08-11-2018 kl. 17:00
Fredensborg Stadion, Kastanievej 16

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Charlotte Sander (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Elgaard (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Kristian Hegaard (B)

Afbud

Ingen

Nr.113 - Træffetid

Sagsnr.: 18/6222

 
Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Karlebo Tennisklub har søgt om foretræde for Fritids- og Idrætsudvalget.

Bevilling

 

 

Elektroniske bilag

 

 

Indstilling

 

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Bestyrelsen for Karlebo Tennis Klub ved formand Elena La Cour og bestyrelsesmedlem Marie-Louise Borberg var mødt frem og redegjorde for synspunkter vedr. flytning af tennisanlægget.

Nr.114 - Godkendelse af dagsorden

Kristian Hegaard (B)

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Dagsorden godkendt.

 

Kristian Heegaard (B) deltog fra kl. 17.40 fra punkt 116.

Nr.115 - Banebelysning Fredensborg og Humlebæk

Sagsnr.: 18/23622

 
Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til udskiftning/renovering af banebelysning på fodboldanlæggene i Fredensborg og Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

De eksisterende lysanlæg på græsfodboldanlæggene i Fredensborg og Humlebæk er slidte og utidssvarende og står overfor at skulle udskiftes/renoveres.

 

De to lysanlæg er af ældre dato, og derfor er installationerne tilsvarende slidt og trænger til fornyelse. Flere projektører virker ikke og lysstyrken er lav i de resterende projektører. Installationskabler er slidte og skal udskiftes til nye kabler dimensioneret iht. gældende regler. Lystavler er utætte begge steder og skal udskiftes.

 

I Fredensborg har Fredensborg Boldklub modtaget påbud fra Dansk Boldspil Union (DBU) på grund af meget mangelfulde lysforhold.

 

Det er således ikke tilstrækkeligt at udskifte enkelte projektørlamper.

 

Der er otte master i Fredensborg med hver tre halogen projektører. Mastehøjden er 27 meter og de er placeret 8 meter fra sidelinie og 53 meter i mellem dem.

 

I Humlebæk er der seks master med hver tre halogen projektører. Mastehøjden er 20 meter og de er placeret 2 meter fra sidelinie og 40 meter i mellem dem.

 

Administrationen fik tilbud på renovering af banebelysning i Fredensborg og Humlebæk i foråret 2018 inden for rammeaftalerne. Prisen var 0,424 mio. kr. i Fredensborg og 0,108 mio. kr. i Humlebæk. Firmaet gik konkurs herefter.

 

I august/september udbød administrationen igen opgaven om renovering af banebelysning i Fredensborg og Humlebæk til fire bydende med udgangspunkt i DBUs anbefalinger til lysstyrke. Der har været afholdt licitation i september 2018. Det viser sig, at tidligere indhentet tilbud på opgaven i foråret var mangelfuldt. Særligt tilstanden af lysmasterne i Humlebæk er værre end antaget og tilbuddet var uden en LED-løsning.

 

Derfor bliver licitationsresultatet i september 2018 væsentligt højere end forventet.

 

Billigste tilbud lyder på 1,065 mio. kr. Der er i tilbuddet valgt samme løsning i både Fredensborg og Humlebæk. Defekte kabler udskiftes, utætte lystavler erstattes og der påføres tre nye projektører pr. lysmast.

 

Der vil dermed opnås en middel belysning på 125 lux i Fredensborg og 216 lux i Humlebæk. Grunden til forskellen skyldes, at der er længere mellem masterne i Fredensborg. Hver lysmast skal således oplyse et større areal i Fredensborg, derved mindskes middel lysstyrken på banen.

 

Administrationen har afholdt møde med bydende leverandør om mulige andre løsninger. Tilstanden på kabler og tavler er så dårlige, at det reelt kun er muligt at nedsætte antallet af projektører fra tre til to for at reducere prisen. Det vil betyde en reduktion i lux middelværdien. Jo højere lux jo mere lys på banerne.

 

Tabel 1 viser de middel lux værdier, der vil kunne opnås ved to eller tre projektører i henholdsvis Fredensborg og Humlebæk.

 

I tabel 2 er oplistet mulige løsningsforslag.

 

Alle løsninger er fremtidssikret, med en lang levetid og vil give en forbedring i forhold til de nuværende lysforhold. DBU anbefaler højst mulige lux, men alle løsningsforslag lever op til DBUs krav i forhold til afvikling af kampe på de niveauer, der spilles på de to anlæg. Hvis belysningen skal være højere end 125 lux på hele området vil det kræve flere lysemaster og en ændret placering.

 

For hver løsning gælder endvidere, at det er muligt at vælge det ene anlæg og vente med det andet til senere. Derudover er det muligt at vælge to projektører og samtidig gøre klar til tre projektører, således at der på et senere tidspunkt kan opgraderes til tre projektører.

 

Tabel 1. Opnåelige middel lux værdier

Antal projektører

Lux værdi Fredensborg

Lux værdi

Humlebæk

2

75

125

3

125

216

 

Tabel 2. Mulige løsningsforslag. Alle priser er inkl. 15 pct. til uforudsete udgifter. (i mio. kr.)

Løs-ning

Antal

projektører

Pris

Fredensborg

Pris

Humlebæk

Pris i alt

1

To begge steder

0,483

0,403

0,886

1A

To i Fredensborg

0,483

-

0,483

1B

To i Humlebæk

-

0,403

0,403

2

Tre i Fredensborg og to i Humlebæk

0,679

0,403

1,082

3

Tre begge steder

0,679

0,546

1,225

3A

Tre i Fredensborg

0,679

-

0,679

3B

Tre i Humlebæk

-

0,546

0,546

 

Økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget afsatte på møde i maj 2018 0,408 mio. kr. til delfinansiering af både opvisningsbane på Fredensborg Stadion og banebelysning i Fredensborg og Humlebæk fra mindreforbrug i 2017.

 

Opvisningsbanen er nu færdigrenoveret uden behov for finansiering fra de afsatte midler fra mindreforbruget 2017. Dermed kan der anvendes 0,408 mio. kr. til udskiftning/renovering af banebelysning på fodboldanlæggene i Fredensborg og Humlebæk.

 

Der er på politikområde 5 – Fritid og Idræt ikke afsat midler til større renoveringer eller istandsættelser. Budgettet består primært af budget til aktiviteter, forbrugsudgifter, drift af udenomsarealer og mindre vedligeholdelsesopgaver. Der er i budgettet årligt afsat ca. 0,28 mio. kr. til mindre ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver, hvoraf der er 0,2 mio. kr. i 2018, som endnu ikke er disponeret og derfor kan anvendes til projektet.

