08-10-2018 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Charlotte Sander (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Elgaard (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Kristian Hegaard (B)

Afbud

Ingen

Nr.99 - Træffetid

Sagsnr.: 18/6222

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Ingen mødt.

Nr.100 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Dagsordenen blev godkendt.

Nr.101 - Nivå Havn og strandpark - forslag til proces med foreninger og erhvervsdrivende

Sagsnr.: 17/5775

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte processen for kvalificering af visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark, før den sendes i offentlig høring godkende rådgivernes deltagelse i processen samt finansiering hertil.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet i september 2018 besluttede Fritids- og Idrætsudvalget, at der skal afholdes dialogmøder med interessenter på havnen om den konkrete visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark inden den forelægges for Fritids- og Idrætsudvalget på ny og efterfølgende sendes i offentlig høring. På den baggrund fremlægges der et forslag til en proces med foreninger og erhvervsdrivende, der har til formål at kvalificere den foreliggende Udviklingsplan august 2018 forud for en politisk behandling og offentlig høring, hvor alle borgere og brugere af havnen og strandparken har mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til visionsudviklingsplanen. Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark blev orienteret om den skitserede proces for dialogmøder på møde den 18. september 2018.

 

Forslag til proces

 

Step 1

Foreninger og erhvervsdrivende inviteres til ét møde pr. forening uanset foreningens størrelse med deltagelse af Fredensborg Kommune og SLA landskabsarkitekter.

Formålet er, at den enkelte forening/erhvervsdrivende kan komme med deres bemærkninger til Udviklingsplan august 2018. Alle foreninger og erhvervsdrivende i havnen er som udgangspunkt ligeværdige. De har forskellige interesser, og der kan være elementer foreningerne imellem, der er modstridende. For at få en afklaring af hvor disse knaster ligger, inviteres de enkelte foreninger ind og får mulighed for at fremlægge deres synspunkter. Følgende emner skal være med til at kvalificere arbejdet:

 • Hvilke elementer i visionsudviklingsplanen er en forbedring af de eksisterende forhold?
 • Hvilket forhold er afgørende vigtige for foreningen?
 • Hvad ser foreningen som en udfordrende udvikling?
 • Hvilke muligheder ser foreningen i visionsudviklingsplanen?
 • Hvordan forholder foreningen sig til et fælles klubhus i stedet for deres nuværende klubhus?
 • Hvad vil de bidrage med til et fælles klubhus?
 • Hvilke faciliteter er foreningen frivillig til at give afkald på?

 

Målet for visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark er blandt andet at

?         styrke/skabe et bredt ejerskab til faciliteterne og livet i havnen for flest muligt

?         sikre bedst mulig udnyttelse af de eksisterende faciliteter

?         skabe mulighed for nye fælles faciliteter og

?         tiltrække nye grupper af borgere og fastholde sejlergæster.

De bilaterale møder tager udgangspunkt i disse mål. 

 

Step 2

Input fra de bilaterale møder (step 1) samles af arkitekterne i et oplæg til ændringer af visionsudviklingsplanen.

Formålet er, at Udviklingsplan 2018 suppleres med forslag til ændringer på baggrund af bilaterale møder. Forslagene til ændringer skal underbygge de mål som er beskrevet under step 1.

 

Step 3

Alle foreninger og erhvervsdrivende inviteres til et fælles arbejdsmøde, hvor visionsudviklingsplanen med forslag til ændringer bliver præsenteret. Formålet er, at få bemærkningerne fra de bilaterale møder fremlagt for alle havnens brugere. Foreninger og erhvervsdrivende skal i fællesskab og i samarbejde med kommunen og rådgivere arbejde sig frem til løsninger, der tilgodeser så mange som muligt. Der forventes at være modstridende interesseområder, så foreninger og erhvervsdrivende vil være nødt til at forholde sig til hinandens behov og også gøre plads til aktiviteter for borgere, der på eget initiativ besøger havnen og strandparken.

 

Processen designes så de forskellige interessenters ønsker bliver drøftet ud fra de definerede mål under step 1. Det skal sikres, at der er fokus på mål om helhed og tværgående interesser, der rækker ud over den enkelte forening samt de nuværende brugere af havn og strand. Formålet er, at få foreninger og erhvervsliv til at koble sig til de fælles mål, se de tværgående synergier og række ud efter nye brugere og kunder.

 

Til fællesmødet inviteres to medlemmer fra de enkelte foreninger, en fra hver af de erhvervsdrivende samt formand og næstformand for Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Det foreslås, at Resonans og SLA er med som rådgivere. De bidrager til at lave et procesdesign for mødet og facilitere mødet i samarbejde med kommunen, så resultatet bliver brugbart for det samlede produkt omkring visionsudviklingsplanen.

 

Step 4

SLA laver et nyt og revideret forslag til en visionsudviklingsplan.

Formålet er en revideret visionsudviklingsplan med økonomi og etapeplan, som foreninger og erhvervsdrivende har været med til at kvalificere.

 

Step 5

Forslag til en visionsudviklingsplan forelægges til politisk behandling.

 

Step 6-10

Høring, dialogmøde, endelig vedtagelse af visionsudviklingsplanen og igangsættelse af arbejde med ny lokalplan.

 

 

Tidsplan for proces for kvalificering af visionsudviklingsplan og endelig vedtagelse

Step

Kalender

Emne

0

8. oktober

 

Proces godkendes i Fritids- og Idrætsudvalget.

1

Ultimo Oktober

 

Møder med foreninger og erhvervsdrivende. To dage der aftales med foreningerne og de erhvervsdrivende

2

Primo november

SLA visualisere forslag til ændringer på baggrund af de bilaterale møder

3

13. november 2018

Skal cleares med foreningerne og de erhvervsdrivende

Fælles arbejdsmøde med repræsentanter fra alle foreninger og erhvervsdrivende, evt. formand og næstformand for Fritids- og Idrætsudvalget

4

Primo december

SLA reviderer visionsudviklingsplanen

5

Januar 2019

Forslag til en visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark forelægges for Fritids- og Idrætsudvalget.

