Nr.4 - Fordeling af lokaletilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne - 2019

Sagsnr.: 18/23216

 

Beslutningstema

Fordeling af lokaletilskud 2019 vedrørende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Fredensborg Reglerne skal foreningerne i januar måned modtage et tilskudstilsagn på baggrund af ansøgning, fremsendt inden den 1. oktober i det forudgående år.

 

Der er til administration af lokaletilskud for 2019 afsat 1.321.000 kr.

 

Administrationen har for tilskudsåret 2019 modtaget ansøgninger til eksisterende lokaler/lejemål samt ansøgning om tilskud til nye lokaler/lejemål. Der er for tilskudsåret søgt for godt 1.507.000 kr. mere end budgetteret.

 

Beregning – eksisterende lokaler/lejemål

Ved administrationens tilskudsberegning er der taget udgangspunkt i

 

  • Foreningens forventede driftsudgifter
  • Tidligere godkendte lejeaftaler og tilskud hertil
  • Spejdernes driftsudgifter til egne lokaler
  • Spejdernes hovedaktivitet, herunder lejrplads- og hytteleje

 

Tilskudsberegning – se bilag 1

 

Nye lejemål

Administrationen har for tilskudsåret 2019 modtaget seks ansøgninger om tilskud til såvel egne lokaler som lejede lokaler. Nedenfor i tabel 1 ses de fremsendte nye tilskudsansøgninger.

 

Tabel 1 – Nye tilskudsansøgninger

 

 

Forening

Ansøgt tilskud

Lejemål/egne lokaler

Administrationens bemærkninger

1)

Fredensborg Golfklub

465.766 kr.

Drift og vedligeholdelse af klubhus.

Udgiften til drift og vedligeholdelse af egne lokaler udgjorde 465,766 kr. i 2017.

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

2)

Fredensborg Tennisklub

45.000 kr.

Leje af Hillerød Tenniscenter. HIC (tennishal) kan ikke alene dække tennisklubbernes behov for indendørsfaciliteter.

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

3)

Humlebæk Tennisklub

70.000 kr.

Leje af Hillerød og Helsingør Tenniscenter. HIC (tennishal) kan ikke alene dække tennisklubbernes behov for indendørsfaciliteter. Klubben anfører, at det er vigtigt at kunne leje lokaler for at undgå, at afvise børn og unge pga. manglende kapacitet.

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

4)

Pedal-Atleterne Fredensborg

8.252 kr.

Leje af lokale hos Fredensborg Forsyning

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning, idet der kan anvises kommunale lokaler.

5)

Søholm Sportsrideklub

136.500 kr.

Leje af ikke-kommunale lokaler i kommunen (Toftegård – Fredensborg)

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

6)

Sletten Bådeklub

47.669 kr.

Leje af Sletten Havn (adgangsleje til klubhus, sejlskur) samt lagerleje på ejendommen Hørsholmvej 32, Kvistgård

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

I alt

773.187 kr.

 

 

 

 

Folkeoplysningsudvalget/paraplyorganisationerne

Eventuelle bemærkninger fra Folkeoplysningsudvalget og paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.

 

Administrationens bemærkninger´

Administrationen bemærker, at der jf. Fredensborg Reglerne ydes tilskud med 65 procent af udgiften til leje af lokaler uden for kommunen.

 

Administrationen bemærker, at udvalget jf. Fredensborg Reglerne kan undlade at imødekomme ansøgning om tilskud til nye lokaler og lejemål, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

 

Såfremt udvalget ønsker at imødekomme nye ansøgninger jf. tabel 1, skal midlerne findes inden for udvalgets eksisterende ramme jf. kommunens økonomihåndbog.

 

Administrationen anbefaler, at tilskudsberegningen jf. bilag 1 for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2019 vedrørende lokaletilskud godkendes med afsæt i det afsatte basisbudget for 2019.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Fredensborg Reglerne og Fredensborg Kommunes Folkeoplysningspolitik.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Foreningerne orienteres om deres tilskudstilsagn for 2019 pr. digital post.

 

Indstilling

  1. At tilskudsberegningen vedrørende lokaletilskud for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2019 med afsat i det afsatte basisbudget godkendes som grundlag for fordeling af tilskud 2019.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Administrationens indstilling godkendt.