 

Dermed er der op til 0,608 mio. kr. til udskiftning/renovering af banebelysning på fodboldanlæggene i Fredensborg og Humlebæk.

 

Manglende finansiering af de forskellige løsningsforslag fremgår af tabel 3.

 

Tabel 3. Manglende finansiering (i mio. kr.)

Løsning

Manglende finansiering

1

0,278

1A

0

1B

0

2

0,476

3

0,617

3A

0,071

3B

0

 

Inden for de afsatte midler kan banebelysning gennemføres et af stederne. I Fredensborg med to projektører (løsning 1A) eller i Humlebæk med op til tre projektører (løsning 1B eller 3B).

 

I lyset af, at Fredensborg Boldklub har fået påbud fra DBU om mangelfulde lysforhold anbefaler administrationen, at banelysningen i første omgang renoveres på Fredensborg Stadion med to projektører, jf. løsning 1A. Herefter vil der være 125.000 kr. til rest til medfinansiering af en løsning i Humlebæk på et senere tidspunkt.

 

Tidsplan

Med den nedenstående realistiske tidsplan vil ny banebelysning kunne anvendes fra april måned 2019, hvor klubberne går over på græsbaner efter vintersæsonen på kunstgræsbaner.

 

Tid

Handling

Oktober/november

Dialog med fodboldklubberne

8. november

FIU behandling

November

Kontraktindgåelse med leverandør

Slut nov-slut jan

Leveringstid 8 uger

Februar

Forberedelse entreprenør

Marts

Opsætning

April

Banebelysning ibrugtages

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

 1. At banelysningen i første omgang renoveres på Fredensborg Stadion med to projektører jf. løsning 1A.
 2. At den manglende finansiering til opgradering til tre projektører i Fredensborg samt til renovering af banebelysning på Humlebæk Stadion med to projektører drøftes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

 1. Udvalget besluttede at renovere banebelysning i Fredensborg og Humlebæk med tre projektører begge steder, jf. løsning 3.

 

 1. Udvalget drøftede den manglende finansiering.

 

Udvalget anbefaler overfor Byrådet, at det forventede mindreforbrug i 2018 på ca. 0,3 mio. kr. inden for udvalgets ramme, anvendes til renovering af banebelysning og flyttes til anlægsprojektet på politikområde 18 - Anlæg.  

 

Endvidere anbefaler udvalget overfor Byrådet, at 0,2 mio. kr. afsat til foranalyse om flytning af Humlebæk Stadion anvendes til renovering af banebelysning, jf. sag nr. 116 på denne dagsorden.

 

Den resterende finansiering på ca. 0,120 mio. kr. findes inden for udvalgets ramme i budget 2019.

Nr.116 - Foranalyse om flytning af Humlebæk Stadion

Sagsnr.: 18/27585

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om forundersøgelse om flytning af Humlebæk Stadion skal gennemføres.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der blev i budgetforlig 2017-2020 afsat 0,2 mio. kr. i 2018 til en forundersøgelse vedrørende eventuel flytning af Humlebæk Stadion.

 

Midlerne blev afsat, da der var et politisk ønske om at få undersøgt mulighederne for at flytte idrætsanlægget på Bannebjerggård til Humlebæk Syd.

 

Administrationen vurderer, at det ikke vil være muligt at få gennemført en

forundersøgelse af flytningen af Humlebæk Stadion indenfor den afsatte

økonomiske ramme på 0,2 mio. kr., da undersøgelsen derved skønnes at ville blive ufuldstændig.

 

Erfaringen viser, at forundersøgelser af denne karakter indeholder mange

elementer. Fredensborg Kommune har ikke haft rådgivere/udbydere til en

pris under 0,3 mio. kr. for lignende undersøgelser.

 

Dertil har Byrådet med budgetforlig 2019-2022 afsat 3,8 mio. kr. til i 2020 at renovere kunstgræsbanen i Humlebæk.

 

Det eksisterende lysanlæg på Humlebæk Stadion er slidt og utidssvarende og står overfor at skulle renoveres. Hvis anlægget skal flyttes vil det ikke være hensigtsmæssigt at renovere lysanlægget.

 

Administrationen vurderer således, at det ikke længere er aktuelt at gennemføre forundersøgelsen om flytning af Humlebæk Stadion. Administrationen anbefaler derfor, at forundersøgelsen ikke gennemføres og at midlerne tilbageføres til kassen

 

Bevilling

Såfremt administrationens indstilling godkendes, vil den bevillingsmæssige ændring medtages i budgetrevision 31/10-2018.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At forundersøgelse af flytning af Humlebæk Stadion ikke gennemføres og midlerne tilbageføres til kassen.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Udvalget anbefaler, at forundersøgelsen ikke gennemføres.

 

Udvalget anbefaler endvidere overfor Byrådet, at midlerne på 0,2 mio. kr. overføres til delfinansiering af renovering af banebelysning på fodboldanlæggene i Fredensborg og Humlebæk som behandlet på sag 115 på denne dagsorden.

Nr.117 - Udmøntning af reduktion af tilskud på fritidsområdet

Sagsnr.: 18/28032

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til reduktion af tilskud på fritidsområdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har som led i vedtagelsen af budget 2019-2022 besluttet, at fritidsområdet skal reduceres med 0,2 mio. kr. årligt med virkning fra 2019. Byrådet har endvidere besluttet, at reduktionen udmøntes i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Reduktionen kan ske ved en reduktion af tilskud efter Fredensborg Reglerne, tilskud til aftenskoler eller tilskud via Fritidspuljen hver for sig eller i en kombination.

 

Administrationen foreslår en kombination af en mindre reduktion af tilskud på fritidsområdet indenfor tilskud efter Fredensborg Reglerne, tilskud til aftenskoler og tilskud via Fritidspuljen. 

 

Reduktion af tilskud efter Fredensborg Reglerne

Der er i budget 2019 afsat 5,3 mio. kr. til tilskud efter Fredensborg Reglerne. Tilskud er opdelt i kategorierne grundtilskud, medlemstilskud samt træner/instruktør eller lejr/ture. Alle ca. 130 godkendte folkeoplysende foreninger i Fredensborg Kommune får et årligt tilskud fra Fredensborg Reglerne.

 

Jævnfør folkeoplysningslovens § 15 ydes der tilskud til det frivillige folkeoplysende arbejde for børn og unge under 25 år. Byrådet kan jf. § 16 vælge at yde tilskud for personer over 25 år.  Loven siger ikke noget om tilskuddets størrelse.

 

Med forslaget reduceres budgettet med 0,1 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 2 pct.

 

Forslaget vil betyde, at der fra 2019 vil være færre midler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i kommunen.

