Nr.106 - Ansøgning fra Nivå Basketball Klub om startomkostninger

Sagsnr.: 18/25614

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Basketball Klub om tilskud på 27.000 kr. til omkostninger i forbindelse med foreningens opstart.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nivå Basketball Klub, ny godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 27.000 kr. til gennemførelse af ni klasseforløb på Nivå Skole i forbindelse med foreningens opstart. Nivå Basketball Klub er i efteråret 2018 blevet godkendt som en frivillig folkeoplysende forening. Nivå Basketball Klub har endnu ikke modtaget tilskud fra Fredensborg Reglerne.

 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til basketball for alle børn i Fredensborg Kommune. Nivå Basketball Klub ønsker at give alle børn i Fredensborg Kommune mulighed for at dygtiggøre sig i basketball sammen med andre børn.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Nivå Basketball Klub i samarbejde med Nivå Skole søger om tilskud til gennemførelse af basketballundervisningsforløb for ni klasser på 1.-3. klassetrin i alt 210 børn. Et forløb varer 6 uger. Forløbene indeholder en erfaren basketballinstruktør, bolde, detaljeret undervisningsforløb og en basketballbog med ideer, illustrationer mm. Forløbene gennemføres i samarbejde med Børnebasketfonden, som stiller med instruktør, bolde, undervisningsforløb.

 

Formålet med forløbene er at motivere eleverne til at dyrke sport og motion samt til at spille basketball i fritiden.

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at det som nystartet forening kan være svært at få medlemmer. Ved at inkludere basketballforløbene i undervisningen, kan det give foreningen mulighed for at rekruttere nye medlemmer. Derudover kan det at styrke idrætsundervisningen i skolen, være en motivationsfaktor for at børn deltager i foreningslivet i fritiden.

 

Foreningen ønsker at starte forløbene i oktober 2018 og målet er at have gennemført alle forløb i 2018.  

 

Budget

Udgifter

Budget (kr.)

9 forløb af 3.000 kr. fra Børnebasketfonden

(instruktør, bolde og undervisningsforløb)

27.000

I alt

27.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at foreningen er etableret i samarbejde med Fritidsbutikken, der vurderer, at der er et potentiale i forhold til at få ikke idrætsaktive børn og unge til at starte til basketball i Nivå. Fritidsbutikken har oplevet en efterspørgsel efter basket i forbindelse med fritidsvejledninger.

 

Foreningen ønsker at markere sig stærkt i lokalområderne i Nivå, især med tæt samarbejde med fritidshjemmene, skoler, andre institutioner, boligsociale indsatser. Dette er godt i tråd med kommunens strategi ”Bevæg dig livet” under indsatsområdet ”Idræt for socialt udsatte børn og unge”  

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen, da nye folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til udgifter i forbindelse med etableringen.

 

Administrationen anbefaler, at der gives en bevilling til Nivå Basketball Klub på 27.000 kr. til omkostninger i forbindelse med foreningens opstart.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

  1. At der gives en bevilling på 27.000 kr. til Nivå Basketball Klub til gennemførelse af skoleforløb.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Indstillingen godkendt.