21-02-2019 kl. 17:30
Stortrommen

Medlemmer

Kristian Hegaard (B)

Louise Mehnke (A)

Thomas Elgaard (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Rene Nørbjerg (C)

Christen Amby (F)

Jørgen Elleboe (O)

Jens Andersen

Lilly Christensen

Kim Wentzel Oxenlund

Inga Lind-Madsen

Inge Zeisner

Dorthe Nielsen

Lis Kofoed

Afbud

Ingen

Nr.7 - Godkendelse af dagsorden

Nr.8 - Status på etablering af boliger på Teglgårdsvej

Sagsnr.: 18/27610

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om status på etablering af botilbud på Teglgårdsvej.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på mødet 24. september 2018 (behandlet på Social- og Seniorudvalgsmødet den 10. september), at der på Teglgårdsvej 423B i Humlebæk skal etableres boliger til unge med funktionsnedsættelse.

 

Boligerne har til formål at sikre, at Fredensborg Kommune kan tilbyde unge med sociale og psykiske funktionsnedsættelser et lokalt afklarings- og udredningsforløb, med henblik på at afklare den enkeltes fremtidige støttebehov.

 

Det blev i september besluttet, at boligerne skulle lejes ud som enkeltværelser. Denne konstruktion har administrationen sidenhen fundet uhensigtsmæssig. Dette skyldes, at udlejning af enkeltværelser er omfattet af lejelovens bestemmelser om bl.a. opsigelse. Det betyder, at lejeforholdet juridisk set vil være permanent, hvilket vil stå i vejen for formålet om et midlertidigt afklarings- og udredningsforløb for borgerne. På den baggrund er der i administrationen truffet beslutning om at etablere tilbud efter Servicelovens § 107, og nedenfor gives der en status for dette arbejde.

 

Status på arbejdet med etablering af boliger på Teglgårdsvej.

 

Nedenstående områder skal være på plads inden opstart af tilbuddet.

 

Godkendelse og lovgrundlag:

-         Da der etableres tilbud efter Servicelovens § 107 – midlertidigt botilbud, skal tilbuddet godkendes i Socialtilsyn Hovedstaden. Der er igangsat arbejde med henblik på at opnå godkendelse. Socialtilsynet oplyser, at der i nygodkendelsessager er en sagsbehandlingstid på cirka tre måneder, hvis sagen er fuldt oplyst. Sagsbehandlingstiden kan dog variere fra sag til sag afhængig af de konkrete forhold. Ansøgning om godkendelse sendes til Socialtilsyn Hovedstaden i starten af 2019. 

-         Da bygningen skifter funktion skal lokalplanen for området ændres. Der er igangsat proces for ændring af lokalplanen, som ventes afsluttet i januar 2019.

 

Socialfagligt indhold:

-         Arbejde for afklaring af præcist indhold og omfang i tilbuddets socialfaglige støtte er igangsat. Kommunen har været i dialog med Socialtilsynet i forhold til en konstruktion, hvor kommunen varetager myndighedssagsbehandlingen, er driftsherre i bygningerne, men hvor ydelsen i form af behandlingsdel og personaleansvar varetages af en leverandør, som kommunen udarbejder en kontrakt med.

-         Ovenstående konstruktion betyder, at der forventeligt skal indgås en kontrakt med en samlet værdi, der overstiger tærskelværdien for udbudspligt. Da sociale ydelser er underlagt mere fleksible regler i udbudsloven (light-regimet), forventes det at et eventuelt udbud vil kunne gennemføres indenfor en tre måneders periode.

-         Godkendelsesprocessen i Socialtilsynet og et eventuelt udbud efter light-regimet kan gennemføres sideløbende.

 

Drift:

-         Administrationen arbejder i øjeblikket på at afklare, hvordan kommunens driftsherreopgaver i forbindelse med bygningerne på Teglgårdsvej skal håndteres.

 

Der kan etableres botilbud på Teglgårdsvej 423B, når godkendelser og udbud er gennemført. Forventeligt senest 1. august 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Servicelovens §§ 85 og 107

Lov om socialtilsyn

Udbudsloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Etablering af botilbud på Teglgårdsvej referer til Byrådets Arbejdsgrundlag og FN’s Verdensmål på følgende måde:

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.9 - Regeringens udspil til Sundhedsreformen

Sagsnr.: 19/3989

 

Beslutningstema

Orientering om Regeringens udspil til Sundhedsreformen ”Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den 16. januar kom Regeringen med deres udspil til en sundhedsform.

