30-08-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Louise Mehnke (A)

Thomas Elgaard (V)

Rene Nørbjerg (C)

Jørgen Elleboe (O)

Jens Andersen

Lilly Christensen

Kim Wentzel Oxenlund

Inga Lind-Madsen

Inge Zeisner

Dorthe Nielsen

Lis Kofoed

Cømert Sonsuz - Stedfortræder

Afbud

Kristian Hegaard (B)

Christen Amby (F)

Bjørn Svensson (Ø)

Nr.29 - Godkendelse af dagsorden

Kristian Hegaard (B), Bjørn Svensson (Ø), Christen Amby (F)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 30-08-2018

Dagsorden godkendt

Nr.30 - Ankestatisk 1. halvår 2018

Sagsnr.: 18/1443

 
Kristian Hegaard (B), Bjørn Svensson (Ø), Christen Amby (F)

Beslutningstema

Orientering om ankestatistik for 1. halvår 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Ankestatistik for første halvår af 2018 viser at der er færre sager, og at flere sager bliver stadfæstet.

Før organisationsændringen 1.11.2017 fik Social- og Seniorudvalget fremlagt opgørelse over ankeafgørelser for voksenhandicap og for børnehandicap sammen med opgørelse over ankeafgørelser på ældreområdet. På denne første halvårsopgørelse efter organisationsændringen er børnesocialområdet medtaget, så opgørelsen omfatter voksenhandicap, børnehandicap og børnesocial-området.

 

I 1. halvår af 2018 er der modtaget 15 afgørelser fra ankestyrelsen i Center for Familie og Handicap. De 15 sager består af fire afgørelser på voksenhandicapområdet, fem afgørelser på børnehandicapområdet og seks sager på børnesocialområdet.  Der blev således modtaget ni sager på det samlede handicapområde i 1. halvdel af 2018, og seks sager på børnesocialområdet.

 

  • På voksenhandicapområdet blev tre ud af fire sager stadfæstet og en sag blev hjemvist.
  • På børnehandicapområdet blev tre ud af fem sager stadfæstet og to sager blev hjemvist
  • På børnesocialområdet blev fire ud af seks sager stadfæstet, en blev ændret og en blev hjemvist.

 

Det svarer til, at 66,7 % af sagerne på det samlede handicapområdet blev stadfæstet og 33,3 % blev hjemvist. På børnesocialområdet svarer det også til, at 66,7 % af sagerne blev stadfæstet og 33,3 % blev omgjort (hjemvist eller ændret).

 

Til sammenligning modtog Fredensborg Kommune i hele 2017 33 afgørelser i handicapsager på voksen- og børneområdet. 57,6 % af sagerne blev stadfæstet og 42,4  % af sagerne blev omgjort (hjemvist eller ændret).

 

Opgørelsen over 1. halvår 2018 viser, at der er modtaget færre afgørelser end i samme periode sidste år.  Opgørelsen viser også en forbedring af tallene for handicapområdet. Der er færre hjemviste og ændrede sager.

 

Socialministeriet har opgjort andelen af sager på landsplan der omgøres, dvs. enten hjemvises til fornyet behandling eller ændres, for hele 2017. Dette sammenlignes med 1. halvår af 2018, hvorimod tallene for landsgennemsnittet ikke er tilgængelig. Opgørelsen er indsat nedenfor.

 

 

I forhold til de tal, der er opgjort for hele landet i 2017, ligger Fredensborg kommune i 1. halvår bedre end landsgennemsnittet på socialområdet. På børnehandicapområdet ligger Fredensborg bedre end landsgennemsnittet sidste år, og på voksenområdet 1. halvår 2018 ligger Fredensborg næsten på niveau med landsgennemsnittet i 2017.

 

Der er således en forbedring fra sidste år. På voksenområdet ligger Fredensborg Kommune fortsat en højere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet.

 

Oversigten over afgørelser er bilag på sagen. Det skal bemærkes, at der er en sag på oversigten fra juli måned, og denne er ikke medtaget i denne gennemgang af 1. halvår, men medtages i næste halvår.

 

Der er med virkning fra 1.8.2018 lavet en ændring af Lov om Retssikkerhed og Administration, der medfører, at Danmarkskortet, der er Børne- og Socialministeriets opgørelse over omgørelsesprocenten i landets kommuner, skal politisk behandles på et møde i Kommunalbestyrelsen, inden udgangen af det år, som kortet omhandler. Administrationen foreslår, at den aktuelle ankestatistik forelægges Byrådet til orientering under samme punkt.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. Orienteringen tages til efterretning.
  2. Ankestatistikken forelægges Byrådet til orientering samtidig med, at sagen om Danmarkskort, udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, forelægges Byrådet til behandling.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 30-08-2018

Orienteringen taget til efterretning. Handicaprådet udtrykker tilfredshed med at der er fremgang.

