15-03-2018 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Charlotte Sander (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Elgaard (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Kristian Hegaard (B)

Afbud

Ingen

Nr.26 - Træffetid

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Ingen mødt.

Nr.27 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Godkendt.

Nr.28 - Fritidspuljen 2018 - status over tilskud

Sagsnr.: 17/28937

 

Beslutningstema

Der orienteres om oversigt over kontoen for tilskud til foreningsformål – Fritidspuljen 2018, om administrativ behandling af ansøgninger til udstyr og redskaber samt konkrete ansøgningssager på denne dagsorden.

Sagsfremstilling og økonomi

Oversigt over kontoen – Fritidspuljen 2018

I 2018 er der et budget på 786.000 kr. til administration af Fritidspuljen 2018. Til dato er der reserveret 257.200 kr. Restbeløb udgør 528.800 kr. før behandling af ansøgninger på dette møde.

 

Der er ved tildelingen og indstillingerne lagt vægt på, at puljen fordeles til en bred vifte af foreninger, aktiviteter og projekter i kommunen.

 

Administrative bevillinger

Administrationen træffer beslutning om bevillinger til udstyr og redskaber, jævnfør retningslinjer for Fritidspuljen § 3 stk. 2. Tabel 1 viser administrationens afgørelser på ansøgninger siden sidste uddelingsrunde.

 

Tabel 1. Oversigt over administrative afgørelser

 

Ansøgninger

Udstyr og redskaber

Ansøgt beløb (kr.)

Bevilling 2018 (kr.)

1

DcH Humlebæk*

 

Agilityudstyr

37.600

18.800

2

Hop og Sjov 

 

Træningsudstyr

6.950

3.475

3

Nivå Bådelaug

SUP-udstyr

60.000

30.000

4

Nivå Gymnastikforening

 

Gymnastikudstyr

80.000

40.000

5

Sletten Bådeklub

Følgebåd

125.000

62.500

 

I alt

 

309.550

154.775

1-4: betinget af en egenfinansiering svarende til 50 pct.

*DcH Humlebæk har søgt på ny, da de ikke nåede at indfri bevilling fra 2017.

 

Konkrete ansøgningssager til Fritids- og Idrætsudvalget 

Tabel 2 viser ansøgninger til behandling på dette møde.

 

Tabel 2. Ansøgninger til behandling på dette møde

 

Ansøgninger

Projekt/

Aktivitet

Ansøgt beløb (kr.)

Administrationen indstiller 2018 (kr.)

 

6

Danmarks Jægerforbund Fredensborg

Oplevelsesdag i Langstrup mose

15.000

15.000

 

7

DGI Nordsjælland

Projekt ”Kom med på Udeholdet”

48.000

48.000

 

8

Fredensborg Atletik Klub

Skole OL

40.000

33.500

 

9

Fredensborg Boldklub (FBI)

Tabt indtjening

76.150

0

 

10

Fredensborg Boldklub (FBI)

3 dages skoleforløb

4.500

4.500

 

11

Fredensborg Smukkest

Skitseprojekt Søbad

25.000

0

 

12

Nivå Bådelaug

Drift af handicapafdeling

25.000

0

 

13

Nivå Kajakklub

Kursus

15.000

0

 

14

Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do

Udstyr, arrangement og kursus

9.149

3.999

 

15

Nordsjællands Sportsrideklub

Nyt it-udstyr

23.000

0

 

16

Sammen Film

Leje af filmudstyr

10.000

0

 

17

Selvorganiseret gruppe

Street Event Kokkedal

21.250

10.000

 

 

I alt

 

312.049

114.999

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.29 - Ansøgning fra DGI Nordsjælland om tilskud til Kom med på Udeholdet

Sagsnr.: 18/3418

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra DGI Nordsjælland om tilskud på 48.000 kr. til projektet ”Kom med på Udeholdet”.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

DGI Nordsjælland, landsdækkende organisation på det folkeoplysende område, søger om tilskud på 48.000 kr. til gennemførelse af udviklingsprojekt Kom med på Udeholdet.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at:

 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem DGI Nordsjælland, Fredensborg Kommune, Gribskov Kommune samt lokale foreninger i de to kommuner.

 

Projektet har som mål at gennemføre et aktivitetsforløb for sårbare børn og unge med naturen som omdrejningspunkt og efterfølgende integrere de unge i foreningslivet.

 

Projektets formål er at udvikle og afprøve en model, hvorved børn og unge i alderen 11-15 år med autisme, ADHD og psykosociale vanskeligheder sættes i relation til det lokale foreningsliv med naturen som ramme.

 

20 børn og unge fra Fredensborg Kommune vil blive introduceret til 6 lokale outdoor foreningsaktiviteter. Ved at blive introduceret til forskellige outdoor-foreningsaktiviteter kan deltagerne gennem eget kendskab vælge den aktivitet og forening som tiltaler dem mest. I slutningen af projektet ”udsluses” størstedelen af deltagerne til foreningslivet.

 

Projektet er en del af Bevæg dig for Livet-strategien, som Fredensborg Kommune er en del af.

 

Deltagerne rekrutteres fra Fredensborg Kommunes specialklasser, specialskoler og gennem Fritidsbutik.

 

I hver kommune vil deltagerne stifte bekendtskab med 6 lokale outdoor-foreninger. I hver forening vil ulønnede frivillige varetage aktivitet med deltagergruppen. Her vil der foruden aktiviteten bruges tid på forberedelse til at modtage målgruppen samt en evaluering.

 

I juli måned afvikles summercamp/friluftsfestival, som også inkluderer det frivillig foreningsliv.

 

Projektet evalueres ved afslutning.

