15-01-2019 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Charlotte Sander (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Elgaard (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Kristian Hegaard (B)

Afbud

Ingen

Nr.1 - Træffetid

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Ingen mødt.

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Dagsorden godkendt.

Nr.3 - Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne - 2019

Sagsnr.: 18/33588

 

Beslutningstema

Fordeling af 2019 tilskud vedrørende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Fredensborg Reglerne skal foreningerne i januar måned 2019 modtage henholdsvis tilskudstilsagn og tilskudsudbetaling på baggrund af ansøgninger, fremsendt til ansøgningsfristen den 1. oktober 2018.

 

Tilskudstilsagnet for 2019 vedrørende tilskudstyperne medlems- og grundtilskud samt træner/instruktørtilskud beregnes på baggrund af foreningernes medlems- og regnskabstal pr. 31.12.2017.

 

Tilskudstilsagnet for 2019 vedrørende lejrtilskud og tilskud til kurser beregnes ud fra de indkomne ansøgninger.

 

Fordeling af lokaletilskud behandles i anden sag på denne dagsorden.

 

Budget 2019

Til administration af 2019 tilskud er der afsat i alt 6.720.000 kr. Budgettet er fordelt på otte tilskudstyper jf. nedenstående tabel 1.

 

Tabel 1: Basisbudget 2019

Tilskudstyper

Basisbudget 2019

Medlemstilskud

1.835.000 kr.

Grundtilskud

669.000 kr.

Træner/instruktørtilskud

2.333.000 kr.

 

 

Kurser

260.000 kr.

Lejr

238.000 kr.

 

 

Lokaler

1.321.000 kr.

 

 

Nye foreninger

16.000 kr.

Medlemsfremgang

48.000 kr.

 

 

Budget i alt

6.720.000 kr.

 

Nedenfor følger en gennemgang af tilskudsfordelingen inden for de enkelte tilskudstyper på baggrund af de indkomne ansøgninger og det afsatte budget. Fælles for alle tilskudstyper er, at der er ansøgt om mere tilskud, end der er afsat i budget 2019.

 

Grundtilskud, medlemstilskud og træner/instruktørtilskud

Ved beregning af grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud ud fra de gældende takster jf. Fredensborg Reglerne – er der for tilskudsåret 2019 søgt for godt 1.100.000 kr. mere end budgettet.

 

Beregning

For at kunne holde foreningstilskuddene inden for den afsatte budgetramme har administrationen i forbindelse med beregning af 2019 tilskuddet foretaget en reduktion i tilskudstaksterne i forhold til regelsæt jf. tabel 2.

 

Som det ses af nedenstående model reduceres taksterne for

 • Grundtilskud med 400 kr. pr. kategori
 • Medlemstilskud med 25 kr.
 • Træner/instruktørtilskud med 1,5 procent ift. 2018, hvor den delvise dækning udgjorde 42 procent.

 

Tabel 2: Reduktion i tilskudssatserne sammenholdt med tilskudssatserne i 2019.

 

Tilskudsmodel

Takster i regelsæt

Beregning 2019

Grundtilskud

5-25 medl. 1.500 kr.

26-50 medl. 3.000 kr.

51-100 medl. 5.000 kr.

101-200 medl. 6.500 kr.

201-300 medl. 8.000 kr.

301-400 medl. 9.500 kr.

401-500 medl. 11.000 kr.

501-600 medl. 12.500 kr.

601 og derover 14.000 kr.

 

Grundtilskud reduceres med 400 kr. pr. medlemskategori i forhold til regelsæt,

Model 1 Medlemstilskud og træner/ instruktørtilskud

200 kr. pr. medlem u/25 år

 

Delvis dækning af udgifter til træner/instruktør

175 kr. pr. medlem u/25 år

 

Delvis dækning af udgifter til træner/instruktør med 40,5 procent

Model 2:

Medlemstilskud

400 kr. pr. medlem u/25 år

375 kr. pr. medlem u/25 år

 

 

Af tilskudsberegningen vedrørende tilskud til grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud er der enkelte foreninger, som i 2019 vil modtage et større tilskud i forhold til 2018 på op til 39.000 kr. og enkelte foreninger vil få et reduceret tilskud i forhold til 2018 på op til 28.000 kr.

