Nr.13 - Drøftelse af sager i 2018-21

Sagsnr.: 18/3580

 
Dorthe Nielsen, Louise Mehnke (A), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Drøftelse af sager i perioden 2018-2021.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med start af en ny valgperiode for Handicaprådet lægges der op til en åben drøftelse af aktiviteter og sager i 2018.


Der er en række tilbagevendende, faste punkter, herunder blandt andet:

høring i forbindelse med sager der behandles af de faste politiske udvalg, og i forbindelse med udbud af indkøb og ydelser, og høring i forbindelse med budgetvedtagelse.


Formanden og næstformanden for Handicaprådet foreslår, at der i løbet af den kommende periode planlægges temamøder, f.eks. hvert halve år, så Rådet kan drøfte udvalgte emner mere grundigt. Det foreslår desuden at der planlægges  besøg af Det Centrale Handicapråd, evt. som temamøde. Det foreslås også at der løbende orienteres om principsager fra Ankestyrelsen.

DH foreslår, at Handicaprådet drøfter en kontakt til skoleområdet, med henblik på at kunne orientere om handicapområdet.


Under punktet drøftes ovennævnte forslag og øvrige forslag fra Handicaprådets medlemmer til planlægning af perioden 2018 – 21.

Bevilling

Ingen

Retsgrundlag

Ikke relevant

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

At sagen drøftes.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-02-2018

Handicaprådet besluttede, at der er møder med overordnede temaer.

Handicaprådet besluttede, at skoleområdet skal drøftes i forbindelse med, at der arbejdes med emnet i byrådet. (April/maj)

Handicaprådet ønsker at bruge mere tid på at drøfte budgettet i forbindelse med budgetlægning i efteråret, med fokus på, hvad det betyder for handicapområdet. (August)


DH opfordrer til, at Handicaprådet bakker op om en henvendelse til skole-udvalget omkring en temadag eller lignende for skolerne om handicap. Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd omkring inspiration.