 

Budget

Der er bevilliget 265.500 kr. fra Friluftsrådet til projektet. For at projektet kan gennemføres skal Gribskov Kommune og Fredensborg Kommune hver støtte med 48.000 kr. til en kommunal andel af den samlede omkostning på projektet. DGI Nordsjælland kan da tilvejebringe den resterende finasiering på 126.500 kr.

 

Udgifter

kr.

Honorar - medvirkende foreninger

120.000

Aktivitetsomkostninger, inkl forplejning

60.000

Gennemgående konsulent

88.000

Rekruttering - deltagere (2x40 timer)

24.000

Projektledelse

196.000

Transport

25.000

Mødedeltagelse

18.000

I alt

531000,00

 

 

Indtægter

Kr.

Egenfinansiering*

42.000

Bevilling fra Friluftsrådet

266.500

Bidrag fra Gribskov Kommune

48.000

DGI

126.500

I alt

483.000

 

 

Ansøgt beløb

48.000

* dækker over, at kommunerne selv finansierer medarbejderes arbejdstid. I Fredensborg Kommune er det medarbejdere fra Gang i Fredensborg.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at DGI Nordsjælland i 2012/13 modtog 100.000 kr. i puljemidler til projektet Idræt+ i Kokkedal.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjer for Fritidspuljen, idet projektet er et tværgående samarbejde, der retter sig mod inklusion af socialt udsatte børn og unge.

 

Administrationen vurderer endvidere, at initiativet kan bidrage til opfyldelse af kommunens strategi ”Bevæg dig for livet” om at få flere aktive borgere, herunder socialt udsatte børn og unge.

 

Administrationen anbefaler, at der gives en bevilling til DGI Nordsjælland på 48.000 kr. til ”Kom med på Udeholdet” under forudsætning af, at projektet opnår fuld finansiering.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At der gives en bevilling på 48.000 kr. til DGI Nordsjælland til projektet ”Kom med på Udeholdet”.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget. Udvalget vil så vidt muligt også gerne have forelagt en evaluering et år efter afslutning af projektet.

Nr.30 - Ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub om tilskud til Skole OL 2018

Sagsnr.: 18/2879

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub om tilskud på 40.000 kr. til afvikling af Skole OL i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Fredensborg Atletik Klub (fremover kaldet FAK), godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 40.000 kr. til afholdelse af Skole OL i 2018. Foreningen har i 2018 modtaget 10.933 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud, 1.925 kr. i medlemstilskud og 2.908 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 167 medlemmer, heraf er 11 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at FAK ønsker at afholde stævnet på det nye atletikstadion i Fredensborg den 18. maj 2018. Forud for stævnet tilbyder FAK fortræning for skoler den 28. april.

 

Endvidere fremgår det, at der sidste år deltog mere end 500 børn fra 4.-7. klassetrin. FAK har igen i år valgt at påtage sig den store opgave at afvikle stævnet.

 

Formålet med afvikling af stævnet er:

Kommunens skoler 4.-7. klasser får mulighed for at deltage i en stor evnet.

Fredensborgs nye atletikstadion promoveres til kommunes skoler.

Skole OL har en vigtig social vinkel, hvor klasser skal tilstræbe at alle i klassen kommer til at prøve en eller flere øvelser.

At rekruttere unge medlemmer i Fredensborg Atletik Klub.

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at det er nødvendigt med adskillige hjælpere for, at stævnet kan afholdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og give deltagerne en god oplevelse.

 

FAK forventer i år mellem 600-800 deltagere ved stævnet.

 

Budget

Udgifter

Kr.

Frikøb atletiktrænere til fortræning

6.000

Frikøb af hjælpere – Skole OL stævne

20.000

Biograf-tur til ”hjælper” 8. klasse

4.500

Indkøb af 5 startblokke til sprint

4.750

Indkøb af 5 startblokke til 60 m. hæk

4.750

I alt

40.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at FAK årligt fra 2013-2017 har modtaget midler fra Fritidspuljen til enkeltstående arrangementer (Esrum Sø Rundt). Der ud over har FAK i årene 2016 og 2017 modtaget tilskud til afvikling af Skole OL.

 

Administrationen bemærker, at der arbejdes for, at Fredensborg Atletikstadion er klar til brug og indvielse den 18. maj 2018 i forbindelse med afvikling af skole OL. Både FAK og administration finder, at det vil være en god ramme at indvie atletikstadion i.

 

Den endelige ibrugtagningsdato afhænger dog af vejret, da det kræver en vis temperatur at færdiggøre belægningen på løbebanen. Det vides derfor først ca. fire uger inden, om det kan lade sig gøre.

 

Administrationen vurderer, at arrangementet vil komme mange børn i kommunen til gode, idet der har været stor opbakning og deltagelse i arrangementet de sidste år.

 

I henhold til retningslinjerne for Fritidspuljen er hensigten, at aftale om samarbejde mellem skole og forening skal indgås direkte mellem den enkelte skole og forening. Der er dog tale om et stort arrangement for alle skoler i kommunen.

 

I lyset af udvalgets beslutning de sidste to år om at bevillige tilskud til afviklingen anbefaler administrationen, at der bevilliges delvist tilskud til afvikling af Skole OL 2018 fra Fritidspuljen.

 

Administrationen anbefaler, at der bevilliges 20.000 kr. til frikøb af hjælpere og 4.500 kr. til  gaver til hjælpere på stævnedagen, i alt 24.500 kr. til afvikling af selve stævnedagen.

