Nr.8 - Status på etablering af boliger på Teglgårdsvej

Sagsnr.: 18/27610

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om status på etablering af botilbud på Teglgårdsvej.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på mødet 24. september 2018 (behandlet på Social- og Seniorudvalgsmødet den 10. september), at der på Teglgårdsvej 423B i Humlebæk skal etableres boliger til unge med funktionsnedsættelse.

 

Boligerne har til formål at sikre, at Fredensborg Kommune kan tilbyde unge med sociale og psykiske funktionsnedsættelser et lokalt afklarings- og udredningsforløb, med henblik på at afklare den enkeltes fremtidige støttebehov.

 

Det blev i september besluttet, at boligerne skulle lejes ud som enkeltværelser. Denne konstruktion har administrationen sidenhen fundet uhensigtsmæssig. Dette skyldes, at udlejning af enkeltværelser er omfattet af lejelovens bestemmelser om bl.a. opsigelse. Det betyder, at lejeforholdet juridisk set vil være permanent, hvilket vil stå i vejen for formålet om et midlertidigt afklarings- og udredningsforløb for borgerne. På den baggrund er der i administrationen truffet beslutning om at etablere tilbud efter Servicelovens § 107, og nedenfor gives der en status for dette arbejde.

 

Status på arbejdet med etablering af boliger på Teglgårdsvej.

 

Nedenstående områder skal være på plads inden opstart af tilbuddet.

 

Godkendelse og lovgrundlag:

-         Da der etableres tilbud efter Servicelovens § 107 – midlertidigt botilbud, skal tilbuddet godkendes i Socialtilsyn Hovedstaden. Der er igangsat arbejde med henblik på at opnå godkendelse. Socialtilsynet oplyser, at der i nygodkendelsessager er en sagsbehandlingstid på cirka tre måneder, hvis sagen er fuldt oplyst. Sagsbehandlingstiden kan dog variere fra sag til sag afhængig af de konkrete forhold. Ansøgning om godkendelse sendes til Socialtilsyn Hovedstaden i starten af 2019. 

-         Da bygningen skifter funktion skal lokalplanen for området ændres. Der er igangsat proces for ændring af lokalplanen, som ventes afsluttet i januar 2019.

 

Socialfagligt indhold:

-         Arbejde for afklaring af præcist indhold og omfang i tilbuddets socialfaglige støtte er igangsat. Kommunen har været i dialog med Socialtilsynet i forhold til en konstruktion, hvor kommunen varetager myndighedssagsbehandlingen, er driftsherre i bygningerne, men hvor ydelsen i form af behandlingsdel og personaleansvar varetages af en leverandør, som kommunen udarbejder en kontrakt med.

-         Ovenstående konstruktion betyder, at der forventeligt skal indgås en kontrakt med en samlet værdi, der overstiger tærskelværdien for udbudspligt. Da sociale ydelser er underlagt mere fleksible regler i udbudsloven (light-regimet), forventes det at et eventuelt udbud vil kunne gennemføres indenfor en tre måneders periode.

-         Godkendelsesprocessen i Socialtilsynet og et eventuelt udbud efter light-regimet kan gennemføres sideløbende.

 

Drift:

-         Administrationen arbejder i øjeblikket på at afklare, hvordan kommunens driftsherreopgaver i forbindelse med bygningerne på Teglgårdsvej skal håndteres.

 

Der kan etableres botilbud på Teglgårdsvej 423B, når godkendelser og udbud er gennemført. Forventeligt senest 1. august 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Servicelovens §§ 85 og 107

Lov om socialtilsyn

Udbudsloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Etablering af botilbud på Teglgårdsvej referer til Byrådets Arbejdsgrundlag og FN’s Verdensmål på følgende måde:

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.