22-02-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Kristian Hegaard (B)

Rene Nørbjerg (C)

Christen Amby (F)

Jørgen Elleboe (O)

Bjørn Svensson (Ø)

Jens Andersen

Lilly Christensen

Kim Wentzel Oxenlund

Inga Lind-Madsen

Inge Zeisner

Lis Kofoed

Afbud

Louise Mehnke (A)

Thomas Elgaard (V)

Dorthe Nielsen

Nr.9 - Godkendelse af dagsorden

Dorthe Nielsen, Louise Mehnke (A), Thomas Elgaard (V)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-02-2018

Dagsorden godkendt.

Nr.10 - Tilgængelighedspulje 2018

Sagsnr.: 18/4213

 
Dorthe Nielsen, Louise Mehnke (A), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Orientering om status for tilgængelighedspuljens anvendte midler i 2017, samt beslutning om anvendelse af puljens midler i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Handicaprådet blev orienteret om status på projekter støttet af tilgængelighedspuljen i 2017 og anbefalinger til anvendelse af puljens midler i 2018 på Handicaprådets udvalgsmøde den 23. november 2017.

 

Opfølgning på ovenstående:

 

Handicaprådet tilgængelighedspulje 2017 på i alt kr. 168.000,- STATUS

 

Af disse midler er:

 

1.              50.000,- afsat til støtte til Blindecenter Bredegaard – projekt med beacons.

2.              34.000,- afsat til kommunikationsfolder målrettet ejendomme med offentlig adgang eller offentlige servicefunktioner, herunder lægehuse, butikker kirker mm.

3.              84.000,- afsat til forbedring af fodgængerkrydsninger

 

Tilgængelighedspuljens midler i 2017 blev anvendt jf. ovenstående, dog således at ca. 22.000 kr. fra punkt 2, kommunikationsfolder blev anvendt på punkt 3, forbedring af fodgængerkrydsninger, da puljemidlerne er driftsmidler, som ikke overføres fra år til år og midlerne under punkt 2, ved årsafslutningen af regnskabet, ikke var anvendt fuldt ud.

 

Kommunikationsfolderen er således endnu ikke formidlet til relevante lægehuse, butikker, kirker mm. Folderen er trykt i 200 eksemplarer, som enten kan udsendes af Fredensborg Kommune/Handicaprådet med post eller anvendes som kommunikationsværktøj af administrationen og handicaporganisationernes medlemmer i Fredensborg Kommune.

 

 

Handicaprådets tilgængelighedspulje 2018 på i alt 166.000,- BUDGET

 

Handicaprådet besluttede på udvalgsmøde den 23. november 2017 at prioritere følgende projekter i 2018:

 

1.              Uddannelse af auditor i tilgængelighed i bygningsnære adgangsarealer. Kurset koster ca. 18.000 kr. pr. deltager og det prioriteres at betale kursus til en medarbejder. Handicaprådet ønsker at afdække om administrationen kan dække udgiften fremover, hvis flere skal uddannes. Handicaprådet ønsker at medarbejderen efter kurset besøger handicaprådet på et møde og fortæller om kurset til inspiration til rådet.

2.              Tilgængelighed på gadearealer og fodgængerkrydsninger

3.              Forbedringer af handicapparkering

 

Forslag til fordeling af budget for 2018:

 

Aktivitet

Beløb

Henrik Kristiansen fra Kommunale Ejendomme er tilmeldt SBi kursus som tilgængelighedsauditor. Kurset afholdes i foråret 2018 og koster 19.500,- kr. ex moms.

19.500,-

Tilgængelighed på gadearealer og fodgængerkrydsninger, herunder forbedringer af Handicapparkering

100.000,-

Kommunikation, herunder evt. udsendelse af folder - Tilgængelighed i det byggede miljø, hvor der er offentlig adgang eller borgerrettede servicefunktioner

30.000,-

Div.

16.500,-

I alt 2018

166.000,-

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Tilgængelighed

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning og Handicaprådet beslutter fordeling af tilgængelighedspuljens midler i 2018 jf. sagsfremstilling.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-02-2018

Handicaprådet præciserer, at punktet kommunikation forstås som kommunikationstilgængelighed.


Med denne præcisering godkendes forslag til fordeling af pulje i 2018.

Nr.11 - Styringsmuligheder på det specialiserede voksenområde

Sagsnr.: 18/935

 
Louise Mehnke (A), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Orientering om Fredensborg Kommunes deltagelse i ”koblingsprojektet”, der har til formål at styrke analyse - og styringsmuligheder på det specialiserede voksenområde i samarbejde med Børne- og Socialministeriet.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune er blandt de 15 kommuner, der er blevet udvalgt til at deltage i Børne- og Socialministeriets ”koblingsprojekt”, hvis formål er at give kommunerne bedre muligheder for at sammenligne sig med andre kommuner med udgangspunkt i sammenlignelige enhedspriser.