 

Derudover anbefaler administrationen, at der ydes et tilskud til udstyr på 9.500 kr., der skal stilles til rådighed for alle brugere af det nye stadion, herunder skoler. Dette er tilsvarende praksis for bevilling af udstyr til opgradering af fritidsfaciliteter til gavn for alle brugere, jævnfør retningslinjer for Fritidspuljen.

 

Administrationen vurderer, at fortræningen ikke er en forudsætning for gennemførelse af Skole OL. Administrationen vurderer derfor, at foreningen skal finde en anden finansiering end Fritidspuljen i forhold til fortræning, jævnfør Fritidspuljens hensigt om at aftale om samarbejde mellem skole og forening skal indgås direkte mellem den enkelte skole og forening.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At der gives en bevilling på 24.500 kr. til Fredensborg Atletik Klub til afvikling af selve stævnedage.
 2. At der gives en bevilling til udstyr på 9.500 kr. til gavn for alle brugere.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 vedtaget.

Nr.31 - Ansøgning fra Fredensborg Boldklub og Idrætsforening om tilskud til tabt indtjening

Sagsnr.: 18/417

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (herefter kaldet FBI) om tilskud på 76.150 kr. til dækning af tabt indtjening.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

FBI, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 76.150 kr. til dækning af tabt indtjening.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 221.049 kr. fra Fredensborg Reglerne heraf 10.600 kr. i grundtilskud, 61.250 kr. i medlemstilskud og 149.199 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 493 medlemmer, heraf 350 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at FBI søger tilskud på 76.150 kr. til dækning af tabt indtjening i efteråret 2017 for både sponsorer (skilte om banen, kampbolde osv.) og manglende omsætning i cafeteriet i forbindelse med anlæg af atletikstadion på Fredensborg Stadion. Se specificeringen i bilag 1.


FBI påpeger, at det ikke kan være ret og rimeligt, at de som fodboldklub skal have økonomiske udgifter og tab på grund af et byggeri, der ikke har med deres forening at gøre.


FBI påpeger, at beløbet gør et kæmpe indhug i foreningens økonomi.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen har i september 2017 givet afslag på ansøgning fra foreningen om tabt indtjening med begrundelsen, at klubben har mulighed for at afvikle deres kampe på kunstgræsbanen. Den er placeret lige ved siden af opvisningsbanen og cafeteriet. Det er ikke et krav i turneringsreglementet, at klubben skal afvikle deres kampe på græs. Administrationen orienterede Fritids- og Idrætsudvalget om henvendelsen fra FBI på udvalgsmøde i oktober.

 

Klubben har valgt at ville spille på græs. Administrationen har derfor godkendt, at kampe kan spilles på græs, men at den økonomiske risiko for tabt indtjening påhviler klubben.

 

Administrationen anerkender, at det er en rigtig ærgerlig situation, at klubben ikke kan anvende opvisningsbanen. Administrationen havde forsøgt at tilrettelægge processen med mindst mulig gene for klubben, men de udfordringer, der har vist sig ved anlæg af atletikstadion, har forsinket projektet.

 

På grund af det våde vejr kan opvisningsbanen ikke blive spilleklar til turneringsstart i foråret.  Det er så vådt på banen, at der ikke kan køres ellers arbejdes på den og udbedring af de lunker, der er på banen, kan ikke fortages nu. Administrationen har iværksat undersøgelse af, hvordan banen kan udbederes og er i dialog med fodboldklubben herom.

 

Klubben er derfor henvist til at spille på kunstgræsbanen i forårssæsonen eller en af øvrige opvisningsbaner i Fredensborg Kommune.

 

Administrationen anbefaler, at administrationens afslag fastholdes og at ansøgningen om tabt indtjening ikke imødekommes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At ansøgning fra FBI om tilskud til tabt indtjening ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget, idet tilskud for tabt indtjening vil kunneskabe præcedens for andre foreninger.

Nr.32 - Ansøgning fra Fredensborg Boldklub og Idrætsforening om tilskud til skoleforløb

Sagsnr.: 18/3437

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (herefter kaldet FBI) om tilskud på 4.500 kr. til et 3 dages skoleforløb.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

FBI, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 4.500 kr. til afvikling af et 3-dages forløb med Fredensborg Skole.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 221.049 kr. fra Fredensborg Reglerne heraf 10.600 kr. i grundtilskud, 61.250 kr. i medlemstilskud og 149.199 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 493 medlemmer, heraf 350 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at FBI sammen med Fredensborg Skole ønsker at gennemføre et fælles 3-dages forløb for skole og fodboldklub arrangeret af Dansk Boldspil Union (DBU).

 

Forløbet indledes med en dag på Fredensborg Stadion, hvor eleverne præsenteres for forskellige bevægelsesaktiviteter. De to efterfølgende dage afholdes på skolen, hvor eleverne undervises i alderssvarende materialer fra DBU.

 

Formålet er at:

Arbejde med sundhed og trivsel i praksis

Øget samarbejde mellem skole og boldklub

Give eleverne oplevelser, der kan få dem til at lyst til at gå til fodbold i deres fritid

Lære eleverne om kostråd, gode idrætsvaner og om at være fysisk aktiv

For de ældste elever: Lære dem om foreningsliv, frivillighed, træning af yngre børn samt at være instruktør og rollemodel.

 

Forløbet forventes afholdt i slutningen af maj og er for 4. og 8. årgang på Fredensborg Skole (i alt cirka 130 elever).

 

Budget

Udgifter

kr.

Gebyr til DBU

4.500

I alt

4.500

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at FBI tidligere har fået bevilget 30.000 kr. i 2011 til fastholdelse af unge, 50.000 kr. i 2015 til multistrandbane og 50.000 kr. i 2015 til mål og hjul til mål. Der ud over har FBI i 2017 og 2018 fået tilskud fra Fritidspuljen på henholdsvis 27.500 kr. og 30.500 kr. til opstart af nye aktiviteter som en del af ”Bevæg dig for livet”.

