Nr.34 - Takst for opsætning af mobilmast på vejareal

Sagsnr.: 18/3931

 

Beslutningstema

Infrastruktur- og Teknikudvalget forelægges en sag om en nedjustering af taksten for råden over vejareal til digital infrastruktur.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den 20. april 2015 tilsluttede Økonomiudvalget sig en indstilling fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget om, at taksten for opsætning af mobilmaster og teknikskabe på vejareal følger kommunes takster for leje af kommunale ejendomme til samme formål.

 

Benyttelse af vejareal til varige eller midlertidige anlæg er reguleret i Lov om offentlige veje § 80, som også giver kommunen mulighed for at kræve en leje for at stille kommunens areal til rådighed for master og de teknikskabe, der servicerer mastens udstyr.

 

Den 20. november 2017 besluttede Økonomiudvalget at nedsætte den gældende leje for opsætning af master på kommunale arealer fra 35.000 kr./år (2014-priser) til i stedet fra og med 1.1.2018 at tage udgangspunkt i SKATS offentlige vurdering af den pågældende matrikel, hvor arealet er beliggende (se link til sagen nedenfor). Samtidig besluttede Økonomiudvalget, at lejen fra 1.1.2019 reguleres med nettoprisindekset, dog maksimalt med 2½ pct, og at uopsigelighedsperioden ændres fra 5 til 10 år. Hvis arealet ikke er selvstændigt vurderet – eksempelvis i forbindelse med udstykning – fastsættes værdien som en gennemsnitsværdi af den offentlige vurdering af de nærmest omliggende arealer. Økonomiudvalgets beslutning omhandlede ikke udleje af vejareal.

 

Mobilselskaberne havde i en lang periode forud for Økonomiudvalgets beslutning den 20. november 2017 været tilbageholdne med at udbygge mobilnettet i kommunen, primært som følge af kommunens lejepriser. Mobilselskaberne var dog indstillet på at committe sig til at investere i den digitale infrastruktur i kommunen, forudsat at kommunen ville nedjustere lejeniveauet, således at der tages udgangspunkt i SKATS offentlige vurdering.

 

Administrationen anbefaler, at taksten for udleje af vejareal til digital infrastruktur også nedsættes, så der tages udgangspunkt i SKATS offentlige vurdering af de nærmest omliggende arealer. Vejarealer er altid i sig selv vurderet til 0 kr. Det anbefales videre, at lejen nettopristalsreguleres, dog maksimalt med 2½ pct.

 

Administrationen kan ved en godkendelse af opsætningen af en mobilmast stille vilkår, så længe disse begrundes i trafiksikkerhed, fremkommelighed eller vejarealets benyttelse til vejformål. Administrationen vil i forbindelse med en eventuel godkendelse stille krav om, at masten skal fjernes med en frist på 6 måneder, hvis arealet skal bruges til vejformål. Hvis vejtekniske forhold gør det nødvendigt, at en mobilmast kan fjernes hurtigere fra et vejareal, kan administrationen fastsætte en kortere frist i den konkrete sag.

 

Efter administrationens opfattelse bør opsætning af digital infrastruktur på vejareal også have undtagelsens karakter, således at der så vidt muligt skal findes en placering på ikke-vejarealer.

 

Der er endnu ikke placeret mobilmaster på vejareal i kommunen, idet mobilselskaberne har fundet det for dyrt med en leje på over 35.000 kr./år, når de samtidig kan blive pålagt at fjerne masten igen med 3 måneders varsel. Det koster omkring 1 mio. kr. at etablere en mobilmast.

 

Lejeberegning:

Fastsættelse  af lejen tager udgangspunkt i SKATS offentlige vurdering af de nærmest omliggende arealer.

 

Den årlige lejeberegnes på baggrund af vurderingen:

8,5 % af værdien

1.500 kr. til kommunens administration af lejeaftalen

Eksempel:

Grundværdi 5.197.900 – grundareal 24.094 m2.

Kvadratmeterpris: 215,73 kr./m2

8,5 % heraf:  18,34 kr./m2

Areal til mast og teknikrum: 50m2 x 18,34 kr./m2 = 917 kr./år

+ administrationsgebyr 1.500 kr.

Samlet årlig leje 2.417 kr.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje § 80.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Elektroniske bilag

Link til Økonomiudvalgets behandling af prispolitikken den 20 november 2017. Sagen er efterfølgende blevet åbnet klik her.

 

Indstilling

  1. At taksten for råden over vejareal til digital infrastruktur nedjusteres, så der tages udgangspunkt i gennemsnitsværdien af den offentlige vurdering af de nærmest omliggende arealer
  2. At lejen nettopristalsreguleres, dog med maksimalt 2½ pct.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

Godkender administrationens indstilling.