Nr.30 - Ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub om tilskud til Skole OL 2018

Sagsnr.: 18/2879

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub om tilskud på 40.000 kr. til afvikling af Skole OL i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Fredensborg Atletik Klub (fremover kaldet FAK), godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 40.000 kr. til afholdelse af Skole OL i 2018. Foreningen har i 2018 modtaget 10.933 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud, 1.925 kr. i medlemstilskud og 2.908 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 167 medlemmer, heraf er 11 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at FAK ønsker at afholde stævnet på det nye atletikstadion i Fredensborg den 18. maj 2018. Forud for stævnet tilbyder FAK fortræning for skoler den 28. april.

 

Endvidere fremgår det, at der sidste år deltog mere end 500 børn fra 4.-7. klassetrin. FAK har igen i år valgt at påtage sig den store opgave at afvikle stævnet.

 

Formålet med afvikling af stævnet er:

Kommunens skoler 4.-7. klasser får mulighed for at deltage i en stor evnet.

Fredensborgs nye atletikstadion promoveres til kommunes skoler.

Skole OL har en vigtig social vinkel, hvor klasser skal tilstræbe at alle i klassen kommer til at prøve en eller flere øvelser.

At rekruttere unge medlemmer i Fredensborg Atletik Klub.

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at det er nødvendigt med adskillige hjælpere for, at stævnet kan afholdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og give deltagerne en god oplevelse.

 

FAK forventer i år mellem 600-800 deltagere ved stævnet.

 

Budget

Udgifter

Kr.

Frikøb atletiktrænere til fortræning

6.000

Frikøb af hjælpere – Skole OL stævne

20.000

Biograf-tur til ”hjælper” 8. klasse

4.500

Indkøb af 5 startblokke til sprint

4.750

Indkøb af 5 startblokke til 60 m. hæk

4.750

I alt

40.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at FAK årligt fra 2013-2017 har modtaget midler fra Fritidspuljen til enkeltstående arrangementer (Esrum Sø Rundt). Der ud over har FAK i årene 2016 og 2017 modtaget tilskud til afvikling af Skole OL.

 

Administrationen bemærker, at der arbejdes for, at Fredensborg Atletikstadion er klar til brug og indvielse den 18. maj 2018 i forbindelse med afvikling af skole OL. Både FAK og administration finder, at det vil være en god ramme at indvie atletikstadion i.

 

Den endelige ibrugtagningsdato afhænger dog af vejret, da det kræver en vis temperatur at færdiggøre belægningen på løbebanen. Det vides derfor først ca. fire uger inden, om det kan lade sig gøre.

 

Administrationen vurderer, at arrangementet vil komme mange børn i kommunen til gode, idet der har været stor opbakning og deltagelse i arrangementet de sidste år.

 

I henhold til retningslinjerne for Fritidspuljen er hensigten, at aftale om samarbejde mellem skole og forening skal indgås direkte mellem den enkelte skole og forening. Der er dog tale om et stort arrangement for alle skoler i kommunen.

 

I lyset af udvalgets beslutning de sidste to år om at bevillige tilskud til afviklingen anbefaler administrationen, at der bevilliges delvist tilskud til afvikling af Skole OL 2018 fra Fritidspuljen.

 

Administrationen anbefaler, at der bevilliges 20.000 kr. til frikøb af hjælpere og 4.500 kr. til  gaver til hjælpere på stævnedagen, i alt 24.500 kr. til afvikling af selve stævnedagen.

 

Derudover anbefaler administrationen, at der ydes et tilskud til udstyr på 9.500 kr., der skal stilles til rådighed for alle brugere af det nye stadion, herunder skoler. Dette er tilsvarende praksis for bevilling af udstyr til opgradering af fritidsfaciliteter til gavn for alle brugere, jævnfør retningslinjer for Fritidspuljen.

 

Administrationen vurderer, at fortræningen ikke er en forudsætning for gennemførelse af Skole OL. Administrationen vurderer derfor, at foreningen skal finde en anden finansiering end Fritidspuljen i forhold til fortræning, jævnfør Fritidspuljens hensigt om at aftale om samarbejde mellem skole og forening skal indgås direkte mellem den enkelte skole og forening.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At der gives en bevilling på 24.500 kr. til Fredensborg Atletik Klub til afvikling af selve stævnedage.
  2. At der gives en bevilling til udstyr på 9.500 kr. til gavn for alle brugere.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 vedtaget.