 

Reduktion af tilskud til aftenskoler

Der er i budget 2019 afsat 2,4 mio. kr. til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) til undervisningstilbud.

 

I Fredensborg Kommune er der fire aftenskoler.

 

FLIS-nøgletal regnskab 2017 for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) viser, at Fredensborg Kommune ligger over landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne - bortset fra Hørsholm Kommune, som bruger en anelse mere end Fredensborg.

 

Med forslaget reduceres budgettet med 0,05 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 2 pct.

 

Reduktionen i bevillingen kan få betydning for antallet af aftenskoletilbud.

 

Reduktion af Fritidspuljen

Der er i budget 2019 afsat 0,8 mio. kr. til Fritidspuljen.

 

Ansøgning om tilskud til fx udstyr, redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, udvikling af nye organisationsformer samt samarbejder og partnerskaber kan søges i Fritidspuljen.

 

Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler, selvorganiserede grupper mv kan søge puljen om støtte.

 

Det er ifølge folkeoplysningsloven lovpligtigt at have afsat en beløbsramme til udviklingsarbejde inden for lovens område jf. § 6 stk.3. Loven fastsætter ikke en ramme for puljens størrelse.

 

Forslaget er, at puljen reduceres med 0,05 mio. kr. årligt svarende til en reduktion på 6 pct.

 

Der vil fra 2019 være færre midler at søge til fx udstyr, redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, udvikling af nye organisationsformer samt samarbejder og partnerskaber.

 

I tabel 1 nedenfor fremgår forslag til udmøntning af af reduktionen af tilskud til fritidsområdet på 0,2 mio. kr.

 

Tabel 1. Forslag til udmøntning af reduktion af tilskud til fritidsområdet (i mio. kr.)

Forslag

2019

2020

2021

2022

2019-2022

Reduktion af tilskud efter Fredensborg Reglerne

0,1

0,1

0,1

0,1

0,4

Reduktion af tilskud til aftenskoler

0,05

0,05

0,05

0,05

0,2

Reduktion af Fritidspuljen

0,05

0,05

0,05

0,05

0,2

I alt

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

 

Det vil medføre en mindre reduktion i budgettet, jf. tabel 2.

 

Tabel 2. Reduktion i budgettet. (i mio. kr.)

Forslag

2019 før

2019 efter

Fredensborg Reglerne

5,3

5,2

Tilskud til aftenskoler

2,4

2,35

Fritidspuljen

0,8

0,75

 

 

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget høres i politiske sager, der vedrører fritidslivet i Fredensborg Kommune, herunder kommunens budget til folkeoplysningsområdet.

 

Eventuelle bemærkninger fra Folkeoplysningsudvalget/paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

 1. At forslag til reduktion af tilskud til fritidsområdet godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Udvalget besluttede, at tilskud til aftenskolerne reduceres med 0,05 mio. kr. årligt, og at Fritidspuljen reduceres med 0,150 mio. kr. årligt.

 

Udtalelser fra Fredensborg Idrætsråd og Fredensborg Aftenskole indgik i behandlingen.

Nr.118 - Lokaletilskud til rideklubber

Sagsnr.: 18/5549

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling om lokaleskud skal puljes efter virksomhed med samme indhold og funktion samt hvilke kriterier for fordeling af lokaletilskud administrationen skal arbejde videre med.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der er årligt et fast budget afsat til fordeling af lokaletilskud til foreninger med egne eller lejede lokaler. Hvert år søges der om mere end der er budget til. For at få budgettet til at række længst muligt har Fritids- og Idrætsudvalget bedt administrationen se på forslag til nye, gennemsigtige fordelingskriterier, der også tilgodeser nye foreninger.

 

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde i april oplæg til ny praksis for fordeling af lokaletilskud til rideklubber (sag nr. 52). Udvalget besluttede ”Udvalget bad om at få suppleret oplægget med forslag til objektive kriterier. Sagen genfremsættes på senere møde, inden oplægget sendes til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget. Endvidere skal det endelige oplæg også sendes til udtalelse i de berørte rideklubber.

 

Lovgrundlag vedr. lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde i rideklubber

Lokaletilskud til rideklubber ydes i henhold Folkeoplysningslovens § 25 og § 26 samt Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 15.

 

Ifølge Folkeoplysningsloven § 25 stk. 1 yder Kommunalbestyrelsen tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler, der lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det påhviler foreningen at dokumentere udgifterne ved leje af lokaler. Foreninger skal også årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

 

Omfatter aktiviteterne medlemmer over 25 år kan tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt svarende til deltagernes andel af det samlede antal medlemmer.

 

I henhold til Folkeoplysningsloven § 26 stk. 1 kan Kommunalbestyrelsen nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne for et lokale ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.

 

En nedsættelse af tilskuddet skal ske efter en konkret vurdering og objektive kriterier. Bestemmelserne giver således ikke hjemmel til en generel nedsættelse/maksimering af tilskuddet i form af en rammebevilling.

 

Jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 15 stk. 4 ydes der tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue. Der skal ikke ydes tilskud til udgifter til stald.

 

Lejekontrakter

Rideklubberne indgår lejekontrakt med privat udlejer om brug af faciliteterne, hvorefter foreningen søger kommunen om tilskud til dækning af driftsudgifterne.

 

Ved gennemgang af rideklubbernes lejeaftaler fremgår det, at der stilles flere faciliteter, fx stald, folde, cafeteria til rådighed end kommunen er forpligtiget til at yde lokaletilskud til. Det er derfor ikke gennemskueligt, hvor store driftsudgifter ridekluberne har til en ridehal og en rytterstue.

 

Administrationen vil derfor fremadrettet bede rideklubberne om at få specificeret udgifter til en ridehal og en rytterstue i deres lejekontrakter. Administrationen forventer at rideklubberne i samarbejde med udlejer har klarlagt udgifterne til en ridehal og en rytterstue pr. 1.10.2019, hvor der er ansøgningsfrist til lokaletilskud til 2020. En udspecificering af udgifterne kan enten sker ved en genforhandling af lejekontrakten eller i form at et tillæg til nuværende lejekontrakt.

 

Budget til lokaletilskud

Der søges hvert år lokaletilskud for mere end der er budget til. Der er i praksis derfor ingen foreninger, der modtager 100 pct. i lokaletilskud.

 

Der udbetales i 2018 lokaletilskud for ca. 1,5 mio. kr. inkl. moms, hvilket svarer til et budget ex moms på 1,303 mio. kr. Fire rideklubber, fem spejdergrupper og seks øvrige foreninger har modtaget lokaletilskud i 2018. De seks øvrige foreninger er Søholm 4H, Asminderød Skytteforening, Dauglykke Skytteforening, Nivå Gymnastikforening, Fredensborg Roklub og Sletten bådeklub. Lokaletilsagn til de fire rideklubber udgør 0,456 mio. kr. eller 31 pct. af det samlede budget til lokaletilskud. Tilskud til de fem spejdergrupper udgør 22 pct. og øvrige foreninger 47 pct.

