12-03-2019 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Charlotte Sander (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Elgaard (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Kristian Hegaard (B)

Afbud

Ingen

Nr.30 - Træffetid

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 12-03-2019

Bestyrelsen for Karlebo Tennis Klub ved formand Elena la Cour Holm og  bestyrelsesmedlem Marie-Louise Borberg var mødt frem og redegjorde for synspunkter vedr. sag nr. 33 – Placering af tennisbaner i Karlebo.

Nr.31 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 12-03-2019

Godkendt.

Nr.32 - Nivå Havn - Slæbested for surfere

Sagsnr.: 19/3539

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal etableres en ny surferrampe ved Nivå Havn, og hvordan den så skal finansieres.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Surfertrappen i Nivå Havn skal renoveres og er derfor fjernet. Nu går surferne ud fra Nivå Strandpark. Dette område skal være afspærret for at sikre, at der ikke sker ulykker mellem badegæster og surfere, derfor er placeringen i strandparken ikke den optimale løsning. Nivå Bådelaug har bedt om tilladelse til en ny surferrampe. Den ønskede rampe er 15 meter lang, 4 meter bred og udført i beton. Rampen ønskes klar til sæsonstart i 2019.

 

 

Referencefoto Århus ny sejlklub

 

Visionsudviklingsplan

Det er vigtigt, at det anlæg der bliver etableret i Nivå Havn, ligger i tråd med de visioner, som der arbejdes med i udviklingsplanen for området. Visionsudviklingsplanen er ikke endeligt godkendt, og placeringen af en rampe til surferne er ikke på plads, så den ansøgte rampe er en midlertidig løsning. Skal der anlægges en ny surferrampe, så skal det sikres, at det er en fleksibel løsning, der kan flyttes og indarbejdes i den endelige visionsudviklingsplan.

 

Myndighed

Den ansøgte surferrampe er betydelig længere, bredere og af helt andet materiale end den eksisterende, så den vil kræve en tilladelse til anlæg på søterritoriet. Det er Kystdirektoratet, der giver tilladelse til den slags anlæg.

 

Alternativ løsning

Hvis den eksisterende trappe bliver renoveret vil det ikke kræve en tilladelse. Det er ikke en løsning som surferklubben kan anbefale. Trappen er ca. 1,5 meter bred, hvilket er meget smalt, når man går ned med surfgrej. Det vil være en midlertidig løsning, og den kan være klar til den nye sæson.

 

Økonomi

Overslag

Ny surferrampe inkl. opsætning: kr.150.000

Renovering af eksisterende trappe: kr. 10.000

 

Finansiering

Under forudsætning af, at Byrådet d. 25. marts 2019 godkender overførsel af mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. fra 2018 til 2019 på politikområde 5 – Fritid og Idræt, kan der anvises finansiering heraf.

 

Nivå Bådelaug har oplyst, at de ikke har mulighed for at medvirke til finansieringen.

 

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Sagen sendes til orientering i driftsbestyrelsen efter behandlingen i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Administrationens vurdering 

En ny surferrampe kan designes til stedet og være fleksibel, så den kan flyttes i forhold til den kommende visionsudviklingsplan. Det kan betyde, at surferne i dele af sæsonen 2019 skal gå ud fra strandparken, da Kystdirektoratet ikke har mulighed for at sige, hvor lang sagsbehandlingstid der må forventes. Administrationen vurderer, at det er en god og fleksibel løsning, der kan indarbejdes i realiseringen af den endelige visionsudviklingsplan.

 

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål     

3. Sundhed og trivsel      

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

  1. At udvalget vælger mellem en ny surferrampe eller renovering af trappe.
  2. At finansieringen sker via den forventede overførsel af mindreforbrug fra 2018.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 12-03-2019

Ad 1. Udvalget besluttede at renovere den eksisterende trappe for 10.000 kr.

 

Nr.33 - Placering af tennisbaner i Karlebo

Sagsnr.: 18/11941

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, hvor de tre nye tennisbaner skal placeres på grusbanen på Karlebo Idrætsanlæg.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet afsatte på møde den 28. januar 2019 midler til en ekstra tennisbane på Karlebo Idrætsanlæg. Der skal således etableres et nyt tennisanlæg bestående af tre tennisbaner, en slåmur og et skur på grusbanen ved Karlebo Idrætsanlæg, Karlebovej 10.

Der er afsat 1,2 mio. kr. til etableringen. Endelig pris på baner kendes først efter udbud.

 

Planforhold

Grusbanen, som tennisbanerne skal placeres på, er allerede udlagt og anvendt til idrætsanlæg. Lokalplanmæssigt er det således uden betydning, om tennisbanerne kommer til at ligge i den ene eller anden ende af den nuværende grusbane. Der er derfor heller ikke formel høringspligt.

 

Placeringsmuligheder

Administrationen har i dialog med Karlebo Tennis Klub og Karlebo Idrætsforening, undersøgt mulighederne for placering af tennisbanerne. Udgangspunktet for placering af tennisanlægget har været, at der fortsat skulle være muligt at benytte grusbanen til en 8 mands fodbold i vinterhalvåret.

