Nr.109 - Indsatser på baggrund af Sundhedsprofilen 2017

Sagsnr.: 18/17185

 

Beslutningstema

Orientering om indsatser på baggrund af Sundhedsprofilen 2017.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Orientering om indsatser på baggrund af Sundhedsprofilen 2017

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde den 18. april 2018 en sag om Sundhedsprofilen 2017 – resultater for Fredensborg Kommune. Sundhedsprofilen er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse om sundhed, sundhedsadfærd og sygdom blandt borgere over 16 år i Region Hovedstaden. Som opfølgning orienterer administrationen i denne sag om kommunens nuværende sundhedsfremmende indsatser.De præsenterede indsatser tager udgangspunkt i anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som udkom i april 2018. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde. Der er eksempelvis udgivet forebyggelsespakker indenfor temaerne: ’Fysisk aktivitet’, ’Tobak’ og ’Hygiejne’. Forebyggelsespakkerne er baseret på den seneste faglige viden og har til formål at sikre en ensartet og evidensbaseret indsats i alle landets kommuner.

 

Byrådets arbejdsgrundlag, særligt initiativer under pejlemærket: ’Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd’, relaterer sig til kommunens nuværende sundhedsfremmende indsatser.

Denne orientering omhandler de aktiviteter, der vedrører Fritids- og Idrætsudvalgets ansvarsområde, som en del af den samlede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats i kommunen.

 

Mental sundhed:

Som det fremgår af Sundhedsprofilen, ses der siden 2010 og 2013 en stigning i borgere med dårlig mental sundhed i Fredensborg Kommune. Denne stigning gør sig gældende i både ’dårligt selvvurderet helbred’, ’højt stressniveau’ samt ’svage sociale relationer’. Der ses f.eks. en stigning hos de 16-34 årige fra 20 % til 34 %, som oplever at have svage sociale relationer. Langvarig dårlig mental sundhed har vidtrækkende konsekvenser for den enkeltes livskvalitet, sundhedsadfærd og udvikling af sygdom, hvorfor der er en øget fokus på indsatser, der fremmer mental sundhed. På denne baggrund har administrationen taget initiativ til følgende indsatser og tilbud til borgere:

 

Lær at tackle kurserne er selvhjælpskurser til mennesker med langvarig sygdom - og til pårørende. Kurserne har været tilbudt i Fredensborg Kommune siden 2012 og afvikles i samarbejde med Helsingør Kommune. Kursusprogrammet er udviklet på Stanford University, og der tilbydes kurser for angst og depression for unge og voksne, kroniske smerter, kronisk sygdom samt et kursus for pårørende. Kurserne udbydes i Danmark af Komiteen for Sundhedsoplysning.

 

Sund i Naturen forløbene er nyudviklede tilbud, som indgår i et treårigt projekt (2017-2020) under Friluftsrådet, hvor Fredensborg Kommune er én af ti fokuskommuner. Målet med projektet er at samle og skabe best-practice viden om, hvordan natur- og friluftsaktiviteter kan integreres som en del af den sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats i kommunerne. Der er ligeledes fokus på, hvordan der kan bygges bro mellem kommunens tilbud og aktiviteter i de lokale foreninger, så borgerne fastholdes i deres nye aktive vaner i naturen. Forløbene bliver evalueret på baggrund af et spørgeskema udviklet af Statens Institut for Folkesundhed. Med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker som forbillede, er målet ligeledes at udarbejde et katalog, som beskriver hvordan kommunerne kan inddrage natur og friluftsaktiviteter i de sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser, og supplere med et mere konkret inspirationskatalog over aktiviteter i kommunerne. 

 

På den baggrund har administrationen taget initiativ til en række indsatser, der præsenteres nedenfor sammen med en række øvrige igangværende tilbud.

 

Nuværende indsatser i 2018 med fokus på mental sundhed:

Lær at tackle-kurser for voksne med angst og depression.

2 forløb à x 2,5 t/u (1 forløb=7 gange)

I januar og september måned. I alt 18 deltagere.

Lær at tackle-kurser for voksne med kronisk sygdom.

1 forløb à x 2,5 t/u (1 forløb=7 gange)

I oktober måned. 10 deltagere.