 

Administrationen bemærker, at det fremgår af retningslinjerne for Fritidspuljen at ”ved samarbejder mellem skoler og foreningsliv i forbindelser med aktiviteter i løbet af skoledagen er det hensigten, at der indgås konkrete aftaler mellem den enkelte skole og pågældende forening”.

 

FBI har ikke tidligere haft et samarbejde med skoler. Administrationen vurderer, at ekstern bistand fra DBU kan være med til at udvikle FBIs kompetencer og muligheder for fremtidige samarbejder med skoler. Administrationen anbefaler derfor, at der gives en bevilling på 4.500 kr. til FBI til afvikling af et 3-dages forløb med Fredensborg Skole.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At der gives en bevilling på 4.500 kr. til FBI til afvikling af et 3-dages skoleforløb med Fredensborg Skole.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.33 - Ansøgning fra Fredensborg Smukkest om tilskud til skitseprojekt Fredensborg Søbad

Sagsnr.: 18/665

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Smukkest om tilskud til udarbejdelse af et skitseprojekt for et kommende Fredensborg Søbad.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Foreningen Fredensborg Smukkest, tidligere kaldet Fredensborg Dejligst,

søger om tilskud på 25.000 kr. til et skitseprojekt for etablering af Fredensborg Søbad ved søbredden ved Esrum Sø.

 

Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune, men ikke godkendt som en folkeoplysende forening. Foreningen har ca. 50 frivillige og foreningens formål er at skabe mere liv og aktiviteter i Fredensborg By.

 

Se hele ansøgningen i bilag 1.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen arbejder på at etablere Fredensborg Søbad ved bredden af Esrum Sø.

 

I første omgang søger foreningen om støtte til at udarbejde et skitseprojekt, som kan danne grundlag for markedsføring, fondsansøgninger mv. af søbadet.

 

Det fremgår af ansøgningen, at etablering af et søbad vil give mulighed for blandt andet aktiviteter for  børnefamilier og sikker svømmeundervisning til fx byens skolebørn. Samtidig vil et søbad kunne rumme udspringsfaciliteter på dybere vand. Ideelt set vil der også kunne skabes et børnebassin som er opvarmet med vedvarende energi, fx solceller. Der ud over fremgår det af ansøgningen, at søbadet også skal rumme en ‘spa afdeling’ (sauna og evt. dampbad) samt toilet- og badefaciliteter. I vinterhalvåret vil saunaen danne rammen for en vinterbadeforening.

 

Endvidere fremgår det af ansøgningen, at der skal tænkes i supplerende parkeringsfaciliteter til både biler og cykler, ligesom der skal arbejdes med tilgængelighed for gangbesværede og handicappede.

 

Foreningen peger på en placering omkring havneområdet. Alternativt ved Mindestenen i Slotsparken.

 

Økonomi

Foreningen søger om 25.000 kr. til et udarbejdelse af et skitseprojekt for et kommende Fredensborg Søbad ved Esrum Sø.

 

Det fremgår af ansøgningen, at foreningens tanke er, at søbadet kan etableres med en stor andel af fonds- og sponsormidler.

 

Endvidere fremgår det, at drifts- og vedligeholdelsesudgifterne ønskes reduceret til en minimum i badets udformning og materialevalg.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at foreningen tidligere har fået tilskud til byfest og til etablering af en kunstisskøjtebane fra Fritidspuljen.

 

Administrationen finder ideen om et Fredensborg Søbad spændende. Et tiltag som dette vurderes at kunne styrke området som ankerpunkt for turisme. Administrationen bemærker dog, at der er en række udfordringer og forhold, der bør undersøges før, der eventuelt tages stilling til ansøgningen om midler til udarbejdelse af et skitseprojekt.

 

Administrationen vurderer, at der bør ses med et helhedsblik på hele strækningen og tages hensyn til alle områdets brugere samt sårbare natur og landskab.

 

Naturstyrelsen ejer arealerne og skal derfor kunne acceptere forslaget, inden kommunen kan tage stilling et eventuelt projekt. Administrationen har været i dialog med Naturstyrelsen Nordsjælland omkring ansøgningen. Styrelsen finder ideen om et søbad spændende. De påpeger, at øvrige brugeres interesser skal samtænkes, samt at der er store problemer med manglende P-pladser ved ishuset, bådfarten, kajakudlejningen og Slotshaven, som skal løses, inden opførelse af et eventuelt søbad. 

 

Administrationen bemærker, at Esrum Sø har status som internationalt beskyttet naturområde, Natura 2000 område. Etablering af søbad vil kræve vvm (vurdering af virkninger på miljøet) screening og evt. redegørelse ift. Natura området, samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede natur (Esrum Sø) og søbeskyttelseslinje. Det vil sætte begrænsninger for, hvad der er muligt at etablere. Etablering af et søbad vil endvidere kræve myndighedsbehandling i henhold til planlov, byggelov mv. Omfang anhænger af anlæggets fysiske størrelse, dets placering og faktiske brug.

 

Sejlklubben Esrum Sø, der forpagter Fredensborg Havn af Naturstyrelsen Nordsjælland, har overfor administrationen oplyst, at de også har planer, så flere vil få gavn af området. De har tilkendegivet, at de er interesseret i at indgå i et fremtidigt samarbejde om udvikling af området.

