22-11-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Kristian Hegaard (B)

Thomas Elgaard (V)

Rene Nørbjerg (C)

Christen Amby (F)

Jørgen Elleboe (O)

Bjørn Svensson (Ø)

Jens Andersen

Lilly Christensen

Kim Wentzel Oxenlund

Inga Lind-Madsen

Dorthe Nielsen

Lis Kofoed

Afbud

Louise Mehnke (A)

Inge Zeisner

Nr.50 - Godkendelse af dagsorden

Louise Mehnke (A), Inge Zeisner

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-11-2018

Dagsorden godkendt

Nr.51 - Center for Familie og Handicaps kvalitetsstandarder for 2019

Sagsnr.: 18/22600

 
Louise Mehnke (A), Inge Zeisner

Beslutningstema

 

Handicaprådet skal afgive høringssvar om kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister for 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder på børnehandicap og voksenhandicap.

 

Kvalitetsstandarderne beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, Fredensborg Kommune som udgangspunkt tilbyder borgerne. Standarderne er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer, selvom de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov.

 

I november 2017 blev Politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri organisatorisk flyttet til det nuværende Center for Familie og Handicap. Det har givet anledning til, at kvalitetsstandarderne på børnehandicap og voksenhandicap er blevet gennemarbejdet med henblik på at sikre en ensartethed, læsevenlighed og gennemskuelighed.

 

På mødet bliver der redegjort for forskellen mellem de tidligere og nye standarder.

Bevilling

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

 

Serviceloven, Sundhedsloven og lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

 

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om

1. Det er sejt at være dygtig

2. Livskvalitet i hverdagen

3. Du kan mere end du tror

 

Understøtter FNs verdensmål om

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

16.6. Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

16.7. Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer” er også af mere generel karakter i forhold til

Kommunens arbejde.

 

Kompetence

Handicaprådet

Indstilling

 1. At Handicaprådet afgiver høringssvar om kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister for 2019.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-11-2018

Handicaprådet ønsker at få forelagt kvalitetsstandarderne for 2020 samlet for børne- og voksenhandicap samt ældreområdet.

Handicaprådet bemærker, at kvalitetsstandarderne skal være let tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Handicaprådet ønsker, at det er tydeligt i kvalitetsstandarderne fremgår, hvordan kommunen sikrer kvaliteten hos leverandørerne.

Nr.52 - Handicaprådets Tilgængelighedspulje 2019

Sagsnr.: 18/30835

 
Louise Mehnke (A), Inge Zeisner

Beslutningstema

At Handicaprådet drøfter tilgængeligpuljens midler i 2019 med henblik på hvilke fokusområder Handicaprådet ønsker at målrette og styrke i 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Handicaporganisationernes Tilgængeligheds- og Kommunikationsgruppe, som hidtil har bidraget med at stillet forslag til fordeling af tilgængeligpuljens midler, er i 2018 blevet opdelt i to grupper. Handicaprådet kan derfor med fordel beslutte hvilke fokusområder puljens midler skal målrettes i 2019, således at de to grupper har en økonomisk fordelingsramme for puljens midler. Midlerne forventes at ligge på samme niveau som i 2018 på 166.000,- kr. Det er endnu ikke afklaret om de skal reduceres med 2 %.

 

 

Kommunikation

 

Dag- og Aktivitetscentre

Høreforeningen og kommunens tilgængelighedskoordinator har i efteråret 2018 været på besøg på kommunens dag- og Aktivitetscentre for at se på de hvilke muligheder et mobilt teleslyngeanlæg kan have for at brugere med nedsat hørelse kan deltage i foredrag, højtlæsning, møder, busture mm. Møderne gav et klart billede af at anlægget er fleksibelt i forhold til brugergruppen, at det kan bruges i mange forskellige situationer, at det er nemt at betjene og at det er en klar forbedring for også de brugere der ikke bruger høreapparat med telespole kan få forbedret deres muligheder for at høre og deltage i aktiviteter.

