31-05-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Kristian Hegaard (B)

Louise Mehnke (A)

Thomas Elgaard (V)

Rene Nørbjerg (C)

Bjørn Svensson (Ø)

Jens Andersen

Lilly Christensen

Kim Wentzel Oxenlund

Inga Lind-Madsen

Inge Zeisner

Dorthe Nielsen

Afbud

Christen Amby (F)

Jørgen Elleboe (O)

Lis Kofoed

Nr.22 - Godkendelse af dagsorden

Lis Kofoed, Jørgen Elleboe (O), Christen Amby (F)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 31-05-2018

Dagsorden godkendt med den ændring, at punkt 4 behandles først.

Nr.23 - Masterplan 2018-22

Sagsnr.: 17/29411

 
Lis Kofoed, Jørgen Elleboe (O), Christen Amby (F)

Beslutningstema

 

Social- og Seniorudvalget skal godkende den økonomiske masterplan for Politikområde 10, Udsatte Børn og Unge og Politikområde 14, Handicap og Socialpsykiatri.

Udvalgsmødet indledes med et temamøde med særlig fokus på voksenområdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

Der er udarbejdet en ny økonomisk masterplan for Politikområde 10, Udsatte Børn og Unge og Politikområde 14, Handicap og Socialpsykiatri. Den økonomiske masterplan skal medvirke til, at nedbringe de forventede merudgifter på området.  

Center for Familie og Handicap har i 2018 et samlet budget på 426 mio. kr., heraf udgør 253 mio. kr. voksenområdet og 112 mio. kr. på børneområdet.

 

Samlet for voksen- og børneområdet

Samlet set forventes det at voksen- og børneområdet i 2018-2022 har et merforbrug på 56 mio. kr., hvilket primært skyldes en nettotilgang af sager på voksenområdet samt et fald i budgetterne.

Det forventede merforbrug i årene 2018-22 skyldes primært:

 • Lille nettotilgang af helårsindivider, der modtager ydelser på voksenområdet i 2018
 • Foranstaltningsskift indenfor målgruppen, der har betydet dyrere ydelser
 • Varigheden af de bevilgede ydelser, hvilket særligt gør sig gældende på bevillinger til botilbud
 • Fald i budgetterne på såvel børne- som voksenområdet

 

 

Nye indsatser for økonomiske effekter

Der arbejdes løbende med tiltag, der skal medvirke til at skabe balance mellem budget og forbrug. Der er iværksat nye indsatser indenfor

Børneområdet

 • Fastsættelse af standarder til børn/unge, der er i aflastning på f.eks. Granbohus
 • Fastsættelse af standarder til børn/unge med handicap, der modtager hjemmepasning
 • Målgruppeafklaring af nye ansøgninger om merudgiftsydelser og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at vurdere de økonomiske effekter af målgruppeafklaringen, da ydelserne kan spænde fra dækning af mindre merudgiftsydelser til større udgifter til aflastning, hjemmepasning og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. De øvrige indsatser forventes at give en økonomisk effekt på 0,5 mio. kr. i 2018 stigende til 1,3 mio. kr. i 2019 og frem.

Voksenområdet

 • Bevilling af midler til ansættelse af en botilbudskonsulent som bl.a. i et samarbejde mellem Center for Familie og Handicap og Indkøbsafdelingen, skal være med til at udarbejde standardkontrakter på området. Administrationen indhenter i den forbindelse erfaringer fra andre kommuner.
 • Investering i etablering af boligmuligheder og opgangsfællesskaber på kort sigt
 • Udarbejdelsen af en businesscase på det fremtidige behov for boliger og botilbud i kommunen og politisk beslutning om investering på området
 • Ændrede kriterier for anvisning af almene boliger til borgere fra voksenhandicapområdets målgrupper
 • Serviceniveauer, bl.a. på BPA ordningerne og dermed ændring i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder

 

 

Samlet forventes initiativerne på voksenområdet at give en økonomisk effekt på 0,5 mio. kr i 2018 med en forventning om en økonomisk effekt på 9,8 mio.kr. i 2022. De økonomiske effekter er med forbehold, da de skal kvalificeres yderligere i forbindelse med udarbejdelse af businesscasen.