6

Februar 2019

Visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark er i offentlig høring

7

Medio februar 2019

Dialogmøde med brugere og borgere

8

Marts 2019

Bemærkninger til visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark fremlægges til politisk behandling i Fritids- og Idrætsudvalget for endelig vedtagelse

9

April 2019

SLA redigerer planen for sidste gang

10

Maj 2019-maj 2020

Arbejde med ny lokalplan

 

Økonomi

For at få sikre det bedste udbytte af møderne og sikre at input fra foreninger og erhvervsdrivende kommer direkte til arkitekterne anbefales det, at de også deltager i processen. Den ovenstående beskrevne proces er ikke en del af kontrakten med rådgiverne.

 

Rådgivernes deltagelse i processen

Møder med klubberne 12 timer (ud fra en forventning om at møderne er fordelt over to dage), koordineringsmøde med Fredensborg Kommune 3 timer, udarbejdelse af forslag til ændringer 16 timer og fælles arbejdsmøde med alle klubber 5 timer

SLA landskabsarkitekter: 45.500 kr.

Resonans, proceskonsulent: 20.000 kr

Omkostninger på i alt 65.000 kr. finansieres af den samlede anlægsbudgetbevilling.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Foreninger og erhvervsdrivende inviteres til møder. På kommunens hjemmeside kan der læses om udviklingsarbejdet.

 

Indstilling

 1. Proces for kvalificering af visionsudviklingsplanen godkendes
 2. Rådgivernes deltagelse i processen finansieres af den samlede anlægsbevilling med 65.000 kr. godkendes

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Mail fra Nivå Bådelaug fra 8. oktober 2018 indgik i beslutningen.

 

 1. Godkendt med bemærkning om at tidsplanen forlænges med en måned.
 2. Godkendt.

Nr.102 - Lergravene i Nivå - endelig vedtagelse af Helhedsplan

Sagsnr.: 16/10291

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Helhedsplanen for Lergravene i Nivå.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet den 16. august 2018 besluttede Fritids- og Idrætsudvalget at godkende Forslaget til Helhedsplan for Lergravene i Nivå til udsendelse i offentlig høring.

 

Forslaget har været i offentlig høring i perioden 16. august til 16. september 2018. Der er kommet 6 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene er samlet i en tabel med administrationens bemærkninger i bilag 1.

Høringssvarene omhandler følgende emner.

 

Emne

Indhold i høringssvar

Administrationens bemærkninger

Placering af hundelegeplads

Forslag om en ændret placering af hundelegepladsen.

Placeringen af hundelegepladsen er besluttet efter længere dialog i arbejdsgruppen og på baggrund af de bemærkninger der kom fra borgerne i høringsperioden foråret 2018.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer.

Højden på skovtårnet

 

I teksten til helhedsplanen står, at skovtårnet skal være ca. 10 meter højt og omkring 5 etager. Det betyder 2 meter pr. etage, hvilket er meget lidt.

Høringssvaret medfører følgende forslag til ændringer på side 13 afsnit 4.

Eksisterende tekst.

Højden skal være i trækronernes højde, dvs. 4 - 5 etager omkring 10 meter.

Ny tekst

Højden skal være i trækronernes højde dvs. omkring 10 meter.

Placering af toilet

Etablering af toilet er uhensigtsmæssigt. Der har tidligere været "aktiviteter" om natten af forskellig art. Muligheden for dette kan nemt opblomstre efter der i længere tid har været "ro i området". Hvis der både etableres p-pladser og toilet tæt ved hinanden er der rig mulighed for at lave "forretning" af i ly og læ af mørke og tilmed med lys og wc-forhold i nærheden.

Hvis såfremt der bliver etableret wc-mulighed hvem står for rengøring, hvor ofte og vil der også blive aflåst?

Ligeledes er det ønskværdigt at Sølyst Alle bliver opkvalificeret med skilte som viser, at parkering kun bør ske på anviste pladser og ikke på Sølyst Alle eller nabovejene

Det er et ønske at der i tilknytning til de nye aktiviteter i området etableres et toilet, så institutioner, skole og børnefamilier kan besøge området i et længere tidsrum.

Placeringen er valgt ud fra, afstanden til aktivitetsområdet og hvor det er muligt i forhold til kloakering, vand mm og hvor det er muligt at opnå myndighedstilladelse.

Det skal afklares, om toilettet kan være aflåst og åbnes med kode eller om de evt. er lukket om aften og natten.

Skiltning af parkering udenfor området afklares med Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer.

Plejeplan

 

På grund af de specielle jordbundsforhold i lergravene er det uvist, hvordan bevoksningen vil udvikle sig fremover.

DN foreslår derfor, at det indskrives i plejeplanen, at denne skal tages op til vurdering efter eksempelvis 5 år.

 

 

Høringssvaret medfører følgende forslag til ændring på side 11 afsnit 4.

Eksisterende tekst

Det anbefales, at driftsplanen jævnligt gives et eftersyn, ligesom der må tages stilling til henvendelser fra naboer og brugere.

Ny tekst

Plejeplanen skal jævnligt gives et eftersyn og senest efter 5 år (år 2023), ligesom der må tages stilling til henvendelser fra naboer og brugere.

 

Navne på søerne

I løbet af processen med udarbejdelsen af Helhedsplanen er søerne blevet nummereret for at skabe klarhed ved omtale af søerne.

DN har gennem årene arbejdet med forskellige sager vedrørende de 3 lergravssøer, som derfor internt i DN’s lokalafdeling har fået navne, som er udsprunget af de forskellige sagsforløb:

1      Putandtake-søen

2      Sperlingsøen

3      Gymnasiesøen

DN foreslår disse navne til søerne, idet de afspejler forhold i søernes historie.

 

Plan-, Miljø og Klimaudvalget har kompetencen mht. navngivning af søerne. Udvalget har bedt administrationen om at igangsætte en proces for navngivning af søerne. Det forventes, at der kan fremlægges en sag i indeværende år.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer.