 

Set i forhold til 2018 skyldes ændrede tilskudsforhold bl.a.

 • Foreninger med stigende medlemstal, kontingentindtægter og/eller træner/instruktørudgifter
 • Foreninger med faldende medlemstal
 • Færre kontingentindtægter og/eller færre udgifter til træner/instruktør.

 

Se bilag 1 for beregning af grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud.

 

Tilskud til lejr

Til deltagelse i lejre, ture og lignende arrangementer med ophold uden for kommunen og med minimum 2 overnatninger ydes 300 kr. pr. person under 25 år, dog maks. det af kommunen afsatte budget jf. Fredensborg Reglerne.

 

Ansøgning

Ved ansøgning har den enkelte forening oplyst et forventet deltagerantal og forventet udgift til lejr i 2019. Af de fremsendte ansøgninger for lejr er der for tilskudsåret 2019 søgt for godt 660.000 kr. mere end budgetteret.

 

Beregning

For at kunne holde lejrtilskuddet inden for den afsatte budgetramme har administrationen foretaget en tilskudsberegning, hvor grundlaget for tilskudstilsagnet til den enkelte forening er beregnet således:

 

 • Spejderne: samme niveau som 2018 idet lejr anses for en hovedaktivitet for spejderne
 • Øvrige foreninger beregnes ud fra et takstbeløb, der maksimalt svarer til ansøgt beløb jf. tabel 3.

 

Tabel 3 Takster for beregning af lejrtilskud

 

Takstregler 2019

Takst kr.

0-25 medlemmer u/25 år

2.000

26-50 medlemmer u/25 år

3.000

51-75 medlemmer u/25 år

4.000

76 -100 medlemmer u/25 år

5.000

101-125 medlemmer u/25 år

6.000

126-150 medlemmer u/25 år

7.000

151-175 medlemmer u/25 år

8.000

176-200 melemmer u/25 år

9.000

201-225 medlemmer u/25 år

10.000

226-250 medlemmer u/25 år

11.000

251-275 medlemmer u/25 år

12.000

275-300 medlemmer u/25 år

13.000

301-325 medlemmer u/25 år

14.000

326-350 medlemmer u/25 år

15.000

 

Se bilag 2 for beregning af lejrtilskud.

 

Tilskud til kurser

Fredensborg Kommune yder 100 pct. tilskud til kursusgebyret samt billigste transportomkostninger i forbindelse med kurser eller lederuddannelse primært vedr. børne- og ungdomsarbejdet, dog maks. det af kommunen afsatte budget jf. Fredensborg Reglerne. Tilskuddet ydes til frivillige ledere og instruktører og udgør maks. 4.000 kr. pr. person pr. år.

 

Ansøgning

Ved ansøgning har den enkelte forening oplyst et forventet deltagerantal og forventet udgift ved kurser i 2019. Af de fremsendte ansøgninger for kurser er der for tilskudsåret 2019 søgt for godt 960.000 kr. mere end budgetteret.

 

Beregning

For at kunne holde kursustilskuddet inden for den afsatte budgetramme har administrationen foretaget en tilskudsberegning, hvor tilskudstilsagnet til den enkelte forening jf. tabel 4 beregnes ud fra:

 

 • Voksenforening, som ikke har medlemmer under 25 år
 • Foreningens antal medlemmer under 25 år pr. 31.12.2017

 

 

Tabel 4 Takster for beregning af tilskud til kurser

 

Takstregler 2019

Tilskudssats kr.

Ren voksenforening

1.000

0-25 medlemmer u/25 år

1.500

26-50 medlemmer u/25 år

2.000

51-75 medlemmer u/25 år

3.000

76 -100 medlemmer u/25 år

4.000

101-125 medlemmer u/25 år

5.000

126-150 medlemmer u/25 år

6.000

151-175 medlemmer u/25 år

7.000

176-200 melemmer u/25 år

8.000

201-225 medlemmer u/25 år

9.000

226-250 medlemmer u/25 år

10.000

251-275 medlemmer u/25 år

11.000

275-300 medlemmer u/25 år

12.000

301-325 medlemmer u/25 år

13.000

326-350 medlemmer u/25 år

14.000

351-375 medlemmer u/25 år

15.000

376-400 medlemmer u/25 år

16.000

600 medlemmer og derover

18.000

800 medlemmer og derover

20.000

 

Se bilag 3 for beregning af tilskud til kurser.

