Nr.102 - Lergravene i Nivå - endelig vedtagelse af Helhedsplan

Sagsnr.: 16/10291

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Helhedsplanen for Lergravene i Nivå.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet den 16. august 2018 besluttede Fritids- og Idrætsudvalget at godkende Forslaget til Helhedsplan for Lergravene i Nivå til udsendelse i offentlig høring.

 

Forslaget har været i offentlig høring i perioden 16. august til 16. september 2018. Der er kommet 6 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene er samlet i en tabel med administrationens bemærkninger i bilag 1.

Høringssvarene omhandler følgende emner.

 

Emne

Indhold i høringssvar

Administrationens bemærkninger

Placering af hundelegeplads

Forslag om en ændret placering af hundelegepladsen.

Placeringen af hundelegepladsen er besluttet efter længere dialog i arbejdsgruppen og på baggrund af de bemærkninger der kom fra borgerne i høringsperioden foråret 2018.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer.

Højden på skovtårnet

 

I teksten til helhedsplanen står, at skovtårnet skal være ca. 10 meter højt og omkring 5 etager. Det betyder 2 meter pr. etage, hvilket er meget lidt.

Høringssvaret medfører følgende forslag til ændringer på side 13 afsnit 4.

Eksisterende tekst.

Højden skal være i trækronernes højde, dvs. 4 - 5 etager omkring 10 meter.

Ny tekst

Højden skal være i trækronernes højde dvs. omkring 10 meter.

Placering af toilet

Etablering af toilet er uhensigtsmæssigt. Der har tidligere været "aktiviteter" om natten af forskellig art. Muligheden for dette kan nemt opblomstre efter der i længere tid har været "ro i området". Hvis der både etableres p-pladser og toilet tæt ved hinanden er der rig mulighed for at lave "forretning" af i ly og læ af mørke og tilmed med lys og wc-forhold i nærheden.

Hvis såfremt der bliver etableret wc-mulighed hvem står for rengøring, hvor ofte og vil der også blive aflåst?

Ligeledes er det ønskværdigt at Sølyst Alle bliver opkvalificeret med skilte som viser, at parkering kun bør ske på anviste pladser og ikke på Sølyst Alle eller nabovejene

Det er et ønske at der i tilknytning til de nye aktiviteter i området etableres et toilet, så institutioner, skole og børnefamilier kan besøge området i et længere tidsrum.

Placeringen er valgt ud fra, afstanden til aktivitetsområdet og hvor det er muligt i forhold til kloakering, vand mm og hvor det er muligt at opnå myndighedstilladelse.

Det skal afklares, om toilettet kan være aflåst og åbnes med kode eller om de evt. er lukket om aften og natten.

Skiltning af parkering udenfor området afklares med Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer.

Plejeplan

 

På grund af de specielle jordbundsforhold i lergravene er det uvist, hvordan bevoksningen vil udvikle sig fremover.

DN foreslår derfor, at det indskrives i plejeplanen, at denne skal tages op til vurdering efter eksempelvis 5 år.

 

 

Høringssvaret medfører følgende forslag til ændring på side 11 afsnit 4.

Eksisterende tekst

Det anbefales, at driftsplanen jævnligt gives et eftersyn, ligesom der må tages stilling til henvendelser fra naboer og brugere.

Ny tekst

Plejeplanen skal jævnligt gives et eftersyn og senest efter 5 år (år 2023), ligesom der må tages stilling til henvendelser fra naboer og brugere.

 

Navne på søerne

I løbet af processen med udarbejdelsen af Helhedsplanen er søerne blevet nummereret for at skabe klarhed ved omtale af søerne.

DN har gennem årene arbejdet med forskellige sager vedrørende de 3 lergravssøer, som derfor internt i DN’s lokalafdeling har fået navne, som er udsprunget af de forskellige sagsforløb:

1      Putandtake-søen

2      Sperlingsøen

3      Gymnasiesøen

DN foreslår disse navne til søerne, idet de afspejler forhold i søernes historie.

 

Plan-, Miljø og Klimaudvalget har kompetencen mht. navngivning af søerne. Udvalget har bedt administrationen om at igangsætte en proces for navngivning af søerne. Det forventes, at der kan fremlægges en sag i indeværende år.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer.

