Nr.119 - Ansøgning om tilskud til skøjtebane

Sagsnr.: 18/28348

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om økonomisk støtte fra Foreningen FredensborgSmukkest om tilskud til etablering og drift af 110 m2 midlertidig syntetisk skøjtebane placeret på Store Torv i Fredensborg.

 

Ansøgningen behandles ekstraordinært uden for almindelig ansøgningsfrist af hensyn til tidsplan for aktiviteten.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Foreningen FredensborgSmukkest søger om tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen til udgifter til etablering og drift af en midlertidig syntetisk skøjtebane. Foreningen er ikke godkendt som en folkeoplysende forening. Foreningen har ca. 50 frivillige og foreningens formål er at styrke det kulturelle liv i og omkring Fredensborg by.

 

Ansøger har søgt Fritidspuljen, Bylivspuljen og Kulturpuljen svarende til 20.000 kr. i hvert udvalg, i alt 60.000 kr. for etablering og drift af skøjtebanen. På denne dagsorden behandles ansøgningen om tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen. Ansøgninger til de to øvrige puljer behandles af Kulturudvalget på møde den 13. november.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen for andet år i træk, vil etablere en skøjtebane med gratis adgang og fri udlån af skøjter. Ansøger oplyser i ansøgningen, at der sidste år var en gavnlig økonomisk fordel for byens detailhandel.

 

Skøjtebanen er tiltænkt til at ligge fra den 1.- 30. december 2018. Alle myndigheder og relevante interessenter har accepteret. Den 1-2. december vil foreningen igen i år etablere et Fredensborgs eget Julemarked.

 

Der vil være et oplyst juletræ i midten af banen hele december. Det vil skabe en julestemning for byens handlende og ikke mindst være et samlingspunkt for børn og voksne, der vil dyrke idræt.

 

Udlån af skøjter vil ske fra Restaurant Ciao. Igen i år, vil foreningen udlægge halmballer for at skabe julestemning.

 

FredensborgSmukkest oplyser i ansøgningen at de gennem deres arrangementer søger at styrke kulturen, nærområdet og mangfoldigheden, derfor har de i år udvidet nærsamarbejdet med bl.a.:

  • Spejderne
  • Bredegaard Blindecenter
  • Radio Humleborg
  • Ildsjæle
  • Lokale iværksættere 
  • Byens detailhandel

Ligeledes vil årets Julemærkemarch (ca. 200 børn, unge og voksne) slutte på Store Torv med uddeling af præmier.

 

Budget

 

Budget

Udgifter

kr.

Leje af 110 m2 kunstis

3000

Leje af fundament/gulv + anlæggelse

23000

Transport, opsætning af plader

7000

Oprydning/reetablering af plads

4500

Førstehjælp kasse og roll-up banner

300

Halmballer, levering og bortskaffelse

10000

Leje af musikanlæg mm

2900

snerydning

2000

Diverse uforudsete udgifter:

1000

Tryksager

3500

Træbander/sikkerhed/skilte

2400

Forsikring

900

Silikone, smørelse til bane

3500

I alt

64000

 

 

Indtægter

Kr

Sponsor støtte

1000

Salg af gløgg og æbleskiver

3000

I alt

4000

 

 

Ansøgt beløb

60000

 

Oversigt over kontoen – Fritidspuljen 2018

I 2018 er der et korrigeret budget på 848.000 kr. til administration af Fritidspuljen 2018. Til dato er der reserveret 731.268 kr. Restbeløb udgør 116.732 kr. før ekstraordinær behandling af ansøgning på dette møde. Der er én ansøgningsfrist tilbage i 2018. Hvis ansøgningen imødekommes, er der 96.732 kr. til uddeling ved sidste ansøgningsrunde.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Foreningen modtog sidste år 20.000 kr. fra Fritidspuljen og 15.000 kr. fra Kulturpuljen til etablering af skøjtebanen.

 

I forhold til sidste år er der i dette års budget afsat midler til leje og anlæggelse af fundament/gulv på 23.000 kr. Foreningen har oplyst, at fundamentet er nødvendigt og også blev opsat sidste år. De oplyser endvidere, at prisen er steget markant, og at de er nødsaget til at betale løn for anlæggelsen, da få har vist interesse for at hjælpe med anlæggelsen.

 

Administrationen bemærker i lighed med sidste år, at det er foreningens ansvar at sikre korrekt opsætning af plader og vedligeholdelse. Foreningen skal have en ansvarsforsikring, så brugerne er sikret, hvis der sker et uheld på grund af banens konstruktion eller manglende vedligeholdelse. Desuden skal foreningen skilte tydeligt, at brug af skøjtebanen er på eget ansvar og risiko.

 

Administrationen finder, at ideen god. Administrationen vurderer, at skøjtebanen vil komme borgerne til gode og skabe liv og mulighed for bevægelse i vintermånederne.

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Smukkest også har ansøgt Bylivspuljen om 20.000 kr. og Kulturpuljen om 20.000 kr. Fredensborg Smukkest har derfor i alt ansøgt Fredensborg Kommune om 60.000 kr. til etablering og drift af skøjtebane. Kulturudvalget behandler ansøgningerne til Bylivspuljen og Kulturpuljen på deres møde d. 13. november.

 

Administrationen anbefaler, at der gives et tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen i lighed med sidste års bevilling.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for Fritidspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At der gives et tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen til udgifter i forbindelse med etablering og drift af en midlertidig syntetisk skøjtebane.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Indstillingen godkendt.