Nr.11 - Styringsmuligheder på det specialiserede voksenområde

Sagsnr.: 18/935

 
Louise Mehnke (A), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Orientering om Fredensborg Kommunes deltagelse i ”koblingsprojektet”, der har til formål at styrke analyse - og styringsmuligheder på det specialiserede voksenområde i samarbejde med Børne- og Socialministeriet.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune er blandt de 15 kommuner, der er blevet udvalgt til at deltage i Børne- og Socialministeriets ”koblingsprojekt”, hvis formål er at give kommunerne bedre muligheder for at sammenligne sig med andre kommuner med udgangspunkt i sammenlignelige enhedspriser.

 

Projektet har til formål at styrke kommunale analyse- og styringsmuligheder ved at tilvejebringe et datagrundlag med sammenlignelige enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde i mindst 15 kommuner. Leverancerne til projektet vil omfatte indberetning af oplysninger på  individniveau - både i forhold til udgiftsoplysninger og baggrundsdata om borgerne. Data kan derefter bruges til analyser af målgrupper, funktionsniveauer, faktisk afregnede udgifter, samt andre data af styringsrelevans, som fx oplysninger om varighed i botilbud.

 

Som en del af arbejdsgruppen får Fredensborg Kommune indflydelse på hvilke analyser, der vil blive udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, og samtidig gives fuld adgang til databasen til både analytiske og styringsmæssige formål. Arbejdsgruppen vil også bestå af bl.a. medlemmer fra Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik.

 

Projektet forventes at forløbe henover 2018-20.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-02-2018

Handicaprådet gør opmærksom på, at projektet ikke skal ses som en spare øvelse, men som en mulighed for at udvikle faglighed og kvalitet.


Handicaprådet ønsker at blive orienteret løbende om projektet.