Nr.21 - Revidering af lokaleregler

Sagsnr.: 19/3447

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om kommunens lokaleregler skal revideres.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget blev på møde i december 2018 orienteret om, at Ankestyrelsen ikke rejser en tilsynssag om fordeling af tennistider i Humlebæk Idrætscenter. På mødet har Venstre ønsket en sag om revision af lokaleregler.

 

Oplæg til reviderede lokaleregler ”Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug” blev senest behandlet af Fritids- og Idrætsudvalget i december 2017 (sag nr. 134) og godkendt på møde i januar 2018 (sag nr. 8).

 

Forud for revideringen blev der afholdt temadrøftelser i Fritids - og Idrætsudvalget og i det daværende Fritidsforum. Der ud over deltog repræsentanter fra Fritidsforum i en arbejdsgruppe om revidering af regelsættet. De eksisterende regler blev anset for at være tilstrækkelige, hvorfor der ikke blev lagt op til et nyt regelsæt. Revideringen bestod således af en generel opdatering af faktuelle forhold, præciseringer og enkelte tilføjelser.

 

Administrationen vurderer ikke, at der er grundlag for en fornyet revidering af lokalereglernes fordelingskriterier. Administrationen anbefaler derfor, at lokalereglerne ikke revideres for nuværende.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

1. At lokaleregler ikke revideres for nuværende.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-02-2019

Godkendt.