Nr.32 - Nivå Havn - Slæbested for surfere

Sagsnr.: 19/3539

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal etableres en ny surferrampe ved Nivå Havn, og hvordan den så skal finansieres.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Surfertrappen i Nivå Havn skal renoveres og er derfor fjernet. Nu går surferne ud fra Nivå Strandpark. Dette område skal være afspærret for at sikre, at der ikke sker ulykker mellem badegæster og surfere, derfor er placeringen i strandparken ikke den optimale løsning. Nivå Bådelaug har bedt om tilladelse til en ny surferrampe. Den ønskede rampe er 15 meter lang, 4 meter bred og udført i beton. Rampen ønskes klar til sæsonstart i 2019.

 

 

Referencefoto Århus ny sejlklub

 

Visionsudviklingsplan

Det er vigtigt, at det anlæg der bliver etableret i Nivå Havn, ligger i tråd med de visioner, som der arbejdes med i udviklingsplanen for området. Visionsudviklingsplanen er ikke endeligt godkendt, og placeringen af en rampe til surferne er ikke på plads, så den ansøgte rampe er en midlertidig løsning. Skal der anlægges en ny surferrampe, så skal det sikres, at det er en fleksibel løsning, der kan flyttes og indarbejdes i den endelige visionsudviklingsplan.

 

Myndighed

Den ansøgte surferrampe er betydelig længere, bredere og af helt andet materiale end den eksisterende, så den vil kræve en tilladelse til anlæg på søterritoriet. Det er Kystdirektoratet, der giver tilladelse til den slags anlæg.

 

Alternativ løsning

Hvis den eksisterende trappe bliver renoveret vil det ikke kræve en tilladelse. Det er ikke en løsning som surferklubben kan anbefale. Trappen er ca. 1,5 meter bred, hvilket er meget smalt, når man går ned med surfgrej. Det vil være en midlertidig løsning, og den kan være klar til den nye sæson.

 

Økonomi

Overslag

Ny surferrampe inkl. opsætning: kr.150.000

Renovering af eksisterende trappe: kr. 10.000

 

Finansiering

Under forudsætning af, at Byrådet d. 25. marts 2019 godkender overførsel af mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. fra 2018 til 2019 på politikområde 5 – Fritid og Idræt, kan der anvises finansiering heraf.

 

Nivå Bådelaug har oplyst, at de ikke har mulighed for at medvirke til finansieringen.

 

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Sagen sendes til orientering i driftsbestyrelsen efter behandlingen i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Administrationens vurdering 

En ny surferrampe kan designes til stedet og være fleksibel, så den kan flyttes i forhold til den kommende visionsudviklingsplan. Det kan betyde, at surferne i dele af sæsonen 2019 skal gå ud fra strandparken, da Kystdirektoratet ikke har mulighed for at sige, hvor lang sagsbehandlingstid der må forventes. Administrationen vurderer, at det er en god og fleksibel løsning, der kan indarbejdes i realiseringen af den endelige visionsudviklingsplan.

 

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål     

3. Sundhed og trivsel      

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

  1. At udvalget vælger mellem en ny surferrampe eller renovering af trappe.
  2. At finansieringen sker via den forventede overførsel af mindreforbrug fra 2018.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 12-03-2019

Ad 1. Udvalget besluttede at renovere den eksisterende trappe for 10.000 kr.