 

Børneområdet

Børneområdet arbejder efter Servicelovens bestemmelser i forhold til udsatte/handicappede børn, unge og deres familier. Opgaverne omfatter administration og drift af kommunens tilbud og institutioner for familier med udsatte/handicappede børn og unge. Aktiviteterne omfatter råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, kompenserende ydelser og anbringelser af børn og unge.

  

Den økonomiske vurdering tager udgangspunkt i en analyse af udgifterne inden for hver enkelt aktivitet på området og en vurdering af det endelige regnskabsresultat for 2017.

 

Samlet for budgetperioden 2018-2022 ventes jf. tabel 1.2 et mindreforbrug på børneområdet i budgetårene 2018-19 og 2022. I budgetårene 2020 og 2021 forventes området at komme ud i balance. Erfaringen viser, at budgettet er sårbart i de tilfælde, hvor der akut kan opstå en situation, der kræver handling. Det kan f.eks. være i sager, hvor familier tilflytter kommunen eller, hvor der er tale om overgreb på børn og unge, der kræver øjeblikkelig handling.

 

 

Voksenområdet

Voksenområdet arbejder efter Lov om Social Service, Sundhedsloven, Lov om Specialundervisning for Voksne og Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Aktiviteterne indenfor det specialiserede voksenområde omfatter både råd og vejledning, forebyggelse samt midlertidige og varige foranstaltninger.

Den økonomiske vurdering tager udgangspunkt i de bevillinger, der allerede er i gangsat, samt en faktisk viden om kommende sager baseret på en gennemgang i området.  Samlet for budgetperioden 2018-22 forventes et merforbrug, der skyldes nettotilgang til området, et faldende budget, og at tillægsbevillingen til nettotilgangen i 2017 ikke blev givet i overslagsårene.

 

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget godkender den økonomiske masterplan for Center for Familie og Handicap
 2. At Social- og Seniorudvalget godkender, at den budgetmæssige udfordring i 2019-22 håndteres i forbindelse med budgetprocessen
 3. At Social- og Seniorudvalget godkender, at der udarbejdes en boligbusinesscase på voksenområdet, der har til formål at afdække muligheder og behov for boliger til områdets målgruppe
 4. At Social- og Seniorudvalget godkender, at de beskrevne indsatser på børne- og voksenområdet i masterplanen forelægges til særskilt behandling i Social- og Seniorudvalget
 5. At Social- og Seniorudvalget godkender, at der etableres nye varige botilbud.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-05-2018

 1. Udvalget godkendte Masterplanen som grundlag for det videre arbejde med de budgetmæssige udfordringer.

 

Udvalget godkendte administrationens indstilling 2-5. 

 

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 31-05-2018

Handicaprådet ser frem til at følge arbejdet med de enkelte dele af Masterplanen. Især ser Handicaprådet potentiale i forslaget om en botilbudskonsulent.

 

Nr.24 - Indsatser til borgere med demens i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 18/10048

 
Lis Kofoed, Jørgen Elleboe (O), Christen Amby (F)

Beslutningstema

Orientering om eksisterende indsatser til borgere med demens i Fredensborg Kommune og forslag til nye indsatser på området.

Sagsfremstilling og økonomi

I Fredensborg Kommunes ældrepolitik er demente og svækkede borgere ét af de fem prioriterede områder i politikken. Fredensborg Kommune lægger vægt på at:

 

 • Formidle information om blandt andet demens og kroniske sygdomme

samt yde rådgivning, vejledning og støtte.

 • Inddrage pårørende og netværk i alle indsatsens faser.
 • Sikre relevante tilbud til demente, kronisk syge, ressourcesvage og

svækkede borgere.

 • Tilbyde almen og specialiseret sygepleje, genoptræning eller rehabilitering

efter sygdomsforløb.

 

Nationalt Videnscenter For Demens anslår, at der var 649 borgere med demens i Fredensborg Kommune i 2017, fordelt på henholdsvis 468 kvinder og 180 mænd.