 

Dag- og Aktivitetscentrene er:

Lindehuset Fredensborg

Mergeltoften Nivå

Egelunden Kokkedal

Humlebæk Dagcenter

Øresundshjemmet i Humlebæk

 

Der indkøbes 2-3 mobile anlæg for tilgængelighedspuljens midler i 2018 og det anbefales at der reserveres midler til indkøb af yderligere 2-3 teleslyngeanlæg til Dag- og Aktivitetscentrene i kommunen, således at alle centre har mindst ét anlæg til 11-12 personer. Således vil det være den samme teknologi der bruges på alle centrene og brugerne vil således blive vant til at bruge systemet ved foredrag, mindre møder etc.

 

Et anlæg koster ca. 16.000,-

 

Borgerservice

Høreforeningen og kommunens tilgængelighedskoordinator har også besøgt Borgerservice for at drøfte muligheder for at forbedre forholdene for personer med hørenedsættelser når de skal betjenes ved skrankerne. Der findes i dag ikke teleslynge i Borgerservice. Der kan evt. i 2019 afsættes midler til at forbedre forholdene ved én skranke. Det er endnu ikke undersøgt hvilke systemer eller muligheder der kan anvendes, men Høreforeningen peger på at et system helst skal kunne dække både teleslynge, men også skal kunne bruges af personer der ikke har høreapparat.

 

Kommunale arealer og offentlige veje

 

Tilgængelighed til rekreative arealer

Kommunen udvikler i disse år mange af vores bymidter og det er derfor hensigtsmæssigt at afvente disse projekter i forhold til at afsætte midler til tilgængelighedsforbedringer på offentlige arealer i bymidterne. Det anbefales at der i stedet fokuseres på tilgængelighed til rekreative arealer som strande, grønne områder og natur.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s verdensmål

Mål 10.2: Inden 2030 skal enhver, uanset alder, køn, handicap, (…) eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.

Mål 11.7: Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

 

Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet i hverdagen – et ældreliv med muligheder

Bygninger og byrum skaber liv – Gode rammer for fællesskab og tryghed

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd – Muligheder på tværs af generationer

Kompetence

Handicaprådet

Indstilling

At Handicaprådet tager stilling til tilgængeligpuljens midler i 2019 med henblik på Tilgængelighedsgruppens og Kommunikationsgruppens arbejde med at udpege tilgængelighedstiltag i 2019.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-11-2018

Handicaprådet udtrykte stor tilfreds med et møde der har været afholdt om tilgængelighed på Nivå Havn.

Handicaprådet støtter forslagene fra DH’s kommunikations- og tilgængelighedsgruppe, og udtrykker stor ros for det forudgående arbejde herfor.

Nr.53 - Samarbejdsaftale på området specialundervisning for voksne

Sagsnr.: 18/25221

 
Louise Mehnke (A), Inge Zeisner

Beslutningstema

Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale på specialundervisningsområdet for voksne.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På området specialundervisning for voksne anvender Fredensborg Kommune Kommunikationscentret i Hillerød som leverandør af ydelser til borgere med kommunikative funktionsnedsættelser og deres pårørende. Ydelserne varierer i pris og omfang afhængigt af borgerens behov. Formålet med hjælpen er at afhjælpe eller kompensere for de gener, funktionsnedsættelsen medfører for kommunikation og deltagelse i det daglige liv.

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i ydelserne fra 2015-2018:

Oversigt over leverede ydelser, antal borgere og udgifter

Kommunikationscenteret i Hillerød 2015-2018

 

2015

2016

2017

2018 (jan.-juli)

2019 (forventet jan.-dec.)

Antal borgere bevilget ydelse

89

108

126

74

 

Fakturerede ydelser

131

151

164

82

 

Faktureret Beløb mio.kr.

1,2

1,3

1,4

0,7

1,4

Udgift pr. borger t.kr.

13.689

12.318

11.113

9.190

 

 

Den økonomiske ramme for samarbejdsaftalen er 1,4 mio.kr. fra januar 2019- december 2019. Befordring er ikke indeholdt i rammen.