 

Tilskud skal ydes efter Folkeoplysningslovens princip om lige tilskudsvilkår for virksomhed med samme funktion og indhold.

 

Administrationen anbefaler på den baggrund, at det samlede afsatte budget til lokaletilskud puljes for virksomhed med samme funktion og indhold gældende fra 1. januar 2020. Det kan være i henhold til følgende foreningskategorier:

 • Rideklubber
 • Spejdere
 • Øvrige foreninger

 

Administrationen vil på et senere tidspunkt fremlægge sag om forslag til fordeling mellem kategorierne.

 

Objektive kriterier

Administrationen har set på hvilke objektive kriterier, der kan ligge grund for fordeling af lokaletilskud til rideklubber.

 

I tabel 1 har administrationen oplistet mulige objektive kriterier, der kan ligge til grund for beregning af lokaletilskud til rideklubberne.

 

Tabel 1. Oversigt over muligt objektive kriterier samt fordele og ulemper.

 

Kriterie

Fordele

Ulemper

1.

Fastsat kvadratmeterpris

Ens lejeniveau på tværs af klubber

Lejeniveauet kan være forskelligt afhængigt af fx standard på ridecentrene.

2.

Der ydes kun tilskud til én ridehal og rytterstue

Alle ydes tilskud til samme faciliteter

De der har flere ridehaller og andre faciliteter vil ikke få tilskud hertil

3.

Antal medlemmer over og under 25 år

Klubber med mange medlemmer belønnes

Lokaletilskuddet vil blive beregnet ud fra tidligere års medlemstal.

 

Medlemstal kan hurtigt ændre sig

4.

Reduktion for medlemmer over 25 år

Loven giver mulighed for at reducere tilskuddet

Foreninger med mange voksne belønnes ikke herfor

5.

Faktiske antal aktivitetstimer

Aktivitetsniveau belønnes

Administrativt tungt for foreninger

 

Svært at kontrollere

6.

Fastsat tilskudsprocent

Sikrer ens tilskudsprocent på tværs af klubber

Forudsætter at driftsudgifterne er kendt for de tilskudsberettige lokaler

 

Opskruede lejekontrakter, særligt hvis tilskudsprocenten er høj

 

Administrationen bemærker, at foreningernes aktiviteter gennemføres på forskellig vis, hvorfor det kan være vanskeligt at opgøre aktivitetstimer. Når der fx ses på rideklubbernes aktivitet, hvor dels hold- og stævneaktiviteter og dels individuelle aktiviteter finder sted, vil det langt hen ad vejen være det enkelte medlem, der selv skal angive sit aktivitetsniveau.

 

Brug af aktivitetstimer ved beregning af lokaletilskud vurderes at være administrativt tungt for den enkelte forening samtidig med, at lokaletilskuddet vil blive beregnet ud fra tidligere års aktivitetstimer. Dernæst kan det være svært at kontrollere foreningens oplyste aktivitetstimer, som ved beregning ikke vil kunne indeholdes inden for rammen.

Administrationen kan derfor ikke anbefale, at der anvendes aktivitetstimer ved beregning af lokaletilskud til rideklubberne.

 

Ligeledes anbefaler administrationen heller ikke, at der reduceres for medlemmer over 25 år. Dette for ikke er stille foreningen dårligere fordi den har mange voksne medlemmer.

 

Administrationen anbefaler, at der arbejdes med en tilskudsmodel med kriterierne 1, 2 og/eller 6 jf. tabel 1., som omhandler ens lejeniveau, tilskud til samme faciliteter og ens tilskudsprocent.

 

Administrationen anbefaler, at udvalget vælger hvilke kriterier, der skal arbejdes videre med.

 

Nuværende praksis for beregning af lokaletilskud

Ved administrationens nuværende tilskudsberegning er der taget udgangspunkt i rideklubbernes tidligere godkendte lejeaftaler og tilskud hertil. Beregningerne tager udgangspunkt i en fastsat kvadratmeterpris for ridehal og rytterstue.

 

Andre kommuners tilskudsregler

Administrationen har set på, hvilke lokaletilskudsregler til rideklubber der anvendes i andre kommuner i forhold til beregning af lokaletilskud.

Nedenfor ses et uddrag af de parametre, der anvendes ved beregning af lokaletilskud:

 

 • Reduktion for medlemmer over 25 år
 • Tilskudsprocent 65, 75, 85
 • Faktiske antal aktivitetstimer
 • KL´s vejledende timepris
 • Fastsat aktivitetsniveau – max 1.600 timer
 • Fastsat kvadratmeterpris (150 kr. pr. m2)

De fleste andre kommuner anvender det faktiske antal aktivitetstimer ved beregning af lokaletilskud.

 

Videre forløb

Administrationen vil inddrage de fem berørte rideklubber, således at rideklubbernes udtalelser kan indgå i den videre beslutningsproces.

 

Sagen genbehandles derefter i Fritids- og Idrætsudvalget med henblik på endelig beslutning inden sommerferien 2019, således at den nye tilskudsfordeling er gældende fra 1. januar 2020. Det vil sige at ansøgninger til fristen 1. oktober 2019 vil blive beregnet efter ny fordelingspraksis. Det vil give klubberne mulighed for at indlede forhandlinger med udlejere og indarbejde de nye tilskud i deres budgetter.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 25 og 26 samt Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 15 stk. 4, Fredensborg Kommunes regelsæt for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ”Fredensborg Reglerne”.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

 1. At det samlede afsatte budget til lokaletilskud puljes for virksomhed med samme funktion og indhold.
 2. At der arbejdes videre med kriterie 1, 2 og 6, jf. tabel 1.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

1. Administrationens indstilling blev godkendt.

2. At der arbejdes videre med kriterie 1, 2 og 3.

Nr.119 - Ansøgning om tilskud til skøjtebane

Sagsnr.: 18/28348

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om økonomisk støtte fra Foreningen FredensborgSmukkest om tilskud til etablering og drift af 110 m2 midlertidig syntetisk skøjtebane placeret på Store Torv i Fredensborg.

 

Ansøgningen behandles ekstraordinært uden for almindelig ansøgningsfrist af hensyn til tidsplan for aktiviteten.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Foreningen FredensborgSmukkest søger om tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen til udgifter til etablering og drift af en midlertidig syntetisk skøjtebane. Foreningen er ikke godkendt som en folkeoplysende forening. Foreningen har ca. 50 frivillige og foreningens formål er at styrke det kulturelle liv i og omkring Fredensborg by.

