Nr.120 - Ændring af takst for indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 18/21400

 

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om takst for indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på møde d. 29. januar 2018 sag vedr. håndtering af økonomisk tab i forbindelse med regler for tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

 

Der er to forskellige ordninger for tilbagebetaling af indskud til bådpladslejere i Nivå havn og Strandpark. Én ordning for indskud indbetalt før 1. april 2016 og én ordning for indskud, der er betalt fra og med 1. april 2016.

 

  • Indskud betalt før 1. april 2016.

For bådpladslejere på denne ordning gælder, at hvis de opsiger deres bådplads, får de refunderet et beløb svarende til den aktuelle indskudstakst. Det betyder f.eks., at en bådpladsejer der i år 2003 indbetalte et indskud på 36.900 kr., fik 48.200 kr. tilbagebetalt, da vedkommende opsagde sin bådplads i 2017. Bådpladslejere, der har indbetalt indskud før 1. april 2016, vil, ind til Byrådet træffer anden beslutning, fortsat få deres indskud reguleret til indskudstaksten på opsigelsestidspunktet.

 

  • Indskud betalt fra og med den 1. april 2016.

Bådpladslejere på denne ordning får alene tilbagebetalt det indskud, som de har indbetalt. Denne ordning medfører ikke et økonomisk tab for kommunen.

 

Byrådet besluttede følgende på mødet d. 29. januar:

 

  1. At det realiserede tab for 2017 på 4,112 mio. kr. skulle finansieres via kassen.
  2. At det fremadrettede økonomiske tab skulle gøres op ultimo hvert år og håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar måned.
  3. At administrationen i samarbejde med driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark og via Fritids- og Idrætsudvalget skulle komme med forslag til en ny takstmodel for Nivå Havn og Strandpark gældende fra 2019 

 

Denne sag kommer med forslag til ny takstmodel for indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark jf. beslutningspunkt 3.

 

Taksten bliver i dag reguleret årligt i forhold til udviklingen i nettoprisindekset. Taksten godkendes af Byrådet i selvstændig sag om borgerrettede takster efter den har været drøftet i driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark og i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Taksten er 48.583 kr. i 2018 for en stor bådplads og 10.809 kr. for en lille bådplads.

 

Forslag til ny takstmodel – fastfrysning til 2018 niveau

Det fremtidige økonomiske tab reduceres ved at fastfryse taksten i 2019 til 2018 niveauet. Det vil sige, at bådpladslejere på ”gammel” ordning, ikke længere vil få fremskrevet deres indskud. Bådpladslejere på ”gammel” ordning vil fortsat få udbetalt mere end de har indskudt, men kommunens forventede økonomiske tab vil ikke stige yderligere efter 2018.

 

Økonomisk tab opgjort pr. 1. september 2018

Der er pr. 1. september 2018 i alt 285 bådpladslejere tilbage på ”gammel” ordning, hvoraf 235 har en stor bådplads og 50 har en lille bådplads (jf. tabel 1).

 

Tabel 1 Antal bådpladslejere på "gammel" og "ny" ordning opgjort pr. 1. september 2018

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark

Antal bådpladser i alt

Antal på "ny" ordning

Antal på "gammel" ordning

Store pladser

312

77

235

Små pladser

73

23

50

I alt

385

100

285

 

I tabel 2 nedenfor fremgår det fremtidige økonomiske tab vedr. bådpladslejere på ”gammel” ordning såfremt fastfrysningen af taksten for 2018 godkendes.

 

Tabel 2 Fremtidigt økonomisk tab i forbindelse med indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 1. september 2018

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark

Antal bådpaldslejere tilbage på "gammel" ordning

Takst 2018

Fremtidigt økonomisk tab i alt

Store bådpladser

235

-48.583

-11.417.005

Små bådpladser

50

-10.809

-540.450

I alt

285

 

-11.957.455

 

 

Udover det økonomiske tab, jf. tabel 2, er der i 2018 tilbagebetalt 549.678 kr. kr. i indskud på ”gammel” ordning pr. 1. september 2018. Såfremt der er flere på ”gammel” ordning, som opsiger deres bådplads i løbet af 2018, vil det realiserede tab stige, mens det fremtidige tab vil falde tilsvarende. Det realiserede økonomiske tab håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar 2019, når den endelige udgift for 2018 er kendt jf. beslutningspunkt 2 i Byrådssagen fra januar 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At taksten for indskud for 2019 og frem fastfryses til 2018 niveauet, som udgør 48.583 kr. for en stor bådplads og 10.809 kr. for en lille bådplads.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Administrationens indstilling anbefales overfor Byrådet.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Administrationens indstilling anbefales overfor Byrådet.