Plejeplan

Vi lægger især vægt på at tilgangen til området er, at naturen bevares i forskellig karakter, men med adgang om mulighed for at opleve den. For det er i naturen man bedst lærer om den og lærer at passe på den.

 

Men når rigtig mange meninger, detaljer og vinkler er blevet diskuteret og registreret, så kan der også komme ting ind, som ikke når at komme alle for øre, uanset at vi har deltaget i alle relevante grupper og møder. I det foreliggende forslag er der derfor en enkelt ting, som er ændret fra det oprindelige forslag og som for os er meget vigtigt bliver tilbageført til det vi indstillede.

 

Ved sø 3 var forslaget at nogle af hjørnerne i området fik lov at gro til. Det der er kaldt ”naturskov” på tegningen herunder. Imens selve halvøen skulle have karakter af åbent krat/buske med lys til græs/engbunden.

I det foreliggende inddrages halvøen pludselig i et ”urørt skov” område hvilket vi syntes er en fejl:

Til dels fordi at der på samme halvø planlægges opført en bænk/sidde platform, så man kan tage ophold og nyde den helt exceptionelt flotte udsigt over søen fra halvøen, hvilket ikke giver mening inde fra et krat.

 

Men mere vigtigt er, at det netop er det åbne englandskab med græsbund og spredte buske/krat, som er den mest truede naturform i Danmark, efterhånden som naturlig afgræsning ophører og enge får lov at springe i skov. Dansk Naturfredningsforening kæmper for bevarelsen af det åbne englandskab som kendetegner Danmark. Denne type natur er grundlaget for en stor gruppe insekter som ellers er truede, især sommerfuglearter hvis antal er drastigt faldende. Insekterne er igen grundlaget for et rigt fugleliv, som holder til i buske/krat bevoksning.

 

Vi syntes derfor, at det er vigtigt at området generelt beholder sin lysåbne karakter, med undtagelse af de oprindeligt udpegede hjørner, som får lov at springe i mørk hule skov. Men især at området på halvøen/plateauet ved Sø 3 ikke får lov at springe i skov, men bevares som lysåbent landskab.

 

Planen er blevet til i en gruppe på 35 mennesker og planen er løbende godkendt af gruppen. Halvøen har været et af de steder, hvor der undervejs har været en del diskussioner og der er sket en del kompromiser.

 

Der er forskellige plante- og dyresamfund i henholdsvis i åben skov og urørt skov. I Nivå findes både enge og åben skov/krat områder. Områder der får love til at udvikle sig uden pleje findes der kun få af. Vi ved endnu ikke hvordan disse områder vil udvikle sig på længere sigt, derfor anbefaler administrationen som beskrevet ovenfor at plejeplanen tages op til eftersyn senest efter 5 år.

 

Høringssvaret giver ikke anledning til ydereliger ændringer mht. plejeplanen.

 

Fugletårn

DOF ser frem til at deltage i arbejdet med at få

etableret et fugletårn i det sydøstlige hjørne af Sø 3.

 

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer.

 

Plejeplanen for området udarbejdes i samarbejde med Nordsjællands Park og Vej. Udførelsen af de enkelte elementer vil ske i dialog med interessenter i området. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget blev orienteret om status for projektet på deres møde i september. Udvalget ønsker fremadrettet, at de tre søer bliver navngivet. Det er Plan- Miljø- og Klimaudvalget, der har kompetencen med hensyn til navngivning af søerne.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund                           

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Den endelige vedtagelse af Helhedsplan for Lergravene Nivå vil fremgå af kommunens hjemmeside og Facebookside.

 

Indstilling

 1. Endelig godkendelse af Helhedsplan for Lergravene i Nivå med følgende ændringer i beskrivelsen.
 1. forslag til ændring på side 11 afsnit 4

?         Plejeplanen skal jævnligt gives et eftersyn og senest efter 5 år (år 2023), ligesom der må tages stilling til henvendelser fra naboer og brugere.

 1. forslag til ændringer på side 13 afsnit 4.

?         Højden af tårnet skal være i toppen af trækronerne dvs. omkring10 meter.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Indstillingen godkendt med bemærkning om at arbejdsgruppen inddrages ift. eftersyn af plejeplanen.

Nr.103 - Udviklingsprojekt Sletten Havn og Strandlyst

Sagsnr.: 18/1887

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til administrationens forslag til anvendelsen af de i budgetforlig 2018-2021 afsatte midler til ’Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus’.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Sletten Havn

De turkist skraverede områder er kommunale arealer inklusive vejarealer

 

Baggrund

Sletten Havn ejes af Fonden Sletten Havn. De primære brugere i havnen er Sletten Bådeklub, Sletten Fritidsfiskere, Sletten Beboerforening og Sletten Havns Venner.  Herudover er der en række brugere og mindre erhvervsdrivende lejere. Parkeringsarealet syd for havnen samt foreningshuset Strandlyst er ejet af kommunen.

 

Sletten Bådeklubs faciliteter er beliggende på arealer, der ejes af Sletten Havn. Bådeklubben har igennem en årrække haft en medlems- og aktivitetsfremgang især inden for kajak- og ungdomsafdelingen, hvilket har øget presset på de eksisterende faciliteter.

 

I 2014 udarbejdede Sletten Bådeklub et visionsoplæg for bådeklubbens fremtid, som blandt andet indeholdt et omfattende ideoplæg til udbygning af klubhuset og andre faciliteter på havnen. Der kunne imidlertid ikke skabes opbakning til forslaget, og klubben udarbejdede siden et reduceret forslag, som blev fremsendt til kommunen i 2016.

 

Borgmesteren, to udvalgsformænd og administrationen afholdte tre møder med de faste brugere af Strandlyst og Sletten Havn i 2017 for at drøfte den fremtidige udvikling. På det sidste møde, som arbejdsgruppen holdt i juni, stod det klart, at Sletten Bådeklub ikke kunne opnå tilslutning til sit visionsforslag. 

