Nr.5 - Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019

Sagsnr.: 18/23011

 

Beslutningstema

Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019 forelægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Tilskud til bådpladsleje

Foreninger, der primært anvender både, optimistjoller mv. til deres foreningsaktivitet kan hvert år søge om tilskud til bådpladsleje.

 

Ansøgning om tilskud til bådpladsleje fremsendes 1. oktober i det foregående år og skal indeholde bådtype, lejeaftale/havn, antal både, udgift pr. båd samt deres forventede udgifter hertil.

 

Tilskudstilsagn og refusion

Foreningen modtager et tilskudstilsagn efter udvalgsbehandling i januar. Ved refusion kan foreningen med afsæt i tilskudstilsagnet få refunderet udgifter til bådpladsleje ved indsendelse af refusionsskema. Refusionsskema skal indsendes senest 31.12. i budgetåret og dokumentation/kvitteringer skal vedlægges.

 

Tilskudsberegning 2019

Administrationen har pr. 1. oktober 2018 modtaget ansøgninger fra 6 foreninger; Nive Å´s Lystfiskerforening, Sletten Bådeklub, Nivå Vandski Klub, Nivå Bådelaug, Lystfiskerforeningen Fredensborg-Humlebæk og Sejlklubben Esrum Sø. Foreningerne har for 2019 søgt om tilskud på i alt 180.000 kr.

 

Ved beregning af 2019 tilskud har administrationen fordelt tilskuddet forhåndsmæssigt i forhold til den enkelte forenings ansøgning contra afsat budget. Se bilag 1 for beregning af tilskud.

 

Til administration af 2019 tilskud er der afsat 149.000 kr., som jf. tabel 1 er fordelt således:

 

Tabel 1 fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019 jf. afsat budget

 

Ansøgninger

Tilskud fordelt kr.

Nive Å´s Lystfiskerforening

8.418 kr.

Sletten Bådeklub

31.448 kr.

Nivå Vandski Klub

6.738 kr.

Nivå Bådelaug

26.952 kr.

Lystfiskerforeningen Fred og Humle

34.562 kr.

Sejlklubben Esrum

40.882 kr.

I alt

149.000 kr.

 

Administrationens bemærkninger

Eventuelle bemærkninger fra Folkeoplysningsudvalget samt paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.

 

Administrationen bemærker, at der er søgt for 31.000 kr. mere end det afsatte budget.

 

Administrationen bemærker, at 2019 tilskud er beregnet i forhold til de fremsendte ansøgninger samt det afsatte budget.

 

Administrationen bemærker, at der med fordeling af 2019 tilskuddet er søgt at lave en fordeling, der stiller alle foreninger lige. Fordelingen af tilskud er på denne baggrund tildelt forholdsmæssigt i forhold til den enkelte forenings ansøgning og det afsatte budget.

 

Administrationen anbefaler, at tilskudsberegningen vedrørende bådpladsleje godkendes med afsæt i det afsatte basisbudget for 2019 jr. tabel 1.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningspolitikken og Fredensborg Reglerne.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Foreningerne orienteres om deres tilskudstilsagn for 2019 pr. digital post.

 

Indstilling

  1. At tilskudsberegningen til fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019 med afsæt i det afsatte basisbudget for 2019 godkendes.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Administrationens indstilling godkendt.