 

Administrationen ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Kommunikationscenteret i Hillerød der indebærer, at uddelegere visitationskompetencen til specialundervisning for voksne. Samarbejdsaftalen dækker visitationskompetencen til de pædagogiske ydelser og services, som er omfattet af lov om specialundervisning for voksne, og som fremgår af Kommunikationscentrets ydelseskatalog på det takstfinansierede område.

 

Hillerød og Frederikssund kommuner har blandt andre indgået samarbejdsaftaler med kommunikationscentre om uddelegering af visitationskompetencen og har høstet positive effekter. KKR’s rammeaftale på det sociale område peger bl.a. på følgende fordele: 

 • Den administrative procedure i forbindelse med visitationen af en borger til en ydelse på kommunikationscenteret forenkles
 • Færre transaktioner reducerer mængden af sagsbehandlerressourcer i kommunen og på kommunikationscentrene, og dermed administrative udgifter hertil
 • Mindre ventetid for borgeren
 • Et mere vidende og tillidsfuldt samarbejde mellem kommune og kommunikationscenter, herunder via etablering af gensidig forventningsafstemning

 

Samarbejdsaftalen medfører ikke yderligere udgifter for Fredensborg Kommune på området. Udgiften til selve ydelserne er ligeledes den samme som hidtil. Kommunikationscenteret forpligtiger sig ved samarbejdsaftalen til at varsle Fredensborg Kommune, hvis der opstår venteliste, eller hvis den aftalte økonomiske ramme udfordres.

 

En samarbejdsaftale kan betyde mindre gennemsigtighed til trods for aftale omkring varsling af udfordringer af den økonomiske ramme samt input til budgetrevisioner. Idet ansvaret for visitationen af ydelser overgår til Kommunikationscentret afstår Fredensborg Kommune muligheden for at vurdere bevillingsgrundlaget i de enkelte sager. Fredensborg Kommune modtager tre gange årligt frem mod budgetrevisionerne en oversigt over fakturerede og igangværende sager, og i den forbindelse vil bevillingsgrundlaget i sagerne blive kontrolleret. 

 

Klager over kvaliteten af Kommunikationscentrets undervisning m.v. sagsbehandles og afgøres af Fredensborg Kommune. Klager over undervisningens omfang sagsbehandles og afgøres af Kommunikationscentret, og Fredensborg kommune vil blive orienteret om klagerne.

 

Aftalen indgås for ét år ad gangen og der afholdes årligt et møde mellem repræsentanter for Fredensborg Kommune og Kommunikationscenteret med henblik på gensidig orientering, drøftelse af tilbuddene og regulering af aftalen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

I KKR Hovedstadens rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er fastlagt, at kommuner har mulighed for at uddelegere myndighedsafgørelser efter lov om specialundervisning for voksne til anden part.

Derudover er der i lov om specialundervisning for voksne også beskrevet muligheden for at kommunen kan uddelegere myndighedsafgørelser.

 

Hjemlen til delegationen af visitationskompetencen findes i bekendtgørelse om specialundervisning for voksne

§ 7 Kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser vedrørende henvisning, herunder visitation og optagelse, af personer, der skal modtage tilbud efter kapitel 1, og indhentelse af rådgivning eller bistand fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, jf. § 6, til regionsråd eller voksenspecialundervisningsinstitutioner, herunder private institutioner. Kommunalbestyrelsen skal ved en sådan henlæggelse fastsatte retningslinjer for udøvelsen af den henlagte kompetence samt oplyse den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) om henlæggelsen af beføjelse til at indhente rådgivning eller bistand fra denne.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

17. Partnerskaber for handling

17.17 Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

3. Du kan mere end du tror

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At der bliver truffet beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød om uddelegering af visitationskompetencen på området for specialundervisning for året 2019.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Indstillingen anbefalet over for Byrådet.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-11-2018

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og støtter forslaget om indgåelse af samarbejdsaftalen.

Nr.54 - Økonomisk opfølgning på Masterplan 2018-22

Sagsnr.: 17/24928

 
Louise Mehnke (A), Inge Zeisner

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om den økonomiske status i Center for Familie og Handicap.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget blev på udvalgsmødet 14. maj 2018 orienteret om Masterplan 2018-21 for Center for Familie og Handicap.

