25-01-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Kristian Hegaard (B)

Louise Mehnke (A)

Thomas Elgaard (V)

Rene Nørbjerg (C)

Christen Amby (F)

Jørgen Elleboe (O)

Bjørn Svensson (Ø)

Jens Andersen

Lilly Christensen

Inga Lind-Madsen

Inge Zeisner

Dorthe Nielsen

Lis Kofoed

Afbud

Kim Wentzel Oxenlund

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Kim Wentzel Oxenlund

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-01-2018

Dagsorden godkendt.

Nr.2 - Konstituering af Handicaprådet

Sagsnr.: 18/1593

 
Kim Wentzel Oxenlund

Beslutningstema

Beslutning om Handicaprådets konstituering.

Sagsfremstilling og økonomi

For perioden 2018-2021 har Byrådet besluttet at Handicaprådet skal bestå af 7 medlemmer udpeget af Byrådet og 7 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer.

Byrådet har udpeget følgende 7 medlemmer til Handicaprådet med 7 personlige stedfortrædere:


Medlem:                           Stedfortræder:

Louise Mehnke (A)              Charlotte Sander (A)

Kristian Hegaard (B)           Bettina Bové (B)

Rene Nørbjerg (C)              Jesper Tvilde (C)

Christen Amby (F)              Carsten Nielsen (A)

Jørgen Elleboe (O)              Flemming Rømer (O)

Thomas Elgaard (V)            Carsten Wulff (V)

Bjørn Svensson (Ø)            Cømert Sonsuz (A)Fra Danske Handicaporganisationer er der valgt følgende medlemmer:


Lis Kofoed
Lilly Christensen
Jens Andersen
Inga Lind-Madsen
Dorthe Nielsen
Kim Wentzel Oxenlund
Inge Zeisner


Byrådet skal formelt godkende indstillingerne fra Danske Handicaporganisationer, hvilket sker på Byrådets møde i januar.

Rådet vælger selv formand og næstformand.

Danske Handicaporganisationer i Fredensborg indstiller, at Jens Andersen vælges som næstformand.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

At Handicaprådet vælger formand og næstformand.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-01-2018

Handicaprådet genvalgte Kristian Hegaard som formand for Handicaprådet.


Handicaprådet genvalgte Jens Andersen som næstformand for Handicaprådet.

Nr.3 - Fastsættelse af Handicaprådets mødedatoer i 2018

Sagsnr.: 18/1593

 
Kim Wentzel Oxenlund

Beslutningstema

Orientering om mødedatoer i 2018.

Sagsfremstilling og økonomiMødeplanen for 2018:

Torsdag 25. januar
Torsdag 22. februar
Onsdag 22. marts
Torsdag 26. april
Torsdag 31. maj
Torsdag 30. august
Torsdag 27. september
Torsdag 25. oktober
Torsdag 22. november


Møderne i Handicaprådet begynder kl. 17:30

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

At forslag til mødedatoer for 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-01-2018

Handicaprådet bemærker, at den 22. marts er en torsdag.


Handicaprådet bemærker, at møderne fastsættes til at slutte ca. kl. 20.


Handicaprådet godkender forslaget til mødedatoer.

Nr.4 - Drøftelse af deltagelse i Det Centrale Handicapråds årsmøde

Sagsnr.: 18/1729

 
Kim Wentzel Oxenlund

Beslutningstema

Beslutning om deltagelse i Det Centrale Handicapråds årsmøde.

Sagsfremstilling og økonomi

Det Centrale Handicapråds årsmøde løber af stablen på Odeon i Odense den 10. april 2018.


På årsmødet er der fokus på hverdagsliv og levevilkår for mennesker med handicap – på lokalt niveau. Handicaprådet plejer at sende en repræsentant fra politisk niveau og fra DH med.

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

At Handicaprådet vælger to repræsentanter til at deltage i årsmødet den 10. april i Odense.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-01-2018

Handicaprådet besluttede, at Kristian Hegaard, Inge Zeisner og Bjørn Svensson deltager i mødet.

Nr.5 - Handicaprådets arbejde 2018-21

Sagsnr.: 18/1702

 
Kim Wentzel Oxenlund

Beslutningstema

Drøftelse af Handicaprådets arbejde 2018-21.

Sagsfremstilling og økonomi

Med udgangspunkt i pjecen ”den gode praksis” ønskes en drøftelse af Handicaprådets arbejde i 2018-21. Pjecen giver inspiration til at håndtere nogle af de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med handicaprådets arbejde samt konkrete forslag til, hvordan rådet kan bidrage positivt til kommunale initiativer og beslutninger, der vedrører borgere med handicap.

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

At Handicaprådet drøfter rådets arbejde i perioden 2018-21.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-01-2018

Handicaprådet tager på møde i februar en drøftelse af den overordnede planlægning af valgperioden 2018 – 2021. På mødet drøftes også budgettet for Handicaprådets arbejde i perioden.


Oplægget tages til efterretning.

Nr.6 - Udbud af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Sagsnr.: 17/28889

 
Kim Wentzel Oxenlund

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til deltagelse i udbud af Særligt Tilrettelagt Uddannelse i samarbejde med en række andre Nordsjællandske kommuner.