Sundhedstjek med forebyggende sundhedssamtale.

Sundhedskonsulenten samarbejder med forebyggelseskonsulenterne fra Ældre og Omsorg, og tilbyder sundhedstjek på kommunens dag- og aktivitetscentre i de fire bysamfund. Da administrationen har oplevet faldende interesse for tilbuddet, bliver tilbud om sundhedstjek reduceret det sidste halve år i 2018. Herefter vil administrationen vurdere om tilbuddet når den ønskede målgruppe.

I 2018 har sundhedskonsulenten afholdt sundhedstjek 13 gange á tre timer. I gennemsnit har der været 6-7 borgere pr. gang.

Naturture for udsatte mænd i samarbejde med socialpsykiatrien.

 

4 ture à 2 t fordelt over sommersæsonen

9 deltagere.

Lær at tackle-kurser for unge med angst og depression*

2 forløb à 2,5 t/u (1 forløb=7 gange)

I april og september måned. I alt 11 deltagere.

Lær at tackle-kurser for pårørende til voksne*

1 forløb à 2,5 t/u (1 forløb=7 gange)

I september måned. 5 deltagere.

Sund i Naturen – et forløb for voksne borgere med stress, angst eller depression*

10 mødegange à 2½ t/u

Start september måned. 18 deltagere.

Fritidsbutik, en opsøgende og proaktiv indsats med det overordnede formål at skabe varige kontakter for alle børn og unge til aktiviteter i fritids- og foreningslivet.

Vejledningsforløb på alle skoler 2. til 6.klasse samt individuelle samtaler i målgruppen 0-17 år. Udvikling af nye foreningsaktiviteter og ferieaktiviteter.

Naturen bruges som arena for indsatser med fokus på involverende deltagelse og etablering af sociale relationer og fællesskaber.

Gælder for en række af indsatserne jf. anbefaling i forebyggelsespakke om mental sundhed.

* Nyt i 2018

 

 

 

Rygning:

Antallet af daglige rygere falder fortsat i Fredensborg Kommune. 13 % af borgerne i Fredensborg Kommune ryger dagligt mod 16 % i Region Hovedstaden. Det betyder ikke, at vi ikke skal prioritere dette område. Rygning er imidlertid den risikofaktor, som har størst betydning for sygdom og tidlig død i Danmark og over halvdelen af dem, der ryger, er startet inden de fyldte 18 år og 80 % inden de fyldte 20 år. Derfor giver det fortsat mening at have særligt fokus på børn og unge i forebyggelsen af rygning. Fredensborg Kommune er i dialog med Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Fredensborg, da vi arbejder på at indføre X:IT – et rygeforebyggelsesprogram, ind i 10. klasses forløbet på Fredensborg skole. X:IT er en indsats, der forebygger, at elever i grundskolen begynder at ryge. X:IT er sat sammen af tre elementer, der i kombination kan holder unge røgfri: Undervisning, Røgfri Skole og Røgfri aftaler. Derudover tilbyder Fredensborg Kommune fortsat gratis rygestopforløb til borgerne i kommunen.

 

Fysisk aktivitet:

Efter rygning, er mangel på fysisk aktivitet den enkeltstående faktor, der har størst indvirkning på danskernes sundhed. I Fredensborg Kommune er andelen af borgere, der ikke opfylder WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet højere end regionsgennemsnittet (32% mod 26%). Ifølge Sundhedsprofilen er det 63 % af de borgere, som ikke opfylder WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet, som ønsker hjælp til at være fysisk aktive. Det tal er signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet, og administrationen har på denne baggrund taget initiativ til følgende tilbud og indsatser, og vurderer dermed at fokus på at fremme fysisk aktivitet fastholdes.

 

Nedenfor præsenteres igangværende tilbud og indsatser med fokus på fysisk aktivitet i nedenstående skema.

 

 

Nuværende indsatser i 2018 med fokus på fysisk aktivitet:

Indsats

Omfang/Bemærkninger

Fællesprogram med foreningsaktiviteter i naturen.

29 gratis foreningsaktiviteter i sommersæsonen, hvoraf nogle på ugentlig basis.

