Nr.117 - Udmøntning af reduktion af tilskud på fritidsområdet

Sagsnr.: 18/28032

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til reduktion af tilskud på fritidsområdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har som led i vedtagelsen af budget 2019-2022 besluttet, at fritidsområdet skal reduceres med 0,2 mio. kr. årligt med virkning fra 2019. Byrådet har endvidere besluttet, at reduktionen udmøntes i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Reduktionen kan ske ved en reduktion af tilskud efter Fredensborg Reglerne, tilskud til aftenskoler eller tilskud via Fritidspuljen hver for sig eller i en kombination.

 

Administrationen foreslår en kombination af en mindre reduktion af tilskud på fritidsområdet indenfor tilskud efter Fredensborg Reglerne, tilskud til aftenskoler og tilskud via Fritidspuljen. 

 

Reduktion af tilskud efter Fredensborg Reglerne

Der er i budget 2019 afsat 5,3 mio. kr. til tilskud efter Fredensborg Reglerne. Tilskud er opdelt i kategorierne grundtilskud, medlemstilskud samt træner/instruktør eller lejr/ture. Alle ca. 130 godkendte folkeoplysende foreninger i Fredensborg Kommune får et årligt tilskud fra Fredensborg Reglerne.

 

Jævnfør folkeoplysningslovens § 15 ydes der tilskud til det frivillige folkeoplysende arbejde for børn og unge under 25 år. Byrådet kan jf. § 16 vælge at yde tilskud for personer over 25 år.  Loven siger ikke noget om tilskuddets størrelse.

 

Med forslaget reduceres budgettet med 0,1 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 2 pct.

 

Forslaget vil betyde, at der fra 2019 vil være færre midler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i kommunen.

 

Reduktion af tilskud til aftenskoler

Der er i budget 2019 afsat 2,4 mio. kr. til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) til undervisningstilbud.

 

I Fredensborg Kommune er der fire aftenskoler.

 

FLIS-nøgletal regnskab 2017 for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) viser, at Fredensborg Kommune ligger over landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne - bortset fra Hørsholm Kommune, som bruger en anelse mere end Fredensborg.

 

Med forslaget reduceres budgettet med 0,05 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 2 pct.

 

Reduktionen i bevillingen kan få betydning for antallet af aftenskoletilbud.

 

Reduktion af Fritidspuljen

Der er i budget 2019 afsat 0,8 mio. kr. til Fritidspuljen.

 

Ansøgning om tilskud til fx udstyr, redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, udvikling af nye organisationsformer samt samarbejder og partnerskaber kan søges i Fritidspuljen.

 

Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler, selvorganiserede grupper mv kan søge puljen om støtte.

 

Det er ifølge folkeoplysningsloven lovpligtigt at have afsat en beløbsramme til udviklingsarbejde inden for lovens område jf. § 6 stk.3. Loven fastsætter ikke en ramme for puljens størrelse.

 

Forslaget er, at puljen reduceres med 0,05 mio. kr. årligt svarende til en reduktion på 6 pct.

 

Der vil fra 2019 være færre midler at søge til fx udstyr, redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, udvikling af nye organisationsformer samt samarbejder og partnerskaber.

 

I tabel 1 nedenfor fremgår forslag til udmøntning af af reduktionen af tilskud til fritidsområdet på 0,2 mio. kr.

 

Tabel 1. Forslag til udmøntning af reduktion af tilskud til fritidsområdet (i mio. kr.)

Forslag

2019

2020

2021

2022

2019-2022

Reduktion af tilskud efter Fredensborg Reglerne

0,1

0,1

0,1

0,1

0,4

Reduktion af tilskud til aftenskoler

0,05

0,05

0,05

0,05

0,2

Reduktion af Fritidspuljen

0,05

0,05

0,05

0,05

0,2

I alt

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

 

Det vil medføre en mindre reduktion i budgettet, jf. tabel 2.

 

Tabel 2. Reduktion i budgettet. (i mio. kr.)

Forslag

2019 før

2019 efter

Fredensborg Reglerne

5,3

5,2

Tilskud til aftenskoler

2,4

2,35

Fritidspuljen

0,8

0,75

 

 

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget høres i politiske sager, der vedrører fritidslivet i Fredensborg Kommune, herunder kommunens budget til folkeoplysningsområdet.

 

Eventuelle bemærkninger fra Folkeoplysningsudvalget/paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

  1. At forslag til reduktion af tilskud til fritidsområdet godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Udvalget besluttede, at tilskud til aftenskolerne reduceres med 0,05 mio. kr. årligt, og at Fritidspuljen reduceres med 0,150 mio. kr. årligt.

 

Udtalelser fra Fredensborg Idrætsråd og Fredensborg Aftenskole indgik i behandlingen.