Nr.10 - Tilgængelighedspulje 2018

Sagsnr.: 18/4213

 
Dorthe Nielsen, Louise Mehnke (A), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Orientering om status for tilgængelighedspuljens anvendte midler i 2017, samt beslutning om anvendelse af puljens midler i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Handicaprådet blev orienteret om status på projekter støttet af tilgængelighedspuljen i 2017 og anbefalinger til anvendelse af puljens midler i 2018 på Handicaprådets udvalgsmøde den 23. november 2017.

 

Opfølgning på ovenstående:

 

Handicaprådet tilgængelighedspulje 2017 på i alt kr. 168.000,- STATUS

 

Af disse midler er:

 

1.              50.000,- afsat til støtte til Blindecenter Bredegaard – projekt med beacons.

2.              34.000,- afsat til kommunikationsfolder målrettet ejendomme med offentlig adgang eller offentlige servicefunktioner, herunder lægehuse, butikker kirker mm.

3.              84.000,- afsat til forbedring af fodgængerkrydsninger

 

Tilgængelighedspuljens midler i 2017 blev anvendt jf. ovenstående, dog således at ca. 22.000 kr. fra punkt 2, kommunikationsfolder blev anvendt på punkt 3, forbedring af fodgængerkrydsninger, da puljemidlerne er driftsmidler, som ikke overføres fra år til år og midlerne under punkt 2, ved årsafslutningen af regnskabet, ikke var anvendt fuldt ud.

 

Kommunikationsfolderen er således endnu ikke formidlet til relevante lægehuse, butikker, kirker mm. Folderen er trykt i 200 eksemplarer, som enten kan udsendes af Fredensborg Kommune/Handicaprådet med post eller anvendes som kommunikationsværktøj af administrationen og handicaporganisationernes medlemmer i Fredensborg Kommune.

 

 

Handicaprådets tilgængelighedspulje 2018 på i alt 166.000,- BUDGET

 

Handicaprådet besluttede på udvalgsmøde den 23. november 2017 at prioritere følgende projekter i 2018:

 

1.              Uddannelse af auditor i tilgængelighed i bygningsnære adgangsarealer. Kurset koster ca. 18.000 kr. pr. deltager og det prioriteres at betale kursus til en medarbejder. Handicaprådet ønsker at afdække om administrationen kan dække udgiften fremover, hvis flere skal uddannes. Handicaprådet ønsker at medarbejderen efter kurset besøger handicaprådet på et møde og fortæller om kurset til inspiration til rådet.

2.              Tilgængelighed på gadearealer og fodgængerkrydsninger

3.              Forbedringer af handicapparkering

 

Forslag til fordeling af budget for 2018:

 

Aktivitet

Beløb

Henrik Kristiansen fra Kommunale Ejendomme er tilmeldt SBi kursus som tilgængelighedsauditor. Kurset afholdes i foråret 2018 og koster 19.500,- kr. ex moms.

19.500,-

Tilgængelighed på gadearealer og fodgængerkrydsninger, herunder forbedringer af Handicapparkering

100.000,-

Kommunikation, herunder evt. udsendelse af folder - Tilgængelighed i det byggede miljø, hvor der er offentlig adgang eller borgerrettede servicefunktioner

30.000,-

Div.

16.500,-

I alt 2018

166.000,-

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Tilgængelighed

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning og Handicaprådet beslutter fordeling af tilgængelighedspuljens midler i 2018 jf. sagsfremstilling.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-02-2018

Handicaprådet præciserer, at punktet kommunikation forstås som kommunikationstilgængelighed.


Med denne præcisering godkendes forslag til fordeling af pulje i 2018.