 

Kajakafdelingens medlemmer besluttede primo 2018 at forlade Sletten Bådeklub for at etablere en selvstændig kajakklub. Klubben blev etableret i februar 2018 under navnet Sletten Havkajakklub.

 

Strandlyst

I 2016 blev der konstateret fugtskader i Strandlyst kælder. Kælderen blev som følge heraf tømt, og Sletten Bådeklub kunne ikke længere anvende kælderen til baderum, opbevaring af udstyr samt tørring af sejl. Der igangsattes en udtørring af kælderen, som man forventede ville vare yderligere to år.

 

I budgetaftalen 2017-2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. til forbedringer af Strandlyst i henholdsvis 2017 og 2018. Borgmesteren inviterede ultimo 2016 de faste brugere af Foreningshuset Strandlyst til en drøftelse af de afsatte midler.

 

På baggrund af brugernes ønsker blev de 0,5 mio. kr. i 2017 anvendt til renovering af husets køkken og toilet/bad i stueetagen samt til opsætning af pavillonen i Strandlyst have som midlertidig erstatning for baderummet i kælderen.

 

Plan- Miljø og Klimaudvalget bevilgede primo 2017 en treårig tilladelse til opstilling af en pavillon i Strandlyst have. Pavillonen, som indeholder tre toilet- og baderum, blev lejet for en to årig periode. De to rum benyttes af Sletten Bådeklub. Det tredie rum benyttes af Sletten Havkajakklub til opbevaring af vådt grej.

 

Teknologisk Instituts fugtmåling af kælderydervæggene i Strandlyst i januar 2018 viste, at der er behov for fortsat udtørring af kælderen i yderligere et til to år. 

 

Udviklingen af de kommunale arealer på Sletten Havn og Strandlyst

derne i brugerkredsen viste, at der ikke er opbakning til udvidelse og andre ændringer på den fondsejede del af Sletten Havn.

 

På den baggrund kan der alternativt igangsættes arbejder, der kan optimere udnyttelsen af de kommunale arealer på havnen samt Strandlyst.

Opgaverne kan omfatte:

 • Etablering af permanent skur til opbevaring af vådt grej i Strandlyst have
 • Etablering af bade- og opbevaringsrum i Strandlyst kælder, når kælderen er tør

 

Budget for anvendelsen af de afsatte midler

I budget forlig 2017-2020 var der afsat 0,5 mio. kr. i 2017 og tilsvarende beløb i 2018 til ’Foreningshuset Strandlyst’.

 

I budgetforlig 2018-2021 blev anlægsbudgettet for 2018 fordoblet til 1,0 mio. kr. og omfatter nu ’Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus’.

 

De 0,5 mio. kr., der var afsat i 2017, er anvendt til renovering af foreningshuset Strandlyst køkken og bad, opsætning af pavillon/badmobile i haven samt til etablering af græsarmering for at beskytte havens græs, når der opmagasineres joller og færdes folk til og fra pavillonen.

 

Administrationen har jf. tabel 1 udarbejdet forslag til, hvordan anlægsbevillingen på 1 mio. kr. afsat i 2018 kan anvendes i perioden 2018-2020.

 

 

 

 

 

 

 Tabel 1. Forslag til budgetmæssig fordeling af anlægsbevillingen

 

2018 (kr.)

2019 (kr.)

2020 (kr.)

2018-2020 ( kr.)

Leje af pavillon

 

60.000 kr.

 

 

60.000 kr.

Etablering af permanent skur til vådt grej i Strandlyst have

 

250.000

 

250.000

Istandsættelse af kælder herunder indretning af to toilet- og baderum og tre depotrum

 

 

690.000 kr.

690.000 kr.

I alt

60.000 kr.

250.000

690.000

1.000.000

 

Administrationen vurderer, at det vil være realistisk at opføre et skur på 12-15 m2 i haven, idet lokalplanen for Sletten H19 giver mulighed herfor. Skuret vil kunne tages i brug, når sejlsæsonen starter i 2019.  Pavillon vil blive nedtaget inden bygning af skuret for at gøre plads til dette.

 

Den endelige omkostning til indretning af kælderen er usikker. Det afhænger blandt andet af udtørringen af kælderen, og indretningsplanen.

 

Bevilling

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da der flyttes budget mellem bevillingsår jf. tabel 1. Der flyttes 250.000 kr. fra 2018 til 2019. Derudover flyttes der 690.000 fra 2018 til 2020. Den bevillingsmæssige ændring tages med i budgetrevisionen 31.10.2018.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Arbejdsgruppen er blevet orienteret om, at fordelingen af midler alene vil gå til Strandlyst.

 

Indstilling

 1. At administrationen igangsætter arbejdet på grundlag af den beskrivelse, der er skitseret ovenfor.
 2. At der af budgettet på 1,0 mio. kr. afsættes i alt 60.000 kr. til leje af pavillon i 2018.
 3. At der afsættes 250.000 kr. til etablering af et permanent skur i Strandlyst have til opbevaring af vådt grej for Sletten Bådeklub og Sletten Havkajakklub.
 4. At de øvrige midler anvendes til istandsættelsen af kælderen i Strandlyst, jf. budgettet i tabel 1.
 5. At den bevillingsmæssige ændring tages med i budgetrevision 31.10 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Administrationens indstilling pkt. 1-5 godkendt.

Nr.104 - Fritidspuljen 2018 - status over tilskud

Sagsnr.: 17/28937

 

Beslutningstema

Der orienteres om oversigt over kontoen for tilskud til foreningsformål – Fritidspuljen 2018 og konkrete ansøgningssager på denne dagsorden. Ansøgninger behandles ekstraordinært uden for almindelig ansøgningsfrist af hensyn til tidsplanerne for aktiviteterne.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Oversigt over kontoen – Fritidspuljen 2018

I 2018 er der et korrigeret budget på 848.000 kr. til administration af Fritidspuljen 2018. Til dato er der reserveret 673.735 kr. Restbeløb udgør 174.265 kr. før ekstraordinær behandling af ansøgninger på dette møde. Der er én ansøgningsfrist tilbage i 2018. Hvis begge ansøgninger imødekommes, er der 116.732 kr. til uddeling ved sidste ansøgningsrunde.