 

Administrationen bemærker, at ideen eventuelt kan oversendes til Nationalparkens bestyrelse, der vil kunne arbejde videre med ideen, hvis der er opbakning til den i forhold til den kommende nationalparkplan. Dette har et længere tidsperspektiv. På nuværende tidspunkt er kun nationalparkens bestyrelsesformand udpeget. Den øvrige udpegning af bestyrelsesmedlemmer samt ansættelse af et nationalparksekretariat er endnu ikke på plads.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, Retningslinjer for Fritidspuljen, Folkeoplysningspolitikken og Kultur- og Idrætspolitikken.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At ansøgningen ikke imødekommes.
 2. At foreningens ide om etablering af et Fredensborg Søbad oversendes til Nationalparkens bestyrelse.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Udvalget besluttede at bevilge 25.000 kr. til et skitseprojekt, idet udvalget ikke har taget stilling til realisering af projektet. Bevilling forudsætter, at skitseprojektet udarbejdes i tæt samarbejde med Naturstyrelsen.

Nr.34 - Ansøgning fra Jægerforbundet Fredensborg om tilskud til oplevelsesdagen

Sagsnr.: 18/2850

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Danmarks Jægerforbund Fredensborg, der repræsenterer Asminderød Grønholt Jagtforening, om tilskud på 15.000 kr. til dækning af markedsføringsudgifter.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Danmarks Jægerforbund Fredensborg (fremover kaldet DJF) søger i samarbejde med Asminderød-Grønholt Jagtforening om tilskud på 15.000 kr. til markedsføringsudgifter i lokale aviser i forbindelse med afholdelse af den årlige oplevelsesdag i Langstrup Mose i 2018. Foreningen er hjemhørende i Fredensborg Kommune, men er ikke godkendt folkeoplysende forening.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at DJF og foreningen den 10. juni 2018 afholder den årlige oplevelsesdag i Langstrup Mose for alle kommunens borgere.

 

Arrangementet afholdes udendørs over en enkelt dag, hvor det forventes at mellem 1.500 og 2.000 af kommunens borger i alle aldre deltager. 

 

Det fremgår af ansøgningen, at det er den 10. gang arrangementet afvikles. Mosens fritidsbrugere Asminderød-Grønholt Jagtforening, juniorJÆGER-klubben Fredensborg, Schæferhunde klubben kreds 7 og Nordsjællands Fjernstyringsklub går sammen for at fremvise og demonstrere deres udstyr og kunnen. Formålet er at udbrede kendskabet til de alsidige aktiviteter, der foregår i Langstrup Mose.

 

Budget

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Markedsføring i lokalaviser

15.000

I alt

15.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at der er givet tilskud til markedsføring af oplevelsesdagen i 2011-2017. I årene 2015-2017 er der givet 12.000 kr.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til markedsføring af enkeltstående arrangement i kommunen.

 

Administrationen bemærker, at der søges om et højere beløb end tidligere. Det skyldes formodentlig, at udgifter til annonceringen er steget. Hvor stor effekten af markedsføring i lokalaviser er på fremmødet, kender administrationen ikke.

 

Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til på 15.000 kr. til markedsføring af oplevelsesdag i Langstrup Mose.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At der gives et tilskud på 15.000 kr. til Danmarks Jægerforbund Fredensborg og Asminderød-Grønholt Jagtforening til markedsføring af oplevelsesdag i Langstrup Mose.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.35 - Ansøgning fra Nivå Bådelaug om tilskud til drift af handicapafdeling

Sagsnr.: 18/3444

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Bådelaug om tilskud på 25.000 kr. til drift af handicapafdeling.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nivå Bådelaug, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 25.000 kr. fra Fritidspuljen til drift af foreningens handicapafdeling. Fremadrettet søger foreningen om et årligt driftstilskud til handicapafdelingen.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 94.225 kr. fra Fredensborg Reglerne heraf 13.600 kr. i grundtilskud og 80.625 kr. i medlemstilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 714 medlemmer, heraf 215 under 25 år.

 

Ansøger har sendt et følgebrev med til udvalget. Se bilag 1.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at handikapafdelingen i Nivå Bådelaug har et stigende antal medlemmer. Kontingentindtægter er kun i stand til at dække en lille del af omkostningerne.

 

Det fremgår endvidere, at klubben råder over to specieldesignede sejlbåde til handikappede og en følgebåd. I henhold til Søfartsstyrelsens regelsæt for fritidssejlads må personer med handikap ikke sejle alene uden følgebåd. Følgebåden bemandes helst med to trænede hjælpere, der mindst har duelighedsbevis i sejlads samt motorbådscertifikat.

 

Der er således brug for én instruktør/hjælper i hver sejlbåd og to instruktører/hjælpere i følgebåden. Det betyder, at der skal bruges fire instruktører for hver gang, der sejles med to handikappede medlemmer.

 

Handikapafdelingen sejler 3-4 dage ugentligt ca. 3-4 timer per dag/aften.

Følgebåden benyttes kun til handicapafdelingen og ved stævner et par gange om året.

 

Klubben oplyser i ansøgningen, at de indenfor det sidste år har haft en tilgang på fire nye aktive medlemmer med handikap. De har nu 14 aktivt sejlende medlemmer med handikap og ni frivillige ubetalte instruktører/hjælpere.

Foreningens ekstraomkostninger ved handicapafdelingen dækker:

Forsikringer

Benzin og vedligeholdelse af følgebåd

dvendige kurser og certifikater til frivillige instruktører

Årlig certificering af person kran og nødvendige reparationer og løftesejl

Vedligeholdelse af handikapbåde

 

Budget

Udgifter

Kr.