 

Som et styringsmæssigt redskab udarbejder administrationen månedlige økonomiske opfølgningsrapporter, der danner baggrund for den aktuelle orientering.

 

Den seneste økonomiske opfølgning er lavet pr. 30. september 2018 på baggrund af forbrug og prognoseark på budgettet for børne- og voksenområdet. Forventningen til regnskab 2018 er, at området samlet forventer et merforbrug på 6 mio. kr. fordelt med: 

 

 • Børneområdet, her forventes et mindreforbrug på 6 mio. kr. i 2018. I masterplan 2018-22 var forventningen, at området ville have et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Udviklingen skyldes primært, at en gruppe unge i sommeren 2018 blev varetægtsfængslet i surrogat. 
 • Voksenområdet, her forventes et merforbrug på 12 mio. kr., hvilket er en stigning fra vedtagelsen af masterplanen på 2,8 mio. kr. Stigningen primært skyldes en stigning i udgifterne til borgerstyret personlig assistance og til aktivitets- og samværstilbud.

 

Tabel 1.1. Samlede nettoudgifter mio. kr.

 

Korrigeret budget 2018

Forventet regnskab 2018

Afvigelse

Børneområdet

112

106

-6

Voksenområdet

252

264

12

 

364

370

6

 

Børneområdet

De forventede udgifter på budgettet til børneområdet ses i nedenstående tabel fordelt på kontoområder. Herudover er der udgifter, som ikke betales pr. barn (ikke-registrantbogførte udgifter). De ikke-registrantbogførte er blandt andet lønudgifter til anbringelseskonsulent, familievejledere, objektiv finansiering af Socialtilsyn Hovedstaden, Børnehus Hovedstaden, sikrede døgninstitutioner samt driftsudgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2. Forventede udgifter fordelt på områder (1.000 kr.)

 

Tabel 1.3 viser udviklingen i antal helårsbørn indenfor anbringelser og forebyggende foranstaltninger på børneområdet. Der er primært sket en stigning i antal helsårspersoner, der modtager en forebyggende foranstaltning.

 

Tabel 1.3 Antal børn/unge opgjort i helårsbørn 2017 og forventede antal i 2018

 

Tabel 1.4 viser udviklingen i enhedspriserne indenfor de forskellige kontoområder. Som det fremgår af tabellen er der fald i enhedspriserne til opholdssteder, men en stigning til døgninstitutioner og sikrede institutioner.

 

Tabel 1.4 Gennemsnitlig enhedspris pr. helårsindivid fordelt på områder (1.000 kr.)

 

Voksenområdet

De forventede udgifter på budgettet til voksenområdet ses i nedenstående tabel fordelt på kontoområder. Herudover er der øvrige udgifter, der ikke er disponeret i KMD Børn og Voksne, hvilket blandt andet er misbrugsbehandling, hjemløse samt refusioner.

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.5. Forventede udgifter fordelt på områder (1.000 kr.)

 

Tabel 1.6 viser udviklingen i antal helårsindivider indenfor de forskellige kontoområder på voksenområdet. Som det fremfår af tabellen er der marginale ændringer i antallet af helårsindivider.

 

Tabel 1.6 Antal helårsindivider fordelt på områder

 

 

Tabel 1.7 viser udviklingen i enhedspriserne indenfor de forskellige kontoområder. Som det fremgår af tabellen er der en stigning i enhedsprisen til aktivitets- og samværstilbud samt borgerstyret personlig assistance.

 

Tabel 1.7 Gennemsnitlig enhedspris pr. helårsindivid fordelt på områder (1.000 kr.)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN’s verdensmål om sundhed og trivsel.

 

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om, at du kan mere end du tror

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-11-2018

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Nr.55 - Opfølgning på indsatser i Masterplan 2018-22

Sagsnr.: 18/22812

 
Louise Mehnke (A), Inge Zeisner

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om indsatserne i Masterplan 2018-22.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Center for Familie og Handicap (CFH) fremlagde 14. maj 2018 Masterplan 2018-22 for Politikområde 10, Udsatte Børn og Unge og Politikområde 14, Handicap og Socialpsykiatri for Social- og Seniorudvalget.

