22-02-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Kristian Hegaard (B)

Louise Mehnke (A)

Thomas Elgaard (V)

Rene Nørbjerg (C)

Christen Amby (F)

Jørgen Elleboe (O)

Bjørn Svensson (Ø)

Jens Andersen

Lilly Christensen

Kim Wentzel Oxenlund

Inga Lind-Madsen

Inge Zeisner

Lis Kofoed

Afbud

Dorthe Nielsen

Nr.9 - Godkendelse af dagsorden

Dorthe Nielsen

Nr.10 - Tilgængelighedspulje 2018

Sagsnr.: 18/4213

 
Dorthe Nielsen

Beslutningstema

Orientering om status for tilgængelighedspuljens anvendte midler i 2017, samt beslutning om anvendelse af puljens midler i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Handicaprådet blev orienteret om status på projekter støttet af tilgængelighedspuljen i 2017 og anbefalinger til anvendelse af puljens midler i 2018 på Handicaprådets udvalgsmøde den 23. november 2017.


Opfølgning på ovenstående:


Handicaprådet tilgængelighedspulje 2017 på i alt kr. 168.000,- STATUS

 

Af disse midler er:

 

  1. 50.000,- afsat til støtte til Blindecenter Bredegaard – projekt med beacons.
  2. 34.000,- afsat til kommunikationsfolder målrettet ejendomme med offentlig adgang eller offentlige servicefunktioner, herunder lægehuse, butikker kirker mm.
  3. 84.000,- afsat til forbedring af fodgængerkrydsninger

 

Tilgængelighedspuljens midler i 2017 blev anvendt jf. ovenstående, dog således at ca. 22.000 kr. fra punkt 2, kommunikationsfolder blev anvendt på punkt 3, forbedring af fodgængerkrydsninger, da puljemidlerne er driftsmidler, som ikke overføres fra år til år og midlerne under punkt 2, ved årsafslutningen af regnskabet, ikke var anvendt fuldt ud.

 

Kommunikationsfolderen er således endnu ikke formidlet til relevante lægehuse, butikker, kirker mm. Folderen er trykt i 200 eksemplarer, som enten kan udsendes af Fredensborg Kommune/Handicaprådet med post eller anvendes som kommunikationsværktøj af administrationen og handicaporganisationernes medlemmer i Fredensborg Kommune.

 

 

Handicaprådets tilgængelighedspulje 2018 på i alt 166.000,- BUDGET


Handicaprådet besluttede på udvalgsmøde den 23. november 2017 at prioritere følgende projekter i 2018:


  1. Uddannelse af auditor i tilgængelighed i bygningsnære adgangsarealer. Kurset koster ca. 18.000 kr. pr. deltager og det prioriteres at betale kursus til en medarbejder. Handicaprådet ønsker at afdække om administrationen kan dække udgiften fremover, hvis flere skal uddannes. Handicaprådet ønsker at medarbejderen efter kurset besøger handicaprådet på et møde og fortæller om kurset til inspiration til rådet.
  2. Tilgængelighed på gadearealer og fodgængerkrydsninger
  3. Forbedringer af handicapparkering

Forslag til fordeling af budget for 2018:


Aktivitet

Beløb

Henrik Kristiansen fra Kommunale Ejendomme er tilmeldt SBi kursus som tilgængelighedsauditor. Kurset afholdes i foråret 2018 og koster 19.500,- kr. ex moms.

19.500,-

Tilgængelighed på gadearealer og fodgængerkrydsninger, herunder forbedringer af Handicapparkering

100.000,-

Kommunikation, herunder evt. udsendelse af folder - Tilgængelighed i det byggede miljø, hvor der er offentlig adgang eller borgerrettede servicefunktioner

30.000,-

Div.

16.500,-

I alt 2018

166.000,-

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Tilgængelighed

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning og Handicaprådet beslutter fordeling af tilgængelighedspuljens midler i 2018 jf. sagsfremstilling.

Nr.11 - Styringsmuligheder på det specialiserede voksenområde

Sagsnr.: 18/935

 

Beslutningstema

Orientering om Fredensborg Kommunes deltagelse i ”koblingsprojektet”, der har til formål at styrke analyse - og styringsmuligheder på det specialiserede voksenområde i samarbejde med Børne- og Socialministeriet.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune er blandt de 15 kommuner, der er blevet udvalgt til at deltage i Børne- og Socialministeriets ”koblingsprojekt”, hvis formål er at give kommunerne bedre muligheder for at sammenligne sig med andre kommuner med udgangspunkt i sammenlignelige enhedspriser.

 

Projektet har til formål at styrke kommunale analyse- og styringsmuligheder ved at tilvejebringe et datagrundlag med sammenlignelige enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde i mindst 15 kommuner. Leverancerne til projektet vil omfatte indberetning af oplysninger på  individniveau - både i forhold til udgiftsoplysninger og baggrundsdata om borgerne. Data kan derefter bruges til analyser af målgrupper, funktionsniveauer, faktisk afregnede udgifter, samt andre data af styringsrelevans, som fx oplysninger om varighed i botilbud.

 

Som en del af arbejdsgruppen får Fredensborg Kommune indflydelse på hvilke analyser, der vil blive udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, og samtidig gives fuld adgang til databasen til både analytiske og styringsmæssige formål. Arbejdsgruppen vil også bestå af bl.a. medlemmer fra Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik.

 

Projektet forventes at forløbe henover 2018-20.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.12 - Høring - udbud af urologiprodukter

Sagsnr.: 18/4026

 
Dorthe Nielsen

Beslutningstema

Høring vedrørende indkøbsfællesskabet Nordsjællands udbud af urologiprodukter.

Sagsfremstilling og økonomi

Indkøbsfællesskabet Nordsjælland udbyder indkøb af urologiprodukter, med frist for aflevering af høringssvar den 22. marts 2018.


Materialet har været fremsendt til høring i DH og Seniorrådet.

Kompetence

Handicaprådet.

Elektroniske bilag

Kravspecifikationer

Indstilling

At Handicaprådet afgiver høringssvar.

Nr.13 - Drøftelse af sager i 2018-21

Sagsnr.: 18/3580

 
Dorthe Nielsen

Beslutningstema

Drøftelse af sager i perioden 2018-2021.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med start af en ny valgperiode for Handicaprådet lægges der op til en åben drøftelse af aktiviteter og sager i 2018.


Der er en række tilbagevendende, faste punkter, herunder blandt andet:

høring i forbindelse med sager der behandles af de faste politiske udvalg, og i forbindelse med udbud af indkøb og ydelser, og høring i forbindelse med budgetvedtagelse.


Formanden og næstformanden for Handicaprådet foreslår, at der i løbet af den kommende periode planlægges temamøder, f.eks. hvert halve år, så Rådet kan drøfte udvalgte emner mere grundigt. Det foreslår desuden at der planlægges  besøg af Det Centrale Handicapråd, evt. som temamøde. Det foreslås også at der løbende orienteres om principsager fra Ankestyrelsen.

DH foreslår, at Handicaprådet drøfter en kontakt til skoleområdet, med henblik på at kunne orientere om handicapområdet.


Under punktet drøftes ovennævnte forslag og øvrige forslag fra Handicaprådets medlemmer til planlægning af perioden 2018 – 21.

Bevilling

Ingen

Retsgrundlag

Ikke relevant

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

At sagen drøftes.

Nr.14 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/1773

 
Dorthe Nielsen

Nr.15 - Orienteringspunkter

Dorthe Nielsen