Nr.4 - Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Sagsnr.: 18/33463

 

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kvalitetsstandarden midlertidigt ophold blev ikke godkendt af økonomiudvalget på mødet den 10. december 2018 grundet henvisning til sundhedslovens § 140.

 

Baggrunden for at kvalitetsstandarden ikke blev godkendt var, at Kammeradvokaten i et notat har vurderet, at kommuner ikke kan kræve betaling for ophold på AKUT-stuer, hvor borgerne var henvist til af en læge. Dette gav grundlag for tvivl om, hvorvidt kvalitetsstandarden var i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kammeradvokaten henviser i sit notat til sundhedslovens § 138 om hjemmesygepleje, og udtaler, at opkrævning af egenbetaling i tilfælde, hvor hjemmesygeplejen ydes ved ophold på såkaldte akutstuer på plejecentre el. lign. er i modstrid med sundhedsloven § 138, hvorefter hjemmesygepleje skal være vederlagsfri. KL er uenig i kammeradvokatens vurdering. I finanslovsaftalen for 2019 er det dog anført, at det i lovgivningen skal præciseres i hvilket omfang, der er mulighed for at opkræve egenbetaling ved ophold på akutstuer.

 

Fredensborg Kommune havde i 2015 og 2016, 3 akutstuer, hvor egenbetalingstaksten var 0 kr. Det var særlige pladser, som borgerens læge kunne visitere til, hvis de vurderede, at borgeren var bedre tjent med et ophold på en akutplads frem for en hospitalsindlæggelse.

De 3 akutpladser var reserveret til lægerne. Derfor kunne indsatsen iværksættes inden for få timer og med kort varsel. Det vil sige, der også var sørget for ekstra bemanding. Lægen skulle stå for behandlingen og udarbejde en plan for opholdet. Formålet var at forhindre en hospitalsindlæggelse. Det viste sig dog, at lægerne ikke anvendte tilbuddet i særlig stor målestok, Akutstuerne stod derfor ofte tomme. Byrådet besluttede derfor i slutningen af 2016 at lukke disse pladser. Fredensborg kommune har ikke siden 2016 haft akutstuer, hvor læger kunne henvise til.

 

De borgere, som visitationen henviser til midlertidigt ophold, kan rubriceres i følgende kategorier.

  1. Borgere, der har behov for rehabilitering for at klare sig i eget hjem igen.
  2. Borgere, som af plejemæssige årsager ikke kan være i eget hjem i ventetiden på en plejebolig.
  3. Borgere i terminalfase, hvor plejen ikke kan foregå i eget hjem, fx enlige.
  4. Aflastning af demente borgere (Benediktehjemmet)

 

Den problemstilling, som kammeradvokaten behandler i sit notat, mener vi således ikke relevant for Fredensborg Kommune.

 

Der kan fortsat opkræves brugerbetaling på midlertidige pladser, der drives efter serviceloven jf. skrivelse fra Sundheds- og Ældreministeriet og KL – vedlagt som bilag

 

Fredensborg Kommune har alene midlertidige pladser, som har en anden bemanding og et andet formål så som rehabilitering, pleje og aflastning. Det er visitationen, som visiterer til disse pladser og således ikke efter en lægehenvisning.

 

For at undgå misforståelser omkring de midlertidige pladser, der er omfattet af kvalitetsstandarden, i forhold til akutstuer, fjernes henvisningen til sundhedslovens § 140 i kvalitetsstandarden for midlertidige ophold, således at det tydeligt fremgår, at disse midlertidige ophold ydes med hjemmel i serviceloven.

 

 

Såfremt udmøntningen af finanslovsaftalen i lovgivningen fører til, at der skal ske ændringer i kvalitetstandarden for midlertidige ophold, vil der blive fremlagt en revideret kvalitetstandard til godkendelse.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om social service

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 1.3 – Indfør sociale sikkerhedsnet

Verdensmål 3 - Sundhed og Trivsel

Arbejdsgrundlag - Livskvalitet i hverdagen

 

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

At kvalitetsstandarden godkendes.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Sagen udsat.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 24-01-2019

Handicaprådet følger sagen nærmere.