 

Tilskudstype – Medlemsfremgang

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke oplæg til beregning af tilskud vedrørende foreningernes medlemsfremgang for perioden 1. januar – 1. oktober 2018.

Tilskudsberegningen foretages i oktober 2019, hvor administrationen sammenholder foreningens oplyste medlemsfremgang med medlemsantal oplyst ved 2019 ansøgning, hvorefter eventuelt tilskud udbetales.

 

Administrationen bemærker

Administrationen bemærker, at der er beregnet tilskud til 127 foreninger. Heraf er der:

 

 • 6 foreninger med fradrag på 10 procent af det beregnede 2019 tilskud, da foreningen endnu ikke har fremsendt tilskudsansøgning jf. gældende regler.

 

Antallet af foreninger, der i 2019 får beregnet fradrag på 10 procent, er væsentligt lavere end i 2018. Denne positive udvikling betyder med andre ord, at stort set alle foreninger har fremsendt ansøgningsmaterialet i henhold til regelsættet.

 

Folkeoplysningsudvalget/paraplyorganisationerne

Eventuelle bemærkninger fra Folkeoplysningsudvalget/paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.

 

Administrationens anbefaling

 

Administrationen anbefaler, at tilskudsberegningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2019 godkendes med afsæt i det afsatte basisbudget for 2019.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Fredensborg Reglerne og Fredensborg Kommunes Folkeoplysningspolitik

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktiv fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Foreningerne orienteres om deres tilskudstilsagn for 2019 pr. digital post.

 

Indstilling

 1. At tilskudsberetningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2019 med afsæt i det afsatte basisbudget for 2019 godkendes som grundlag for fordeling af tilskud 2019.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Administrationens indstilling godkendt.

 

Bemærkninger fra Idrætsrådet forelå på mødet.

Nr.4 - Fordeling af lokaletilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne - 2019

Sagsnr.: 18/23216

 

Beslutningstema

Fordeling af lokaletilskud 2019 vedrørende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Fredensborg Reglerne skal foreningerne i januar måned modtage et tilskudstilsagn på baggrund af ansøgning, fremsendt inden den 1. oktober i det forudgående år.

 

Der er til administration af lokaletilskud for 2019 afsat 1.321.000 kr.

 

Administrationen har for tilskudsåret 2019 modtaget ansøgninger til eksisterende lokaler/lejemål samt ansøgning om tilskud til nye lokaler/lejemål. Der er for tilskudsåret søgt for godt 1.507.000 kr. mere end budgetteret.

 

Beregning – eksisterende lokaler/lejemål

Ved administrationens tilskudsberegning er der taget udgangspunkt i

 

 • Foreningens forventede driftsudgifter
 • Tidligere godkendte lejeaftaler og tilskud hertil
 • Spejdernes driftsudgifter til egne lokaler
 • Spejdernes hovedaktivitet, herunder lejrplads- og hytteleje

 

Tilskudsberegning – se bilag 1

 

Nye lejemål

Administrationen har for tilskudsåret 2019 modtaget seks ansøgninger om tilskud til såvel egne lokaler som lejede lokaler. Nedenfor i tabel 1 ses de fremsendte nye tilskudsansøgninger.

 

Tabel 1 – Nye tilskudsansøgninger

 

 

Forening

Ansøgt tilskud

Lejemål/egne lokaler

Administrationens bemærkninger

1)

Fredensborg Golfklub

465.766 kr.

Drift og vedligeholdelse af klubhus.

Udgiften til drift og vedligeholdelse af egne lokaler udgjorde 465,766 kr. i 2017.

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

2)

Fredensborg Tennisklub

45.000 kr.

Leje af Hillerød Tenniscenter. HIC (tennishal) kan ikke alene dække tennisklubbernes behov for indendørsfaciliteter.

