Nr.42 - Afstemning og restfordeling 2018 - Aftenskoler

Sagsnr.: 17/26878

 

Beslutningstema

Afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2018 forelægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har nu udarbejdet en endelig opgørelse over udbetalt tilskud for 2018 vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning for så vidt angår undervisningstilskud, lokaletilskud og tilskud til lærerenes videreuddannelse.

 

Nedenfor ses opgørelse over budget contra forbrug 2018 (tabel 1).

 

Tabel 1: opgørelse over budget contra forbrug 2018

 

Budget 2018

kr.

Forbrug pr. 31.12.2018 kr.

Rest pr. 31.12.2018 kr.

Undervisningstilskud

2.404.000

2.237.000

167.000

Tilbagebetaling fra aftenskolerne

 

 

 

201.702

Lærerkurser

12.000

7.425

4.575

Driftstilskud til paraplyorganisationer

 

5.000

 

0

 

5.000

I alt

2.421.000

2.244.425

378.277

 

 

 

Budget 2018

Kr.

Forbrug pr. 31.12.2018 kr.

Rest pr. 31.12.2018

Kr.

Lokaletilskud ex moms

 

380.000

 

307.228

 

72.771

Lokaletilskud inkl. moms

 

436.781

 

353.136

 

83.645

 

Af ovenstående afstemning ses et mindreforbrug på i alt 461.922 kr., heraf 121.311 kr. anvendt ved restfordelingen 2018. Restmidlerne er fordelt jf. Fredensborg Reglerne for den folkeoplysende voksenundervisning efter følgende prioriteringsrækkefølge:

 

  1. Puljebeløb til den folkeoplysende voksenundervisning (undervisningstilskud)
  2. Tilskud til lærernes videreuddannelse
  3. Lokaletilskud
  4. Uforbrugte midler overføres til foreningsområdet

 

Til restfordeling 2018 modtog administrationen ansøgninger på i alt 121.311 kr. (se tabel 2)

 

Alle ansøgninger er godkendt og tilskud er udbetalt (bilag 1).

 

Tabel 2: ansøgninger modtaget til restfordeling

Ansøgning

Ansøgningsbeløb kr.

Bevilget og udbetalt kr.

Undervisningstilskud

34.873

34.873

Tilskud til debatskabende aktiviteter

15.751

15.751

Lokaletilskud

70.687

70.687

I alt

121.311

121.311

 

Efter behandling af ansøgninger ved restfordeling 2018 tilbagestår 338.000 kr. som jf. ovenstående prioriteringsrækkefølge punkt 4 er overført til foreningsområdet jf. anden sag på denne dagsorden.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Fredensborg Reglerne samt Folkeoplysningsloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål   

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Kommunikation

Aftenskolerne er orienteret om restfordeling 2018

Indstilling

1. At afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2019

Taget til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 12-03-2019

Taget til efterretning.