Nr.54 - Økonomisk opfølgning på Masterplan 2018-22

Sagsnr.: 17/24928

 
Louise Mehnke (A), Inge Zeisner

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om den økonomiske status i Center for Familie og Handicap.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget blev på udvalgsmødet 14. maj 2018 orienteret om Masterplan 2018-21 for Center for Familie og Handicap.

 

Som et styringsmæssigt redskab udarbejder administrationen månedlige økonomiske opfølgningsrapporter, der danner baggrund for den aktuelle orientering.

 

Den seneste økonomiske opfølgning er lavet pr. 30. september 2018 på baggrund af forbrug og prognoseark på budgettet for børne- og voksenområdet. Forventningen til regnskab 2018 er, at området samlet forventer et merforbrug på 6 mio. kr. fordelt med: 

 

  • Børneområdet, her forventes et mindreforbrug på 6 mio. kr. i 2018. I masterplan 2018-22 var forventningen, at området ville have et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Udviklingen skyldes primært, at en gruppe unge i sommeren 2018 blev varetægtsfængslet i surrogat. 
  • Voksenområdet, her forventes et merforbrug på 12 mio. kr., hvilket er en stigning fra vedtagelsen af masterplanen på 2,8 mio. kr. Stigningen primært skyldes en stigning i udgifterne til borgerstyret personlig assistance og til aktivitets- og samværstilbud.

 

Tabel 1.1. Samlede nettoudgifter mio. kr.

 

Korrigeret budget 2018

Forventet regnskab 2018

Afvigelse

Børneområdet

112

106

-6

Voksenområdet

252

264

12

 

364

370

6

 

Børneområdet

De forventede udgifter på budgettet til børneområdet ses i nedenstående tabel fordelt på kontoområder. Herudover er der udgifter, som ikke betales pr. barn (ikke-registrantbogførte udgifter). De ikke-registrantbogførte er blandt andet lønudgifter til anbringelseskonsulent, familievejledere, objektiv finansiering af Socialtilsyn Hovedstaden, Børnehus Hovedstaden, sikrede døgninstitutioner samt driftsudgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2. Forventede udgifter fordelt på områder (1.000 kr.)

 

Tabel 1.3 viser udviklingen i antal helårsbørn indenfor anbringelser og forebyggende foranstaltninger på børneområdet. Der er primært sket en stigning i antal helsårspersoner, der modtager en forebyggende foranstaltning.

 

Tabel 1.3 Antal børn/unge opgjort i helårsbørn 2017 og forventede antal i 2018

 

Tabel 1.4 viser udviklingen i enhedspriserne indenfor de forskellige kontoområder. Som det fremgår af tabellen er der fald i enhedspriserne til opholdssteder, men en stigning til døgninstitutioner og sikrede institutioner.

 

Tabel 1.4 Gennemsnitlig enhedspris pr. helårsindivid fordelt på områder (1.000 kr.)

 

Voksenområdet

De forventede udgifter på budgettet til voksenområdet ses i nedenstående tabel fordelt på kontoområder. Herudover er der øvrige udgifter, der ikke er disponeret i KMD Børn og Voksne, hvilket blandt andet er misbrugsbehandling, hjemløse samt refusioner.

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.5. Forventede udgifter fordelt på områder (1.000 kr.)

 

Tabel 1.6 viser udviklingen i antal helårsindivider indenfor de forskellige kontoområder på voksenområdet. Som det fremfår af tabellen er der marginale ændringer i antallet af helårsindivider.

 

Tabel 1.6 Antal helårsindivider fordelt på områder

 

 

Tabel 1.7 viser udviklingen i enhedspriserne indenfor de forskellige kontoområder. Som det fremgår af tabellen er der en stigning i enhedsprisen til aktivitets- og samværstilbud samt borgerstyret personlig assistance.

 

Tabel 1.7 Gennemsnitlig enhedspris pr. helårsindivid fordelt på områder (1.000 kr.)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN’s verdensmål om sundhed og trivsel.

 

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om, at du kan mere end du tror

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

  1. At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-11-2018

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.