Nr.40 - Handicaptoilet i Humlebæk Hallen

Sagsnr.: 18/34563

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om tilskud til anlægsbevilling til etablering af handicaptoilet i Humlebæk Hallen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Humlebæk Hallerne (herefter kaldet brugeren), der driver Humlebæk Hallen i henhold til selvforvaltningsaftale med kommunen, ansøger om etablering af handicaptoilet i hallen.

 

Kommunen ejer Humlebæk Hallen. I henhold til selvforvaltningsaftalens § 3.14 skal større istandsættelsesarbejder og forbedringer foranstaltes og betales af kommunen efter ansøgning fra brugeren. Sådanne arbejder må ikke bestilles eller igangsættes af brugeren.

 

Brugeren har derfor ansøgt kommunen om, at der etableres et handicaptoilet i hallen, som kan være klar til afholdelse af valg til Europa Parlamentet den 26. maj 2019.

 

Ansøgningen

Brugeren ansøger om, at der etableres et handicaptoilet, da der i dag ikke findes handicaptoilet i hallen. Brugeren oplever en øget forespørgsel fra kørestolsbrugere, som benytter hallen typisk ved arrangementer eller som tilskuer. Brugeren angiver endvidere, at hallen anvendes som valgsted.

 

Brugeren har undersøgt muligheder for etablering af handicaptoilet. Brugeren har i samarbejde med håndværkere udarbejdet en skitse over projektet, der omfatter en ombygning af det eksisterende toilet samt inddragelse af en del af et af omklædningsrummene.

 

Økonomi

Brugeren estimerer anlægsudgiften til 0,25 mio. kr.

 

Administrationen har fortaget et overordnet skøn over udgifterne til etablering af handicaptoilet. Det skønnes, at handicaptoilet kan etableres for 0,35 mio. kr., inkl. uforudsete udgifter samt projektering, tilsyn mv. og ikke for 0,25 mio. kr. som estimeret af brugeren.

 

Administrationens bemærkninger

Der er ikke afsat anlægsmidler på budgettet til etablering af handicaptoilet.

 

I henhold til valgloven stilles der ikke bygningsmæssige krav til de lokaler, der bliver brugt til valghandlingen. Reglerne i valgloven tager kun højde for, at folk skal kunne afgive deres stemme. Der skal således være en stemmeboks med mulighed for at komme ind med en kørestol eller rollator.

 

Der er således ikke noget bygningsmæssigt, der hindrer at valghandlinger fortsat kan afholdes i Humlebæk Hallen selv om, der ikke etableres handicaptoilet.

 

Administrationen bemærker, at hallens plantegning muliggør etablering af et handicaptoilet, som skitseret af brugeren og som overholder eksisterende krav til handicaptoiletter.

 

 

Eventuel etablering kan ikke forventes færdiggjort inden EU-valg den 26. maj 2019 af hensyn til administrationens ressourcer. Af hensyn til aktiviteterne i hallen er det hensigtsmæssigt at udføre arbejdet i hallens sommerferieperiode.

 

Administrationen gør opmærksom på tidligere sager om hallens levetid og om at nedrive hallen grundet manglende stabilitet i konstruktionen. Administrationen anvender derfor begrænsede midler til istandsættelse og forbedringer i hallen. 

 

Derfor anbefaler administrationen, at ansøgningen om etablering af handicaptoilet ikke imødekommes.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel      

17. Partnerskaber for handling

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

  1. At ansøgning om etablering af handicaptoilet ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 12-03-2019

Udvalget anbefaler etablering af handicaptoilet til 350.000 kr. i Humlebækhallen og oversender anlægssagen til behandling i Økonomiudvalget.