Nr.37 - Lergravene i Nivå - orientering om helhedsplanen

Sagsnr.: 16/10291

 
Thomas Elgaard (V), Christen Amby (F), Kim Wentzel Oxenlund

Beslutningstema

Orientering om Helhedsplanen for Lergravene i Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

Forslag til Helhedsplan for Lergravene i Nivå (bilag 1) er skabt i fælleskab af en gruppe på 35 personer, som tilsammen repræsenterer en bred gruppe af borgere, interessenter og kommunen.

Gruppen har gennem en række møder fra januar til juni 2018 arbejdet ud fra visionen om, at lergravsområdet i 2021 er Nivås grønne hjerte, som understøtter folks gode og aktive liv gennem alle livets faser med den rekreative og vilde natur som ramme.

Det første udkast til en helhedsplan blev præsenteret på et dialogmøde den 19. maj 2018 i Nivå. Fra den 18. maj til 1. juni 2018 var udkastet udstillet på Nivå Bibliotek, og lå på kommunens hjemmeside. Postkasser placeret rundt om i lergravsområdet gav ligeledes mulighed for at komme med forslag eller bemærkninger til udkastet.

Planens greb

Arbejdsgruppen har haft stor fokus på at bevare og beskytte naturen i kombination med etablering af nedslag, der sikrer mulighed for at opleve et naturskønt område, skabe læring for børn, mulighed for leg og ophold samt sikre tilgængelighed for alle. Der arbejdes derfor i helhedsplanen med en zoneinddeling af området. Det sikrer, at store dele af området fortsat kan udvikle sig på naturens præmisser samtidig med, at mindre områder bliver tilgængelige med mulighed for leg, læring, ophold og oplevelse.

Vest for Kystbanen omkring sø 1 og engen er områderne prioriteret til aktivitetsområde for større børn og voksen, legeområde for mindre børn, et skovtårn med læring og ophold samt et område der specielt er planlagt for hunde.

Øst for Kystbanen ved sø 2, der er beliggende ved Sølyst Alle, er der taget hensyn til det boligområde, der ligger ud til den offentlige sti og søen. De eksisterende parkeringspladser ved tunellen bliver genoprettet, og der bliver etableret et handicapvenligt toilet i tilknytning til parkeringspladsen.

Sø 3, som er beliggende ned til Nivåvej, er prioriteret til ro, fordybelse og naturoplevelse. Der suppleres med enkelte stier, bænke til ophold, små platforme ved søen og et fugletårn med god tilgængelighed.

 

Tilgængelig for alle

Der laves et enkelt sammenhængende stisystem, der sikrer god tilgængelighed for alle rundt om de tre søer. Lergravene er et gammelt industrilandskab, og terrænet er som den dag, den sidste gravemaskine forlod stedet, og naturen fik mulighed for at generobrede området. Det er et spændende terræn, som nogle steder er stort set utilgængeligt. Det er prioriteret at skabe en rute, hvor alle har mulighed for komme rundt om søerne og enkelte steder ned til søerne. Der er mindre stier, hvor det ikke er muligt at skabe fuld tilgængelighed. Ved at prioritere enkelte stier kan færdslen i området delvis styres og andre områder prioriteres til udvikling af flora og fauna i området.

 

Nedslag og design

De største nedslag i helhedsplanen er skovtårn, fugletårn og toiletbygning, som udformes i samme design med en let lodret træbeklædning. Bænke i området udføres i samme design som er benyttet på den nærliggende Islandshøj, så der er en sammenhæng i valg af design på de kommunale arealer. På næsset ved sø 3 er en siddeanordning, som har sit eget design.

 

Fugletårn

Målgruppen er børn og voksne. Placeringen er i udpeget i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening for at skabe optimale forhold til at betragte og lære om fugle i området, samt give adgang for alle grupper af borgere. Det er et åbent tårn, hvor alle har mulighed for at opleve udsigten.

Skovtårnet

Skovtårnet er samlings- og formidlingspunktet i området. Det er et trappetårn uden elevator for borgere og skoleklasser i særdeleshed. Det skal være sjovt at komme op, men skal ikke indbyde til ophold øverst oppe. Tårnet placeres i lysningen øst for aktivitetskilen. Det placeres med ryggen til beplantningen og i bunden laves et mindre område, hvor eksempelvis daginstitutioner eller skoleklasser kan stå i læ for regn og vind og lave opgaver, familier kan holde børnefødselsdag mm. Skovtårnet bliver udgangspunktet for formidling om områdets naturværdier og historie. Placeringen og højden på tårnet skal betragtes med sammenhæng i området, og når formentlig i en højde omkring 10 meter. På grund af terrænet og beplantningen i området vil det ikke være udsyn til og fra de omkringliggende boligområder.