Vedligeholdelse af handicapbåde

16.433

Faste omkostninger (forsikring og eftersyn handicaplift)

10.000

Følgebåd (benzin, vedligeholdelse og forsikring)

15.276

Instruktør/hjælpere (duelighedsbevis, certifikat, sejlertøj)

12.670

Diverse (kaffe, småkager og fællesspisning)

1.800

I alt pr. år

56.179

Ansøgt beløb pr. år

25.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Fritids- og Idrætsudvalget i marts 2017 behandlede en lignende ansøgning fra Nivå Bådelaug om et årligt driftstilskud på 50.000 kr. til drift af klubbens handicapafdeling. Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen om driftstilskud, men bevilligede et engangsbeløb fra fritidspuljen i 2017 på 21.433 kr. til vedligehold af de to handicapbåde og lovpligtig eftersyn og reparation af handicaplift.

 

Ingen af kriterierne i Fritidspuljen giver mulighed for at yde et årligt driftstilskud til foreninger.

 

Tilskud til foreningsarbejdet gives gennem det politisk vedtagne tilskudsregelsæt Fredensborg Reglerne. Der gives ingen særlige tilskud til handicappede medlemmer.

 

Det er således op til foreningen at prioritere, hvordan tilskuddet anvendes indenfor foreningens samlede foreningsarbejde.

 

Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen om et årligt driftstilskud ikke imødekommes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At ansøgningen om et årligt driftstilskud ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Udvalget besluttede, at give et et-årigt tilskud i 2018 på 25.000 kr.

Nr.36 - Ansøgning fra Nivå Kajakklub om tilskud til kursus

Sagsnr.: 18/3422

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Kajakklub om tilskud på 15.000 kr. fra Fritidspuljen til kursus.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nivå Kajakklub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 15.000 kr. fra Fritidspuljen til afholdelse af et kursus for turledere og medlemmer.

 

Foreningen har ikke søgt tilskud fra Fredensborg Reglerne i 2018. Foreningen har 97 medlemmer.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at klubben søger midler til afholdelse af et dobbelt-kursus på 2 x 8 timer til henholdsvis turledere og medlemmer i klubben. Kurserne skal omhandle de udfordringer, der er ved at være en større gruppe afsted på længere kajakture i ukendt farvand.

 

Det fremgår endvidere, at klubben ønsker at højne sikkerheden på ture, dels ved en god og veltilrettelagt turledelse, dels ved at medlemmer føler sig godt rustet til at tage med på længere ture. 

 

Budget

Der søges om 15.000 kr. til tilrettelæggelse og afholdelse af kurserne i samarbejde med en erfaren instruktør på området.

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at Nivå Kajakklub ikke tidligere har fået eller søgt midler fra Fritidspuljen. Foreningen har tidligere søgt tilskud gennem Fredensborg Reglerne. Senest for 2015, hvor foreningen fik 6.200 kr. i grundtilskud og 365 kr. i medlemstilskud på baggrund af 119 medlemmer over 25 år og én under 25 år.

 

Administrationen bemærker, at foreningen kunne have søgt om grundtilskud gennem Fredensborg Reglerne. Foreningen kunne ikke have søgt til det i denne ansøgning ønskede kursus gennem Fredensborg Reglerne, idet der er tale om, at foreningen udbyder kurset internt i foreningen til medlemmer. Kursustilskud gennem regelsættet gives til ledere og instruktører til dækning af kursusgebyr samt billigste transportmiddel.

 

Administrationen vurderer, at ansøgning om afholdelse af interne kurser i en forening ikke lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen.

 

Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen fra Nivå Kajakklub om tilskud til afholdelse af kursus ikke imødekommes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At ansøgningen fra Nivå Kajakklub om tilskud til afholdelse af kursus ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.37 - Ansøgning fra Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do om arrangement, kurser og udstyr

Sagsnr.: 18/3432

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do om tilskud på 9.149 kr. fra Fritidspuljen til kursus, udstyr og arrangement.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do blev i 2017 godkendt som folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune.

 

Foreningen har ikke søgt tilskud for 2018. Foreningen havde ved godkendelse 8 medlemmer, heraf 5 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at der søges om tilskud til Dan-gradueringskursus i Vejle af foreningens 2 trænere, samt befordring og forplejning i denne forbindelse. Dan-graduering afholdes 16. juni 2018

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at der søges om tilskud til indkøb af udstyr, der bruges i forbindelse med træning af Tang Soo Do. Foreningen er nystartet og har derfor ikke så meget udstyr på nuværende tidspunkt.

 

Ansøger påpeger, at uddannelse og træningsudstyr er en nødvendighed for, at foreningen kan fastholde de unge, som udgør det primære rekrutteringsgrundlag for instruktører til de fremtidige hold.

 

Sidst søges der tilskud til afholdelse af Fastelavn den 8. februar for klubbens medlemmer.

 

Budget

 

Udgifter

kr.

1. Dan-graduering

1.700

2. Dan-graduering

1.950

Transport til Vejle

500

Forplejning ifm. Gradueringskursus

400

Indkøb af 10 x sparkeskinker

3.999

Indkøb af 4 tønder til Fastelavn

400

Frugt og slik til 4 tønder

200

 

 

I alt

9.149

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do er en nystartet forening i Fredensborg Kommune. Foreningen har søgt lokaler til foreningsaktiviteter.

 

Administrationen vurderer, at ansøgning om graduering ikke lever op til retningslinjerne. Gennem Fredensborg Reglerne er der mulighed for at søge om kurser. Administrationen vil oplyse foreningen om disse muligheder for 2019, da tilskud for 2018 er fordelt.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen om udstyr lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen, da nye folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til udgifter i forbindelse med etableringen, herunder fx til engangsanskaffelser.