Administrationen har udarbejdet en beskrivelse af de indsatser og tilbud, der eksisterer til borgere med demens og deres pårørende i kommunen. I Fredensborg Kommune tilbydes der indsatser til borgere med henholdsvis let, moderat og svær demens. Det er hensigten, at beskrivelsen skal danne baggrund for udarbejdelse af en pjece til borgere og pårørende. Beskrivelsen er vedlagt som bilag.

 

Tilbud til hjemmeboende

Demenskoordinatorer

Der er ansat 2 demenskoordinatorer i kommunen, hvis primære opgave er at tage på hjemmebesøg for at støtte, rådgive og vejlede borgere og pårørende, som er berørt af en demenssygdom. Demenskoordinatorerne har kendskab til ca. 400 borgere med demens i kommunen. Besøgshyppigheden starter med ét besøg ca. hvert ½ år og øges efterhånden som demenssygdommen fremskrides og behovet bliver større.

Der afholdes demens café hver anden uge. Formålet med caféen er, at mennesker med demens og deres ægtefæller kan mødes et sted, hvor hyggeligt samvær er i fokus. Caféen giver mulighed for en god snak, men vigtigst af alt er rammen om socialt og hyggeligt samvær med andre i lignende situationer. Programmet tilrettelægges for et ½ år af gangen efter de ønsker og idéer, der kommer fra borgerne i caféen. 

Tilbud om pårørendegrupper/tilbud om individuel rådgivning. – I øjeblikket opdelt i mande- og kvindegrupper, som mødes en gang om måneden.

Daghjem

Fredensborg Kommune har 3 daghjem i henholdsvis Fredensborg, Kokkedal og Humlebæk. Daghjemmene er for borgere boende i eget hjem. Borgere med demens kan visiteres fra 1-5 dage i daghjemmet på hverdage.

Daghjemmene bruger i høj grad borgernes livshistorie i forbindelse med tilrettelæggelse af de daglige aktiviteter og dagligdags gøremål. I daghjemmene kan der være forskellige aktiviteter såsom gåture, dans, stolegymnastik, spil og gulvspil, samtaler, sang og ture ud af huset.

Visitation

Borgeren kan afhængig af funktionsniveau visiteres til praktisk hjælp og personlig pleje, madlevering, omsorgsydelse, aflastning, daghjem, omsorgstandpleje samt midlertidigt ophold på Pilebo samt til plejebolig.

 

Træning

Der kan henvises til genoptræning, hvis borgeren har tabt funktionsniveau og behov for støtte for at genvinde dette igen. Træningen kan foregå som holdtræning og individuel træning. Der kan visiteres til vedligeholdelse træning i en afgrænset periode.

 

Aflastning af pårørende via bloktilskuddet

Midler, der udmøntes via bloktilskuddet medio 2018, er blandt andet afsat til aflastning af pårørende.

”Med henblik på at understøtte kommunernes pligt til at sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, afsættes der midler til, at kommunerne kan styrke indsatsen for pårørende til svækkede ældre” (Sundheds- og Ældreministeriet)

 

Kommunerne kan eksempelvis vælge, at ansætte pårørendevejleder, der kan bidrage med viden og værktøjer til at hjælpe pårørende bedst muligt og dermed sikre, at de pårørende bedre kan passe på sig selv og forbliver raske.

 

Som led i initiativet indføres en forpligtigelse for kommunerne til i deres værdighedspolitikker at beskrive, hvorledes kommunerne understøtter pårørende.

 

Det samlede bloktilskud er 60 mio. kr., hvor Fredensborg Kommunes andel forventes at blive ca. 300.000 kr.

Der søges om tilførsel af disse midler ved budgetrevisionen pr. 30. juni. Midlerne tænkes anvendt til de øgede udgifter i forbindelse med vedtagelse af justeret kvalitetsstandard til aflastning/afløsning.

 

 

 

 

Indsatser fra almen praksis

Almen praksis arbejder ud fra forløbsprogrammet for demens. Udredning af demens foregår oftest i to trin, som foregår henholdsvis i almen praksis (trin 1) og i en demensenhed i hospitalsregi (trin 2).

 

Almen praksis har i trin 1 ansvaret for den indledende udredning af demens, som blandt andet består i:

 

Anamnese (oplysninger fra patient og pårørende), kognitiv vurdering (evt. MMSE, urskivetest, vurdering af indsigt), psykisk vurdering, objektiv somatisk og neurologisk undersøgelse samt vurdering af funktionsniveau.