 

Projektet har til formål at styrke kommunale analyse- og styringsmuligheder ved at tilvejebringe et datagrundlag med sammenlignelige enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde i mindst 15 kommuner. Leverancerne til projektet vil omfatte indberetning af oplysninger på  individniveau - både i forhold til udgiftsoplysninger og baggrundsdata om borgerne. Data kan derefter bruges til analyser af målgrupper, funktionsniveauer, faktisk afregnede udgifter, samt andre data af styringsrelevans, som fx oplysninger om varighed i botilbud.

 

Som en del af arbejdsgruppen får Fredensborg Kommune indflydelse på hvilke analyser, der vil blive udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, og samtidig gives fuld adgang til databasen til både analytiske og styringsmæssige formål. Arbejdsgruppen vil også bestå af bl.a. medlemmer fra Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik.

 

Projektet forventes at forløbe henover 2018-20.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-02-2018

Handicaprådet gør opmærksom på, at projektet ikke skal ses som en spare øvelse, men som en mulighed for at udvikle faglighed og kvalitet.


Handicaprådet ønsker at blive orienteret løbende om projektet.

Nr.12 - Høring - udbud af urologiprodukter

Sagsnr.: 18/4026

 
Dorthe Nielsen, Louise Mehnke (A), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Høring vedrørende indkøbsfællesskabet Nordsjællands udbud af urologiprodukter.

Sagsfremstilling og økonomi

Indkøbsfællesskabet Nordsjælland udbyder indkøb af urologiprodukter, med frist for aflevering af høringssvar den 22. marts 2018.


Materialet har været fremsendt til høring i DH og Seniorrådet.

Kompetence

Handicaprådet.

Elektroniske bilag

Kravspecifikationer

Indstilling

At Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-02-2018

Handicaprådet har følgende bemærkninger:


Det skal i rammeaftalen sikres, at leverandør skal kunne levere det produkt, som borger ønsker. Det vil sige, at der skal være krav om varelager, der sikrer levering til borgerne.


Handicaprådet tager stærkt afstand fra brug af kopiprodukter.


Det skal sikres, at der kun kan leveres udenfor døren, hvis borger udtrykkeligt har givet tilsagn om dette.


Handicaprådet bemærker, at der udtrykkeligt skal være krav om, at inderste emballage skal være steril.

Nr.13 - Drøftelse af sager i 2018-21

Sagsnr.: 18/3580

 
Dorthe Nielsen, Louise Mehnke (A), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Drøftelse af sager i perioden 2018-2021.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med start af en ny valgperiode for Handicaprådet lægges der op til en åben drøftelse af aktiviteter og sager i 2018.


Der er en række tilbagevendende, faste punkter, herunder blandt andet:

høring i forbindelse med sager der behandles af de faste politiske udvalg, og i forbindelse med udbud af indkøb og ydelser, og høring i forbindelse med budgetvedtagelse.


Formanden og næstformanden for Handicaprådet foreslår, at der i løbet af den kommende periode planlægges temamøder, f.eks. hvert halve år, så Rådet kan drøfte udvalgte emner mere grundigt. Det foreslår desuden at der planlægges  besøg af Det Centrale Handicapråd, evt. som temamøde. Det foreslås også at der løbende orienteres om principsager fra Ankestyrelsen.

DH foreslår, at Handicaprådet drøfter en kontakt til skoleområdet, med henblik på at kunne orientere om handicapområdet.


Under punktet drøftes ovennævnte forslag og øvrige forslag fra Handicaprådets medlemmer til planlægning af perioden 2018 – 21.

Bevilling

Ingen

Retsgrundlag

Ikke relevant

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

At sagen drøftes.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-02-2018

Handicaprådet besluttede, at der er møder med overordnede temaer.

Handicaprådet besluttede, at skoleområdet skal drøftes i forbindelse med, at der arbejdes med emnet i byrådet. (April/maj)

Handicaprådet ønsker at bruge mere tid på at drøfte budgettet i forbindelse med budgetlægning i efteråret, med fokus på, hvad det betyder for handicapområdet. (August)


DH opfordrer til, at Handicaprådet bakker op om en henvendelse til skole-udvalget omkring en temadag eller lignende for skolerne om handicap. Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd omkring inspiration.

Nr.14 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/1773

 
Dorthe Nielsen, Louise Mehnke (A), Thomas Elgaard (V)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-02-2018

Intet.

Nr.15 - Orienteringspunkter

Dorthe Nielsen, Louise Mehnke (A), Thomas Elgaard (V)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-02-2018

Der blev orienteret om:


Budget 2018 for Handicaprådet.


Mulighed for at rykke næste møde fra torsdag til onsdag i samme uge. Det blev aftalt at flytte mødet til onsdag.