 

Administrationen vurderer, at ansøgning om tilskud til fastelavn ikke lever op til puljens retningslinjer. Der gives ikke tilskud til forplejning til arrangementer, som udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer. Det er administrationens vurdering, at indkøb af fastelavnstønder heller ikke lever op til retningslinjerne.

 

Administrationen anbefaler derfor, at der alene bevilliges et tilskud på 3.999 kr. i start- og etableringsomkostninger til indkøb af sparkeskinker.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At der gives en bevilling til Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do på 3.999 kr. i start- og etableringsomkostninger til indkøb af sparkeskinker.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.38 - Ansøgning fra Nordsjællands Sportsrideklub om tilskud til it-udstyr

Sagsnr.: 18/3416

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nordsjællands Sportsrideklub om tilskud på 23.000 kr. til nyt it-udstyr.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nordsjællands Sportsrideklub (herefter kaldet NSR), godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 23.000 kr. fra Fritidspuljen til nyt it-udstyr.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 65.725 kr. fra Fredensborg Reglerne heraf 7.600 kr. i grundtilskud og 58.125 kr. i medlemstilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 267 medlemmer, heraf 155 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at NSR er tvunget til at købe nyt it-udstyr, idet Dansk Rideforbund har skiftet stævnesystem. NSR oplyser i ansøgningen, at de holder 15 stævner i løbet af året. Klubben angiver, at de skal bruge én bærbar til dommer, én til sekretariatet og en til hver skærm som deltagerne skal bruge. Der ud over skal de bruge to skærme, en til hver opvisningsbane samt en iPad til at synkronisere systemet med musikanlægget.

 

Budget

Udgifter

Kr.

4 bærbare Pc’ere, 2 skærme og 1 iPad

23.000

I alt

23.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Nordsjællands Sportsrideklub er tidligere bevilliget 18.000 kr. i tilskud fra Fritidspuljen i 2016 til udstyr, herunder til it.

 

Administrationen bemærker, at ansøgningen er i en gråzone i forhold til at leve op til Fritidspuljens retningslinjer om tilskud til udstyr og redskaber. Administrationen vurderer, at hensigten er at yde tilskud til udstyr og redskaber til udførelse af selve foreningsaktiviteterne. Det kan drøftes om det ansøgte it-udstyr hører under denne kategori, eller om der snarere er tale om almindelige driftsudgifter, som der ikke gives tilskud til, jf. retningslinjerne.

 

Administrationen vurderer i det konkrete tilfælde, at der er tale om almindelige driftsudgifter, idet foreningen må påregne, at der er udgifter til løbende at opgradere it-systemer og udstyr i forhold til de krav der stilles fra fx deres specialforbund.

 

Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.39 - Ansøgning fra Sammen Film om tilskud til leje af filmudstyr

Sagsnr.: 18/3413

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sammen Film om tilskud på 10.000

kr. fra Fritidspuljen 2018 til leje af filmudstyr.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Foreningen Sammen Film ansøger om tilskud på 10.000 kr. til leje af filmudstyr i forbindelse med en filmproduktion.

 

Sammen Film blev i efteråret 2016 godkendt som en folkeoplysende forening, men har endnu ikke søgt om tilskud efter Fredensborg Reglerne.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at der søges tilskud til udstyr til en filmproduktion. Filmproduktionen produceres af Sammen Films medlemmer, som holder til i Fredensborg. Filmen kommer til at hedde ”Alene på Rejsen”.

 

Det fremgår, at der er blevet søgt om penge fra andre fonde til omkostningerne under produktionen som fx transport og forplejning.

 

Formålet med filmen er, at filmglade mennesker kan få glæde af at producere en film. Derfor skal den skabe opmærksomhed og inspirere andre til også at udfolde sig kreativt.

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at det forventes, at filmproduktionen finder sted i april måned alt afhængig af planlægningen og midlerne. Der er derfor endnu ikke sat en fast dato.

 

Budget

Udgifter

Kr.

Leje af Kamera

7.800

Leje af lydudstyr

9.100

Leje af lysudstyr

6.000

I alt

22.900

Indtægter

 

Evt. indtægter fra andre fonde

12.900

I alt

12.900

 

 

Ansøgt beløb

10.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Af retningslinjerne for Fritidspuljen fremgår det, at folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til udstyr og redskaber til foreningen selv til opgradering af faciliteter.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen ikke lever op til kriterierne i Fritidspuljen, da der er tale om leje af udstyr til brug for en begrænset gruppe og ikke udstyr til brug for foreningsaktiviteter for medlemmerne.  Administrationen vurderer ikke, at initiativet har et folkeoplysende sigte. 

 

Administrationen oplyser, at foreningen tidligere er blevet rådgivet i forhold til at søge tilskud gennem Fredensborg Reglerne som ny forening, under forudsætning af, at foreningen kunne dokumentere betalt kontingent fra medlemmerne. Foreningen har ikke søgt tilskud.

 

Foreningen oplyser i ansøgningen, at de har to medlemmer. I lyset af dette vurderer administrationen, at foreningen ikke er kommet i gang med foreningsaktiviteter. 

 

Administrationen anbefaler på den baggrund, at ansøgningen ikke imødekommes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling kom til afstemning.

For stemte: Carsten Bo Nielsen (V), Thomas Elgaard (V), Lars Søndergaard (V), Bo Hilsted (A), Charlotte Sander (A).

Mod stemte: Kristian Hegaard (B) og Per Frost Henriksen (A), idet de ønsker at imødekomme ansøgningen.

Administrationens indstilling blev herefter vedtaget.

