Nr.101 - Nivå Havn og strandpark - forslag til proces med foreninger og erhvervsdrivende

Sagsnr.: 17/5775

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte processen for kvalificering af visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark, før den sendes i offentlig høring godkende rådgivernes deltagelse i processen samt finansiering hertil.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet i september 2018 besluttede Fritids- og Idrætsudvalget, at der skal afholdes dialogmøder med interessenter på havnen om den konkrete visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark inden den forelægges for Fritids- og Idrætsudvalget på ny og efterfølgende sendes i offentlig høring. På den baggrund fremlægges der et forslag til en proces med foreninger og erhvervsdrivende, der har til formål at kvalificere den foreliggende Udviklingsplan august 2018 forud for en politisk behandling og offentlig høring, hvor alle borgere og brugere af havnen og strandparken har mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til visionsudviklingsplanen. Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark blev orienteret om den skitserede proces for dialogmøder på møde den 18. september 2018.

 

Forslag til proces

 

Step 1

Foreninger og erhvervsdrivende inviteres til ét møde pr. forening uanset foreningens størrelse med deltagelse af Fredensborg Kommune og SLA landskabsarkitekter.

Formålet er, at den enkelte forening/erhvervsdrivende kan komme med deres bemærkninger til Udviklingsplan august 2018. Alle foreninger og erhvervsdrivende i havnen er som udgangspunkt ligeværdige. De har forskellige interesser, og der kan være elementer foreningerne imellem, der er modstridende. For at få en afklaring af hvor disse knaster ligger, inviteres de enkelte foreninger ind og får mulighed for at fremlægge deres synspunkter. Følgende emner skal være med til at kvalificere arbejdet:

 • Hvilke elementer i visionsudviklingsplanen er en forbedring af de eksisterende forhold?
 • Hvilket forhold er afgørende vigtige for foreningen?
 • Hvad ser foreningen som en udfordrende udvikling?
 • Hvilke muligheder ser foreningen i visionsudviklingsplanen?
 • Hvordan forholder foreningen sig til et fælles klubhus i stedet for deres nuværende klubhus?
 • Hvad vil de bidrage med til et fælles klubhus?
 • Hvilke faciliteter er foreningen frivillig til at give afkald på?

 

Målet for visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark er blandt andet at

?         styrke/skabe et bredt ejerskab til faciliteterne og livet i havnen for flest muligt

?         sikre bedst mulig udnyttelse af de eksisterende faciliteter

?         skabe mulighed for nye fælles faciliteter og

?         tiltrække nye grupper af borgere og fastholde sejlergæster.

De bilaterale møder tager udgangspunkt i disse mål. 

 

Step 2

Input fra de bilaterale møder (step 1) samles af arkitekterne i et oplæg til ændringer af visionsudviklingsplanen.

Formålet er, at Udviklingsplan 2018 suppleres med forslag til ændringer på baggrund af bilaterale møder. Forslagene til ændringer skal underbygge de mål som er beskrevet under step 1.

 

Step 3

Alle foreninger og erhvervsdrivende inviteres til et fælles arbejdsmøde, hvor visionsudviklingsplanen med forslag til ændringer bliver præsenteret. Formålet er, at få bemærkningerne fra de bilaterale møder fremlagt for alle havnens brugere. Foreninger og erhvervsdrivende skal i fællesskab og i samarbejde med kommunen og rådgivere arbejde sig frem til løsninger, der tilgodeser så mange som muligt. Der forventes at være modstridende interesseområder, så foreninger og erhvervsdrivende vil være nødt til at forholde sig til hinandens behov og også gøre plads til aktiviteter for borgere, der på eget initiativ besøger havnen og strandparken.

 

Processen designes så de forskellige interessenters ønsker bliver drøftet ud fra de definerede mål under step 1. Det skal sikres, at der er fokus på mål om helhed og tværgående interesser, der rækker ud over den enkelte forening samt de nuværende brugere af havn og strand. Formålet er, at få foreninger og erhvervsliv til at koble sig til de fælles mål, se de tværgående synergier og række ud efter nye brugere og kunder.

 

Til fællesmødet inviteres to medlemmer fra de enkelte foreninger, en fra hver af de erhvervsdrivende samt formand og næstformand for Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Det foreslås, at Resonans og SLA er med som rådgivere. De bidrager til at lave et procesdesign for mødet og facilitere mødet i samarbejde med kommunen, så resultatet bliver brugbart for det samlede produkt omkring visionsudviklingsplanen.

 

Step 4

SLA laver et nyt og revideret forslag til en visionsudviklingsplan.

Formålet er en revideret visionsudviklingsplan med økonomi og etapeplan, som foreninger og erhvervsdrivende har været med til at kvalificere.

 

Step 5

Forslag til en visionsudviklingsplan forelægges til politisk behandling.

 

Step 6-10

Høring, dialogmøde, endelig vedtagelse af visionsudviklingsplanen og igangsættelse af arbejde med ny lokalplan.

 

 

Tidsplan for proces for kvalificering af visionsudviklingsplan og endelig vedtagelse

Step

Kalender

Emne

0

8. oktober

 

Proces godkendes i Fritids- og Idrætsudvalget.

1

Ultimo Oktober

 

Møder med foreninger og erhvervsdrivende. To dage der aftales med foreningerne og de erhvervsdrivende

2

Primo november

SLA visualisere forslag til ændringer på baggrund af de bilaterale møder

3

13. november 2018

Skal cleares med foreningerne og de erhvervsdrivende

Fælles arbejdsmøde med repræsentanter fra alle foreninger og erhvervsdrivende, evt. formand og næstformand for Fritids- og Idrætsudvalget

4

Primo december

SLA reviderer visionsudviklingsplanen

5

Januar 2019

Forslag til en visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark forelægges for Fritids- og Idrætsudvalget.

6

Februar 2019

Visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark er i offentlig høring

7

Medio februar 2019

Dialogmøde med brugere og borgere

8

Marts 2019

Bemærkninger til visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark fremlægges til politisk behandling i Fritids- og Idrætsudvalget for endelig vedtagelse

9

April 2019

SLA redigerer planen for sidste gang

10

Maj 2019-maj 2020

Arbejde med ny lokalplan

 

Økonomi

For at få sikre det bedste udbytte af møderne og sikre at input fra foreninger og erhvervsdrivende kommer direkte til arkitekterne anbefales det, at de også deltager i processen. Den ovenstående beskrevne proces er ikke en del af kontrakten med rådgiverne.

 

Rådgivernes deltagelse i processen

Møder med klubberne 12 timer (ud fra en forventning om at møderne er fordelt over to dage), koordineringsmøde med Fredensborg Kommune 3 timer, udarbejdelse af forslag til ændringer 16 timer og fælles arbejdsmøde med alle klubber 5 timer

SLA landskabsarkitekter: 45.500 kr.

Resonans, proceskonsulent: 20.000 kr

Omkostninger på i alt 65.000 kr. finansieres af den samlede anlægsbudgetbevilling.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Foreninger og erhvervsdrivende inviteres til møder. På kommunens hjemmeside kan der læses om udviklingsarbejdet.

 

Indstilling

 1. Proces for kvalificering af visionsudviklingsplanen godkendes
 2. Rådgivernes deltagelse i processen finansieres af den samlede anlægsbevilling med 65.000 kr. godkendes

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Mail fra Nivå Bådelaug fra 8. oktober 2018 indgik i beslutningen.

 

 1. Godkendt med bemærkning om at tidsplanen forlænges med en måned.
 2. Godkendt.