Nr.118 - Lokaletilskud til rideklubber

Sagsnr.: 18/5549

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling om lokaleskud skal puljes efter virksomhed med samme indhold og funktion samt hvilke kriterier for fordeling af lokaletilskud administrationen skal arbejde videre med.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der er årligt et fast budget afsat til fordeling af lokaletilskud til foreninger med egne eller lejede lokaler. Hvert år søges der om mere end der er budget til. For at få budgettet til at række længst muligt har Fritids- og Idrætsudvalget bedt administrationen se på forslag til nye, gennemsigtige fordelingskriterier, der også tilgodeser nye foreninger.

 

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde i april oplæg til ny praksis for fordeling af lokaletilskud til rideklubber (sag nr. 52). Udvalget besluttede ”Udvalget bad om at få suppleret oplægget med forslag til objektive kriterier. Sagen genfremsættes på senere møde, inden oplægget sendes til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget. Endvidere skal det endelige oplæg også sendes til udtalelse i de berørte rideklubber.

 

Lovgrundlag vedr. lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde i rideklubber

Lokaletilskud til rideklubber ydes i henhold Folkeoplysningslovens § 25 og § 26 samt Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 15.

 

Ifølge Folkeoplysningsloven § 25 stk. 1 yder Kommunalbestyrelsen tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler, der lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det påhviler foreningen at dokumentere udgifterne ved leje af lokaler. Foreninger skal også årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

 

Omfatter aktiviteterne medlemmer over 25 år kan tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt svarende til deltagernes andel af det samlede antal medlemmer.

 

I henhold til Folkeoplysningsloven § 26 stk. 1 kan Kommunalbestyrelsen nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne for et lokale ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.

 

En nedsættelse af tilskuddet skal ske efter en konkret vurdering og objektive kriterier. Bestemmelserne giver således ikke hjemmel til en generel nedsættelse/maksimering af tilskuddet i form af en rammebevilling.

 

Jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 15 stk. 4 ydes der tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue. Der skal ikke ydes tilskud til udgifter til stald.

 

Lejekontrakter

Rideklubberne indgår lejekontrakt med privat udlejer om brug af faciliteterne, hvorefter foreningen søger kommunen om tilskud til dækning af driftsudgifterne.

 

Ved gennemgang af rideklubbernes lejeaftaler fremgår det, at der stilles flere faciliteter, fx stald, folde, cafeteria til rådighed end kommunen er forpligtiget til at yde lokaletilskud til. Det er derfor ikke gennemskueligt, hvor store driftsudgifter ridekluberne har til en ridehal og en rytterstue.

 

Administrationen vil derfor fremadrettet bede rideklubberne om at få specificeret udgifter til en ridehal og en rytterstue i deres lejekontrakter. Administrationen forventer at rideklubberne i samarbejde med udlejer har klarlagt udgifterne til en ridehal og en rytterstue pr. 1.10.2019, hvor der er ansøgningsfrist til lokaletilskud til 2020. En udspecificering af udgifterne kan enten sker ved en genforhandling af lejekontrakten eller i form at et tillæg til nuværende lejekontrakt.

 

Budget til lokaletilskud

Der søges hvert år lokaletilskud for mere end der er budget til. Der er i praksis derfor ingen foreninger, der modtager 100 pct. i lokaletilskud.

 

Der udbetales i 2018 lokaletilskud for ca. 1,5 mio. kr. inkl. moms, hvilket svarer til et budget ex moms på 1,303 mio. kr. Fire rideklubber, fem spejdergrupper og seks øvrige foreninger har modtaget lokaletilskud i 2018. De seks øvrige foreninger er Søholm 4H, Asminderød Skytteforening, Dauglykke Skytteforening, Nivå Gymnastikforening, Fredensborg Roklub og Sletten bådeklub. Lokaletilsagn til de fire rideklubber udgør 0,456 mio. kr. eller 31 pct. af det samlede budget til lokaletilskud. Tilskud til de fem spejdergrupper udgør 22 pct. og øvrige foreninger 47 pct.

 

Tilskud skal ydes efter Folkeoplysningslovens princip om lige tilskudsvilkår for virksomhed med samme funktion og indhold.

 

Administrationen anbefaler på den baggrund, at det samlede afsatte budget til lokaletilskud puljes for virksomhed med samme funktion og indhold gældende fra 1. januar 2020. Det kan være i henhold til følgende foreningskategorier:

 • Rideklubber
 • Spejdere
 • Øvrige foreninger

 

Administrationen vil på et senere tidspunkt fremlægge sag om forslag til fordeling mellem kategorierne.

 

Objektive kriterier

Administrationen har set på hvilke objektive kriterier, der kan ligge grund for fordeling af lokaletilskud til rideklubber.

 

I tabel 1 har administrationen oplistet mulige objektive kriterier, der kan ligge til grund for beregning af lokaletilskud til rideklubberne.

