21-03-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Louise Mehnke (A)

Thomas Elgaard (V)

Rene Nørbjerg (C)

Christen Amby (F)

Jørgen Elleboe (O)

Bjørn Svensson (Ø)

Jens Andersen

Lilly Christensen

Inge Zeisner

Afbud

Kristian Hegaard (B)

Kim Wentzel Oxenlund

Inga Lind-Madsen

Dorthe Nielsen

Lis Kofoed

Nr.16 - Godkendelse af dagsorden

Inga Lind-Madsen, Lis Kofoed, Dorthe Nielsen, Kim Wentzel Oxenlund, Kristian Hegaard (B)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 21-03-2018

Dagsorden godkendt.

Nr.17 - Justeret kvalitetsstandard for aflastning og afløsning 2018

Sagsnr.: 17/26135

 
Inga Lind-Madsen, Lis Kofoed, Dorthe Nielsen, Kim Wentzel Oxenlund, Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Godkendelse af ændret kvalitetsstandard for afløsning og aflastning 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der afsat yderligere midler til afløsning eller aflastning af pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. (servicelovens §84). Der blev afsat 400.000 i 2018 og 0,5 mio. i de efterfølgende år.

Der fremlægges derfor en justeret kvalitetsstandard på baggrund af dette.

Fredensborg Kommune tilbyder som hidtil tre typer af afløsning/aflastning.

  1. Aflastning på et af kommunens daghjem i dagtimerne på hverdage op til fem dage om ugen
  2. Døgnaflastning på Pilebo i Fredensborg op til 3 uger om året
  3. Afløsning i hjemmet 2 timer om ugen. Denne ydelse har tidligere været tidsbegrænset til en periode på tre måneder. Denne begrænsning er nu fjernet på baggrund af de tilførte midler.

 

Den hidtidige standard var målrettet borgere med demens. Det foreslås at denne afgræsning  nu fjernes og erstattes af begrebet ” person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”. Det betyder at borgere med f.eks. erhvervet hjerneskade også er omfattet at kvalitetstandarden.

Udvidelsen af serviceniveauet forventes at kunne dækkes inden for de tilførte midler.

Der foretages en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Ved afslag gives klagevejledning.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At kvalitetsstandard for afløsning og aflastning godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Standarden ændres således, at der kan ydes 2-4 timer ugentligt. Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold for kvalitetsstandarden. Seniorrådet inviteres til at drøfte den sproglige udformning af standarden

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 21-03-2018

Handicaprådet ønsker spørgsmål vedrørende den praktiske udførelse besvaret, for så vidt angår formulering omkring, hvordan andre løsninger indgår. Handicaprådet orienteres om dette skriftligt efterfølgende.

Handicaprådet følger indstilling fra Social- og Seniorudvalget, med den tilføjelse, at det er vigtigt, at kvalitetstandarden udformes sprogligt forståeligt for de borgere, der skal læse den.

Nr.18 - Orientering om nyere praksis i Ankestyrelsen

Sagsnr.: 18/7454

 
Inga Lind-Madsen, Lis Kofoed, Dorthe Nielsen, Kim Wentzel Oxenlund, Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Orientering om nyere praksis i Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Handicaprådet besluttede på tidligere møde, at Rådet som en del af deres arbejde, ønskede en orientering om væsentlige afgørelser, der vedrører handicapområdet.

På mødet orienteres om nyeste praksis, der har betydning på handicapområdet.

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 21-03-2018

Orientering taget til efterretning.

Handicaprådet ønsker at få tilsendt link til opgørelser fra Ankestyrelsen løbende.

Nr.19 - Orientering om ankestatistik - Handicapområdet - 2017

Sagsnr.: 18/4658

 
Inga Lind-Madsen, Lis Kofoed, Dorthe Nielsen, Kim Wentzel Oxenlund, Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Orientering om ankestatistik på handicapområdet 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og seniorudvalget har hvert år fået orientering om statistikken for behandling af Fredensborg kommunes klagesager i Ankestyrelsen.

 

I 2017 er udvalget blevet orienteret hvert kvartal. Beslutningen var begrundet i en opgørelse over ankestatistikken, der viste at Fredensborg Kommune fik hjemvist flere sager end landsgennemsnittet.

 

Udvalget skal tage stilling til, om udvalget fortsat ønsker en opgørelse kvartalsvis.

 

I denne sag er der opgjort det samlede antal klagesager i 2017 på handicapområdet.

 

I 2017 blev der truffet afgørelse i 33 klagesager i Ankestyrelsen på handicapområdet, omfattende både børne- og voksenområdet.

 

I 19 ud af 33 sager blev afgørelsen stadfæstet, svarende til 57,6 %. 10 sager blev hjemvist til fornyet behandling, svarende til 30,3 %, og 4 sager blev ændret, svarende til 12,1 %.

 

Til sammenligning blev der i 2016 truffet 35 afgørelser, hvoraf 51,4 % blev stadfæstet, 40 % blev hjemvist og 8,6 % blev ændret.

 

Samlet blev 41,9 % af sagerne i 2017 enten ændret eller hjemvist, en forbedring i forhold til 2016, hvor 48,6 % af sagerne blev hjemvist eller ændret.

 

Opgørelsen viser en fremgang i antallet af sager, hvor afgørelsen blev stadfæstet.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget ønsker fortsat halvårlig orientering.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 21-03-2018

Handicaprådet følger indstilling fra Social- og Seniorudvalget.

Handicaprådet er tilfreds med, at der er en positiv udvikling, så antallet af hjemviste og ændrede sager er faldende.

Nr.20 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/1773

 
Inga Lind-Madsen, Lis Kofoed, Dorthe Nielsen, Kim Wentzel Oxenlund, Kristian Hegaard (B)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 21-03-2018

Problemer med brug af teleslyngeanlæg i kommunens lokaler og andre offentlige lokaler.

Tilgængelighed i forhold til kurser, blandt andet om IT-brug.

Brug af kommunens hjemmeside og hjælp til det.

Temamøde om Folkeskole og inklusion.

Inddragelse af frivillighedsområdet og civilsamfundet

Nr.21 - Orienteringspunkter

Inga Lind-Madsen, Lis Kofoed, Dorthe Nielsen, Kim Wentzel Oxenlund, Kristian Hegaard (B)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 21-03-2018

Mulige konsekvenser af den varslede konflikt.

Udlevering af eksemplarer af Handicapkonventionen.