Sagsfremstilling og økonomi

Følgende 10 kommuner påtænker at gå sammen om at udbyde den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (herefter STU): Allerød Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Hillerød kommune, Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune. Det endelige antal af deltagende kommuner kendes først ved afslutningen af den i kommunerne igangværende politiske proces.

STU er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse, eller en ungdomsuddannelse med støtte.  STU skal planlægges individuelt ud fra deltagernes forudsætninger, behov og interesser. Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsen foregår på en række tilbud, der er specialiserede indenfor forskellige grupper af unge. Der er f.eks. tilbud der er rettet mod autisme, og tilbud der er rettet mod fysisk handicappede unge.

Da uddannelsen skal planlægges individuelt, betyder det, at det er uddannelsestilbuddet, som skal understøtte uddannelsesplanen for den unge, og ikke omvendt.

Udbuddet påtænkes gennemført for at indgå nye enslydende 4-årige rammeaftaler, hvor hver kommune vil blive selvstændig ordregiver. Kommunerne indgår i dag aftaler med en række institutioner, hvor aftalen er udarbejdet af den enkelte institution. Et eventuelt fællesudbud vil således ensarte og forbedre aftalegrundlaget.

Udgifterne til STU i de 10 kommuner udgør i dag ca. 100 mio. kr. om året fordelt på 150 borgere. Kommunerne betaler i dag ikke samme takster, uanset der er tale om samme leverandør. Kommunerne forventer med dette udbud at kunne gøre takstniveauet mere gennemsigtigt og ensartet. Da kommunerne ikke har samme takster, vil en eventuel økonomisk besparelse for udbuddet afhænge af den enkelte kommunes udgiftsniveau.

Udbuddet kan kort skitseres med følgende karakteristika:

STU udbydes efter det såkaldte light-regime i udbudsloven. Det betyder, at kommunernesom ordregiver selv fastlægger en procedure, der skal overholde principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Det er således muligt at lave en procedure, hvor udbyderne af STU inddrages i en dialog om udbuddets materiale. Der har i forbindelse med dette udbud været afholdt møde med en række leverandører, i et samarbejde omkring den rette form for udbuddet.

 

  • Kommunerne har inddelt gruppen af unge med særlige behov i 6 overordnede målgrupper. Kommunerne vil indgå delaftaler med en række leverandører til hver målgruppe.
  • Antallet af leverandører for målgruppen afhænger af det forventede antal af unge.
  • Leverandørerne vil blive listet i en såkaldt ”kaskademodel”. Det vil sige, at den leverandør, som har opnået bedste kvalitet til prisen kontaktes først. Kan denne ikke varetage opgaven, kontaktes den næste leverandør på listen og så fremdeles.  
  • Kommunerne forbeholder sig i hele aftaleperioden ret til at lade opgaverne udføre af andre eksterne aktører udenfor rammeaftalerne, såfremt de valgte aktører ikke kan tilbyde et STU-tilbud, der passer til den individuelle vurdering af den unge.
  • Kommunerne forbeholder sig også ret til at lade opgaverne udføre af andre, såfremt transporttiden til leverandøren i kaskaden overstiger 60 minutter målt med offentlig transport. Aftalerne er således ikke eksklusive for de valgte leverandører, men kommunen vil så vidt muligt prioritere tildeling af opgaverne til de leverandører, som har indgået aftale med kommunen.
  • Tildeling af Rammeaftale vil ske på grundlag af ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud” med følgende tildelingskriterie: ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor kvalitet vægter højest.
  • I vurderingen af kvalitet indgår bl.a. leverandørernes dokumentation af metode, leverandørernes tilgang til opfyldelse af hele uddannelsesplanen, krav til medarbejdere (fx uddannelsesbaggrund) og krav uddannelsessted (fx handicapvenlighed), samarbejde og udvikling, leverandørernes tilgang til egenkontrol m.v.
  • Udbudsmaterialet sendes i høring i markedet primo december. Endelig offentliggørelse af udbudsmaterialet forventes at ske primo januar 2018 efter at udbuddet er godkendt politisk i de deltagende kommuner.
  • Aftalerne forventes klar til underskrift medio marts 2018.

Retsgrundlag

lbkg. nr. 783 af 15. juni 2015 om STU med tilhørende bekendtgørelser og vejledning(er) og udbudsloven lov nr. 1564 af 15/12/2015 med tilhørende bekendtgørelser

Kompetence

Social og Seniorudvalget

Indstilling

  1. At STU sendes i udbud i samarbejde med de øvrige kommuner efter reglerne om light-regime.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Udvalget besluttede deltagelse i udbuddet.  Evaluering forelægges udvalget efter at aftalerne har været i drift i 1 år. Evalueringen skal adressere om målgruppeinddelingen har været dækkende.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-01-2018

Handicaprådet foreslår, at evalueringen også omfatter erfaringer med leverandørskift. Orientering taget til efterretning.

Nr.7 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/1773

 
Kim Wentzel Oxenlund

Beslutningstema

Styringsmuligheder på det specialiserede voksenområde.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-01-2018

Ingen.

Nr.8 - Orienteringspunkter

Kim Wentzel Oxenlund

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-01-2018

Orientering om tilgængelighedsfolder.


Orientering om, at Lis Kofoed blev indstillet til det regionale Handicapråd.