 

Tabel 1. Oversigt over muligt objektive kriterier samt fordele og ulemper.

 

Kriterie

Fordele

Ulemper

1.

Fastsat kvadratmeterpris

Ens lejeniveau på tværs af klubber

Lejeniveauet kan være forskelligt afhængigt af fx standard på ridecentrene.

2.

Der ydes kun tilskud til én ridehal og rytterstue

Alle ydes tilskud til samme faciliteter

De der har flere ridehaller og andre faciliteter vil ikke få tilskud hertil

3.

Antal medlemmer over og under 25 år

Klubber med mange medlemmer belønnes

Lokaletilskuddet vil blive beregnet ud fra tidligere års medlemstal.

 

Medlemstal kan hurtigt ændre sig

4.

Reduktion for medlemmer over 25 år

Loven giver mulighed for at reducere tilskuddet

Foreninger med mange voksne belønnes ikke herfor

5.

Faktiske antal aktivitetstimer

Aktivitetsniveau belønnes

Administrativt tungt for foreninger

 

Svært at kontrollere

6.

Fastsat tilskudsprocent

Sikrer ens tilskudsprocent på tværs af klubber

Forudsætter at driftsudgifterne er kendt for de tilskudsberettige lokaler

 

Opskruede lejekontrakter, særligt hvis tilskudsprocenten er høj

 

Administrationen bemærker, at foreningernes aktiviteter gennemføres på forskellig vis, hvorfor det kan være vanskeligt at opgøre aktivitetstimer. Når der fx ses på rideklubbernes aktivitet, hvor dels hold- og stævneaktiviteter og dels individuelle aktiviteter finder sted, vil det langt hen ad vejen være det enkelte medlem, der selv skal angive sit aktivitetsniveau.

 

Brug af aktivitetstimer ved beregning af lokaletilskud vurderes at være administrativt tungt for den enkelte forening samtidig med, at lokaletilskuddet vil blive beregnet ud fra tidligere års aktivitetstimer. Dernæst kan det være svært at kontrollere foreningens oplyste aktivitetstimer, som ved beregning ikke vil kunne indeholdes inden for rammen.

Administrationen kan derfor ikke anbefale, at der anvendes aktivitetstimer ved beregning af lokaletilskud til rideklubberne.

 

Ligeledes anbefaler administrationen heller ikke, at der reduceres for medlemmer over 25 år. Dette for ikke er stille foreningen dårligere fordi den har mange voksne medlemmer.

 

Administrationen anbefaler, at der arbejdes med en tilskudsmodel med kriterierne 1, 2 og/eller 6 jf. tabel 1., som omhandler ens lejeniveau, tilskud til samme faciliteter og ens tilskudsprocent.

 

Administrationen anbefaler, at udvalget vælger hvilke kriterier, der skal arbejdes videre med.

 

Nuværende praksis for beregning af lokaletilskud

Ved administrationens nuværende tilskudsberegning er der taget udgangspunkt i rideklubbernes tidligere godkendte lejeaftaler og tilskud hertil. Beregningerne tager udgangspunkt i en fastsat kvadratmeterpris for ridehal og rytterstue.

 

Andre kommuners tilskudsregler

Administrationen har set på, hvilke lokaletilskudsregler til rideklubber der anvendes i andre kommuner i forhold til beregning af lokaletilskud.

Nedenfor ses et uddrag af de parametre, der anvendes ved beregning af lokaletilskud:

 

 • Reduktion for medlemmer over 25 år
 • Tilskudsprocent 65, 75, 85
 • Faktiske antal aktivitetstimer
 • KL´s vejledende timepris
 • Fastsat aktivitetsniveau – max 1.600 timer
 • Fastsat kvadratmeterpris (150 kr. pr. m2)

De fleste andre kommuner anvender det faktiske antal aktivitetstimer ved beregning af lokaletilskud.

 

Videre forløb

Administrationen vil inddrage de fem berørte rideklubber, således at rideklubbernes udtalelser kan indgå i den videre beslutningsproces.

 

Sagen genbehandles derefter i Fritids- og Idrætsudvalget med henblik på endelig beslutning inden sommerferien 2019, således at den nye tilskudsfordeling er gældende fra 1. januar 2020. Det vil sige at ansøgninger til fristen 1. oktober 2019 vil blive beregnet efter ny fordelingspraksis. Det vil give klubberne mulighed for at indlede forhandlinger med udlejere og indarbejde de nye tilskud i deres budgetter.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 25 og 26 samt Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 15 stk. 4, Fredensborg Kommunes regelsæt for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ”Fredensborg Reglerne”.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

 1. At det samlede afsatte budget til lokaletilskud puljes for virksomhed med samme funktion og indhold.
 2. At der arbejdes videre med kriterie 1, 2 og 6, jf. tabel 1.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

1. Administrationens indstilling blev godkendt.

2. At der arbejdes videre med kriterie 1, 2 og 3.