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

3)

Humlebæk Tennisklub

70.000 kr.

Leje af Hillerød og Helsingør Tenniscenter. HIC (tennishal) kan ikke alene dække tennisklubbernes behov for indendørsfaciliteter. Klubben anfører, at det er vigtigt at kunne leje lokaler for at undgå, at afvise børn og unge pga. manglende kapacitet.

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

4)

Pedal-Atleterne Fredensborg

8.252 kr.

Leje af lokale hos Fredensborg Forsyning

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning, idet der kan anvises kommunale lokaler.

5)

Søholm Sportsrideklub

136.500 kr.

Leje af ikke-kommunale lokaler i kommunen (Toftegård – Fredensborg)

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

6)

Sletten Bådeklub

47.669 kr.

Leje af Sletten Havn (adgangsleje til klubhus, sejlskur) samt lagerleje på ejendommen Hørsholmvej 32, Kvistgård

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

I alt

773.187 kr.

 

 

 

 

Folkeoplysningsudvalget/paraplyorganisationerne

Eventuelle bemærkninger fra Folkeoplysningsudvalget og paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.

 

Administrationens bemærkninger´

Administrationen bemærker, at der jf. Fredensborg Reglerne ydes tilskud med 65 procent af udgiften til leje af lokaler uden for kommunen.

 

Administrationen bemærker, at udvalget jf. Fredensborg Reglerne kan undlade at imødekomme ansøgning om tilskud til nye lokaler og lejemål, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

 

Såfremt udvalget ønsker at imødekomme nye ansøgninger jf. tabel 1, skal midlerne findes inden for udvalgets eksisterende ramme jf. kommunens økonomihåndbog.

 

Administrationen anbefaler, at tilskudsberegningen jf. bilag 1 for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2019 vedrørende lokaletilskud godkendes med afsæt i det afsatte basisbudget for 2019.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Fredensborg Reglerne og Fredensborg Kommunes Folkeoplysningspolitik.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Foreningerne orienteres om deres tilskudstilsagn for 2019 pr. digital post.

 

Indstilling

 1. At tilskudsberegningen vedrørende lokaletilskud for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2019 med afsat i det afsatte basisbudget godkendes som grundlag for fordeling af tilskud 2019.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.5 - Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019

Sagsnr.: 18/23011

 

Beslutningstema

Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019 forelægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Tilskud til bådpladsleje

Foreninger, der primært anvender både, optimistjoller mv. til deres foreningsaktivitet kan hvert år søge om tilskud til bådpladsleje.

 

Ansøgning om tilskud til bådpladsleje fremsendes 1. oktober i det foregående år og skal indeholde bådtype, lejeaftale/havn, antal både, udgift pr. båd samt deres forventede udgifter hertil.

 

Tilskudstilsagn og refusion

Foreningen modtager et tilskudstilsagn efter udvalgsbehandling i januar. Ved refusion kan foreningen med afsæt i tilskudstilsagnet få refunderet udgifter til bådpladsleje ved indsendelse af refusionsskema. Refusionsskema skal indsendes senest 31.12. i budgetåret og dokumentation/kvitteringer skal vedlægges.

 

Tilskudsberegning 2019

Administrationen har pr. 1. oktober 2018 modtaget ansøgninger fra 6 foreninger; Nive Å´s Lystfiskerforening, Sletten Bådeklub, Nivå Vandski Klub, Nivå Bådelaug, Lystfiskerforeningen Fredensborg-Humlebæk og Sejlklubben Esrum Sø. Foreningerne har for 2019 søgt om tilskud på i alt 180.000 kr.

 

Ved beregning af 2019 tilskud har administrationen fordelt tilskuddet forhåndsmæssigt i forhold til den enkelte forenings ansøgning contra afsat budget. Se bilag 1 for beregning af tilskud.

 

Til administration af 2019 tilskud er der afsat 149.000 kr., som jf. tabel 1 er fordelt således:

 

Tabel 1 fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019 jf. afsat budget

 

Ansøgninger

Tilskud fordelt kr.

Nive Å´s Lystfiskerforening

8.418 kr.

Sletten Bådeklub

31.448 kr.

Nivå Vandski Klub

6.738 kr.