 

Ansøger har søgt Fritidspuljen, Bylivspuljen og Kulturpuljen svarende til 20.000 kr. i hvert udvalg, i alt 60.000 kr. for etablering og drift af skøjtebanen. På denne dagsorden behandles ansøgningen om tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen. Ansøgninger til de to øvrige puljer behandles af Kulturudvalget på møde den 13. november.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen for andet år i træk, vil etablere en skøjtebane med gratis adgang og fri udlån af skøjter. Ansøger oplyser i ansøgningen, at der sidste år var en gavnlig økonomisk fordel for byens detailhandel.

 

Skøjtebanen er tiltænkt til at ligge fra den 1.- 30. december 2018. Alle myndigheder og relevante interessenter har accepteret. Den 1-2. december vil foreningen igen i år etablere et Fredensborgs eget Julemarked.

 

Der vil være et oplyst juletræ i midten af banen hele december. Det vil skabe en julestemning for byens handlende og ikke mindst være et samlingspunkt for børn og voksne, der vil dyrke idræt.

 

Udlån af skøjter vil ske fra Restaurant Ciao. Igen i år, vil foreningen udlægge halmballer for at skabe julestemning.

 

FredensborgSmukkest oplyser i ansøgningen at de gennem deres arrangementer søger at styrke kulturen, nærområdet og mangfoldigheden, derfor har de i år udvidet nærsamarbejdet med bl.a.:

 • Spejderne
 • Bredegaard Blindecenter
 • Radio Humleborg
 • Ildsjæle
 • Lokale iværksættere 
 • Byens detailhandel

Ligeledes vil årets Julemærkemarch (ca. 200 børn, unge og voksne) slutte på Store Torv med uddeling af præmier.

 

Budget

 

Budget

Udgifter

kr.

Leje af 110 m2 kunstis

3000

Leje af fundament/gulv + anlæggelse

23000

Transport, opsætning af plader

7000

Oprydning/reetablering af plads

4500

Førstehjælp kasse og roll-up banner

300

Halmballer, levering og bortskaffelse

10000

Leje af musikanlæg mm

2900

snerydning

2000

Diverse uforudsete udgifter:

1000

Tryksager

3500

Træbander/sikkerhed/skilte

2400

Forsikring

900

Silikone, smørelse til bane

3500

I alt

64000

 

 

Indtægter

Kr

Sponsor støtte

1000

Salg af gløgg og æbleskiver

3000

I alt

4000

 

 

Ansøgt beløb

60000

 

Oversigt over kontoen – Fritidspuljen 2018

I 2018 er der et korrigeret budget på 848.000 kr. til administration af Fritidspuljen 2018. Til dato er der reserveret 731.268 kr. Restbeløb udgør 116.732 kr. før ekstraordinær behandling af ansøgning på dette møde. Der er én ansøgningsfrist tilbage i 2018. Hvis ansøgningen imødekommes, er der 96.732 kr. til uddeling ved sidste ansøgningsrunde.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Foreningen modtog sidste år 20.000 kr. fra Fritidspuljen og 15.000 kr. fra Kulturpuljen til etablering af skøjtebanen.

 

I forhold til sidste år er der i dette års budget afsat midler til leje og anlæggelse af fundament/gulv på 23.000 kr. Foreningen har oplyst, at fundamentet er nødvendigt og også blev opsat sidste år. De oplyser endvidere, at prisen er steget markant, og at de er nødsaget til at betale løn for anlæggelsen, da få har vist interesse for at hjælpe med anlæggelsen.

 

Administrationen bemærker i lighed med sidste år, at det er foreningens ansvar at sikre korrekt opsætning af plader og vedligeholdelse. Foreningen skal have en ansvarsforsikring, så brugerne er sikret, hvis der sker et uheld på grund af banens konstruktion eller manglende vedligeholdelse. Desuden skal foreningen skilte tydeligt, at brug af skøjtebanen er på eget ansvar og risiko.

 

Administrationen finder, at ideen god. Administrationen vurderer, at skøjtebanen vil komme borgerne til gode og skabe liv og mulighed for bevægelse i vintermånederne.

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Smukkest også har ansøgt Bylivspuljen om 20.000 kr. og Kulturpuljen om 20.000 kr. Fredensborg Smukkest har derfor i alt ansøgt Fredensborg Kommune om 60.000 kr. til etablering og drift af skøjtebane. Kulturudvalget behandler ansøgningerne til Bylivspuljen og Kulturpuljen på deres møde d. 13. november.

 

Administrationen anbefaler, at der gives et tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen i lighed med sidste års bevilling.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for Fritidspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At der gives et tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen til udgifter i forbindelse med etablering og drift af en midlertidig syntetisk skøjtebane.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.120 - Ændring af takst for indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 18/21400

 

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om takst for indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på møde d. 29. januar 2018 sag vedr. håndtering af økonomisk tab i forbindelse med regler for tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

 

Der er to forskellige ordninger for tilbagebetaling af indskud til bådpladslejere i Nivå havn og Strandpark. Én ordning for indskud indbetalt før 1. april 2016 og én ordning for indskud, der er betalt fra og med 1. april 2016.

 

 • Indskud betalt før 1. april 2016.

For bådpladslejere på denne ordning gælder, at hvis de opsiger deres bådplads, får de refunderet et beløb svarende til den aktuelle indskudstakst. Det betyder f.eks., at en bådpladsejer der i år 2003 indbetalte et indskud på 36.900 kr., fik 48.200 kr. tilbagebetalt, da vedkommende opsagde sin bådplads i 2017. Bådpladslejere, der har indbetalt indskud før 1. april 2016, vil, ind til Byrådet træffer anden beslutning, fortsat få deres indskud reguleret til indskudstaksten på opsigelsestidspunktet.

 

 • Indskud betalt fra og med den 1. april 2016.

Bådpladslejere på denne ordning får alene tilbagebetalt det indskud, som de har indbetalt. Denne ordning medfører ikke et økonomisk tab for kommunen.

 

Byrådet besluttede følgende på mødet d. 29. januar:

 

 1. At det realiserede tab for 2017 på 4,112 mio. kr. skulle finansieres via kassen.
 2. At det fremadrettede økonomiske tab skulle gøres op ultimo hvert år og håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar måned.
 3. At administrationen i samarbejde med driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark og via Fritids- og Idrætsudvalget skulle komme med forslag til en ny takstmodel for Nivå Havn og Strandpark gældende fra 2019 

 

Denne sag kommer med forslag til ny takstmodel for indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark jf. beslutningspunkt 3.