 

Nedenstående indsatser blev præsenteret for udvalget og indeværende sag er en status på disse.

 

Den økonomiske opfølgning behandles særskilt under dagsordenspunkt ”Økonomisk opfølgning på Masterplan 2018-22”.

 

Børneområdet:

 1. Fastsættelse af kvalitetsstandarder for aflastning
 2. Fastsættelse af kvalitetsstandarder for hjemmepasning
 3. Målgruppeafklaring

 

Voksenområdet:

 1. Udvikling af myndighedsområdet
 2. Borgerstyret Personlig Assistance, opfølgning i sager
 3. Botilbudskonsulent
 4. Boligbusinesscase, beregning af nye boligmuligheder og bedre udnyttelse af kapaciteten i eksisterende institutioner i kommunen
 5. Anvisning af boliger

 

Børneområdet

 

Fastsættelse af kvalitetsstandarder for aflastning og hjemmepasning

Kvalitetstandarderne for aflastning og hjemmepasning forelægges Social- og Seniorudvalget til behandling 3. december 2018. Kvalitetsstandarderne revurderes og behandles politisk minimum én gang i hver valgperiode og ved lovændringer.

 

Målgruppeafklaring

Administrationen har i 2018 indført procedurer, der skal sikre en højere kvalitet i sagsbehandlingen, særligt i forhold til målgruppeafklaring.

 

Formålet med indsatsen er at blive tydelige på, hvorvidt et barn/ung er inden for målgruppen til at modtage kompenserende ydelser. Der er derfor udarbejdet administrative forretningsgange, hvilket betyder, at nye ansøgninger om kompenserende ydelser i form af merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal målgruppeafklares af kommunelæge og/eller psykologisk konsulent. Derudover skal alle familier, der søger om kompenserende ydelser, have en førstegangssamtale med en familierådgiver, hvor der:

 

 • Ydes helhedsorienteret rådgivning ud fra en forretningsgangsbeskrivelse
 • Indhentes samtykke til målgruppeafklaring
 • Udleveres pjece med tilbud om rådgivningsforløb hos henholdsvis familievejleder, psykolog og/eller sundhedsplejerske
 • Foretages målgruppeafklaring inden for fire uger, der indeholder udtalelse om funktionsniveauet fra psykologisk konsulent og/eller lægekonsulent

 

Voksenområdet

 

Udvikling af myndighedsområdet

Administrationen har som følge af den nye organisation udarbejdet en ny visitationsmodel for at sikre fokus på valg af rette tilbud til rette pris. Den nye visitationsmodel er indført pr. 1. marts 2018, og der er udarbejdet en forretningsgangsbeskrivelse for Visitationsudvalget.

 

Der arbejdes desuden med faglig udvikling af myndighedsområdet blandt andet i form af en kompetenceplan, som angiver rådgivernes beslutningsret samt hvilke bevillinger, der skal i Visitationsudvalget. Sammen med forretningsgangbeskrivelsen skal kompetenceplanen understøtte rådgivernes sagsbehandling. Derudover er der arbejdet med at nedbringe antallet af sager pr. rådgiver, således at de er gået fra 102 til 68 sager. Det skyldes, at alle stillinger nu er besatte.

 

I efteråret 2018 har administrationen desuden arbejdet med en opdatering af kvalitetsstandarderne for at sikre ensartethed og gennemskuelig for den enkelte borger.

Kvalitetsstandarderne 2019 for voksenområdet vil sammen med kvalitetsstandarderne for børneområdet blive forelagt Social- og Seniorudvalget i december 2018, der efterfølgende bliver behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet. Kvalitetsstandarderne for 2019 er desuden sendt til høring i Handicaprådet 22. november 2018. Samtidig er der foregået et arbejde med at sikre, at sagsbehandlingen foregår inden for de politisk fastsatte serviceniveauer, som de er beskrevet i kvalitetstandarderne.  

