Nr.53 - Samarbejdsaftale på området specialundervisning for voksne

Sagsnr.: 18/25221

 
Louise Mehnke (A), Inge Zeisner

Beslutningstema

Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale på specialundervisningsområdet for voksne.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På området specialundervisning for voksne anvender Fredensborg Kommune Kommunikationscentret i Hillerød som leverandør af ydelser til borgere med kommunikative funktionsnedsættelser og deres pårørende. Ydelserne varierer i pris og omfang afhængigt af borgerens behov. Formålet med hjælpen er at afhjælpe eller kompensere for de gener, funktionsnedsættelsen medfører for kommunikation og deltagelse i det daglige liv.

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i ydelserne fra 2015-2018:

Oversigt over leverede ydelser, antal borgere og udgifter

Kommunikationscenteret i Hillerød 2015-2018

 

2015

2016

2017

2018 (jan.-juli)

2019 (forventet jan.-dec.)

Antal borgere bevilget ydelse

89

108

126

74

 

Fakturerede ydelser

131

151

164

82

 

Faktureret Beløb mio.kr.

1,2

1,3

1,4

0,7

1,4

Udgift pr. borger t.kr.

13.689

12.318

11.113

9.190

 

 

Den økonomiske ramme for samarbejdsaftalen er 1,4 mio.kr. fra januar 2019- december 2019. Befordring er ikke indeholdt i rammen.

 

Administrationen ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Kommunikationscenteret i Hillerød der indebærer, at uddelegere visitationskompetencen til specialundervisning for voksne. Samarbejdsaftalen dækker visitationskompetencen til de pædagogiske ydelser og services, som er omfattet af lov om specialundervisning for voksne, og som fremgår af Kommunikationscentrets ydelseskatalog på det takstfinansierede område.

 

Hillerød og Frederikssund kommuner har blandt andre indgået samarbejdsaftaler med kommunikationscentre om uddelegering af visitationskompetencen og har høstet positive effekter. KKR’s rammeaftale på det sociale område peger bl.a. på følgende fordele: 

  • Den administrative procedure i forbindelse med visitationen af en borger til en ydelse på kommunikationscenteret forenkles
  • Færre transaktioner reducerer mængden af sagsbehandlerressourcer i kommunen og på kommunikationscentrene, og dermed administrative udgifter hertil
  • Mindre ventetid for borgeren
  • Et mere vidende og tillidsfuldt samarbejde mellem kommune og kommunikationscenter, herunder via etablering af gensidig forventningsafstemning

 

Samarbejdsaftalen medfører ikke yderligere udgifter for Fredensborg Kommune på området. Udgiften til selve ydelserne er ligeledes den samme som hidtil. Kommunikationscenteret forpligtiger sig ved samarbejdsaftalen til at varsle Fredensborg Kommune, hvis der opstår venteliste, eller hvis den aftalte økonomiske ramme udfordres.

 

En samarbejdsaftale kan betyde mindre gennemsigtighed til trods for aftale omkring varsling af udfordringer af den økonomiske ramme samt input til budgetrevisioner. Idet ansvaret for visitationen af ydelser overgår til Kommunikationscentret afstår Fredensborg Kommune muligheden for at vurdere bevillingsgrundlaget i de enkelte sager. Fredensborg Kommune modtager tre gange årligt frem mod budgetrevisionerne en oversigt over fakturerede og igangværende sager, og i den forbindelse vil bevillingsgrundlaget i sagerne blive kontrolleret. 

 

Klager over kvaliteten af Kommunikationscentrets undervisning m.v. sagsbehandles og afgøres af Fredensborg Kommune. Klager over undervisningens omfang sagsbehandles og afgøres af Kommunikationscentret, og Fredensborg kommune vil blive orienteret om klagerne.

 

Aftalen indgås for ét år ad gangen og der afholdes årligt et møde mellem repræsentanter for Fredensborg Kommune og Kommunikationscenteret med henblik på gensidig orientering, drøftelse af tilbuddene og regulering af aftalen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

I KKR Hovedstadens rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er fastlagt, at kommuner har mulighed for at uddelegere myndighedsafgørelser efter lov om specialundervisning for voksne til anden part.

Derudover er der i lov om specialundervisning for voksne også beskrevet muligheden for at kommunen kan uddelegere myndighedsafgørelser.

 

Hjemlen til delegationen af visitationskompetencen findes i bekendtgørelse om specialundervisning for voksne

§ 7 Kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser vedrørende henvisning, herunder visitation og optagelse, af personer, der skal modtage tilbud efter kapitel 1, og indhentelse af rådgivning eller bistand fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, jf. § 6, til regionsråd eller voksenspecialundervisningsinstitutioner, herunder private institutioner. Kommunalbestyrelsen skal ved en sådan henlæggelse fastsatte retningslinjer for udøvelsen af den henlagte kompetence samt oplyse den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) om henlæggelsen af beføjelse til at indhente rådgivning eller bistand fra denne.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

17. Partnerskaber for handling

17.17 Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

3. Du kan mere end du tror

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At der bliver truffet beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød om uddelegering af visitationskompetencen på området for specialundervisning for året 2019.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Indstillingen anbefalet over for Byrådet.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-11-2018

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og støtter forslaget om indgåelse af samarbejdsaftalen.