 

Taksten bliver i dag reguleret årligt i forhold til udviklingen i nettoprisindekset. Taksten godkendes af Byrådet i selvstændig sag om borgerrettede takster efter den har været drøftet i driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark og i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Taksten er 48.583 kr. i 2018 for en stor bådplads og 10.809 kr. for en lille bådplads.

 

Forslag til ny takstmodel – fastfrysning til 2018 niveau

Det fremtidige økonomiske tab reduceres ved at fastfryse taksten i 2019 til 2018 niveauet. Det vil sige, at bådpladslejere på ”gammel” ordning, ikke længere vil få fremskrevet deres indskud. Bådpladslejere på ”gammel” ordning vil fortsat få udbetalt mere end de har indskudt, men kommunens forventede økonomiske tab vil ikke stige yderligere efter 2018.

 

Økonomisk tab opgjort pr. 1. september 2018

Der er pr. 1. september 2018 i alt 285 bådpladslejere tilbage på ”gammel” ordning, hvoraf 235 har en stor bådplads og 50 har en lille bådplads (jf. tabel 1).

 

Tabel 1 Antal bådpladslejere på "gammel" og "ny" ordning opgjort pr. 1. september 2018

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark

Antal bådpladser i alt

Antal på "ny" ordning

Antal på "gammel" ordning

Store pladser

312

77

235

Små pladser

73

23

50

I alt

385

100

285

 

I tabel 2 nedenfor fremgår det fremtidige økonomiske tab vedr. bådpladslejere på ”gammel” ordning såfremt fastfrysningen af taksten for 2018 godkendes.

 

Tabel 2 Fremtidigt økonomisk tab i forbindelse med indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 1. september 2018

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark

Antal bådpaldslejere tilbage på "gammel" ordning

Takst 2018

Fremtidigt økonomisk tab i alt

Store bådpladser

235

-48.583

-11.417.005

Små bådpladser

50

-10.809

-540.450

I alt

285

 

-11.957.455

 

 

Udover det økonomiske tab, jf. tabel 2, er der i 2018 tilbagebetalt 549.678 kr. kr. i indskud på ”gammel” ordning pr. 1. september 2018. Såfremt der er flere på ”gammel” ordning, som opsiger deres bådplads i løbet af 2018, vil det realiserede tab stige, mens det fremtidige tab vil falde tilsvarende. Det realiserede økonomiske tab håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar 2019, når den endelige udgift for 2018 er kendt jf. beslutningspunkt 2 i Byrådssagen fra januar 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At taksten for indskud for 2019 og frem fastfryses til 2018 niveauet, som udgør 48.583 kr. for en stor bådplads og 10.809 kr. for en lille bådplads.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Administrationens indstilling anbefales overfor Byrådet.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Administrationens indstilling anbefales overfor Byrådet.

Nr.121 - Nivå Havn og Strandpark - Takster 2019

Sagsnr.: 18/22736

 

Beslutningstema

Administrationens forslag til takster vedr. Nivå Havn og Strandpark 2019 drøftes med henblik på anbefaling overfor Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationens forslag til takster i 2019 vedr. Nivå Havn og Strandpark fremgår af bilag 1: ”Takster 2019 Nivå Havn og Strandpark”. Taksten for indskud fremgår ikke af denne oversigt, da taksten for indskud behandles i selvstændig sag på dagsordenen.

 

Taksterne for leje af bådplads er fremskrevet med KL’s pris- og lønskøn vedr. 2018/2019 pr. 1. juni 2018, som er 1,98 pct.

 

Som det fremgår af bilag 1, er enkelte af taksterne ikke fremskrevet, da det er mest hensigtsmæssigt, at taksten er et ”rundt” tal (fx halvdagsbillet for gæster og poletter til servicebygning).

 

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark besluttede på møde d. 30. maj 2018 at indføre et beboelsesreglement for beboelse på lystbåde i Nivå Havn og Strandpark. Driftsbestyrelsen besluttede i den forbindelse, at der kan gives tilladelse til beboelse på maksimalt 10 lystfartøjer (fartøjet skal være 29 fod eller derover). De besluttede at anbefale overfor Byrådet, at taksten/serviceafgiften for beboelse på lystfartøjer skal være 4.500 kr. pr. år. Nivå Havn og Strandpark forpligter sig til at levere en særlig service til beboede både jf. beboelsesreglementet.

 

Taksterne vedr. Nivå Havn og Strandpark indgår i en samlet sag om borgerrettede takster for 2019, som behandles af Byrådet d. 26. november 2018. Anbefalingen fra driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark og Fritids- og Idrætsudvalgets indgår i sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget i denne sag.

Indstilling

At forslag til takster 2019 i Nivå Havn og Strandpark anbefales overfor Byrådet.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Administrationens indstilling anbefales overfor Byrådet med følgende ændringer:

 

 1. At taksten ”Gæsteanvendelse af servicekaj inkl. 2 overnatninger samt vand og elforbrug” tages af takstbladet.
 2. At ”Gæstelejemål pr. bådplads pr. døgn inkl. el” erstattes af følgende:

 

 

Gæstepladsleje pr. bådplads pr. døgn inkl. el

Halv takst 15.11. – 14.04.

 

Takster i kr. i 2019

Både op til 29 fod (9 m)

160

Både over 29 fod (9 m) og op til 36 fod (11 m)

180

Både over 36 fod (11 m)

220

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Administrationens indstilling anbefales overfor Byrådet.

Nr.122 - Fritidsreception 2018

Sagsnr.: 18/20688

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, hvem der skal modtage Fritidslederprisen og Foreningsprisen 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fritidslederpris

Fredensborg Kommunes Fritidslederpris uddeles én gang om året til en leder, der aktivt deltager i børne- og ungdomsarbejdet i en af de lokale børne-, ungdoms- og idrætsforeninger i kommunen eller til en forening eller gruppe der har bidraget til sammenhold og medmenneskelige forståelse indenfor det lokale børne-, ungdoms- og idrætsarbejde i kommunen.

 

Formålet med fritidslederprisen er at påskønne lederarbejdet, det menneskelige sammenhold og den udviste interesse for det folkeoplysende arbejde i Fredensborg Kommune.

 

Fritidslederprisen uddeles af Fritids- og Idrætsudvalget efter indstilling fra kommunens sports- og idrætsforeninger, andre børne- og ungdomsforeninger, de uniformerede korps, de kulturelle foreninger, Kulturelt Samråd og Fredensborg Idrætsråd.

 

Prisen er på 5.000 kr.