 

Konkrete ansøgningssager til Fritids- og Idrætsudvalget 

Tabel 1 viser ansøgninger til ekstraordinær behandling på dette møde.

 

Tabel 1. Ansøgninger til behandling på dette møde

 

Ansøgninger

Projekt/

Aktivitet

Ansøgt beløb (kr.)

Administrationen indstiller 2018 (kr.)

 

1

Fredensborg Atletik Klub

Motionsevent ”Tour de Fredensborg”

30.533

30.533

 

2

Nivå Basketball Klub

Opstartsaktiviteter ny forening

27.000

27.000

 

 

I alt

 

57.533

57.533

 

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Taget til efterretning

Nr.105 - Ansøgning om tilskud til Tour de Fredensborg

Sagsnr.: 18/26619

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub om tilskud på 30.533 kr. til afvikling af første del af motionseventen ”Tour de Fredensborg”.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Fredensborg Atletik Klub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 30.533 kr. til afholdelse af første del af motionsevent ”Tour de Fredensborg” den 31. december 2018.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 10.933 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud, 1.925 kr. i medlemstilskud og 2.908 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 167 medlemmer, heraf er 11 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at der søges om tilskud til afholdelse af nytårsløb i Fredensborg den 31. december 2018. Nytårsløbet er det første af en række påtænkte motionsløb, der arrangeres af lokale foreninger i samarbejde med kommunen. Der planlægges et løb i hvert bysamfund med lokale tovholdere. Det påtænkes at afholde et nytårsløb i Fredensborg i 2018 og fire løb, et i hvert bysamfund, i 2019.

 

Det er gratis at deltage, og der er medaljer til alle børnene.

 

Udgangspunkt for løbet: Isabellaruten i Fredensborg Slotspark. 5 km. og 10 km (ruten kan løbes to gange).  Mulighed for både at gå og løbe. Eventen afvikles så alle kommer i mål samtidig til et glas bobler og et stykke kransekage.

 

Formål: et motionsløbskoncept der får familier med børn ud og bevæge sig, som samtidig skaber sammenhængskraft i kommunen, ved at man kommer rundt og ser forskellige områder.

 

Budget

 

Motionsløb i Fredensborg 31.12.2018 

Udgifter (kr.)

Standard medalje PE528 42 mm

       4.063

Medaljebånd m. logo el. tekst

       7.750

Medaljeemblem 25 mm m. glasering

       2.345

Bobler, drikkevarer og chips

       2.000

Engangsglas

         250

Frugt

         625

Afspærring af p-plads til start og mål

       2.500

Tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til løb i Slotshaven

       2.500

Annonce i Lokalavisen  

       6.000

Påskønnelse hjælpere

       2.500

Sum udgifter i 2018

     30.533

 

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til særlige enkeltstående arrangementer.

 

Administrationen anbefaler, at der gives fuldt tilskud til afvikling af første del af motionseventen ”Tour de Fredensborg” i 2018.

 

De fire påtænkte motionsløb i 2019 er:

 • Majløb i Kokkedal, afholdes i maj 2019
 • Socialt løb i Nivå, afholdes i august 2019
 • Løb i Humlebæk – efterår 2019
 • Nytårsløb i Fredensborg – december 2019

 

Administrationen bemærker, at de lokale tovholdere på et senere tidspunkt forventes at ansøge om tilskud til løbene i 2019 fra Fritidspuljen 2019.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

 

Indstilling

 1. At der gives en bevilling på 30.533 kr. til afvikling af første del af motionseventen ”Tour de Fredensborg” fra Fritidspuljen 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Godkendt. Udvalget ønsker forslag til mere fantasifulde navne til de enkelte løb.

Nr.106 - Ansøgning fra Nivå Basketball Klub om startomkostninger

Sagsnr.: 18/25614

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Basketball Klub om tilskud på 27.000 kr. til omkostninger i forbindelse med foreningens opstart.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nivå Basketball Klub, ny godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 27.000 kr. til gennemførelse af ni klasseforløb på Nivå Skole i forbindelse med foreningens opstart. Nivå Basketball Klub er i efteråret 2018 blevet godkendt som en frivillig folkeoplysende forening. Nivå Basketball Klub har endnu ikke modtaget tilskud fra Fredensborg Reglerne.

 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til basketball for alle børn i Fredensborg Kommune. Nivå Basketball Klub ønsker at give alle børn i Fredensborg Kommune mulighed for at dygtiggøre sig i basketball sammen med andre børn.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Nivå Basketball Klub i samarbejde med Nivå Skole søger om tilskud til gennemførelse af basketballundervisningsforløb for ni klasser på 1.-3. klassetrin i alt 210 børn. Et forløb varer 6 uger. Forløbene indeholder en erfaren basketballinstruktør, bolde, detaljeret undervisningsforløb og en basketballbog med ideer, illustrationer mm. Forløbene gennemføres i samarbejde med Børnebasketfonden, som stiller med instruktør, bolde, undervisningsforløb.

 

Formålet med forløbene er at motivere eleverne til at dyrke sport og motion samt til at spille basketball i fritiden.

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at det som nystartet forening kan være svært at få medlemmer. Ved at inkludere basketballforløbene i undervisningen, kan det give foreningen mulighed for at rekruttere nye medlemmer. Derudover kan det at styrke idrætsundervisningen i skolen, være en motivationsfaktor for at børn deltager i foreningslivet i fritiden.

 

Foreningen ønsker at starte forløbene i oktober 2018 og målet er at have gennemført alle forløb i 2018.  

 

Budget

Udgifter

Budget (kr.)

9 forløb af 3.000 kr. fra Børnebasketfonden

(instruktør, bolde og undervisningsforløb)

27.000

I alt

27.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at foreningen er etableret i samarbejde med Fritidsbutikken, der vurderer, at der er et potentiale i forhold til at få ikke idrætsaktive børn og unge til at starte til basketball i Nivå. Fritidsbutikken har oplevet en efterspørgsel efter basket i forbindelse med fritidsvejledninger.