 

Administrationen er i planlægningsfasen blevet opmærksom på, at der er modsatrettede holdninger til, hvor på grusbanen tennisanlægget skal placeres. Sagen har derfor været forelagt Karlebo Kros ejer på møder og via brev. Derudover er umiddelbare naboer til grusbanen og specialbørnehaven Karlebo orienteret om projektet og har fået mulighed for at afgive en udtalelse i forhold til placering af banerne på grusbanen. Specialbørnehaven Karlebo har tilkendegivet, at de ikke har nogen særlige betænkeligheder ved hverken en placering i den eller anden ende. De oplyser dog, at de har meget lydfølsomme børn, der sover til middag, og at de ikke ved om lyden fra boldene vil forstyrre børnene. Der er ikke indkommet udtalelser fra de nærmeste naboer.

 

Administrationen peger således på to placeringsmuligheder.

 

Placeringsmulighed 1

Tennisanlægget placeres mod nordøst, som vist på billede 1.

 

Kroejeren foretrækker denne placering af hensyn til støj og parkering. Ved denne placering er tennisbanerne længst væk fra kroen og dermed til mindst støjgene for kroen og dens gæster. Kroejeren udtaler, at i tilfælde af at støjen bliver til gene for kroens drift, bør kommunen være villige til at etablere støjværn. Derudover er det ved denne placering muligt for kroejeren at benytte grusbanen tættest på kroen til parkering for gæster. Mange gæster er ældre mennesker, der gerne vil parkere tæt på. 

 

Kroejeren udtaler endvidere, at der er udfordringer med parkering til kroen. Kroejeren vurderer, at der er behov for mindst 20 ekstra p-pladser og ønsker parkeringspladserne etableret, eksempelvis for enden af de nuværende boldbaner.

 

Administrationen bemærker, at der i projektet er skitseret mulighed for etablering af yderligere parkering langs vejen foran idrætsanlægget. Disse P-pladser vil alene dække ekstra biler til tennisbanerne og vil således ikke imødekomme ønsket om flere p-pladser til kroens gæster.

 

Administrationen bemærker, at lysmasterne står tættere i den sydøstlige ende. Det betyder, at der ikke er plads nok i længderetningen til en fuld 8 mands fodboldbane.

 

Billede 1. Tennisbaner placeret mod nordøst længst væk fra Karlebovej.

Placeringsmulighed 2

Tennisanlægget placeres mod sydvest, som vist på billede 2.

 

Karlebo Tennis Klub foretrækker placering af tennisbaner mod syd/vest. Klubben udtaler, at denne placering af tennisbaner understøtter:

 

  1. Bevæg dig for livet - kort afstand til banerne fra indgangen - specielt de ældre - får glæde af at der er kort vej til klublokale og dermed også toilet
  2. Området bliver drænet - det bliver det ikke, hvis det skal udlægges til 8 mands fodboldbane og ved lejlighed bruges til parkering. I modsatte ende er der ikke i den grad dræningsudfordringer
  3. Det er betydelig mere læ i denne ende af grusbanen - dette har stor betydning når man spiller tennis
  4. Det er betydelig billigere at tilslutte vand til banerne i denne ende
  5. Der er kun plads i længden til 8 mands fodboldbane i modsatte ende
  6. Der er langt mindre støj fra tennisbanerne
  7. Området har i 40 år været anvendte til glade fodboldspiller - hertil har der aldrig være klager fra naboer herunder Karlebo Kro
  8. Vi vil rigtig gerne udvikle et super samarbejde med Karlebo Kro”

 

Karlebo IF bakker op om placering af tennisbaner mod sydvest. Klubben udtaler:

 

Karlebo IF støtter tennisklubbens ønsker om at placerer tennisbanerne tættest på Karlebovej.

 

Karlebo IF ønsker forsat i vinterhalvåret at benytte halvdelen af grusbanen til en 8. Mands fodboldbane. 

Dette er for at bevarer nærhedsprincippet forhold til fodboldaktiviteterne i Landsognet, da vi kan se at vi mister medlemmer ved at flytte vinteraktiviteterne til andre byer i kommunen. 

En 8. mands fodboldbane har målene 68 X 52,5 meter og kan derfor kun placeres i den østlige ende af banen, da grusbanen ikke er lige bred i begge ender. 

Ydermere er grusbanen betydelig bedre drænet i den østlige ende, end i den vestlige ende ud mod Karlebovej. 

Dette vil klart være en fordel for fodboldbanens beskaffenhed. 

 

Fodboldbanen vil også kunne benyttes til parkering af bilder ved Karlebo Sommerfest og andre større arrangementer, hvis der er behov for dette.” 

 

Administrationen bemærker, at lysmasterne står længere fra hinanden i den nordøstlige ende. Det betyder, at der med denne placeringsmulighed kan opnås fuld længderetning til en 8 mands fodboldbane.

 

Billede 2. Tennisbaner placeret mod sydvest tættest på Karlebovej.