Nr.52 - Handicaprådets Tilgængelighedspulje 2019

Sagsnr.: 18/30835

 
Louise Mehnke (A), Inge Zeisner

Beslutningstema

At Handicaprådet drøfter tilgængeligpuljens midler i 2019 med henblik på hvilke fokusområder Handicaprådet ønsker at målrette og styrke i 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Handicaporganisationernes Tilgængeligheds- og Kommunikationsgruppe, som hidtil har bidraget med at stillet forslag til fordeling af tilgængeligpuljens midler, er i 2018 blevet opdelt i to grupper. Handicaprådet kan derfor med fordel beslutte hvilke fokusområder puljens midler skal målrettes i 2019, således at de to grupper har en økonomisk fordelingsramme for puljens midler. Midlerne forventes at ligge på samme niveau som i 2018 på 166.000,- kr. Det er endnu ikke afklaret om de skal reduceres med 2 %.

 

 

Kommunikation

 

Dag- og Aktivitetscentre

Høreforeningen og kommunens tilgængelighedskoordinator har i efteråret 2018 været på besøg på kommunens dag- og Aktivitetscentre for at se på de hvilke muligheder et mobilt teleslyngeanlæg kan have for at brugere med nedsat hørelse kan deltage i foredrag, højtlæsning, møder, busture mm. Møderne gav et klart billede af at anlægget er fleksibelt i forhold til brugergruppen, at det kan bruges i mange forskellige situationer, at det er nemt at betjene og at det er en klar forbedring for også de brugere der ikke bruger høreapparat med telespole kan få forbedret deres muligheder for at høre og deltage i aktiviteter.

 

Dag- og Aktivitetscentrene er:

Lindehuset Fredensborg

Mergeltoften Nivå

Egelunden Kokkedal

Humlebæk Dagcenter

Øresundshjemmet i Humlebæk

 

Der indkøbes 2-3 mobile anlæg for tilgængelighedspuljens midler i 2018 og det anbefales at der reserveres midler til indkøb af yderligere 2-3 teleslyngeanlæg til Dag- og Aktivitetscentrene i kommunen, således at alle centre har mindst ét anlæg til 11-12 personer. Således vil det være den samme teknologi der bruges på alle centrene og brugerne vil således blive vant til at bruge systemet ved foredrag, mindre møder etc.

 

Et anlæg koster ca. 16.000,-

 

Borgerservice

Høreforeningen og kommunens tilgængelighedskoordinator har også besøgt Borgerservice for at drøfte muligheder for at forbedre forholdene for personer med hørenedsættelser når de skal betjenes ved skrankerne. Der findes i dag ikke teleslynge i Borgerservice. Der kan evt. i 2019 afsættes midler til at forbedre forholdene ved én skranke. Det er endnu ikke undersøgt hvilke systemer eller muligheder der kan anvendes, men Høreforeningen peger på at et system helst skal kunne dække både teleslynge, men også skal kunne bruges af personer der ikke har høreapparat.

 

Kommunale arealer og offentlige veje

 

Tilgængelighed til rekreative arealer

Kommunen udvikler i disse år mange af vores bymidter og det er derfor hensigtsmæssigt at afvente disse projekter i forhold til at afsætte midler til tilgængelighedsforbedringer på offentlige arealer i bymidterne. Det anbefales at der i stedet fokuseres på tilgængelighed til rekreative arealer som strande, grønne områder og natur.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s verdensmål

Mål 10.2: Inden 2030 skal enhver, uanset alder, køn, handicap, (…) eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.

Mål 11.7: Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

 

Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet i hverdagen – et ældreliv med muligheder

Bygninger og byrum skaber liv – Gode rammer for fællesskab og tryghed

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd – Muligheder på tværs af generationer

Kompetence

Handicaprådet

Indstilling

At Handicaprådet tager stilling til tilgængeligpuljens midler i 2019 med henblik på Tilgængelighedsgruppens og Kommunikationsgruppens arbejde med at udpege tilgængelighedstiltag i 2019.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-11-2018

Handicaprådet udtrykte stor tilfreds med et møde der har været afholdt om tilgængelighed på Nivå Havn.

Handicaprådet støtter forslagene fra DH’s kommunikations- og tilgængelighedsgruppe, og udtrykker stor ros for det forudgående arbejde herfor.