 

Foreningen ønsker at markere sig stærkt i lokalområderne i Nivå, især med tæt samarbejde med fritidshjemmene, skoler, andre institutioner, boligsociale indsatser. Dette er godt i tråd med kommunens strategi ”Bevæg dig livet” under indsatsområdet ”Idræt for socialt udsatte børn og unge”  

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen, da nye folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til udgifter i forbindelse med etableringen.

 

Administrationen anbefaler, at der gives en bevilling til Nivå Basketball Klub på 27.000 kr. til omkostninger i forbindelse med foreningens opstart.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

 1. At der gives en bevilling på 27.000 kr. til Nivå Basketball Klub til gennemførelse af skoleforløb.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.107 - Tilstandsvurdering af broer i Nivå Havn

Sagsnr.: 18/8141

 

Beslutningstema

På bagrund af tilstandsvurderingen af broerne i Nivå Havn skal der træffes beslutning om en model for udbedring af broerne, herunder finansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark besluttede d. 15. august 2017 at bemyndige havnefogeden til, at nedsætte en projektgruppe, med det formål at belyse samtlige broers tilstand samt ønsker for deres renovering.

Nivå Havn er projekteret i 1979 og i 1985 blev flydebro A anlagt. Broelementerne var kasserede elementer fra Ishøj Havn. I 1987 kom de nybyggede flydebroer D, E og F til. Den forventede levetid på en vedligeholdt flydebro med bærende trækonstruktion er 20 år.

Broerne er ikke blevet løbende vedligeholdt, men ved opståede skader er disse blevet udbedret.

Projektgruppens konklusion er, at broernes tilstand er så ringe, at det blev anbefalet at iværksætte en proces, som skal lede frem til en gennemgribende renovering af samtlige flydebroer eller nyanskaffelser af samme. Processen indbefattede, at Driftsbestyrelsen for Nivå Havns og Strandpark lod udarbejde en uvildig tilstandsrapport med en bevilling på max. 75.000 kr.

Jf. tilbudsloven har Fredensborg Kommune indhentet tre tilbud og blandt dem udvalgt det for Nivå Havn mest fordelagtige tilbud. Driftsbestyrelsen blev præsenteret for tilbuddene på mødet d. 30. maj 2018.

Tilstandsrapporten blev modtaget i juli måned 2018. (vedhæftet som bilag).

…Rapportens anbefaling er, at der i lighed med andre tilsvarende større havneanlæg på Øresundkysten udskiftes gamle bådebroer med nye moderne flydebroer, hvor vedligeholdelsesudgifterne er minimale i forhold til opgradering og vedligeholdelse af eksisterende broanlæg.

Beslutning herom anbefales truffet inden for de nærmeste højst 2-3 år, idet en opgradering af de nuværende flydebroer er påkrævet såfremt de ikke bliver udskiftet med helt nye betonflydebroer…

Af tilstandsrapporten fremgår to modeller:

Model A.

Broerne kan levetidsforlænges med op til 10 år. Det anslås, at der skal anvendes 400.000 kr. årligt, 4,9 mio. kr. (inkl. opgradering samt uforudselige udgifter maks. 15 pct.) på 10 år, hvorefter det er nødvendigt at indkøbe nye broer.

Model B.

Broerne F, E, D og A udskiftes, i den nævnte rækkefølge, til nye næsten vedligeholdelsesfri beton-flydebroer. Udgifterne til løbende vedligeholdelse af beton-flydebroerne vil kunne indeholdes i det nuværende driftsbudget.

Det vurderes, at den samlede udgift til nye beton-flydebroer beløber sig til 4 mio. kr. over en periode på 4 år.

Af hensyn til havnens brugere bør der udskiftes en bro årligt.

Økonomi herunder finansiering

Nivå Havns beholdningskonto udgør pr. september 2018 2,78 mio. kr., som vil kunne anvendes til delvis finansiering af projektet. Det er ikke hele beløbet, der kan disponeres til indkøb/renovering af havnens flydebroer, da Nivå Havn og Strandpark pt. står overfor en række udgifter jf. tabel 1, som ikke kan holdes indenfor Nivå Havns driftsbudget.

Administrationen anbefaler, at der frigives midler fra beholdningskontoen her til.

Tabel 1 Forventede ekstraudgifter, som ikke kan afholdes inden for driftsbudgettet

Type af udgift

Beløb (kr.)

Renovering af el/belysning

100.000

Renovering af B-broen. Vanger og bærende konstruktion, brodæk

200.000

Renovering af boltvæk ved havnekontoret

80.000

Kritisk vedligehold af flydebroer indtil renovering/nyanskaffelse

320.000

i alt

700.000

 

Såfremt der frigives midler fra beholdningskontoen til ovenstående forventede ekstraudgifter, vil der være 2 mio. kr. tilbage, som vil kunne anvendes til finansiering af de to første broer.

Det er Byrådet, som træffer beslutning om frigivelse af midler fra beholdningskontoen.

Administrationens anbefaling af model

Set i lyset af den store årlige udgift til vedligehold af broerne ved valg af model A samtidig med, at broerne vil skulle udskiftes indenfor 10 år, anbefaler administrationen model B.

Såfremt Byrådet frigiver de 2 mio. kr. til udskiftning af broer, udestår der finansiering af 2 broer svarende til i alt 2 mio. kr. Hvis udskiftningen af broerne påbegyndes i år 2019, vil der skulle findes 1 mio. kr. til 2021 og 1 mio. til 2022.

Administrationens anbefaling til finansiering i 2021 og 2022

Der er i Nivå Havn og Strandparks driftsbudget budgetteret med 0,1 mio. kr. årligt til større udviklingstiltag i Nivå Havn. Såfremt de midler indregnes i finansieringen, vil der mangle ca. 1,6 mio. kr.

Hvis der tages udgangspunkt i det antal bådpladslejere, der havde bådplads i 2017 og øger samtlige takster for bådpladsleje med 20 pct. (udover den almindelige årlige fremskrivning), vurderes det, at der vil kunne hentes ca. 1,6 mio. kr. over en 4 årig periode.