 

Efter at diagnosen er stillet aftaler praktiserende læge faste kontroller med patienten. Den praktiserende læge har et tæt samarbejde med kommunens demenskoordinatorer, der orienterer den praktiserende læge, hvis patientens tilstand ændres eller hvis der er brug for en ny vurdering af evt. tilstødende sygdomme. Patientens psykiske helbred overvåges nøje af den praktiserende læge, da mange demente kan udvikle en depression, psykotiske symptomer og svære søvnforstyrrelser.

 

Ældre Sagens aktiviteter

Ældre Sagen kan tilbyde demensaflastning af frivillige demensaflastere. Demensaflasteren er sammen med den demensramte, hyggesnakker, går ture eller hvad der passer bedst.

 

Tilbud til borgere på plejecenter

I Fredensborg by ligger Benediktehjemmet, som i 2013 startede med at blive omdannet til kommunes demenscenter. Benediktehjemmet modtager borgere med alle former for demens. Benediktehjemmet består af 6 bo enheder samt bo enheden Asmundhøj, som er en mindre skærmet enhed til 8 borgere med meget svær demens. Der er 56 pladser i alt på Benediktehjemmet.

På Pleje- og aktivitetscenter Øresundshjemmet i Humlebæk ligger Haverne, der en skærmet enhed, hvor borgere med moderat til svær demens bor. Haverne har plads til 12 borgere.

På Pleje- og aktivitetscenter Egelunden i Kokkedal bor der borgere med somatiske sygdomme og borgere med demens. Plejecentret har 44 boliger. Det veksler over tid, hvor mange borgere, der lider af demens. Plejecentret har ansat 2 demensressourcepersoner, som vejleder kollegaerne ved eventuelle udfordringer i forbindelse med pleje til borgere med demens.

Der bor også borgere med demens på Pleje- og aktivitetscenter Mergeltoften i Nivå samt Pleje- og aktivitetscenter Lystholm i Fredensborg. Der er ikke på disse to centre skærmede afsnit eller personaleressourcer med særlige funktioner i forhold til demens.

 

Demens i et fremtidsperspektiv

Nationalt Videnscenter For Demens har i senest i marts 2017 offentliggjort tal for demens i Danmark, herunder i Fredensborg Kommune. Ifølge offentliggørelse vil antallet med demens forventes at stige de næste 20 år (tabel 1 & 2).

 

Tabel 1

Tabel 2

 

Det er forventeligt, at der nu og fremover vil være mange borgere med demens og en formodning om, at endnu flere grundet højere levealder vil blive ramt af en demenssygdom.

Viser der sig økonomisk mulighed for at udvikle eller udvide indsatser på demensområdet, vil administrationen foreslå:

 

 • At øge muligheden for støtte, vejledning og rådgivning ved at opnormere med én demenskoordinator.
 • Mere aflastning/afløsning ved at udvide åbningstiden i daghjem i weekends og aftentimer og ved at øge muligheden for aflastning i eget hjem.

 

I forbindelse med revision af værdighedspolitikken, som er en del af ældrepolitikken foreslår administrationen at det eksisterende afsnit om indsatsen over for borgere med demens uddybes samt at der tilføjes et afsnit om indsatsen over for pårørende.

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At der i 2018 udarbejdes en revideret ældrepolitik med udvidet afsnit om demensindsats og nyt afsnit om pårørendepolitik.
 2. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-05-2018

Indstilling 1 og 2 tiltrådt.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 31-05-2018

Orientering taget til efterretning.

Nr.25 - Høring vedrørende Budget 2019-2022

Sagsnr.: 18/924

 
Lis Kofoed, Jørgen Elleboe (O), Christen Amby (F)

Beslutningstema

Høring af Handicaprådet vedrørende materialerne udarbejdet til Byrådets 1. budgetseminar om Budget 2019-2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådets 1. budgetseminar blev afholdt den 20. april 2018. Som en del af budgetprocessen sendes budgetmaterialet til høring i Handicaprådet.

