Nr.3 - Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne - 2019

Sagsnr.: 18/33588

 

Beslutningstema

Fordeling af 2019 tilskud vedrørende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Fredensborg Reglerne skal foreningerne i januar måned 2019 modtage henholdsvis tilskudstilsagn og tilskudsudbetaling på baggrund af ansøgninger, fremsendt til ansøgningsfristen den 1. oktober 2018.

 

Tilskudstilsagnet for 2019 vedrørende tilskudstyperne medlems- og grundtilskud samt træner/instruktørtilskud beregnes på baggrund af foreningernes medlems- og regnskabstal pr. 31.12.2017.

 

Tilskudstilsagnet for 2019 vedrørende lejrtilskud og tilskud til kurser beregnes ud fra de indkomne ansøgninger.

 

Fordeling af lokaletilskud behandles i anden sag på denne dagsorden.

 

Budget 2019

Til administration af 2019 tilskud er der afsat i alt 6.720.000 kr. Budgettet er fordelt på otte tilskudstyper jf. nedenstående tabel 1.

 

Tabel 1: Basisbudget 2019

Tilskudstyper

Basisbudget 2019

Medlemstilskud

1.835.000 kr.

Grundtilskud

669.000 kr.

Træner/instruktørtilskud

2.333.000 kr.

 

 

Kurser

260.000 kr.

Lejr

238.000 kr.

 

 

Lokaler

1.321.000 kr.

 

 

Nye foreninger

16.000 kr.

Medlemsfremgang

48.000 kr.

 

 

Budget i alt

6.720.000 kr.

 

Nedenfor følger en gennemgang af tilskudsfordelingen inden for de enkelte tilskudstyper på baggrund af de indkomne ansøgninger og det afsatte budget. Fælles for alle tilskudstyper er, at der er ansøgt om mere tilskud, end der er afsat i budget 2019.

 

Grundtilskud, medlemstilskud og træner/instruktørtilskud

Ved beregning af grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud ud fra de gældende takster jf. Fredensborg Reglerne – er der for tilskudsåret 2019 søgt for godt 1.100.000 kr. mere end budgettet.

 

Beregning

For at kunne holde foreningstilskuddene inden for den afsatte budgetramme har administrationen i forbindelse med beregning af 2019 tilskuddet foretaget en reduktion i tilskudstaksterne i forhold til regelsæt jf. tabel 2.

 

Som det ses af nedenstående model reduceres taksterne for

 • Grundtilskud med 400 kr. pr. kategori
 • Medlemstilskud med 25 kr.
 • Træner/instruktørtilskud med 1,5 procent ift. 2018, hvor den delvise dækning udgjorde 42 procent.

 

Tabel 2: Reduktion i tilskudssatserne sammenholdt med tilskudssatserne i 2019.

 

Tilskudsmodel

Takster i regelsæt

Beregning 2019

Grundtilskud

5-25 medl. 1.500 kr.

26-50 medl. 3.000 kr.

51-100 medl. 5.000 kr.

101-200 medl. 6.500 kr.

201-300 medl. 8.000 kr.

301-400 medl. 9.500 kr.

401-500 medl. 11.000 kr.

501-600 medl. 12.500 kr.

601 og derover 14.000 kr.

 

Grundtilskud reduceres med 400 kr. pr. medlemskategori i forhold til regelsæt,

Model 1 Medlemstilskud og træner/ instruktørtilskud

200 kr. pr. medlem u/25 år

 

Delvis dækning af udgifter til træner/instruktør

175 kr. pr. medlem u/25 år

 

Delvis dækning af udgifter til træner/instruktør med 40,5 procent

Model 2:

Medlemstilskud

400 kr. pr. medlem u/25 år

375 kr. pr. medlem u/25 år

 

 

Af tilskudsberegningen vedrørende tilskud til grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud er der enkelte foreninger, som i 2019 vil modtage et større tilskud i forhold til 2018 på op til 39.000 kr. og enkelte foreninger vil få et reduceret tilskud i forhold til 2018 på op til 28.000 kr.

 

Set i forhold til 2018 skyldes ændrede tilskudsforhold bl.a.

 • Foreninger med stigende medlemstal, kontingentindtægter og/eller træner/instruktørudgifter
 • Foreninger med faldende medlemstal
 • Færre kontingentindtægter og/eller færre udgifter til træner/instruktør.

 

Se bilag 1 for beregning af grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud.

 

Tilskud til lejr

Til deltagelse i lejre, ture og lignende arrangementer med ophold uden for kommunen og med minimum 2 overnatninger ydes 300 kr. pr. person under 25 år, dog maks. det af kommunen afsatte budget jf. Fredensborg Reglerne.

 

Ansøgning

Ved ansøgning har den enkelte forening oplyst et forventet deltagerantal og forventet udgift til lejr i 2019. Af de fremsendte ansøgninger for lejr er der for tilskudsåret 2019 søgt for godt 660.000 kr. mere end budgetteret.

