Nr.8 - Fritids- og Idrætsudvalgets studierejse 2019

Sagsnr.: 18/15992

 

Beslutningstema

I forlængelse af Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning den 16. august 2018, hvor valget faldt på en studietur til Birmingham, England, fremlægges udkast til program til orientering.

 

Der ud over skal der tages stilling til hjemrejsetidspunkt.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede den 16. august 2018, at studieturen i byrådsperioden 2018-2021 for udvalget skal gå til Birmingham, England i perioden 10. – 12. april 2019.

 

Temaet for studieturen er idræt og bevægelse for motionsuvante og udsatte borgere.

 

Administrationen foreslår, at udvalget besøger repræsentanter fra byrådet i Birmingham, civilsamfundsorganisationen Streetgames.org samt organisationen The Active Wellbeing Society. Sidstnævnte var tidligere var en del af den kommunale forvaltning, men er nu en selvstændig enhed med tætte relationer til forvaltningen. 

 

Udvalget vil gennem besøgene hente inspiration og indsigt i de strategiske overvejelser om potentialerne mellem sundhed, trivsel og motion samt hvordan det konkret er lykkes med at få aktiveret motionsuvante og socialt udsatte borgere.

 

Administrationen har udarbejdet et udkast til et program for studieturen til Birmingham, jf. vedlagte bilag 1.

 

Der er kun to direkte flyvninger fra Birmingham til København fredag. Den ene er kl. 10.05 med ankomst i København kl. 12.50, den anden kl. 19.25 med ankomst kl. 22.10. Der skal tages stilling til hjemrejsetidspunkt.

 

Det forventes, at der vil være syv deltagere fra Fritids- og Idrætsudvalget samt to administrative ledelsesrepræsentanter på studieturen.

 

Økonomi

Budget for tre dages studietur for ni personer ligger inden for den tilladte ramme på ca. 15.000 kr. pr. pers. Der vil være omkostninger til diæter, flyrejse, lokal transport, to overnatninger, forplejning, diverse oplæg, besøg og gaver.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

10. Mindre ulighed

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

2. At der tages stilling til hjemrejsetidspunkt.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Ad 1 taget til efterretning.

Ad 2 udvalget valgte den sene afgang.