Nivå Bådelaug

26.952 kr.

Lystfiskerforeningen Fred og Humle

34.562 kr.

Sejlklubben Esrum

40.882 kr.

I alt

149.000 kr.

 

Administrationens bemærkninger

Eventuelle bemærkninger fra Folkeoplysningsudvalget samt paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.

 

Administrationen bemærker, at der er søgt for 31.000 kr. mere end det afsatte budget.

 

Administrationen bemærker, at 2019 tilskud er beregnet i forhold til de fremsendte ansøgninger samt det afsatte budget.

 

Administrationen bemærker, at der med fordeling af 2019 tilskuddet er søgt at lave en fordeling, der stiller alle foreninger lige. Fordelingen af tilskud er på denne baggrund tildelt forholdsmæssigt i forhold til den enkelte forenings ansøgning og det afsatte budget.

 

Administrationen anbefaler, at tilskudsberegningen vedrørende bådpladsleje godkendes med afsæt i det afsatte basisbudget for 2019 jr. tabel 1.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningspolitikken og Fredensborg Reglerne.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Foreningerne orienteres om deres tilskudstilsagn for 2019 pr. digital post.

 

Indstilling

 1. At tilskudsberegningen til fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019 med afsæt i det afsatte basisbudget for 2019 godkendes.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.6 - Tennisanlæg på Karlebo Idrætsanlæg

Sagsnr.: 18/11941

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en ekstra tennisbane i Karlebo, herunder eventuel finansiering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på møde den 3. april 2018 at acceptere et købstilbud på ejendommen Gunderødvej 46, herunder tennisanlægget, hvor Karlebo Tennis Klub er hjemmehørende. Det eksisterende anlæg består af to grusbaner, en slåmur, et shelter og et aflukket skur.

 

Ejendommen Gunderødvej 46 er overgivet til Lind og Risør. Tennisanlægget skal derfor flyttes. Der etableres et nyt tennisanlæg på grusbanen ved Karlebo Idrætsanlæg, Karlebovej 10. Der er i budget 2019 afsat 0,7 mio. kr. til etablering af tennisanlægget.

 

Karlebo Tennis Klub har ønsket en ekstra tennisbane. Klubben oplyser, at klubben arbejder målrettet på at få flere børn og unge til at spille tennis, og at det er lykkedes med at få flere medlemmer. Blandt andet samarbejder klubben med Karlebo Skole om tennisforløb i idrætstimer.

 

Klubben ønsker med en tredje tennisbane at fastholde og udvikle børne- og ungearbejdet i klubben yderligere. Klubben ønsker derudover mulighed for at forlænge tennissæsonen, hvilket kan imødekommes ved fx etablering af en hardcourt tennisbane.

 

Borgmesteren har med baggrund i en drøftelse med forligspartierne ønsket, at administrationen beregner, hvad en ekstra tennisbane i Karlebo vil koste, så der kan tages endelig stilling til ønsket fra Karlebo Tennis Klub.

 

Etablering af ekstra tennisbane understøtter kommunens vision om flere fysisk aktive borgere.

 

Administrationen har foretaget et overordnet skøn over udgifterne til etablering af tre tennisbaner på Karlebo Idrætsanlæg. Det skønnes, at tre tennisbaner kan etableres for 1,2 mio. kr.

 

Da der er usikkerhed omkring etablering af vandstik, jordbundsforholdene samt dræn- og kloaksystemet på området, kan der være usikkerhed om etablering af tre baner kan holdes inden for et samlet budget på 1,2 mio. kr. Det endelige beløb kendes først efter kommunen har modtaget tilbud fra entreprenører.

 

Den manglende finansiering udgør således 0,5 mio. kr. Udgiften vil øge kommunens anlægsudgifter i forhold til det budgetterede med mindre finansiering sker gennem nedprioritering af andre anlægsprojekter. I bevillingsskemaet er finansiering forudsat af anlægsreserven. 

 

Tidsplan

Anlæggelse af de nye tennisbaner på Karlebo Idrætsanlæg er afhængig af vejret. Udførelsesfasen forventes at tage ca. to måneder. Der kan arbejdes mod en ibrugtagning i april 2019 eller snarest muligt herefter afhængigt af vejret.