 

Beregning

For at kunne holde lejrtilskuddet inden for den afsatte budgetramme har administrationen foretaget en tilskudsberegning, hvor grundlaget for tilskudstilsagnet til den enkelte forening er beregnet således:

 

 • Spejderne: samme niveau som 2018 idet lejr anses for en hovedaktivitet for spejderne
 • Øvrige foreninger beregnes ud fra et takstbeløb, der maksimalt svarer til ansøgt beløb jf. tabel 3.

 

Tabel 3 Takster for beregning af lejrtilskud

 

Takstregler 2019

Takst kr.

0-25 medlemmer u/25 år

2.000

26-50 medlemmer u/25 år

3.000

51-75 medlemmer u/25 år

4.000

76 -100 medlemmer u/25 år

5.000

101-125 medlemmer u/25 år

6.000

126-150 medlemmer u/25 år

7.000

151-175 medlemmer u/25 år

8.000

176-200 melemmer u/25 år

9.000

201-225 medlemmer u/25 år

10.000

226-250 medlemmer u/25 år

11.000

251-275 medlemmer u/25 år

12.000

275-300 medlemmer u/25 år

13.000

301-325 medlemmer u/25 år

14.000

326-350 medlemmer u/25 år

15.000

 

Se bilag 2 for beregning af lejrtilskud.

 

Tilskud til kurser

Fredensborg Kommune yder 100 pct. tilskud til kursusgebyret samt billigste transportomkostninger i forbindelse med kurser eller lederuddannelse primært vedr. børne- og ungdomsarbejdet, dog maks. det af kommunen afsatte budget jf. Fredensborg Reglerne. Tilskuddet ydes til frivillige ledere og instruktører og udgør maks. 4.000 kr. pr. person pr. år.

 

Ansøgning

Ved ansøgning har den enkelte forening oplyst et forventet deltagerantal og forventet udgift ved kurser i 2019. Af de fremsendte ansøgninger for kurser er der for tilskudsåret 2019 søgt for godt 960.000 kr. mere end budgetteret.

 

Beregning

For at kunne holde kursustilskuddet inden for den afsatte budgetramme har administrationen foretaget en tilskudsberegning, hvor tilskudstilsagnet til den enkelte forening jf. tabel 4 beregnes ud fra:

 

 • Voksenforening, som ikke har medlemmer under 25 år
 • Foreningens antal medlemmer under 25 år pr. 31.12.2017

 

 

Tabel 4 Takster for beregning af tilskud til kurser

 

Takstregler 2019

Tilskudssats kr.

Ren voksenforening

1.000

0-25 medlemmer u/25 år

1.500

26-50 medlemmer u/25 år

2.000

51-75 medlemmer u/25 år

3.000

76 -100 medlemmer u/25 år

4.000

101-125 medlemmer u/25 år

5.000

126-150 medlemmer u/25 år

6.000

151-175 medlemmer u/25 år

7.000

176-200 melemmer u/25 år

8.000

201-225 medlemmer u/25 år

9.000

226-250 medlemmer u/25 år

10.000

251-275 medlemmer u/25 år

11.000

275-300 medlemmer u/25 år

12.000

301-325 medlemmer u/25 år

13.000

326-350 medlemmer u/25 år

14.000

351-375 medlemmer u/25 år

15.000

376-400 medlemmer u/25 år

16.000

600 medlemmer og derover

18.000

800 medlemmer og derover

20.000

 

Se bilag 3 for beregning af tilskud til kurser.

 

Tilskudstype – Medlemsfremgang

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke oplæg til beregning af tilskud vedrørende foreningernes medlemsfremgang for perioden 1. januar – 1. oktober 2018.

Tilskudsberegningen foretages i oktober 2019, hvor administrationen sammenholder foreningens oplyste medlemsfremgang med medlemsantal oplyst ved 2019 ansøgning, hvorefter eventuelt tilskud udbetales.

 

Administrationen bemærker

Administrationen bemærker, at der er beregnet tilskud til 127 foreninger. Heraf er der:

 

 • 6 foreninger med fradrag på 10 procent af det beregnede 2019 tilskud, da foreningen endnu ikke har fremsendt tilskudsansøgning jf. gældende regler.

 

Antallet af foreninger, der i 2019 får beregnet fradrag på 10 procent, er væsentligt lavere end i 2018. Denne positive udvikling betyder med andre ord, at stort set alle foreninger har fremsendt ansøgningsmaterialet i henhold til regelsættet.

 

Folkeoplysningsudvalget/paraplyorganisationerne

Eventuelle bemærkninger fra Folkeoplysningsudvalget/paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.

 

Administrationens anbefaling

 

Administrationen anbefaler, at tilskudsberegningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2019 godkendes med afsæt i det afsatte basisbudget for 2019.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Fredensborg Reglerne og Fredensborg Kommunes Folkeoplysningspolitik

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktiv fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Foreningerne orienteres om deres tilskudstilsagn for 2019 pr. digital post.

 

Indstilling

 1. At tilskudsberetningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2019 med afsæt i det afsatte basisbudget for 2019 godkendes som grundlag for fordeling af tilskud 2019.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Administrationens indstilling godkendt.

 

Bemærkninger fra Idrætsrådet forelå på mødet.