Naturen som ramme for fysisk aktivitet

En række faciliteter, ruter og aktivitetsmuligheder er etableret til fri afbenyttelse for kommunens borgere f.eks.  Find vej ruter, motionsruter, motions- og legerum, bålhytter, MTB-spor, cykelruter mv.

Familiearrangementer

Som Cykeldagen i Nivå* (70 voksne og børn deltog), Find vej-dagen (45 voksne og børn deltog), FamilieFræs (Ikke gennemført endnu, men forventer omkring 250 deltagere).

Kom med på udeholdet* - et forløb for børn og unge med særlige behov.

Et særligt tilrettelagt forløb med det formål at udsluse deltagerne til faste foreningsaktiviteter. 10 børn og 5 foreninger deltager i forløbet.

Sund i Naturen* - et forløb for voksne med kronisk sygdom.

10 mødegange á 2 t/u

Start september måned. 6 deltagere.

Find vej i Dageløkke Skov* – En fast installation til orienteringsløb

Frit tilgængelig installation. Kan f.eks. benyttes af skoleklasser eller andre interesserede borgere eller grupper.

Bevæg dig for livet – strategi for at få flere til at være fysisk aktive i og udenfor de etablerede foreninger

Foreningsudvikling, optimeret anvendelse af faciliteter, Fritidsbutik, Skole-OL, mv.

* Nyt i 2018

 

 

Dertil kommer et påtænkt motionsløb, Tour de Fredensborg, der vil være en række motionsløb i bysamfundene i samarbejde med løbeklubberne om løb for hele familien.

 

Overvægt:

Der ses en stigning i overvægt siden 2013. 36 % af Fredensborg Kommunes borgere er moderat overvægtige sammenlignet med regionsgennemsnittet, hvor 31% er moderat overvægtige. Der ses ligeledes en stigning af svært overvægtige borgere fra 11 % i 2013 til 14 % i 2017.

Ifølge Sundhedsstyrelsen mangler der solid forskningsbaseret viden om, hvordan en befolkningsrettet indsats til forebyggelse af overvægt blandt voksne bedst tilrettelægges for at opnå effekt. Derudover er overvægt et komplekst område, som ikke kan isoleres fra andre områder, og som skal derfor ses i sammenhæng med bl.a. kost, fysisk aktivitet og mental sundhed.

 

Derfor har administrationen igangsat dels et forløb ”Tab og vind” med Bydelsmødrene for at få fokus på familien og kost samt et forløb, der både drejer sig om styrke børns interesse for motion og gøre en indsats mod overvægt.

 

Nedenfor præsenteres igangværende tilbud og indsatser med fokus på overvægt.

 

Nuværende indsatser i 2018 i Fredensborg Kommune med fokus på overvægt:

Indsats

Omfang/Bemærkninger

Tab og vind med Bydelsmødrene* - slankeforløb i Kokkedal

To forløb med i alt ca. 30 deltagere. Ved begge forløb resulterede det for deltagerne i et samlet vægttab på ca. 100 kg foruden nye netværk og sociale relationer.

Jump 4 fun - indsats i samarbejde med DGI for børn med overvægt eller andre udfordringer

Ugentligt tilbud i foreningsregi

* Nyt i 2018

 

 

 

Tværgående samarbejder og Forebyggelsespakkerne

Administrationen har en bred samarbejdsflade såvel internt i organisationen som eksternt, og der arbejdes løbende med at finde flere samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at løfte velfærdsopgaven i forhold til sundhedsaktiviteter i årene fremover.

Da mange af forebyggelsespakkernes anbefalinger vedrører andre centres områder end Kultur, Fritid og Sundhed, er samarbejde på tværs af politiske udvalg og centre afgørende for borgernes sundhed i Fredensborg Kommune.

Administrationen i Ældre og Omsorg samt Kultur, Fritid og Sundhed har vurderet, at det er nødvendigt at foretage en afdækning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i Forebyggelsespakkerne på tværs af kommunens centre. Vi vil undersøge hvorvidt de indsatser, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, ikke er påbegyndt eller er delvist eller fuldt implementeret.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

 

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Byrådets arbejdsgrundlag

 

2. Livskvalitet i hverdagen

 

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

10. Mindre ulighed

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Taget til efterretning.