 

Hovedlinjerne i budgetmaterialet fremgår af administrationens 1. budgetvurdering, som er vedlagt sagen som bilag. De resterende materialer kan findes på kommunens hjemmeside: https://www.fredensborg.dk/politik/budgettet

 

En medarbejder fra Center for Økonomi, Løn og Indkøb vil deltage på Handicaprådets møde 29. maj 2018 og give en kort gennemgang af hovedlinjen i administrationens 1. budgetvurdering samt besvare eventuelle spørgsmål til materialerne.

 

Som noget nyt fremsendes høringssvaret til orientering i Økonomiudvalg og Byråd i juni. Der er derfor behov for, at et eventuelt høringssvar kan udarbejdes i umiddelbar forlængelse af Handicaprådets møde.

 

Høringsprocessen i forhold til materialerne til augustseminaret er også ændret i kraft af at materialerne til Byrådets budgetseminar i august allerede er offentlige, når disse fremsendes til Byrådet. Materialerne til augustseminaret vil i år være tilgængelige fra den 17. august med en kort høringsfrist til den 22. august, således at administrationen kan udsende et koordineret høringssvar for de høringsberettigede Råd og Nævn som ønsker dette forud for budgetseminaret.

Kompetence

Handicaprådet

Indstilling

At Handicaprådet afgiver høringssvar vedrørende materialerne til budgetseminaret i april 2018.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 31-05-2018

DH-medlemmerne udtaler, at DH beklager besparelserne på handicapområdet generelt, og afventer de konkrete forslag.

Nr.26 - Status på Frikommuneforsøg II forår 2018

Sagsnr.: 16/31575

 
Lis Kofoed, Jørgen Elleboe (O), Christen Amby (F)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget og Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal orienteres om status på frikommuneforsøget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Som del af frikommunenetværket ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” fik Fredensborg Kommune af det daværende Social- og Indenrigsministerium den 10. oktober 2016, mulighed for at få fritagelse for lovgivning på et afgrænset forsøgsområde. Forsøgsperioden løber frem til sommeren 2020.

Hensigten med frikommuneforsøget ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” er, at der udvikles bedre tværgående indsatser, som sikrer mere kvalitet for udsatte borgere, bedre effekt af indsatserne og højere effektivitet i kommunerne.

Organisering og samarbejde i frikommunenetværket

Frikommunerne i frikommunenetværket Én plan har delt sig op i tre klynger, som beskæftiger sig med målgrupperne voksne, unge eller familier med særlige komplekse problemer. Fredensborg Kommune samarbejder med Allerød, Furesø og Helsingør i voksenklyngen. Hver kommune arbejder dog med hvert sit eget projekt og hver sin egen nærmere definerede målgruppe.  

Overordnet set arbejder frikommunenetværket sammen om at skabe en ny tværgående sagsbehandling for de borgere i kommunerne, som har komplekse problemstillinger og er udfordret på flere forskellige livsområder. Det kan være borgere, som udover at have stået udenfor arbejdsmarkedet gennem længere tid, også kæmper med psykiske problemer, misbrug og helbredsmæssige udfordringer. Det betyder, at denne gruppe borgere har behov for en ekstra intensiv og helhedsorienteret indsats. 

Forsøg med borgere i ressourceforløb i Fredensborg Kommune

Målgruppen for frikommuneforsøget i Fredensborg Kommune er udvalgt på baggrund af KL’s rapport fra 2016 om kommunernes erfaringer med ressourceforløb. Rapporten peger på, at kun tre procent af borgerne, som har gennemgået et ressourceforløb fra 2013-2016 er kommet i ordinær beskæftigelse. Rapporten beskriver de gennemgående problematikker, som kommunerne oplever med borgere i ressourceforløb. Der peges på, at manglende tværgående samarbejde, manglende tilbud og motivation hos borgerne er de største barrierer for, at borgere i ressourceforløb når deres mål og kommer tættere på arbejdsmarkedet. Center for Job og Uddannelse har bidraget med data til KLs undersøgelse og kan genkende rapportens konklusioner.