 

Med sundhedsreformen har regeringen et ønske om, at sætte patienten først i sundhedsvæsnet med fire indsatsområder; patentrettigheder, sammenhæng, nærhed og kvalitet. Reformen rummer en række konkrete initiativer til et bedre sundhedsvæsen samt initiativer, der skal sikre bedre organisering af sundhedsvæsnet og flere penge til sundhed.

 

Regeringens udspil kan ses på https://www.regeringen.dk/nyheder/sundhedsreform/

 

I denne sagsfremstilling er der fokus på de områder, som har betydning for ældreområdet i en kommunal kontekst.

 

 

Udspillet

Overordnet

I udspillet lægges der op til, at der oprettes 21 sundhedsfællesskaber, der skal udvikle et sammenhængende nært sundhedsvæsen. Der skal laves en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. Regionerne nedlægges og omdannes til 5 sundhedsforvaltninger med samme beliggenhed i henholdsvis Aalborg, Viborg, Vejle, Sorø og Hillerød.

 

De 5 sundhedsforvaltninger overtager regionernes driftsopgaver på sundhedsområdet. Sundhedsforvaltningerne skal gennemføre nationale beslutninger og træffe egne lokale løsninger. Regeringen vil etablere et nationalt Sundhedsvæsen Danmark, som skal ledes af en bestyrelse. Sundhedsvæsen Danmark skal sikre sammenhængende og ensartede løsninger i hele landet. Den overordnede retning for sundhedsvæsnet fastsættes af Regeringen i samspil med Folketinget.

 

Sammensætning i sundhedsfællesskabet

Sundhedsfællesskabet skal bestå af repræsentanter fra sygehusene i området inklusiv psykiatrien, samtlige kommuner i området samt almen praksis. Sundhedsfællesskabet fungerer på to niveauer - et fagligt niveau, der skal drive udviklingen og en politisk overbygning. Det politiske niveau er sammensat af:

 • Et medlem fra sundhedsforvaltningens bestyrelse, den administrerende direktør fra akutsygehuset og øvrige sygehuse i sundhedsfællesskabet samt direktøren for psykiatrien.
 • Almen praksis deltager med 2 lokale repræsentanter.
 • Kommunerne deltager med borgmesteren og den relevante udvalgsformand fra kommunen.

 

Det faglige niveau er sammensat af 4 deltagere fra sygehusene, 2 repræsentanter fra almen praksis og én repræsentant fra hver kommune.

Sundhedsfællesskaberne

Sundhedsfællesskaberne har udgangspunkt i akutsygehusenes optageområder med deltagelse af sygehuse, kommuner og almen praksis (figur 1). Regeringen ønsker, at alle borgere oplever sammenhængende forløb med ”usynlige” overgange mellem sygehus, kommune og almen praksis, hvor sundhedspersonalet samarbejder glidningsfrit, uanset hvor de arbejder.

 

  Figur 1 (Kilde: Regeringens samlede udspil)

 

En central opgave for sundhedsfællesskaberne bliver at realisere målsætningen - om at en omstilling af behandlingen, der i første omgang skal aflaste hospitalerne for 500.000 ambulante behandlinger og 40.000 indlæggelser, svarende til en aktivitet for 2 mia. kr. frem mod 2025.

 

Sundhedsfællesskaberne vil understøttet af kvalitetsplanen skulle lave konkrete løsninger, der understøtter, at nye patientgrupper fremover kan behandles i eges hjem, i kommunale sundhedstilbud eller hos den praktiserende læge. – For den ældre medicinske patient kan det f.eks. betyde at et specialiseret sygeplejersketeam kan bidrage til fortsat behandling og pleje i borgerens eget hjem efter udskrivning eller at en indlæggelse helt undgås.

 

I forbindelse med kvalitetsplanen peger Sundhedsstyrelsen på en række områder, der i dag varetages i sygehusregi, som mere hensigtsmæssigt kan foregå uden for sygehusene i det nære sundhedsvæsen – se figur 2.