I tabel 2 nedenfor fremgår 3 eksempler på, hvad en prisstigning på 20 pct. vil betyde for 3 forskellige bådpladslejere.

 

 

 

Tabel 2 Eksempler på takstforhøjelse på 20 pct. fra 2019

Eksempler

2018 takst (kr.) Vinter/ sommerleje

2019 takst (kr.) Vinter/sommerleje (ekskl. almindelig fremskrivning)

Takstfor-højelse i kr.

Båd på 15 fod x 1,7 m

3.553

4.335

782

Båd på 28 fod x 2,8 m

6.111

7.333

1.222

Båd på 38 fod x 3,7 m

9.941

11.929

1.988

 

Nedenfor i tabel 3 sammenlignes den nye takst for en båd på 28 fod x 2,8 m med taksterne i to andre havne. Som det fremgår af tabellen, vil taksten for leje af en bådplads i Nivå Havn og Strandpark, selv efter en stigning på 20 pct., være lavere end taksterne i Vedbæk Havn og Rungsted Havn.

Tabel 3 Sammenligning af ny takst i Nivå Havn med takst i andre havne (i kr.)

Havn

Nivå Havn (efter takst-stigning på 20 pct.)

Vedbæk Havn

Rungsted Havn

Båd på 28 fod x 2,8 m

7.333

13.679

7.600

 

Administrationen anbefaler, at finansieringen af de 1,6 mio. kr. sker ved en takstforhøjelse på 20 pct.

Bevilling

 

Forventet merforbrug/finansiering

(1.000 kr.)

Bevillingsområde

2018

2019

2020

2021

Beholdningskontoen

0

-1,78

-1,0

0

Anlægsprojekt pol 18 – Udskiftning/renovering af broer

0

1,78

1,0

0

I alt

0

0

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.). Beholdningskontoen er den konto, hvor havnens driftsoverskud blev overført til før 1. april 2016 (skæringsdato for overgang til ny organisering af Nivå Havn og Strandpark jf. gældende driftsoverenskomst). Der står 2,78 mio. kr. på beholdningskontoen. Denne bevillingsændring nulstiller kontoen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Nye broer i Nivå Havn og Stranpark er med til at skabe liv i byrummet jf. Byrådets arbejdsgrundlag nr. 4 Bygninger og byrum skaber liv.

FNs verdensmål

Nye broer i Nivå Havn og Strandbark bidrager til en bedre infrastruktur jf. FN’s Verdensmål nr. 9. Industri, innovation og infrastruktur.

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At model B vælges.
 2. At der frigives 0,78 mio. kr. fra beholdningskontoen til finansiering af ekstra udgifter jf. tabel 1. Midlerne afsættes i 2019.
 3. At der frigives 2 mio. kr. fra beholdningskontoen til delvis finansiering af broer, hvoraf 1 mio. kr. afsættes i 2019 og 1 mio. kr. afsættes i 2020.
 4. At finansieringen af de resterende 1,6 mio. kr. sker ved en takstforhøjelse på 20 pct.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 18-09-2018

 1. Administrationens indstilling godkendt.

 

 1. Administrationens indstilling godkendt.

 

 1. Administrationens indstilling godkendt.

 

 1. Driftsbestyrelsen udsatte at tage stilling til pkt. 4, og anbefalede i stedet at der i en arbejdsgruppe bestående af; administrationen, et ikke nærmere bestemt antal bestyrelsesmedlemmer samt havnefogeden udarbejdes et alternativ til takstforhøjelsen på 20 pct. for at finansiere nyanskaffelsen af bro D og A i 2021 og 2022.

 

Forslaget fremlægges i sagen om Tilstandsvurdering af broer i Nivå Havn på mødet d. 31. oktober 2018, hvorefter Driftsbestyrelsen skal træffe beslutning om den endelige anbefaling over for Fritid- og Idrætsudvalget.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Pkt. 1-3 anbefales overfor Byrådet at frigive midler til udskiftning af de to første broer og herefter etapevis udskiftning af broerne efterhånden, som der kan skaffes finansiering.

 

Pkt. 4 anbefales tilbagesendelse  til driftsbestyrelsen til behandling 31.10 om forslag til alternativ til takstforhøjelse på 20% inden endelig anbefaling over for Fritids –og Idrætdudvalget

Nr.108 - Komité til indstilling af prismodtagere

Sagsnr.: 18/22563

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til anmodning fra Folkeoplysningsudvalget om ændring af sammensætningen af komité til indstilling af ”Fritidslederprisen” og ”Foreningsprisen”.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget uddeler hvert år to priser ”Fritidslederprisen” og ”Foreningsprisen” efter indstillinger fra foreninger og borgere. Dette sker på den årlige Fritidsreception, som i 2018 afholdes onsdag den 28. november i Rådhuskælderen. Der er nedsat en komité, der mødes umiddelbart forud for mødet i Fritids – og Idrætsudvalget for at afgive udtalelse om de indstillede modtagere af Foreningsprisen og Fritidslederprisen inden behandling og beslutning i udvalget.

 

Ud af tre forelagte modeller vedtog Fritids- og Idrætsudvalget på møde den 6. september, at hele Folkeoplysningsudvalget udgør komiteen til indstilling af Fritidsleder- og Foreningsprisen.

De tre modeller, der var foreslået var:

 

 1. Hele Folkeoplysningsudvalget udgør komiteen.
 2. Folkeoplysningsudvalget udpeger seks medlemmer, der udgør komiteen, heraf fire brugerrepræsentanter og to politikere.
 3. Folkeoplysningsudvalget udpeger selv hvem og hvor mange medlemmer, der udgør komiteen.

 

Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning blev forelagt Folkeoplysningsudvalget til orientering på møde den 17. september 2018.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet: ”Folkeoplysningsudvalget anbefaler model 2 i stedet for model 1 og anmoder Fritids- og Idrætsudvalget om at behandle sagen igen. ”

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at Folkeoplysningsudvalget anbefaler model 2, idet udvalget finder at 15 medlemmer af komiteen er for mange.

