Nr.123 - Deltagelse i partnerskab med Kræftens Bekæmpelse - Røgfri Fremtid

Sagsnr.: 18/28858

 

Beslutningstema

Fredensborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Kræftens Bekæmpelses lokalforening med forespørgsel om, hvorvidt kommunen vil indtræde i partnerskabet Røgfri Fremtid, der har som mål at ”ingen børn og unge skal ryge i 2030”.

 

Byrådet skal tage stilling til, om kommunen skal indtræde i partnerskabet

Sagsfremstilling og økonomi

Nærværende sag forudsætter inddragelse af flere udvalg og forelægges derfor forud for endelig behandling i Byrådet for Fritids- og Idrætsudvalget for så vidt angår Røgfrit Fritidsliv, Social- og Seniorudvalget for så vidt angår generel sundhedsindsats på udvalgets område samt Børne- og Skoleudvalget for så vidt angår Røgfri Skoletid. Udvalgene afgiver hver især indstilling i sagen inden for sit kompetenceområde til Byrådet

 

Sundhedsprofilen 2017 viser, at andelen af unge rygere (16-24 år) i Region Hovedstaden er steget med 4 %. I Fredensborg viser tallene, at de 16-34 årige, der dagligt ryger, er faldet fra 15 % i 2013 til 13 % i 2017.

 

Som et led i en strategi for rygning og i den forebyggende indsats for børn og unge anbefaler Kræftens Bekæmpelses lokalforening, at kommunen bliver partner i Røgfri Fremtid og indfører Røgfri Skoletid for alle.

 

Røgfri Fremtid er et partnerskab etableret mellem Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Partnerskabet arbejder for, at de første røgfri generationer vokser op i Danmark. Dette med baggrund i, at 40 børn hver dag begynder at ryge på landsplan.

 

Røgfri Fremtid inviterer virksomheder, skoler, kommuner, organisationer og foreninger til at blive partnere. Der er på nuværende tidspunkt mere end 90 partnere – heraf 43 kommuner.

Som partner forpligtiger man sig til at ville støtte visionen om et røgfrit Danmark og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber, som er:

 

?                      Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt

?                      Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe et sundt og godt liv

?                      Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

 

Røgfri Fremtids hovedbudskaber er i overensstemmelse med de målsætninger som er vedtaget i Børne- og Unge-politikken: Fredensborg Kommune ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for en sund start på livet og gøre det nemt for børn og unge at træffe sunde valg.

 

Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen. Målet er vidensopbygning, netværksdannelse og samskabelse om det fælles mål.

 

Hvad får man som partner?

 

Røgfri Fremtid tilbyder nyeste viden og inviterer partnerne til workshops, seminarer og konferencer med førende kapaciteter på området. Der etableres et netværk med andre, der arbejder med tobak med det formål at få inspiration til nye metoder indenfor tobaksforebyggelse. Endelig modtager partnerne info-materiale, der kan anvendes på egne platforme, ligesom partnere har mulighed for at være medafsendere på analyser og initiativer.

 

Hvad gør partnerne i praksis?

 

Der findes en lang række indsatser på landsplan, der knytter sig til Røgfri Fremtid. De deltagende kommuner har bl.a. følgende indsatser:

 

 • Gladsaxe Kommune – røgfri skoletid, røgfri arbejdstid, rygeforbud i alle kommunale lokaler og på kommunale matrikler – markeres med synlig skiltning. Kommende indsats i sundhedsplanen omkring brug af rollemodeller i foreninger og blandt forældre – herunder brug af adfærdsregulerende metoder
 • Roskilde Kommune – opstart af samskabelsesproces med aktører fra kultur- og fritidsliv omkring et røgfrit kultur- og idrætsliv
 • Hillerød Kommune – røgfri skoletid i 10. klasse med muligheden for at udbrede det til øvrige skoler i kommunen
 • Københavns Kommune – arbejder med at gøre legepladserne røgfri
 • Aalborg og Vejle har indført røgfrit stadion – Hvidovre er på vej med samme model
 • Varde Kommune – arbejder med nudging i form af fodspor for at flytte rygning væk fra idrætshaller

 

Røgfri Fremtid i Fredensborg Kommune

 

Kræftens Bekæmpelses lokalforening anbefaler, at Fredensborg Kommune bliver partner i Røgfri Fremtid, og at der indføres Røgfri Skoletid, dvs. at elever, ansatte og gæster ikke må ryge i skoletiden – hverken på skolens område eller udenfor.

