Nr.93 - Komité til indstilling af prismodtagere

Sagsnr.: 18/22563

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til sammensætningen af komité til indstilling af ”Fritidslederprisen” og ”Foreningsprisen”.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget uddeler hvert år to priser ”Fritidslederprisen” og ”Foreningsprisen” efter indstillinger fra foreninger og borgere. Dette sker på den årlige Fritidsreception, som i 2018 afholdes onsdag den 28. november i Rådhuskælderen.

 

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på møde i oktober 2016 at nedsætte en komité bestående af medlemmerne i (det tidligere) Fritidsforum. Og at komiteen mødes umiddelbart forud for mødet i Fritids – og Idrætsudvalget for at afgive udtalelse om de indstillede modtagere af Foreningsprisen og Fritidslederprisen inden behandling og beslutning i udvalget.

 

Da Fritidsforum er ændret til Folkeoplysningsudvalget og er væsentligt øget i medlemstal skal udvalget tage stilling til sammensætningen af komiteen i denne byrådsperiode. Administrationen forslår følgende modeller:

 

  1. Hele Folkeoplysningsudvalget udgør komiteen.
  2. Folkeoplysningsudvalget udpeger seks medlemmer, der udgør komiteen, heraf fire brugerrepræsentanter og to politikere.
  3. Folkeoplysningsudvalget udpeger selv hvem og hvor mange medlemmer, der udgør komiteen.

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at priskomiteen blev nedsat på baggrund af drøftelse i Fritidsforum, idet brugerrepræsentanterne ønskede mulighed for at få indflydelse på uddeling af priser. Hele Fritidsforum udgjorde komiteen.

Administrationen bemærker, at der de sidste to år har været ca. fem indstillinger fra foreninger og borgere til hver pris.

 

Det tidligere Fritidsforum bestod af seks deltagere, heraf fire brugerrepræsentanter. I denne byrådsperiode består Folkeoplysningsudvalget af 15 medlemmer, heraf syv byrådspolitikere og otte brugerrepræsentanter.

 

Administrationen anbefaler model 1, da hele Fritidsforum tidligere udgjorde komiteen.

 

Administrationen anbefaler, at komiteen fortsat mødes umiddelbart forud for mødet i Fritids- og Idrætsudvalget for at afgive udtalelse om de indstillede modtagere af Foreningsprisen og Fritidslederprisen inden behandlingen og beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

 

Byrådets Arbejdsplan 2018-2021:

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Ingen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At model 1 vedtages, således at hele Folkeoplysningsudvalget udgør komiteen.
  2. At komiteen mødes umiddelbart forud for mødet i Fritids– og Idrætsudvalget for at afgive udtalelse om de indstillede modtagere af Foreningsprisen og Fritidslederprisen inden behandling og beslutning i udvalget.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-09-2018

Udvalget besluttede model 1.