Figur 2 (Kilde: faktaark-Danmarks nye sundhedsvæsen).

 

En forudsætning for at, potentialerne kan nås er at, den kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsats styrkes og at der etableres et styrket tværfagligt samarbejde uden for sygehusene mellem praktiserende læger og kommunale fagpersoner.

 

Flere og styrkede kompetencer i det nære sundhedsvæsen

Regeringen vil sikre flere medarbejdere og styrke kompetencerne i det sundhedsvæsen og vil i regi af Nærhedsfonden give kommunerne til at kunne ansætte mere sundhedspersonale og løfte kompetencerne blandt medarbejderne. Regeringen vil gå i dialog med relevante uddannelsesinstitutioner, KL og Danske Regioner om at øge optaget og øge tilvejebringelsen af de nødvendige praktikpladser på sygeplejerskeuddannelsen.

 

Proces

Regeringen vil indbyde relevante organisationer, foreninger mv. for at høre deres synspunkter om regeringens udspil. Regeringen vil herefter indbyde Folketingets partier til forhandlinger om sundhedsreformen med sigte på at indgå en politisk aftale i foråret 2019. Herefter skal der gennemføres lovgivning.

 

Regeringen foreslår, at den nye organisering træder endeligt i kraft den 1. januar 2021.

I mellemtiden vil 2020 fungere som et overgangsår. De 21 sundhedsfællesskaber samt bestyrelserne for Sundhedsvæsen Danmark og de fem sundhedsforvaltninger begynder deres arbejde den 1. april 2020. De nye bestyrelser skal i 2020 forberede omstillingen, så den nye struktur kommer godt fra start.

 

Det nære sundhedsvæsen vil gradvist få tilført flere opgaver, efterhånden som almen praksis og kommunerne opbygger den fornødne kapacitet og kompetencer. Regionsrådene fortsætter indtil udgangen af 2020. De får fortsat ansvaret for beslutninger, der vedrører 2020.

 

Sundhedsreformens umiddelbare betydning for Fredensborg Kommune

Hvis sundhedsreformen realiseres, vil det, som udspillet er præsenteret i dag, betyde, at Fredensborg Kommune kommer i sundhedsfællesskab med 8 andre Nordsjællandske kommuner (De 8 kommuner vi allerede er i klynge med samt Rudersdal Kommune), de praktiserende læger i samme område samt Nyt Nordsjællands Hospital.

 

Regeringens målsætning om at aflaste 40.000 indlæggelser frem til 2025 vil svare til, at Fredensborg Kommune har ca. 300 færre indlæggelser i perioden indtil 2025. Det må forventes at målsætningen omkring ambulante behandlinger nedbringes via sundhedshuse eller almen praksis.

 

 

Øget kapacitet og flere kompetencer

 • I forhold til indsatsen over for ældre kronisk syge må det forventes, at kommunen skal opgradere kapaciteten i form af et øget antal sygeplejersker, herunder kompetenceudvikling af det sygeplejefaglige personale.
 • Der vil ligeledes være behov for øget kapacitet på de midlertidige pladser og (gen)etablering af akutpladser i tæt samarbejde med almen praksis. I forbindelse med byggeriet af Skovgården i Humlebæk øges kapaciteten på dette område fra 24 pladser til 40 pladser, som forventes delvist at dække behovet.
 • En styrket kapacitet på træning- og rehabiliteringsområdet.
 • I forhold til sundhedshuse indgår Fredensborg i samarbejdet om at videreudvikle sundhedshuset i Helsingør samt etablering af et nyt sundhedshus i Frederikssund. Det forventes, at disse vil danne model for flere sundhedshuse i de 9 kommuner, som skal knyttes tættere sammen med Nordsjællands Hospital.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet i hverdagen – ældreliv med muligheder.

 

Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel.

 

Kompetence

Social– og Seniorudvalget.

 

Elektroniske bilag

Danmarks nye sundhedsvæsen, fakta ark – Regeringens udspil til sundhedsreformen.