 

Kræftens Bekæmpelse har udviklet X:IT-programmet som redskab til at holde eleverne/de unge røgfri i grundskolerne. Programmet består af tre elementer:

 

Røgfri skole

Undervisning

Røgfri aftaler og forældreinddragelse

 

Analyseresultater fra Center for Interventionsforskning på Syddansk Universitet viser, at X:IT-skoler har omkring en fjerdedel færre rygere and andre skoler.

 

Administrationens bemærkninger

Siden indførelse af Lov om røgfri miljøer (rygeloven) i 2007, hvor rygning på alle offentlige steder og arbejdspladser blev forbudt, har der været rygeforbud i alle kommunale faciliteter i Fredensborg Kommune. Forbuddet gælder ikke kun ansatte men også borgere og brugere, der benytter kommunens faciliteter fx fritidsbrugerne.  I henhold til Fredensborg Kommunes personalepolitik må der ikke ryges i arbejdstiden hverken på kommunens arealer, i kommunens bygninger eller i køretøjer. Der er desuden krav til borgere om at sikre røgfri arbejdsplads i private hjem for hjemmeplejens personale.

 

Rygeforbuddet i Fredensborg Kommune gælder således også skolens elever, så længe de befinder sig i skolens bygninger eller på skolens arealer.  Der er dog ikke rygeforbud for de elever, som har tilladelse til at forlade skolens område i skoletiden.

 

Der er erfaringer på Humlebæk Skole med X:IT programmet. Skolen indførte allerede sidste år programmet i skolens 7. klasser. Indsatsen gentages i dette år med de nuværende 7. klasser, ligesom der foretages opfølgning på indsatsen i 8. klasserne, der blev introduceret til X:IT sidste år.

 

Generelt oplyser kommunens skoler, at de ikke oplever rygning som et problem i udskolingen, hvilket data fra sundhedsplejerskernes obligatoriske sundhedssamtale i 8. klasse understøtter. Kun ganske få elever oplyser, at de på dette tidspunkt er daglige rygere eller festrygere.

 

I 10. klasse er erfaringerne en anden. Her er der en stor andel af eleverne, der ryger. Derfor er Fredensborg Skole i gang med at tilrettelægge et forløb for eleverne i skolens 10. klasse med inspiration fra X-IT programmet.

 

Ud fra visionen om røgfri generation 2030 og viden om rygnings skadelige effekter er det ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv oplagt at anbefale alle kommunens folkeskoler at arbejde med elementerne i X-IT programmet. Hvordan det konkret kan udfoldes på den enkelte skole, ligger inden for skolebestyrelsernes kompetenceområde.

 

Administrationen anbefaler, således tilslutning til partnerskab med Kræftens Bekæmpelse om Røgfri Fremtid. Det anbefales desuden som et led i Røgfri Fremtid at igangsætte proces omkring Røgfrit Fritidsliv, dvs. at indføre røgfrit kultur-, idræts- og fritidsliv for at understøtte de rygeforebyggende indsatser i grundskole og på ungdomsuddannelser.

 

I lyset af at både det der ligger under skolebestyrelsernes kompetencer og Byrådets principielle ønsker om at deltage i Røgfri Fremtid anbefaler administrationen, at tilslutning til partnerskabet sendes i høring i skolebestyrelser og Fritidsforum inden Byrådets endelige stillingtagen.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Anbefalingen knytter sig til FN´s verdensmål 3: Sundhed og Trivsel - Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle.

 

Byrådets Arbejdsgrundlag 2018-2021: Det er sejt at være dygtig – Alle børn har mulighed for læring og trivsel.

 

Kompetence

Byrådet

Fritids- og Idrætsudvalget – indstilling 1,2, 3 og 5

Børne- og Skoleudvalget – indstilling 1,2, 4 og 5

Social- og Seniorudvalget – indstilling 1 og 5

Elektroniske bilag

https://www.roegfrifremtid.dk/

Indstilling

 1. At der træffes principbeslutning om, at Fredensborg Kommune bliver partner i Røgfri Fremtid.
 2. At der inden endelig stillingtagen i byrådet sker en høring af skolebestyrelser og Folkeoplysningsudvalget.
 3. At Fritids- og Idrætsudvalget herefter beslutter at igangsætte en inddragende proces med aktører fra fritids- og idrætslivet med henblik på indførelse af røgfrit fritidsliv.
 4. At partnerskabets initiativer ift. Røgfri Skoletid udmøntes i skolebestyrelserne.
 5. At orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Indstillingerne 1, 2 og 3 godkendt.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.