Plejeplan

Vi lægger især vægt på at tilgangen til området er, at naturen bevares i forskellig karakter, men med adgang om mulighed for at opleve den. For det er i naturen man bedst lærer om den og lærer at passe på den.

 

Men når rigtig mange meninger, detaljer og vinkler er blevet diskuteret og registreret, så kan der også komme ting ind, som ikke når at komme alle for øre, uanset at vi har deltaget i alle relevante grupper og møder. I det foreliggende forslag er der derfor en enkelt ting, som er ændret fra det oprindelige forslag og som for os er meget vigtigt bliver tilbageført til det vi indstillede.

 

Ved sø 3 var forslaget at nogle af hjørnerne i området fik lov at gro til. Det der er kaldt ”naturskov” på tegningen herunder. Imens selve halvøen skulle have karakter af åbent krat/buske med lys til græs/engbunden.

I det foreliggende inddrages halvøen pludselig i et ”urørt skov” område hvilket vi syntes er en fejl:

Til dels fordi at der på samme halvø planlægges opført en bænk/sidde platform, så man kan tage ophold og nyde den helt exceptionelt flotte udsigt over søen fra halvøen, hvilket ikke giver mening inde fra et krat.

 

Men mere vigtigt er, at det netop er det åbne englandskab med græsbund og spredte buske/krat, som er den mest truede naturform i Danmark, efterhånden som naturlig afgræsning ophører og enge får lov at springe i skov. Dansk Naturfredningsforening kæmper for bevarelsen af det åbne englandskab som kendetegner Danmark. Denne type natur er grundlaget for en stor gruppe insekter som ellers er truede, især sommerfuglearter hvis antal er drastigt faldende. Insekterne er igen grundlaget for et rigt fugleliv, som holder til i buske/krat bevoksning.

 

Vi syntes derfor, at det er vigtigt at området generelt beholder sin lysåbne karakter, med undtagelse af de oprindeligt udpegede hjørner, som får lov at springe i mørk hule skov. Men især at området på halvøen/plateauet ved Sø 3 ikke får lov at springe i skov, men bevares som lysåbent landskab.

 

Planen er blevet til i en gruppe på 35 mennesker og planen er løbende godkendt af gruppen. Halvøen har været et af de steder, hvor der undervejs har været en del diskussioner og der er sket en del kompromiser.

 

Der er forskellige plante- og dyresamfund i henholdsvis i åben skov og urørt skov. I Nivå findes både enge og åben skov/krat områder. Områder der får love til at udvikle sig uden pleje findes der kun få af. Vi ved endnu ikke hvordan disse områder vil udvikle sig på længere sigt, derfor anbefaler administrationen som beskrevet ovenfor at plejeplanen tages op til eftersyn senest efter 5 år.

 

Høringssvaret giver ikke anledning til ydereliger ændringer mht. plejeplanen.

 

Fugletårn

DOF ser frem til at deltage i arbejdet med at få

etableret et fugletårn i det sydøstlige hjørne af Sø 3.

 

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer.

 

Plejeplanen for området udarbejdes i samarbejde med Nordsjællands Park og Vej. Udførelsen af de enkelte elementer vil ske i dialog med interessenter i området. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget blev orienteret om status for projektet på deres møde i september. Udvalget ønsker fremadrettet, at de tre søer bliver navngivet. Det er Plan- Miljø- og Klimaudvalget, der har kompetencen med hensyn til navngivning af søerne.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund                           

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Den endelige vedtagelse af Helhedsplan for Lergravene Nivå vil fremgå af kommunens hjemmeside og Facebookside.

 

Indstilling

  1. Endelig godkendelse af Helhedsplan for Lergravene i Nivå med følgende ændringer i beskrivelsen.
  1. forslag til ændring på side 11 afsnit 4

?         Plejeplanen skal jævnligt gives et eftersyn og senest efter 5 år (år 2023), ligesom der må tages stilling til henvendelser fra naboer og brugere.

  1. forslag til ændringer på side 13 afsnit 4.

?         Højden af tårnet skal være i toppen af trækronerne dvs. omkring10 meter.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Indstillingen godkendt med bemærkning om at arbejdsgruppen inddrages ift. eftersyn af plejeplanen.