 

Bevilling

Bevillingsskema

 

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

 

 

2019

2020

2021

2022

1

Anlægsprojekt Flytning af tennisbane i Karlebo

500

0

0

0

2

Anlægsreserven

-500

0

0

0

 

I alt, Anlæg

0

0

0

0

Noter: Negativt fortegn betyder en reduktion af budgettet. Positivt fortegn betyder en opskrivning af budgettet.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At der tages stilling til, om der skal afsættes en ekstrabevilling på 0,5 mio. kr. fra anlægsreserven i budget 2019 til en tredje tennisbane i Karlebo.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Nr.7 - Finansiering af økonomisk tab vedr. indskud Nivå Havn

Sagsnr.: 18/33508

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende finansiering af økonomisk tab vedr. tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på møde d. 29. januar 2018 sag vedr. håndtering af økonomisk tab i forbindelse med tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

 

Det økonomiske tab skyldes to ting:

 

 • At indskud, der blev indbetalt ved havnens tilblivelse, blev anvendt til havnens 1. og 2. etapeudbygning.
 • At bådpladslejerne gennem tiden (frem til 1. april 2016, hvor reglerne blev ændret for nye bådpladslejere) automatisk har fået opskrevet deres indskud for en bådplads i Nivå Havn svarende til årets indskudstakst. Dermed er der gennem tiden tilbagebetalt mere til bådpladslejerne, end der er indbetalt i indskud. Byrådet besluttede d. 26. november 2018 at fastfryse indskudstaksten i 2019 til 2018 niveauet. Bådpladslejere på ”gammel” ordning vil fortsat få tilbagebetalt mere, end de har indbetalt, men den stiger ikke yderligere.

 

Byrådet besluttede på møde d. 28. januar 2018, at det realiserede tab for 2017 på 4,112 mio. kr. skulle finansieres over ”kassen” og at fremadrettede økonomiske tab skulle gøres op ultimo hvert år og håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar måned. 

 

For bådpladslejere, der er kommet til efter 1. april 2016, vil der ikke være noget økonomisk tab, når de opsiger deres bådplads. De bådpladslejere får ikke reguleret deres indskud, hvilket betyder, at det beløb bådpladslejeren har indbetalt som indskud, er det samme bådpladslejeren får tilbagebetalt, når lejemålet ophører.

 

Det økonomiske tab vedrører dermed udelukkende de bådpladslejere, der er på ”gammel” ordning. I 2018 er det realiserede tab 685.624 kr., som skal finansieres. Dette fremgår af tabel 1 nedenfor. Udbetalingerne af indskud til bådpladslejere på ”gammel” ordning sker over driften på politikområde 5 – Fritid og Idræt. Tabet tæller med indenfor servicerammen.

 

Tabel 1 Realiseret økonomisk tab i 2018 i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 31. december 2018

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark

Antal, der har opsagt bådplads i 2018 ”gammel” ordning

Takst 2018

Realiseret økonomisk tab i alt

Store bådpladser

13

-48.583

-631.579

Små bådpladser

5

-10.809

-54.045

I alt

18

 

-685.624

 

 

Det fremtidige økonomiske tab vedr. de bådpladslejere, der er tilbage på ”gammel” ordning fremgår af tabel 2 nedenfor. Som det fremgår af tabellen, udgør det fremtidige økonomiske tab 11.898.063 kr. pr. 1. januar december 2019.  Beløbet registreres over balancen som en forpligtelse til bådpladslejerne.

 

Tabel 2 Fremtidigt økonomisk tab i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 1. januar 2019

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark

Antal bådpladslejere tilbage på "gammel" ordning

Takst 2019 - niveau

Fremtidigt økonomisk tab i alt

Store bådpladser

234

-48.583

-11.368.422

Små bådpladser

49

-10.809

-529.641

I alt

283

 

-11.898.063

 

Bevilling

Bevillingsskema

 

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

 

 

2018

2019

2020

2021

1

Drifsreserven

-686

0

0

0

2

Økonomisk tab Nivå Havn, pol 5 - Fritid og Idræt

686

0

0

0

 

I alt drift

0

0

0

0

Noter: Negativt fortegn betyder en reduktion af budgettet. Positivt fortegn betyder en opskrivning af budgettet.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

At der gives en tillægsbevilling på 686.000 kr. fra driftsreserven til finansiering af det økonomiske tab vedr. tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Nr.8 - Fritids- og Idrætsudvalgets studierejse 2019

Sagsnr.: 18/15992

 

Beslutningstema

I forlængelse af Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning den 16. august 2018, hvor valget faldt på en studietur til Birmingham, England, fremlægges udkast til program til orientering.

