af andre presserende sager kan nyde fremme.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur og teknikudvalget

Indstilling

1.    At udvalget tager stilling til sagens videre forløb.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

- At det undersøges om der kan laves en parkeringsordning med restriktioner, forsøg med indsnævringer mv.

- At Helsingør Kommunens by-, plan- og miljøudvalg snarest muligt inviteres til et politisk dialogmøde om mulig ensretning af vejen og muligt forbud mod gennemgående tung trafik.