Med frikommuneforsøget vil Center for Familie og Handicap og Center for Job og Uddannelse gå sammen om at styrke indsatsen for borgere i ressourceforløb. Målet er, at borgerene skal opleve:

Et bedre koordineret sagsforløb

En mere sammenhængende indsats

Øget indflydelse på eget forløb

 

Det er målet, at den styrkede indsats vil betyde, at borgere, som er i ressourceforløb i Fredensborg Kommune, bliver hurtigere afklaret og dermed kommer hurtigere i gang med de støtteforanstaltninger, som på sigt skal hjælpe borgeren i beskæftigelse. Dermed er der potentiale for på kort sigt at løfte kvaliteten og intensivere indsatsen overfor forsøgets målgruppe. På længere sigt er det forventningen, at udgifterne til denne målgruppe sænkes, hvis det lykkes at forkorte den tid, hvor borgeren modtager forsørgelsesydelser og indsatser fra kommunen.

Frikommuneforsøget i Fredensborg Kommune har et klart sigte om, at den helhedsorienterede indsats skal øge mulighederne for, at flere borgere i målgruppen på længere sigt kommer i varig beskæftigelse. Det er et tværfagligt projekt, som søger at finde den bedste vej til beskæftigelse for borgeren gennem en helhedsorienteret indsats.

Med frikommuneforsøget er det dermed målet, at Fredensborg Kommune afprøver nogle nye tiltag i indsatserne til borgere i ressourceforløb, som på længere sigt kommer til at betyde:

At denne borgergruppe kommer i vedvarende beskæftigelse

At kommunens udgifter til denne målgruppe sænkes

 

Paragraffritagelse

Ministeriet har godkendt størstedelen af frikommunenetværkets ansøgninger om paragraffritagelser. Det betyder, at kommunerne kan samle alle borgerens handleplaner i én samlet handleplan, som er udgangspunktet for en tværgående, helhedsorienteret indsats. Endvidere får kommunerne lov til at tilrettelægge borgerens individuelle jobrettede forløb, så det tilrettes borgerens aktuelle behov og kompetencer. Paragraffritagelserne er godkendt af Folketinget og trådte officielt i kraft 1. juli 2017.

Status og nyeste aktiviteter i frikommuneprojektet i Fredensborg Kommune

Byrådet blev senest orienteret om status på frikommuneforsøget i efteråret 2017. I samme anledning godkendte byrådet et beslutningsoplæg om godkendelse af frikommunevedtægten, som nu ligger offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Status på antal borgere, som deltager i forsøget april 2018

For at sikre fremdrift i frikommuneforsøget har frikommunestyregruppen i Fredensborg Kommune fastsat et foreløbigt succeskriterie for, hvor mange borgere, der skal være tilknyttet frikommuneprojektet. Styregruppen vurderer, at det er realistisk, at 15-20 borgere er tilknyttet projektet ved udgangen af juni 2018. Medio april 2018 er der registreret 13 borgere, som er blevet screenet og fundet i målgruppen for at indgå i frikommuneforsøget og dermed få én plan.

Værktøjer til det tværgående samarbejde

Siden seneste orientering til Byrådet og politiske udvalg, har Center for Job og Uddannelse og Center for Familie og Handicap arbejdet med at udvikle og tilpasse værktøjer, som skal bruges i den tværgående sagsbehandling. Ledere og medarbejder fra de to centre, samt decentrale institutioner på området har samarbejdet om at udvikle en skabelon for fælles udredning og en arbejdsgangsbeskrivelse, som understøtter det tværfaglige arbejde. Den fælles udredning er en kombination af udredning på voksenområdet og beskæftigelsesområdet, og den understøtter en fælles metode, og et fælles grundlag for det videre samarbejde. 

Kompetenceudvikling

Den tværkommunale frikommunestyregruppe har godkendt et fælles kompetenceprogram for ledere og medarbejdere i frikommunerne. Kompetenceprogrammet har overordnet set til formål at ruste kommunernes medarbejdere til at håndtere de nye muligheder, som frikommunevedtægterne bringer på en lang række områder. Eksempler på temaer på kompetencedagene er fx træning i samarbejde med borgeren i et ressourceorienteret perspektiv eller brugen af progressionsmålinger. 

Ledere og medarbejdere fra Fredensborg Kommune har deltaget i kompetenceudviklingsprogrammet i et vist omfang.