 

Indstilling

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 04-02-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.10 - Nivå Strandpark - Strandfortov og baderampe for handicappede

Sagsnr.: 19/1763

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal søges om tilladelse til etablering af et strandfortov og baderampe ved Nivå Strandpark, og om et sådan anlæg kan finansieres indenfor budgettet for projektet Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark. Udvalget skal endvidere tage stilling til om der skal søges midler via fonde til anlæg på strandparken allerede nu inden endelig vedtagelse af udviklingsplanen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har flere attraktive offentlige strande, men der er ingen strande, hvor der er handicapadgang til vandet. Nivå Strandpark er en af kommunens mest attraktive strande. Stranden er forsynet med en badebro og tidligere har der været etableret en handicapadgang til vandet. Det var imidlertid en driftsmæssig dyr løsning og hen af årene er denne adgang forsvundet.

 

I forbindelse med udarbejdelse af en visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark er der planlagt tilgængelighed for alle til strandparken. Udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark er endnu ikke vedtaget. Der er et ønske om at etablere en handicapvenlig adgang allerede nu og derfor er det vigtigt, at etableringen af denne adgang til vandet er fleksibel, så den eventuel kan flyttes til et andet sted på strandparken efter en vedtaget udviklingsplan for området. I det foreliggende udkast til en udviklingsplan for strandparken er der flere anlæg, som kan udføres uafhængigt af anlæg havnen. For at realisere disse anlæg skal der søges midler via fonde.

 

Forslag til teknisk løsning

Ved Nivå Strandvej 2 er det planen at etablere to handicap parkeringspladser. Herfra er der adgang til stranden og toiletbygningen via en eksisterende flisesti (kræver renovering). Fra flisestien etableres et strandfortov i form af et trædæk i en bredde á 1,50 meter, som sikrer at to kørestole kan passere hinanden. Trædækket følger terrænet ned til en platform ved den eksisterende badebro. Fra denne platform kan man dels komme niveaufrit ud på badebroen og dels komme ned i vandet på en baderampe, som følger havbunden. Baderampen følger parallelt med badebroen og ender i en platform i vandet. Baderampen forsynes med et rækværk så tilgængeligheden øges. Strandfortovet og baderampen er forankret i underlaget.

 

 

Tilladelser og myndigheder

 • Hele området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelseslinje. Der skal søges om dispensation hos Kystdirektoratet.
 • En baderampe i vandet er at sidestille med et slæbested. Det er Kystdirektoratet, der skal give tilladelse til dette.
 • Strandparken er omfattet af Nivå og Usserød Ådals fredning og Fredningsnævnet skal give dispensation til etableringen af anlæg indenfor fredningen.

 

 

Økonomi

Overslagspriser er hentet fra en leverandør af badebroer og Nordsjællands Park og Vej (NSPV).

 

Opgave

Leverandør

Beløb i 1.000 kr.

Levering og montering af et trædæk på land og rampe i vandet samt to platforme

Ekstern leverandør

397

Levering og montering af rækværk langs rampen i vandet

Ekstern leverandør

30

Etablering af handicapparkeringspladser

NSPV

40

Genetablering af flisesti fra parkeringspladsen til toiletbygningen

NSPV

40

I alt

 

507

 

Finansiering

Det foreslås, at strandfortov og baderampe indgår som en del af udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark. Den endelige placering er fleksibel, hvilket betyder baderampen evt. kan flyttes til en ny placering.

 

 

Udviklingsplan Nivå Havn og Strandpark

Beløb i 1.000 kr.

Rest budget 2018

1.140

Budget 2019

2.600

Baderampe

-420

Rest budget 2019

3.233

 

Administrationens vurdering

Det er ikke muligt at nå frem til en permanent placering af et strandfortov og baderampe, før visionsudviklingsplanen er vedtaget. Administrationen vurderer, at en midlertidig løsning for en badefortov og baderampe er en god og fleksibel løsning, der kan indbygges i realiseringen af den endelige visionsudviklingsplan.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven og Kystbeskyttelsesloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. at der søges om tilladelse til strandfortov og baderampe hos de relevante myndigheder
 2. at strandfortov og baderampe finansieres via Projektet Udvikling af Nivå Havn og Strandpark
 3. at muligheden for søgning af midler via fonde til anlæg i strandpark og naturområde igangsattes uafhængigt af at visionsudviklingsplanen ikke er endelig vedtaget.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-02-2019

Ad 1 – 3 Godkendt.

 

Nr.11 - Orientering

Sagsnr.: 18/26141

 

Nr.12 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/1773