 

Fritids- og Idrætsudvalget skal på møde den 8. november tage stilling til, hvem der skal modtage Fritidslederprisen og Foreningsprisen 2018.

 

Komiteen mødes umiddelbart forud for mødet i Fritids – og Idrætsudvalget for at afgive udtalelse om de indstillede modtagere af Foreningsprisen og Fritidslederprisen inden behandling og beslutning i udvalget.

 

Fritids- og Idrætsudvalget skal tage stilling til, om model 1 fastholdes eller om Folkeoplysningsudvalgets anbefaling af model 2 imødekommes. 

 

Fritidsreceptionen afholdes onsdag den 28. november 2018 kl. 17-19 i Rådhuskælderen. Foreningerne er informeret om datoen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

 1. At udvalget tager stilling til, om model 1 fastholdes eller om Folkeoplysningsudvalgets anbefaling af model 2 imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Folkeoplysningsudvalgets anbefaling af model 2 godkendt.

Nr.109 - Indsatser på baggrund af Sundhedsprofilen 2017

Sagsnr.: 18/17185

 

Beslutningstema

Orientering om indsatser på baggrund af Sundhedsprofilen 2017.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Orientering om indsatser på baggrund af Sundhedsprofilen 2017

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde den 18. april 2018 en sag om Sundhedsprofilen 2017 – resultater for Fredensborg Kommune. Sundhedsprofilen er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse om sundhed, sundhedsadfærd og sygdom blandt borgere over 16 år i Region Hovedstaden. Som opfølgning orienterer administrationen i denne sag om kommunens nuværende sundhedsfremmende indsatser.De præsenterede indsatser tager udgangspunkt i anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som udkom i april 2018. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde. Der er eksempelvis udgivet forebyggelsespakker indenfor temaerne: ’Fysisk aktivitet’, ’Tobak’ og ’Hygiejne’. Forebyggelsespakkerne er baseret på den seneste faglige viden og har til formål at sikre en ensartet og evidensbaseret indsats i alle landets kommuner.

 

Byrådets arbejdsgrundlag, særligt initiativer under pejlemærket: ’Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd’, relaterer sig til kommunens nuværende sundhedsfremmende indsatser.

Denne orientering omhandler de aktiviteter, der vedrører Fritids- og Idrætsudvalgets ansvarsområde, som en del af den samlede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats i kommunen.

 

Mental sundhed:

Som det fremgår af Sundhedsprofilen, ses der siden 2010 og 2013 en stigning i borgere med dårlig mental sundhed i Fredensborg Kommune. Denne stigning gør sig gældende i både ’dårligt selvvurderet helbred’, ’højt stressniveau’ samt ’svage sociale relationer’. Der ses f.eks. en stigning hos de 16-34 årige fra 20 % til 34 %, som oplever at have svage sociale relationer. Langvarig dårlig mental sundhed har vidtrækkende konsekvenser for den enkeltes livskvalitet, sundhedsadfærd og udvikling af sygdom, hvorfor der er en øget fokus på indsatser, der fremmer mental sundhed. På denne baggrund har administrationen taget initiativ til følgende indsatser og tilbud til borgere:

 

Lær at tackle kurserne er selvhjælpskurser til mennesker med langvarig sygdom - og til pårørende. Kurserne har været tilbudt i Fredensborg Kommune siden 2012 og afvikles i samarbejde med Helsingør Kommune. Kursusprogrammet er udviklet på Stanford University, og der tilbydes kurser for angst og depression for unge og voksne, kroniske smerter, kronisk sygdom samt et kursus for pårørende. Kurserne udbydes i Danmark af Komiteen for Sundhedsoplysning.

 

Sund i Naturen forløbene er nyudviklede tilbud, som indgår i et treårigt projekt (2017-2020) under Friluftsrådet, hvor Fredensborg Kommune er én af ti fokuskommuner. Målet med projektet er at samle og skabe best-practice viden om, hvordan natur- og friluftsaktiviteter kan integreres som en del af den sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats i kommunerne. Der er ligeledes fokus på, hvordan der kan bygges bro mellem kommunens tilbud og aktiviteter i de lokale foreninger, så borgerne fastholdes i deres nye aktive vaner i naturen. Forløbene bliver evalueret på baggrund af et spørgeskema udviklet af Statens Institut for Folkesundhed. Med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker som forbillede, er målet ligeledes at udarbejde et katalog, som beskriver hvordan kommunerne kan inddrage natur og friluftsaktiviteter i de sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser, og supplere med et mere konkret inspirationskatalog over aktiviteter i kommunerne. 

 

På den baggrund har administrationen taget initiativ til en række indsatser, der præsenteres nedenfor sammen med en række øvrige igangværende tilbud.

 

Nuværende indsatser i 2018 med fokus på mental sundhed:

Lær at tackle-kurser for voksne med angst og depression.

2 forløb à x 2,5 t/u (1 forløb=7 gange)

I januar og september måned. I alt 18 deltagere.

Lær at tackle-kurser for voksne med kronisk sygdom.

1 forløb à x 2,5 t/u (1 forløb=7 gange)

I oktober måned. 10 deltagere.

Sundhedstjek med forebyggende sundhedssamtale.

Sundhedskonsulenten samarbejder med forebyggelseskonsulenterne fra Ældre og Omsorg, og tilbyder sundhedstjek på kommunens dag- og aktivitetscentre i de fire bysamfund. Da administrationen har oplevet faldende interesse for tilbuddet, bliver tilbud om sundhedstjek reduceret det sidste halve år i 2018. Herefter vil administrationen vurdere om tilbuddet når den ønskede målgruppe.

I 2018 har sundhedskonsulenten afholdt sundhedstjek 13 gange á tre timer. I gennemsnit har der været 6-7 borgere pr. gang.

Naturture for udsatte mænd i samarbejde med socialpsykiatrien.

 

4 ture à 2 t fordelt over sommersæsonen

9 deltagere.

Lær at tackle-kurser for unge m