 

Center for Familie og Handicap og Center for Job og Beskæftigelse har besluttet at tage konkret stilling til, om kommunen deltager i de arrangementer der udbydes. I tilfælde hvor det fælles kompetenceudviklingsprogram ikke matcher behovet i Fredensborg Kommune arrangeres der interne kompetenceudviklingsforløb. Det er besluttet at prioritere kompetenceudvikling omkring en fælles metode. Dette støtter op om det særkende, der er i Fredensborg Kommunes projekt, at der laves en fælles udredning.

 

Tilbudskatalog

Som understøttende værktøj til det tværfaglige samarbejde, har involverede ledere og medarbejdere udarbejdet et tværgående tilbudskatalog. Tilbudskataloget indeholder beskrivelser af de foranstaltninger, som findes i de centre i Fredensborg Kommune, som er en del af projektet. Tilbudskataloget er grundlag for sagsbehandlerne, når de laver en handleplan for borgeren. Det er aftalt, at det løbende skal vurderes, om tilbuddene er de rette til målgruppen, og om der mangler tilbud i forhold til de problemstillinger, der viser sig at være gennemgående for målgruppen.

Frikommuneprojektseminar 2. marts

Værktøjerne er blevet afprøvet af medarbejderne ved et tværgående frikommuneprojektseminar den 2. marts 2018.

På seminaret deltog medarbejdere og ledere fra myndighed og udførende institutioner på tværs af jobområdet og socialområdet. I fællesskab løste de en opgave, som betød, at de skulle samarbejde om at fiktiv borgercase. I den forbindelse afprøvede de handleplansværktøjet én plan. Værktøjet er blevet udviklet af udvalgte ledere og medarbejdere i løbet af vinter/forår.

Progressionsmålingsværktøj

Inspireret af Væksthusets Forskningscenters Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), som er et progressionsmålingsprojekt, der har skabt ny viden og skærpet et fagligt fokus på beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige, har vi i frikommuneforsøget valgt at implementere viden og metoder fra projektet. Målet med BIP-projektet var at undersøge sammenhængen mellem udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed og sandsynligheden for, at den udsatte ledige kommer i arbejde. Det er denne viden, som skal bruges til at kvalitetssikre og evaluere effekten af indsatserne til gavn for borgerne i frikommuneforsøget. Og samtidig vil den være til gavn for medarbejdernes måde at handle og tænke på i arbejdet med udsatte ledige. Konkret benyttes et progressionsmålingskort som et samtaleredskab, der i samarbejde med borgeren udfyldes og løbende evalueres.

Årskonvent 16. marts 2018

Frikommunenetværket én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren inviterede i borgmestre, udvalgsformænd, direktører, ledere og medarbejdere fra alle kommuner i frikommunenetværket til et årskonvent med deltagelse fra Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Endvidere deltog en lang række gæster fra andre kommuner, faglige organisationer, statslige myndigheder og andre med interesse for området. Programmet for dagen var en blanding af debatter mellem borgmestre, direktører fra frikommuner og ministeren. Derudover var der relevante og interessante oplæg fra gæsteoplægsholdere. Der var generelt stor opbakning til programmet på dagen og

Ministerbesøg fra Sofie Løhde  

Innovationsminister Sophie Løhde har den 14. marts 2018 besøgt Fredensborg Kommune. Ved denne lejlighed blev frikommuneforsøget også drøftet og administrationen fremlagede forslag til yderligere afbureaukratisering i forhold til borgere i ressourceforløb.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Sagen forelægges Social- og Seniorudvalget og Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget til orientering

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-05-2018

Orientering tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-05-2018

Orientering taget til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 31-05-2018

Orientering taget til efterretning. Handicaprådet ser frem til at følge projektets udvikling.

Nr.27 - Orienteringspunkter

Lis Kofoed, Jørgen Elleboe (O), Christen Amby (F)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 31-05-2018

Kristian Hegaard orienterede om Kronprinsessens besøg på Granbohus i anledning af 60-års jubilæum, og om diskriminationsforbud der blev vedtaget i Folketinget.

Nr.28 - Sager på vej

Lis Kofoed, Jørgen Elleboe (O), Christen Amby (F)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 31-05-2018

Ingen