 

Foreningspris

Foreningsprisen uddeles én gang om året til en forening, der har sit virkeområde i Fredensborg Kommune. Foreningsprisen uddeles for at påskønne og hædre en forenings indsats inden for det folkeoplysende område, det frivillige foreningsliv eller kultur- og idrætsområdet i Fredensborg Kommune og til glæde og gavn for kommunens borgere.

 

Foreningsprisen tildeles en forening, hvis arbejde i særlig grad har haft betydning for foreningslivet i kommunen, fx ved at foreningen har medvirket til at udbrede glæden ved foreningslivet, ved at foreningen har gennemført nyskabende idéer og aktiviteter eller ved at foreningen har udøvet en særlig god vedvarende arbejdsindsats.

 

Foreningsprisen uddeles af Fritids- og Idrætsudvalget efter indstilling fra kommunens sports- og idrætsforeninger, spejderne, de kulturelle foreninger mv. samt borgere.

 

Prisen er på 5.000 kr. som tildeles foreningen.

 

Der er indkommet fire indstillinger til Fritidslederprisen og tre indstillinger til Foreningsprisen.

 

En fortrolig oversigt over indkomne indstillinger fremsendes til udvalget inden mødet.

 

Priserne overrækkes ved Fritidsreceptionen onsdag den 28. november 2018 kl. 17-19 i Rådhuskælderen.

 

Ved fritidsreceptionen markeres også sportsudøvernes særlige påskønnelsesværdige idrætspræstationer. Sportsudøverne modtager lige som tidligere år en medalje samt en lille gave for deres præstationer.

 

Der er udsendt invitationer til foreninger og sportsudøvere.

 

Komité til indstilling af prismodtagere 

Komitéen til indstilling af prismodtagere afgiver udtalelse om de indstillede modtagere af Fritidslederprisen og Foreningsprisen inden behandling og beslutning i udvalget.

 

Komiteen består af seks medlemmer af Folkeoplysningsudvalget og afholder møde umiddelbart før afholdelse af møde i Fritids – og Idrætsudvalget.

 

Økonomi

Der er på budget 2018 afsat 36.000 kr. til Fritidsreceptionen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Statuetter for Fritidsleder- og Foreningsprisen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Administrationen har udsendt en orientering til kommunens foreninger m.v. om fritidsreceptionen, indstillingsmuligheder og indstillingsfrist for priser. I uge 37 er der rykket en annonce i Uge-Nyt.

 

På dagen sendes information om prismodtagerne samt sportsudøvere til pressen.

 

Elektroniske bilag

Statuetter for priserne kan ses på kommunens hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/borger/foreninger/forenings--og-fritidslederpris

 

Indstilling

 1. At modtagerne af Fritidslederprisen og Foreningsprisen 2018 udpeges.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Udvalget traf beslutning om, hvilken fritidsleder og hvilken forening, der skal modtage årets fritidslederpris og foreningspris.

 

Anbefaling fra komiteen indgik i behandling af sagen.

Nr.123 - Deltagelse i partnerskab med Kræftens Bekæmpelse - Røgfri Fremtid

Sagsnr.: 18/28858

 

Beslutningstema

Fredensborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Kræftens Bekæmpelses lokalforening med forespørgsel om, hvorvidt kommunen vil indtræde i partnerskabet Røgfri Fremtid, der har som mål at ”ingen børn og unge skal ryge i 2030”.

 

Byrådet skal tage stilling til, om kommunen skal indtræde i partnerskabet

Sagsfremstilling og økonomi

Nærværende sag forudsætter inddragelse af flere udvalg og forelægges derfor forud for endelig behandling i Byrådet for Fritids- og Idrætsudvalget for så vidt angår Røgfrit Fritidsliv, Social- og Seniorudvalget for så vidt angår generel sundhedsindsats på udvalgets område samt Børne- og Skoleudvalget for så vidt angår Røgfri Skoletid. Udvalgene afgiver hver især indstilling i sagen inden for sit kompetenceområde til Byrådet

 

Sundhedsprofilen 2017 viser, at andelen af unge rygere (16-24 år) i Region Hovedstaden er steget med 4 %. I Fredensborg viser tallene, at de 16-34 årige, der dagligt ryger, er faldet fra 15 % i 2013 til 13 % i 2017.

 

Som et led i en strategi for rygning og i den forebyggende indsats for børn og unge anbefaler Kræftens Bekæmpelses lokalforening, at kommunen bliver partner i Røgfri Fremtid og indfører Røgfri Skoletid for alle.

 

Røgfri Fremtid er et partnerskab etableret mellem Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Partnerskabet arbejder for, at de første røgfri generationer vokser op i Danmark. Dette med baggrund i, at 40 børn hver dag begynder at ryge på landsplan.

 

Røgfri Fremtid inviterer virksomheder, skoler, kommuner, organisationer og foreninger til at blive partnere. Der er på nuværende tidspunkt mere end 90 partnere – heraf 43 kommuner.

Som partner forpligtiger man sig til at ville støtte visionen om et røgfrit Danmark og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber, som er:

 

?                      Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt

?                      Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe et sundt og godt liv

?                      Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

 

Røgfri Fremtids hovedbudskaber er i overensstemmelse med de målsætninger som er vedtaget i Børne- og Unge-politikken: Fredensborg Kommune ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for en sund start på livet og gøre det nemt for børn og unge at træffe sunde valg.

 

Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen. Målet er vidensopbygning, netværksdannelse og samskabelse om det fælles mål.

 

Hvad får man som partner?

 

Røgfri Fremtid tilbyder nyeste viden og inviterer partnerne til workshops, seminarer og konferencer med førende kapaciteter på området. Der etableres et netværk med andre, der arbejder med tobak med det formål at få inspiration til nye metoder indenfor tobaksforebyggelse. Endelig modtager partnerne info-materiale, der kan anvendes på egne platforme, ligesom partnere har mulighed for at være medafsendere på analyser og initiativer.

 

Hvad gør partnerne i praksis?

 

Der findes en lang række indsatser på landsplan, der knytter sig til Røgfri Fremtid. De deltagende kommuner har bl.a. følgende indsatser:

 

 • Gladsaxe Kommune – røgfri skoletid, røgfri arbejdstid, rygeforbud i alle kommunale lokaler og på kommunale matrikler – markeres med synlig skiltning. Kommende indsats i sundhedsplanen omkring brug af rollemodeller i foreninger og blandt forældre – herunder brug af adfærdsregulerende metoder
 • Roskilde Kommune – opstart af samskabelsesproces med aktører fra kultur- og fritidsliv omkring et røgfrit kultur- og idrætsliv
 • Hillerød Kommune – røgfri skoletid i 10. klasse med muligheden for at udbrede det til øvrige skoler i kommunen
 • Københavns Kommune – arbejder med at gøre legepladserne røgfri
 • Aalborg og Vejle har indført røgfrit stadion – Hvidovre er på vej med samme model
 • Varde Kommune – arbejder med nudging i form af fodspor for at flytte rygning væk fra idrætshaller

 

Røgfri Fremtid i Fredensborg Kommune

 

Kræftens Bekæmpelses lokalforening anbefaler, at Fredensborg Kommune bliver partner i Røgfri Fremtid, og at der indføres Røgfri Skoletid, dvs. at elever, ansatte og gæster ikke må ryge i skoletiden – hverken på skolens område eller udenfor.

