Nr.33 - Ansøgning fra Fredensborg Smukkest om tilskud til skitseprojekt Fredensborg Søbad

Sagsnr.: 18/665

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Smukkest om tilskud til udarbejdelse af et skitseprojekt for et kommende Fredensborg Søbad.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Foreningen Fredensborg Smukkest, tidligere kaldet Fredensborg Dejligst,

søger om tilskud på 25.000 kr. til et skitseprojekt for etablering af Fredensborg Søbad ved søbredden ved Esrum Sø.

 

Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune, men ikke godkendt som en folkeoplysende forening. Foreningen har ca. 50 frivillige og foreningens formål er at skabe mere liv og aktiviteter i Fredensborg By.

 

Se hele ansøgningen i bilag 1.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen arbejder på at etablere Fredensborg Søbad ved bredden af Esrum Sø.

 

I første omgang søger foreningen om støtte til at udarbejde et skitseprojekt, som kan danne grundlag for markedsføring, fondsansøgninger mv. af søbadet.

 

Det fremgår af ansøgningen, at etablering af et søbad vil give mulighed for blandt andet aktiviteter for  børnefamilier og sikker svømmeundervisning til fx byens skolebørn. Samtidig vil et søbad kunne rumme udspringsfaciliteter på dybere vand. Ideelt set vil der også kunne skabes et børnebassin som er opvarmet med vedvarende energi, fx solceller. Der ud over fremgår det af ansøgningen, at søbadet også skal rumme en ‘spa afdeling’ (sauna og evt. dampbad) samt toilet- og badefaciliteter. I vinterhalvåret vil saunaen danne rammen for en vinterbadeforening.

 

Endvidere fremgår det af ansøgningen, at der skal tænkes i supplerende parkeringsfaciliteter til både biler og cykler, ligesom der skal arbejdes med tilgængelighed for gangbesværede og handicappede.

 

Foreningen peger på en placering omkring havneområdet. Alternativt ved Mindestenen i Slotsparken.

 

Økonomi

Foreningen søger om 25.000 kr. til et udarbejdelse af et skitseprojekt for et kommende Fredensborg Søbad ved Esrum Sø.

 

Det fremgår af ansøgningen, at foreningens tanke er, at søbadet kan etableres med en stor andel af fonds- og sponsormidler.

 

Endvidere fremgår det, at drifts- og vedligeholdelsesudgifterne ønskes reduceret til en minimum i badets udformning og materialevalg.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at foreningen tidligere har fået tilskud til byfest og til etablering af en kunstisskøjtebane fra Fritidspuljen.

 

Administrationen finder ideen om et Fredensborg Søbad spændende. Et tiltag som dette vurderes at kunne styrke området som ankerpunkt for turisme. Administrationen bemærker dog, at der er en række udfordringer og forhold, der bør undersøges før, der eventuelt tages stilling til ansøgningen om midler til udarbejdelse af et skitseprojekt.

 

Administrationen vurderer, at der bør ses med et helhedsblik på hele strækningen og tages hensyn til alle områdets brugere samt sårbare natur og landskab.

 

Naturstyrelsen ejer arealerne og skal derfor kunne acceptere forslaget, inden kommunen kan tage stilling et eventuelt projekt. Administrationen har været i dialog med Naturstyrelsen Nordsjælland omkring ansøgningen. Styrelsen finder ideen om et søbad spændende. De påpeger, at øvrige brugeres interesser skal samtænkes, samt at der er store problemer med manglende P-pladser ved ishuset, bådfarten, kajakudlejningen og Slotshaven, som skal løses, inden opførelse af et eventuelt søbad. 

 

Administrationen bemærker, at Esrum Sø har status som internationalt beskyttet naturområde, Natura 2000 område. Etablering af søbad vil kræve vvm (vurdering af virkninger på miljøet) screening og evt. redegørelse ift. Natura området, samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede natur (Esrum Sø) og søbeskyttelseslinje. Det vil sætte begrænsninger for, hvad der er muligt at etablere. Etablering af et søbad vil endvidere kræve myndighedsbehandling i henhold til planlov, byggelov mv. Omfang anhænger af anlæggets fysiske størrelse, dets placering og faktiske brug.

 

Sejlklubben Esrum Sø, der forpagter Fredensborg Havn af Naturstyrelsen Nordsjælland, har overfor administrationen oplyst, at de også har planer, så flere vil få gavn af området. De har tilkendegivet, at de er interesseret i at indgå i et fremtidigt samarbejde om udvikling af området.

 

Administrationen bemærker, at ideen eventuelt kan oversendes til Nationalparkens bestyrelse, der vil kunne arbejde videre med ideen, hvis der er opbakning til den i forhold til den kommende nationalparkplan. Dette har et længere tidsperspektiv. På nuværende tidspunkt er kun nationalparkens bestyrelsesformand udpeget. Den øvrige udpegning af bestyrelsesmedlemmer samt ansættelse af et nationalparksekretariat er endnu ikke på plads.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, Retningslinjer for Fritidspuljen, Folkeoplysningspolitikken og Kultur- og Idrætspolitikken.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At ansøgningen ikke imødekommes.
  2. At foreningens ide om etablering af et Fredensborg Søbad oversendes til Nationalparkens bestyrelse.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Udvalget besluttede at bevilge 25.000 kr. til et skitseprojekt, idet udvalget ikke har taget stilling til realisering af projektet. Bevilling forudsætter, at skitseprojektet udarbejdes i tæt samarbejde med Naturstyrelsen.