Nr.40 - Ansøgning fra selvorganiseret gruppe om tilskud til streetevent i Kokkedal

Sagsnr.: 18/2848

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra selvorganiseret gruppe om tilskud på 21.250 kr. til afholdelse af Street-event for børn og unge i Kokkedal, Broengen i 26. maj 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Ansøger er en gruppe på tre borgere, som er gået sammen om at stable et Street-event på benene. Ansøger oplyser, at instruktørerne primært er lokale og uddannede igennem DGI via gadeidrætsprojektet Idræt+, som blev gennemført i 2012-2013 i Kokkedal med finansiering fra kommunale puljemidler. De har alle erfaring med at arbejde indenfor målgruppen og har tidligere afholdt lignende arrangementer.

 

Ansøgning

Det fremgår af ansøgningen, at formålet med eventen er at tiltrække Kokkedal lokalområdes børn- og unge i alderen 8-18 år med særligt fokus på de, som ikke allerede er engagerede i etablerede foreninger. Eventen vil give disse personer et indblik i en række aktiviteter i etablerede omgivelser i kommunen, som man spontant kan udføre i selskab med andre og uden behov for at være engageret i en etableret forening, hvilket kan være en hæmsko for målgruppen.

 

Street-eventen forventes afholdt den 26. maj 2018 fra kl. 12-18 ved den nyetablerede bølgeplads foran Egedalshallen i Kokkedal. Der forventes op til 50 aktivt deltagende samt yderligere 30-50 indirekte deltagende.

 

Der vil blive afholdt en række turneringer indenfor street-basket, street-fodbold, street hockey, parkour og panna med deltagelse af uddannede streetinstruktører. Derudover vil der i løbet af dagen være mulighed for at deltage i Street-workout sessions med en certificeret Street-workout instruktør. Der vil være live musik i løbet af hele eventen med en DJ, hvor de deltagende i projektet ligeledes vil have mulighed for at prøve sig af med hvervet som DJ.

 

Budget

 

Udgifter

kr.

Street Basket Turnering:

 

Honorar til Street-Basket instruktører (2 instruktører i 5 timer af 350 kr.)

3.500

Præmier til street basket turnering

1.000

 

 

Street Fodbold Turnering:

 

Honorar til Street-Fodbold instruktører (3 instruktører i 5 timer af 250 kr.)

3.750

Præmier til streetfodbold turnering

1.500

 

 

Street Workout Session:

 

Honorar til instruktør (1 instruktør i 6 timer af 250 kr./time)

1.500

Præmier Street workout

500

 

 

Street Hockey turnering:

 

Honorar til instruktør (2 instruktører i 5 timer af 350 kr)

3.500

Præmier Street hockey turnering

1.500

 

 

Delte omkostninger:

 

Honorar til Live Dj

1.500

Leje af dj-anlæg

3.000

I alt

21.250

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at der tale om tre lokale borgere, der har taget initiativ til afholdelse af eventen. Gruppen gennemførte også i 2017 samme event. Her fik gruppen 15.150 kr. til arrangementet fra Fritidspuljen.

 

Administrationen bemærker, at er er en stigning i ansøgt beløb i forhold til sidste år. Ansøger oplyser, at dette skyldes, 1) at de i år har basket under hele arrangementet, 2) at de har tilføjet street hockey med dertilhørende præmier og 3) at de har besluttet at leje et større dj-anlæg.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen til særlige enkeltstående arrangementer. Eventen bør koordineres med GAMEs aktiviteter i Kokkedal i 2018 samt øvrige aktiviteter i forbindelse med ”Sammen om Kokkedal”. Administrationen vurderer, at udgifter til afvikling kan forsøges finansieret forskellige steder.

 

Administrationen anbefaler, at der bevilliges 10.000 kr. til den selvorganiserede gruppe til afholdelse af Street-event for børn og unge i Kokkedal i 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

At der bevilliges 10.000 kr. til den selvorganiserede gruppe til afholdelse af Street-event for børn og unge i Kokkedal i 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.41 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

April:

Oplæg til ny praksis for lokaletilskud (beslutning)

Disponering af overført mindreforbrug 2017 (beslutning)

Gymnastikkens Hus – Projektforslag (Byrådet)

Fejring af frivillige ledere på idrætsområdet – genoptagelse af sag efter behandling i Folkeoplysningsudvalget (beslutning)

Lergravene – status på inddragelse og samarbejde (beslutning)

Den nationale sundhedsprofil 2018 – fakta om Fredensborg Kommune

 

Maj:

Fritidsbutik – status 2017 (orientering)

Lergravene - status på inddragelse og samarbejde (orientering)

 

Juni:

Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)

Puljeansøgninger (beslutning)

 

August og frem:

Dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)

Godkendelse af helhedsplan for Lergravsområdet i Nivå (beslutning)

Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshuset Strandlyst

Badeanlæg Bjerre Strand

Gymnastikkens Hus – godkendelse af totalentreprenør (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Listen suppleres med sag til april om fordeling af banetid til Niverød Tennis efter endt møderække.

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.42 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26009

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Formanden orienterede om det første møde i Folkeoplysningsudvalget. Orienteringen taget til efterretning.

Nr.43 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orientere om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationen orienterede om:

At der er foretaget boreprøver på Fredensborg Stadion, som skal danne grundlag for udarbejdelse af en drænplan på opvisningsbanen.

At opstartsmøde med entreprenør og Fredensborg Atletikklub om færdiggørelse af atletikstadion er planlagt primo april.

At der er ved at blive indhentet tilbud på udskiftning af defekt lys på Fredensborg Stadion og Humlebæk Stadion.

Orienteringen taget til efterretning.