Nr.35 - Ansøgning fra Nivå Bådelaug om tilskud til drift af handicapafdeling

Sagsnr.: 18/3444

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Bådelaug om tilskud på 25.000 kr. til drift af handicapafdeling.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nivå Bådelaug, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 25.000 kr. fra Fritidspuljen til drift af foreningens handicapafdeling. Fremadrettet søger foreningen om et årligt driftstilskud til handicapafdelingen.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 94.225 kr. fra Fredensborg Reglerne heraf 13.600 kr. i grundtilskud og 80.625 kr. i medlemstilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 714 medlemmer, heraf 215 under 25 år.

 

Ansøger har sendt et følgebrev med til udvalget. Se bilag 1.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at handikapafdelingen i Nivå Bådelaug har et stigende antal medlemmer. Kontingentindtægter er kun i stand til at dække en lille del af omkostningerne.

 

Det fremgår endvidere, at klubben råder over to specieldesignede sejlbåde til handikappede og en følgebåd. I henhold til Søfartsstyrelsens regelsæt for fritidssejlads må personer med handikap ikke sejle alene uden følgebåd. Følgebåden bemandes helst med to trænede hjælpere, der mindst har duelighedsbevis i sejlads samt motorbådscertifikat.

 

Der er således brug for én instruktør/hjælper i hver sejlbåd og to instruktører/hjælpere i følgebåden. Det betyder, at der skal bruges fire instruktører for hver gang, der sejles med to handikappede medlemmer.

 

Handikapafdelingen sejler 3-4 dage ugentligt ca. 3-4 timer per dag/aften.

Følgebåden benyttes kun til handicapafdelingen og ved stævner et par gange om året.

 

Klubben oplyser i ansøgningen, at de indenfor det sidste år har haft en tilgang på fire nye aktive medlemmer med handikap. De har nu 14 aktivt sejlende medlemmer med handikap og ni frivillige ubetalte instruktører/hjælpere.

Foreningens ekstraomkostninger ved handicapafdelingen dækker:

Forsikringer

Benzin og vedligeholdelse af følgebåd

dvendige kurser og certifikater til frivillige instruktører

Årlig certificering af person kran og nødvendige reparationer og løftesejl

Vedligeholdelse af handikapbåde

 

Budget

Udgifter

Kr.

Vedligeholdelse af handicapbåde

16.433

Faste omkostninger (forsikring og eftersyn handicaplift)

10.000

Følgebåd (benzin, vedligeholdelse og forsikring)

15.276

Instruktør/hjælpere (duelighedsbevis, certifikat, sejlertøj)

12.670

Diverse (kaffe, småkager og fællesspisning)

1.800

I alt pr. år

56.179

Ansøgt beløb pr. år

25.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Fritids- og Idrætsudvalget i marts 2017 behandlede en lignende ansøgning fra Nivå Bådelaug om et årligt driftstilskud på 50.000 kr. til drift af klubbens handicapafdeling. Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen om driftstilskud, men bevilligede et engangsbeløb fra fritidspuljen i 2017 på 21.433 kr. til vedligehold af de to handicapbåde og lovpligtig eftersyn og reparation af handicaplift.

 

Ingen af kriterierne i Fritidspuljen giver mulighed for at yde et årligt driftstilskud til foreninger.

 

Tilskud til foreningsarbejdet gives gennem det politisk vedtagne tilskudsregelsæt Fredensborg Reglerne. Der gives ingen særlige tilskud til handicappede medlemmer.

 

Det er således op til foreningen at prioritere, hvordan tilskuddet anvendes indenfor foreningens samlede foreningsarbejde.

 

Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen om et årligt driftstilskud ikke imødekommes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At ansøgningen om et årligt driftstilskud ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Udvalget besluttede, at give et et-årigt tilskud i 2018 på 25.000 kr.