Nr.17 - Justeret kvalitetsstandard for aflastning og afløsning 2018

Sagsnr.: 17/26135

 
Inga Lind-Madsen, Lis Kofoed, Dorthe Nielsen, Kim Wentzel Oxenlund, Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Godkendelse af ændret kvalitetsstandard for afløsning og aflastning 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der afsat yderligere midler til afløsning eller aflastning af pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. (servicelovens §84). Der blev afsat 400.000 i 2018 og 0,5 mio. i de efterfølgende år.

Der fremlægges derfor en justeret kvalitetsstandard på baggrund af dette.

Fredensborg Kommune tilbyder som hidtil tre typer af afløsning/aflastning.

  1. Aflastning på et af kommunens daghjem i dagtimerne på hverdage op til fem dage om ugen
  2. Døgnaflastning på Pilebo i Fredensborg op til 3 uger om året
  3. Afløsning i hjemmet 2 timer om ugen. Denne ydelse har tidligere været tidsbegrænset til en periode på tre måneder. Denne begrænsning er nu fjernet på baggrund af de tilførte midler.

 

Den hidtidige standard var målrettet borgere med demens. Det foreslås at denne afgræsning  nu fjernes og erstattes af begrebet ” person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”. Det betyder at borgere med f.eks. erhvervet hjerneskade også er omfattet at kvalitetstandarden.

Udvidelsen af serviceniveauet forventes at kunne dækkes inden for de tilførte midler.

Der foretages en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Ved afslag gives klagevejledning.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At kvalitetsstandard for afløsning og aflastning godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Standarden ændres således, at der kan ydes 2-4 timer ugentligt. Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold for kvalitetsstandarden. Seniorrådet inviteres til at drøfte den sproglige udformning af standarden

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 21-03-2018

Handicaprådet ønsker spørgsmål vedrørende den praktiske udførelse besvaret, for så vidt angår formulering omkring, hvordan andre løsninger indgår. Handicaprådet orienteres om dette skriftligt efterfølgende.

Handicaprådet følger indstilling fra Social- og Seniorudvalget, med den tilføjelse, at det er vigtigt, at kvalitetstandarden udformes sprogligt forståeligt for de borgere, der skal læse den.