Det kan evt. udformes, så spejderne har mulighed for at klatre på ydersiden af tårnet. Det skal dog konstrueres, så det ikke er muligt at klatre uden opsyn. Det opføres i en let konstruktion af metal med en træbeklædning i lighed med fugletårnet.

Toilet

Toiletbygningen er en enkelt konstruktion med beklædning i lighed med fugletårn og skovtårn. Handicaptoilettet indrettes med elementer, der er nemme at renholde. I tilknytning til bygningen indrettes et mindre rum med mulighed for opbevaring af grejkasser til brug for skoler, daginstitutioner og eventuelt andre besøgende.

 

Lege- og opholdsområde

Målet er at skabe et område, hvor familier og borgere generelt kan hygge sig og hvor børnene kan lege. Området placeres øst for den tørre lergrav, der vil således ikke være udsigt fra det omkringliggende boligområde.

Legefaciliteterne, der henvender sig til børn op til ca. 8 år, placeres i området omkring den allerede eksisterende halmlabyrint. Området suppleres med flere legeelementer i naturmaterialer samt en bålplads og bord/bænke.

Legeområdet samles omkring et terrasseret område. Den mindre terrænbearbejdning er med til at give legeområdet et samlingspunkt. Derudover er der indpasset et opholdsområde med bålplads og bord/bænke omkring shelteren.

 

Område for hunde

Hundelegestue

Lergravsområdet er meget brugt til luftning af hunde. Et indhegnet område til hunde, hvor hundeejerne kan lege og socialisere deres hunde i hyggeligt samvær med andre hundeejere. Området til hunde kan være med til at forhindre utilsigtet hundeleg ved legeområdet for børn, hvor det kan skabe utryghed og uhygiejniske forhold for børnene. Området på ca. 50 x 30 meter er placeret i det lille skovområde tæt på kystbanen. Det ligger umiddelbart op til Naturstyrelsens hundeskov i Lave Skov.

Hundebadested

Mange hundeejere giver deres vandglade hunde lov til at springe i søerne. Ved at udpege officielle hundebadesteder, er erfaringen, at der kan undgås konflikter, når andre brugere af et område kan henvise til et officielt hundebadested.

Ved lergravene foreslås et officielt hundebadested øst for bebyggelsen Øresundshøj.

 

Læring

Der skabes mulighed for læringsmiljøer forskellige steder i området. Der er mulighed for opsætning af grejkasser til brug for undervisning mm. I salamandersøen i den tørre lergrav findes stor vandsalamander. Det er en beskyttet dyreart, som kommunen er forpligtigede til at beskytte og sikre deres levesteder. Det gøres blandt andet ved at skabe mulighed for et læringsmiljø i tilknytning til søen, hvor naturen i området formidles. Ved fugletårn og skovtårn skabes der ligeledes mulighed for læring om naturen. Lergravsområdet er et gammelt teglværksområde, men områdets geologiske oprindelse er ikke længere til at se. Det er planen at der blotlægges et profil, så istidens aflejringer kan ses og historien om Nivå som teglværksby kan fortælles.

 

Skiltning og formidling

Der skiltes ved indgangene til lergravsområdet, derudover vil der kun være skilte ved læringsområder og hundeområdet.

Tunnelen, der binder områderne øst og vest for Kystbanen sammen, rummer potentiale for formidling. På væggene fortælles områdets teglværkshistorie i billeder.

Der arbejdes videre på en digital formidling. En digital formidling som kan testes af ved lergravene og på sigt omfatte hele Nivå.

 

Drift

Driften omfatter alle elementer i området inklusiv rengøring af toilet, fugletårn og skovtårn. Der opsættes affaldsbeholdere ved indgangene og ved lege- og opholdsområdet.

 

Fundraising

Af speciel interesse er skovtårnet, formidlingen generelt, herunder den digitale og lege/aktivitetsområdet på engen.

 

Tidsplan for endelig vedtagelse

Medio september

Tilretning af helhedsplan forud for politisk behandling

Primo oktober

Politisk behandling. Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Lergravene i Nivå

Ultimo oktober

Helhedsplan for Lergravene i Nivå er endelig tilrettet.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel 

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Verdensmål 11 – Bæredygtige Byer og lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

 

Byrådets Arbejdsplan 2018-2021:

Bygninger og byrum skaber liv

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Det skal være nemt og sikkert at komme frem

Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Handicaprådet.

Elektroniske bilag

 

 

Indstilling

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 27-09-2018

Indstilling taget til efterretning. Handicaprådet takker for den gode gennemgang, og indstiller til at Danske Handicaporganisationers tilgængelighedsgruppe inddrages i det videre arbejde med at konkretisere planen.