 

Borgerstyret Personlig Assistance, opfølgning i sager

Som beskrevet i Masterplan 2018-22 har der i 2018 været særlig fokus på BPA-ordningen, idet den gennemsnitlige udgift til BPA-ordningerne i Fredensborg Kommune er væsentligt højere end i sammenlignelige kommuner.

 

Dette har givet anledning til, at administrationen har planlagt kompetenceudvikling med særligt fokus på BPA ordningen for tre medarbejdere. Samtidig med dette er der udarbejdet procedurer og arbejdsgange vedr. udmålingen af timer/ydelser for BPA-ordningerne, og disse skal benyttes ved opfølgning og nyansøgninger. Når medarbejderne har gennemgået kompetenceudviklingen foretages målrettet opfølgning i sagerne.

 

Der fremlægges en ny kvalitetsstandard for 2019 for BPA-ordningen, som sikrer, at gældende bekendtgørelser og vejledninger følges, og som samtidig henviser borgeren til en gratis rådgivningsfunktion, om de juridiske spørgsmål, der knytter sig til arbejdsgiver- og arbejdslederrollen i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA. Det gælder f.eks. regler om ansættelsesbeviser, arbejdsmiljø og herunder arbejdstider, nødvendige forsikringer for hjælperne, ferielovgivning m.v.

 

Botilbudskonsulent

I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2019-2022 foreslog administrationen en investering i form en botilbudskonsulent, som blandt andet skulle medvirke til at opnå lavere enhedspriser på kommunens midlertidige botilbud og fungere som understøttende funktion for rådgiverne i valg af rette tilbud til rette pris. Da budgetforslaget ikke indgår i Budgetforliget 2019-2022, er der valgt at arbejde videre med at udvikle standardkontrakter, til at starte med på botilbudsområdet. Andre kommuner f.eks. Holbæk Kommune har også arbejdet med at styrke køberrollen ved at indføre standardkontrakter og kontinuerlig genforhandling af priser. Det næste halve år vil administrationen, i samarbejde med udbudskonsulenterne, arbejde med udvikling af standardkontrakter. Det er forventningen, at standardkontrakterne kan blive implementeret i nye sager fra sommeren 2019.

 

Beregning af fremtidige boligmuligheder og bedre udnyttelse af kapaciteten i eksisterende institutioner i kommunen (boligerne på Teglgårdsvej)

Social- og Seniorudvalget godkendte d. 10. september 2018 en ændret anvendelse af bygningen på Teglgårdsvej 423 B til boliger målrettet unge mellem 18-30 årige med funktionsnedsættelse. Det har siden vist sig, at der er nogle juridiske forhold, som gør det mere hensigtsmæssigt at etablere et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, der skal godkendes af Socialtilsyn Hovedstaden.

 

Formålet er at tilbyde en mere individuelt tilpasset indsats, i den unges nærområde, kombineret med andre relevante socialpædagogiske indsatser.

 

Administrationen undersøger desuden muligheden for at etablere inklusionsboliger i to lejligheder i Egedalsvænge. Inklusionsboligerne skal være et særligt tilbud til psykisk og social sårbare borgere, hvor de for en periode tilbydes en bolig med en tilknyttet socialpædagogisk støtte. Målgruppen er personer, der har betydelige vanskeligheder ved at begå sig på boligmarkedet, fordi de har svært ved at fastholde en bolig, omgås naboer mv. Formålet skal derfor være at hjælpe med at fremme deres mulighed for en stabil tilknytning til det almindelige boligmarked. Det skal desuden medvirke til at sikre en mere stabil tilknytning til uddannelse og arbejde.

 

Administrationen er i gang med at undersøge tidshorisonten for etablering af disse inklusionsboliger i samarbejde med Boligselskabet 3B. 

 

Anvisning af boliger

En arbejdsgruppe, med bred deltagelse fra relevante centre og fagområder, har i 2018 arbejdet med en analyse af boligområdet med det formål at klarlægge Fredensborg Kommunes behov for boliger til løsning af kommunens påtrængende boligsociale opgaver og sikre, at Fredensborg Kommune så vidt muligt har den nødvendige kapacitet af egnede boliger til boligsocialanvisning.

