Nr.22 - Værtspartner til Spejdernes Lejr 2022

Sagsnr.: 19/2534

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om kommunen vil ansøge om at blive værtspartner for Spejdernes Lejr 2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Organisationen Spejderne har henvendt sig til alle landets kommuner, idet den frivillige organisation søger en værtspartner til i samarbejde at udvikle og arrangere Spejdernes Lejr 2022 for kommunens borgere, spejdere og gæster.

 

Henvendelsen

Det fremgår af henvendelsen, at spejdere fra hele Danmark i sommeren 2022 igen skal samles til en spejderbegivenhed – Spejdernes Lejr. Ca. 40.000 deltagere fra både ind- og udland vil indtage et område i Danmark, som bliver genstand for stor opmærksomhed i mindst en uges tid. Spejderne er gået i gang med planlægningen og har som noget af det første igangsat processen, der skal lede til valg af den kommende værtspartner.

 

Det fremgår endvidere, at Spejderne ønsker et partnerskab, hvor de sammen med værtspartneren udvikler 2022-udgaven af Spejdernes Lejr. Lejren bygges med udgangspunkt i alle de særlige muligheder, der er hos værtspartneren i forhold til omgivelser, kultur, faciliteter og inddragelse af virksomheder, foreninger og borgere. Både i forhold til udvikling og oplevelse.

 

Krav til lejrplads og område

Lejrpladserne til de 40.000 deltagere kræver cirka 80 hektar (800.000 kvadratmeter) god, plan jord. Til lejrens aktiviteter og fællesarealer skal der beregnes 100 hektar. Som en del af området skal der være en naturlig samlingsplads med plads til 50.000 personer, hvor både scene og tilskuerpladser falder naturligt ind i landskabet. Til parkeringsareal for biler, busser, lastvogne og materiel skal der være et areal på 30 hektar.

 

Samlet vil der være behov for arealer svarende til mindst 210 hektar.

 

Der ud over er der blandt andet krav til jordbundsforhold, beplantning, forsyning, adgangsveje og bygninger.

 

Fristen for at sende et oplæg til Spejderne er den 22. februar 2019.

 

I bilag 1 er vedlagt materiale, der beskriver de rammer, der skal skabes om Spejdernes Lejr.

 

Økonomi

Der er omkostninger forbundet med at være kommunal værtspartner.

 

Sønderborg Kommune, der var værtspartner for den seneste lejr i 2017, har opgjort udgifterne til ca. 37 mio. kr. Heraf er ca. 8 mio. kr. dækket af fondsmidler og 7 mio. kr. brugt til permanente anlæg, som var nødvendige for lejeren.

 

Lejerens egen omsætning var 70 mio. kr. Direkte omsætning i kommunen er opgjort til ca. 44 mio. kr.

 

Der ud over kommer administrative ressourcer i forbindelse med udarbejdelse af oplæg, forberedelse, gennemførelse og evaluering.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Sønderborg Kommune vurderer, at det har været en god investering med meget omtale og fokus på frivillighed at afholde lejeren.

 

Administrationen bemærker, at det er vanskeligt at pege på en placering til en lejr i den størrelse i Fredensborg Kommune. Det gælder både kommunal-, stats- og privatejet areal.

 

Der til kommer, at det vil kræve mange ressourcer af administrationen, virksomheder, foreninger og borgere at gennemføre så stor en lejr.

 

I lyset heraf anbefaler administrationen, at kommunen ikke ansøger om at blive værtspartner for Spejdernes Lejr 2022.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

17. Partnerskaber for handling

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At kommunen ikke ansøger om at blive værtspartner for Spejdernes Lejr 2022.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-02-2019

Godkendt.