Nr.31 - Orientering om ændring af Lov om retssikkerhed og administration

Sagsnr.: 18/20589

 
Kristian Hegaard (B), Bjørn Svensson (Ø), Christen Amby (F)

Beslutningstema

Orientering om ændring af reglerne om offentliggørelse af sagsbehandlingstider og politisk behandling af klagestatistikker.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget vedtog den 29. maj 2018 en ændring af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Loven betyder 2 ændringer på det sociale område.

 

1.  Den første ændring betyder, at fristerne for sagsbehandlingen på det sociale område tydeligt skal fremgå af kommunens hjemmeside.

Administrationen har allerede pr. 1. juli offentliggjort oversigt over sagsbehandlingstider på Fredensborg Kommunes hjemmeside på servicelovens område. Oversigten er bilag til sagen.

Sagsbehandlingstiden på voksenområdet angiver den forventede sagsbehandlingstid, der er oplyst overfor borgerne.

Der er forskel på sagsbehandlingstid indenfor de forskellige sagstyper. Nogle sager har kortere sagsbehandlingstid end andre. Der er ikke registreret sagsbehandlingstid i de enkelte sagstyper tidligere, og det er derfor ikke muligt at give en oversigt over den faktiske sagsbehandlingstid.

Den lange sagsbehandlingstid på voksenområdet har tidligere givet anledning til, at antallet af sagsbehandlere på voksenområdet er opnormeret med 2 sagsbehandlere. Sagsantallet er pt ca. 95 sager pr. sagsbehandler. Der er 2 vakante stillinger, hvilket betyder, at sagstallet er højere end det vil være, hvis alle stillinger er besat.

Fremadrettet arbejder administrationen på at kortlægge sagsbehandlingstiderne på de enkelte sagstyper. Administrationen arbejder ligeledes på at nedsætte sagsbehandlingstiden.

Fremadrettet arbejder administrationen på at udvikle formen på opgørelsen af sagsbehandlingstid.

 

2. Den anden ændring betyder, at Byrådet hvert år skal behandle det danmarkskort, som socialministeriet laver, hvor omgørelsesprocenterne på det sociale område i de respektive kommuner offentligøres.

Børne- og socialministeriet har offentliggjort Danmarkskortet for 2017, og det vil komme på Byrådets dagsorden inden årets udgang. I sagen er der elektronisk bilag, hvor Danmarkskortet kan ses.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Elektroniske bilag

http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/stor-forskel-paa-kommunernes-omgoerelsesprocenter/

Indstilling

1. Orientering om offentliggørelse af sagsbehandlingstider tages til efterretning.

 

2. Orientering om Byrådets behandling af Danmarkskortet tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 30-08-2018

Orienteringen taget til efterretning

Nr.32 - Orientering om drøftelse af tilgængelighed på Nivå Strand

Sagsnr.: 18/23214

 
Kristian Hegaard (B), Bjørn Svensson (Ø), Christen Amby (F)

Beslutningstema

Orientering om drøftelse af tilgængelighed Nivå Strand

Sagsfremstilling og økonomi

Jens Andersen orienterer på mødet om de seneste drøftelser i forbindelse med tilgængelighed på Nivå Strand.

Kompetence

Handicaprådet

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 30-08-2018

Orientering taget til efterretning.

Nr.33 - Fastsættelse af møder til Handicaprådet 2019

Sagsnr.: 18/15852

 
Kristian Hegaard (B), Bjørn Svensson (Ø), Christen Amby (F)

Beslutningstema

Handicaprådet skal tage stilling til forslag til mødedatoer i 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:30

 

Torsdag den 24. januar 2019

Torsdag den 21. februar 2019

Torsdag den 28. marts 2019

Torsdag den 25. april 2019

Torsdag den 23. maj 2019

Torsdag den 29. august 2019

Torsdag den 26. september 2019

Torsdag den 24. oktober 2019

Torsdag den 21. november 2019

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Nr. 8, Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Kompetence

Handicaprådet.

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

 

Indstilling

  1. At forslag til mødeplan 2019 godkendes.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 30-08-2018

Mødeplan godkendes

Nr.34 - Orienteringspunkter

Kristian Hegaard (B), Bjørn Svensson (Ø), Christen Amby (F)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 30-08-2018

Der blev orienteret om:

Hørsholm Kommune giver ikke rabat til borgere fra andre kommuner ved brug af svømmehal. Det gør nogle andre kommuner. Handicaprådet ønsker undersøgt hvilken beslutning der er taget i Hørsholm Kommune.

 

Man kan komme ud for, at clicknøglerne fra hjemmeplejen ikke virker. Hjemmeplejen ved ikke, hvad man så skal gøre. Hvad gør man? Kan der sendes orientering ud til berørte borgere?

 

 

 

 

Nr.35 - Sager på vej

Kristian Hegaard (B), Bjørn Svensson (Ø), Christen Amby (F)