 

Kræftens Bekæmpelse har udviklet X:IT-programmet som redskab til at holde eleverne/de unge røgfri i grundskolerne. Programmet består af tre elementer:

 

Røgfri skole

Undervisning

Røgfri aftaler og forældreinddragelse

 

Analyseresultater fra Center for Interventionsforskning på Syddansk Universitet viser, at X:IT-skoler har omkring en fjerdedel færre rygere and andre skoler.

 

Administrationens bemærkninger

Siden indførelse af Lov om røgfri miljøer (rygeloven) i 2007, hvor rygning på alle offentlige steder og arbejdspladser blev forbudt, har der været rygeforbud i alle kommunale faciliteter i Fredensborg Kommune. Forbuddet gælder ikke kun ansatte men også borgere og brugere, der benytter kommunens faciliteter fx fritidsbrugerne.  I henhold til Fredensborg Kommunes personalepolitik må der ikke ryges i arbejdstiden hverken på kommunens arealer, i kommunens bygninger eller i køretøjer. Der er desuden krav til borgere om at sikre røgfri arbejdsplads i private hjem for hjemmeplejens personale.

 

Rygeforbuddet i Fredensborg Kommune gælder således også skolens elever, så længe de befinder sig i skolens bygninger eller på skolens arealer.  Der er dog ikke rygeforbud for de elever, som har tilladelse til at forlade skolens område i skoletiden.

 

Der er erfaringer på Humlebæk Skole med X:IT programmet. Skolen indførte allerede sidste år programmet i skolens 7. klasser. Indsatsen gentages i dette år med de nuværende 7. klasser, ligesom der foretages opfølgning på indsatsen i 8. klasserne, der blev introduceret til X:IT sidste år.

 

Generelt oplyser kommunens skoler, at de ikke oplever rygning som et problem i udskolingen, hvilket data fra sundhedsplejerskernes obligatoriske sundhedssamtale i 8. klasse understøtter. Kun ganske få elever oplyser, at de på dette tidspunkt er daglige rygere eller festrygere.

 

I 10. klasse er erfaringerne en anden. Her er der en stor andel af eleverne, der ryger. Derfor er Fredensborg Skole i gang med at tilrettelægge et forløb for eleverne i skolens 10. klasse med inspiration fra X-IT programmet.

 

Ud fra visionen om røgfri generation 2030 og viden om rygnings skadelige effekter er det ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv oplagt at anbefale alle kommunens folkeskoler at arbejde med elementerne i X-IT programmet. Hvordan det konkret kan udfoldes på den enkelte skole, ligger inden for skolebestyrelsernes kompetenceområde.

 

Administrationen anbefaler, således tilslutning til partnerskab med Kræftens Bekæmpelse om Røgfri Fremtid. Det anbefales desuden som et led i Røgfri Fremtid at igangsætte proces omkring Røgfrit Fritidsliv, dvs. at indføre røgfrit kultur-, idræts- og fritidsliv for at understøtte de rygeforebyggende indsatser i grundskole og på ungdomsuddannelser.

 

I lyset af at både det der ligger under skolebestyrelsernes kompetencer og Byrådets principielle ønsker om at deltage i Røgfri Fremtid anbefaler administrationen, at tilslutning til partnerskabet sendes i høring i skolebestyrelser og Fritidsforum inden Byrådets endelige stillingtagen.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Anbefalingen knytter sig til FN´s verdensmål 3: Sundhed og Trivsel - Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle.

 

Byrådets Arbejdsgrundlag 2018-2021: Det er sejt at være dygtig – Alle børn har mulighed for læring og trivsel.

 

Kompetence

Byrådet

Fritids- og Idrætsudvalget – indstilling 1,2, 3 og 5

Børne- og Skoleudvalget – indstilling 1,2, 4 og 5

Social- og Seniorudvalget – indstilling 1 og 5

Elektroniske bilag

https://www.roegfrifremtid.dk/

Indstilling

 1. At der træffes principbeslutning om, at Fredensborg Kommune bliver partner i Røgfri Fremtid.
 2. At der inden endelig stillingtagen i byrådet sker en høring af skolebestyrelser og Folkeoplysningsudvalget.
 3. At Fritids- og Idrætsudvalget herefter beslutter at igangsætte en inddragende proces med aktører fra fritids- og idrætslivet med henblik på indførelse af røgfrit fritidsliv.
 4. At partnerskabets initiativer ift. Røgfri Skoletid udmøntes i skolebestyrelserne.
 5. At orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Indstillingerne 1, 2 og 3 godkendt.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.124 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

December:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering) og ansøgningsfrister 2018 (beslutning)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Oplæg til temamøde (orientering)
 • Medlemssag sprøjtning af fodboldbaner

Januar:

 • Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2019 (beslutning)
 • Fordeling af lokaletilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2019 (beslutning)
 • Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019 (beslutning)
 • Oplæg til program for studietur (orientering)

Februar:

 • Nivå Havn og Strandpark – forslag til Visionsudviklingsplan (beslutning)
 • Navngivning af søer i Lergravene
 • Badeanlæg Bjerre Strand (beslutning)
 • Program for studietur (orientering)
 • Restfordeling 2018 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (orientering)
 • Restfordeling 2018 vedr. den folkeoplysende voksenundervisning (orientering)

Marts:

 • Lergravsområdet i Nivå – anvendelse af midler i 2020 (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker listen suppleret med orienteringssag om afgørelse fra Ankestyrelsen.

Nr.125 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26009

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Formanden orienterede om status for brugerinddragelse ifb. Visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.126 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Administrationen orienterede om, at der er modtaget brev fra Ankestyrelsen vedr. en klage fra Niverød Tennis om bl.a. fordeling af træningstider. Ankestyrelsen udtaler, at de ikke rejser tilsynssag.

 

Endvidere blev der orienteret om, at der har været en episode med hærværk på boldbanerne på Karlebo Idrætsanlæg. Adgangsvejen lukkes i en prøveperiode på 1 år. Brugerne orienteres og der opsættes skiltning.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.