 

Administration arbejder videre med at analysere det fremtidige behov for nye boligformer, samt mulighed for at oprette lokale boligtyper, som matcher behovet.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN’s verdensmål om sundhed og trivsel.

 

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om, at du kan mere end du tror.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-11-2018

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Nr.56 - Ældrepolitik med høringssvar

Sagsnr.: 18/23326

 
Louise Mehnke (A), Inge Zeisner

Beslutningstema

Beslutning om ny Ældre – og værdighedspolitik 2018 – 2021 efter høringsvar.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtager politikker én gang i hver byrådsperiode. Politikken er gældende i en 4 årig periode og implementeres gradvist.

 

Byrådet skal ligeledes indenfor det første år i den kommunale valgperiode og det vil sige i 2018, vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Social og Seniorudvalget har valgt at integrere værdighedspolitikken i ældrepolitikken og har formuleret en fælles politik med overskriften: ”Et godt ældreliv”

 

Der har været afholdt et temamøde for at få en bred drøftelse af de overordnede temaer i ældrepolitikken. På temamødet deltog repræsentanter fra Seniorrådet, Forebyggelsesrådet, Ældresagen, Danske Handicaporganisationer og ledere og medarbejdere på ældreområdet.

 

Følgende temaer blev drøftet:

 1. Demens
 2. Pårørende
 3. Værdighed
 4. Ensomhed/frivillighed.

 

Der foreligger på den baggrund nu et forslag til revideret Ældre – og værdighedspolitik til Social og Seniorudvalget, der har været sendt i høring.

 

Der er kommet høringsvar fra Seniorrådet, Forebyggelsesrådet, Ældresagen, Frivilligcenteret og medarbejdere og langt de fleste høringsvar er nu tilføjet.   

 

Høringssvarene er indarbejdet i teksten. Forslag til ny tekst fremstår med rød tekst.

Forslag til tekst, der slettes, fremstår med overstregning (se bilag).

 

Høringsvar, som er indarbejdet:

 • Forslag om ændring af titel på ældre og værdighedspolitikken.
 • Der er forslag om, at der skelnes imellem demente og svækkede. (er tilføjet under overskriften: demente og svækkede)
 • Der er ønske om en præcisering af målgruppen for politikken (er tilføjet under overskriften: implementering).
 • Øvrige høringsvar er tilføjet i form af sproglige nuancer eller præciseringer.

 

I det omfang hvor høringssvarene går i retning af ønsker eller konkrete indsatser, er de ikke

indarbejdet, for eksempel:

 • Ønske om bofællesskaber for ældre fx OLLE KOLLE
 • Ønske om læringsfællesskaber med Frivilligcenter
 • Kommunal konsulent som står til rådighed for pårørende
 • Konkrete initiativer til støtte af pårørende fx kontrakt / forventningsafstemning imellem kommune og pårørende.
 • Ønske om at § 18 puljen øges.
 • Ønske om en kommunal ulykkes – og ansvarsforsikring for pårørende og frivillige.
 • Ønske om beskrivelse af kontrol og tilsyn på ældreområdet
 • Ønske om at tilføje konkrete tal om ældres sundhed og sygdom.

 

 

Ældre - og værdighedspolitik med høringsvar og forslag til rettelser er vedhæftet som bilag.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Understøtter Byrådets pejlemærke: Livskvalitet i hverdagen, Et ældreliv med muligheder

 

Kompetence

Social– og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At udvalget tager stilling til høringssvar og beslutter endelig udformning af politikken til beslutning i Byrådet.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Vedtaget med enkelte sproglige ændringer.

Udvalget bemærker, at der via værdighedspuljemidlerne iværksættes en pårørendevejleder funktion fra januar 2019.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-11-2018

Handicaprådet støtter ældrepolitikken.

Nr.57 - Orientering

Sagsnr.: 18/26141

 
Louise Mehnke (A), Inge Zeisner

Nr.58 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/1773

 
Louise Mehnke (A), Inge Zeisner