 

Der ud over skal der tages stilling til hjemrejsetidspunkt.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede den 16. august 2018, at studieturen i byrådsperioden 2018-2021 for udvalget skal gå til Birmingham, England i perioden 10. – 12. april 2019.

 

Temaet for studieturen er idræt og bevægelse for motionsuvante og udsatte borgere.

 

Administrationen foreslår, at udvalget besøger repræsentanter fra byrådet i Birmingham, civilsamfundsorganisationen Streetgames.org samt organisationen The Active Wellbeing Society. Sidstnævnte var tidligere var en del af den kommunale forvaltning, men er nu en selvstændig enhed med tætte relationer til forvaltningen. 

 

Udvalget vil gennem besøgene hente inspiration og indsigt i de strategiske overvejelser om potentialerne mellem sundhed, trivsel og motion samt hvordan det konkret er lykkes med at få aktiveret motionsuvante og socialt udsatte borgere.

 

Administrationen har udarbejdet et udkast til et program for studieturen til Birmingham, jf. vedlagte bilag 1.

 

Der er kun to direkte flyvninger fra Birmingham til København fredag. Den ene er kl. 10.05 med ankomst i København kl. 12.50, den anden kl. 19.25 med ankomst kl. 22.10. Der skal tages stilling til hjemrejsetidspunkt.

 

Det forventes, at der vil være syv deltagere fra Fritids- og Idrætsudvalget samt to administrative ledelsesrepræsentanter på studieturen.

 

Økonomi

Budget for tre dages studietur for ni personer ligger inden for den tilladte ramme på ca. 15.000 kr. pr. pers. Der vil være omkostninger til diæter, flyrejse, lokal transport, to overnatninger, forplejning, diverse oplæg, besøg og gaver.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

10. Mindre ulighed

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

2. At der tages stilling til hjemrejsetidspunkt.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Ad 1 taget til efterretning.

Ad 2 udvalget valgte den sene afgang.

Nr.9 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 18/33355

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Februar:

 • Revision af lokalereglerne (beslutning)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Handicaprampe Nivå Havn og Strandpark (beslutning)
 • Livredning Nivå Havn og Strandpark

 

Marts:

 • Restfordeling 2018 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (orientering)
 • Restfordeling 2018 vedr. den folkeoplysende voksenundervisning (orientering)
 • Nivå Havn og Strandpark – forslag til Visionsudviklingsplan (beslutning)
 • Lergravsområdet i Nivå – anvendelse af midler i 2020 (beslutning)
 • Navngivning af søer i Lergravene (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Opsamling temamøde i Fritids- og Idrætsudvalget (orientering)

 

April:

 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Lokaletilskud til rideklubber (beslutning)
 • Status Fritidsbutikken (orientering)
 • Kultur-, Fritids- og Sundhedspolitik
 • Forebyggelsespakker

 

Maj:

 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Badeanlæg Bjerre Strand (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Der tilføjes en sag til februarmødet med punkt ”Værtspartner til Spejdernes Lejr 2022”.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.10 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 18/33505

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Formanden orienterede om

 

Møde med foreninger og erhvervsdrivende 11. december 2019 om Visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark med deltagelse af to medlemmer fra Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.11 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 18/33506

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Administrationen orienterede om

 

Nyt tilfælde af hærværk på Karlebo Stadion. Det undersøges, hvad der kan gøres for at forhindre yderligere hærværk.

 

Fritids- og Kulturforeninger i Nivå er inviteret til 3 møder om udvikling af midlertidig byrum i Nivå.

 

 

Orienteringen taget til efterretning.