15-05-2018 kl. 17:00
Nivå Tursejleres klubhus, Nivå Havn,

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Charlotte Sander (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Elgaard (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Kristian Hegaard (B)

Afbud

Ingen

Nr.60 - Træffetid

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Søren Sparkov-Nielsen, Kroejer Karlebo Kro var mødt frem og redegjorde for synspunkter vedr. sag nr. 65.

Jesper Møller Hansen var mødt frem og redegjorde for synspunkter vedr. sag nr. 64.

 

Nr.61 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Godkendt.

Nr.62 - Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021

Sagsnr.: 18/8477

 

Beslutningstema

Borgmesteren og udvalgsformændene har, på et seminar den 16. marts 2018, drøftet udkast til et politisk arbejdsgrundlag for Byrådet, de næste fire år. Med baggrund i drøftelserne på seminaret er arbejdsgrundlaget nu klar til en videre politisk drøftelse i alle fagudvalg mhp vedtagelse på Byrådets møde i maj.

Fritids- og Idrætsudvalget drøfter udkastet ”Det vil Byrådet arbejde for - 2018-2021” med udgangspunkt i formandens og direktørens præsentation af arbejdsgrundlaget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Udarbejdelsen af et politisk arbejdsgrundlag giver Byrådet et arbejdsredskab, der sætter en samlet ledelsesretning for kommunens hovedopgaver. Arbejdsgrundlaget vil dermed være Byrådets fælles referenceramme, når der udvikles politikker og besluttes indsatser.

Arbejdsgrundlaget skal skabe ”Et godt hverdagsliv for borgere i alle generationer” og hviler på følgende holdninger:

-         Bygninger er ikke bare mursten, men danner rammen om fællesskabet og velfærden for børn, unge, ældre og borgere med behov for støtte. Planerne i Fremtidens Fredensborg Kommune skaber rammerne om det gode hverdagsliv, hvad enten det handler om at nytænke bygninger og byrums funktioner, skabe rekreative naturområder, trygge boligområder eller god infrastruktur

 

-         Den nære velfærd sætter borgernes behov og livssituation i centrum med et vedvarende fokus på borgerens ressourcer, potentialer, relationer og netværk. De unge generationers muligheder skal sikres gennem en langsigtet investering i faglige læringsmiljøer og sammenhængende indsatser  

 

-         Kommunen er en central aktør, når det kommer til at skabe et bæredygtigt samfund, f.eks. i arbejdet med at nytænke den grønne omstilling.  

 

Arbejdsgrundlagets opbygning

Arbejdsgrundlaget er opbygget i en form, der gør det overskueligt og læsevenligt. Arbejdsgrundlaget bevæger sig formmæssigt væk fra de mere traditionelle notater i retning af et mere enkelt design og sproget er nutidigt og direkte uden brug af fagtekniske begreber.  

Arbejdsgrundlaget består indholdsmæssigt af et forord, en strategisk ramme for, hvordan Byrådet vil arbejde med arbejdsgrundlaget samt otte pejlemærker, der på tværs af udvalg og organisationen folder Byrådets holdninger og ambitioner ud.

 

Sådan vil vi arbejde

Arbejdsgrundlaget realiseres gennem en tydelig strategisk ramme for arbejdet. For det første er udgangspunktet en økonomisk ansvarlighed og en stram økonomistyring, der skaber plads til investeringer. Derudover skal ressourcerne i lokalsamfundet aktiveres, både gennem struktureret inddragelse og dialog og et engageret medborgerskab. Endvidere skal nye løsninger og opfindelser, ikke mindst inden for den teknologiske udvikling, udnyttes, der hvor det er muligt.

For at arbejde struktureret og systematisk med borgerinddragelse har Borgmester og udvalgsformænd på seminaret den 16. marts 2018 besluttet, at der udarbejdes en vejledning for borgerinddragelse, som anvendes i forbindelse med de projekter, hvor borgerinddragelse er på tale.  

 

De otte pejlemærker

Pejlemærkerne er udarbejdet med udgangspunkt i Byrådets eksisterende vedtagne politikker samt budgetforliget.  Alle pejlemærker er opbygget efter samme skabelon, bestående af to sider. Den første side indeholder tre-fire punkter, som beskriver Byrådets holdninger og ambitioner. Den anden side indeholder tre til fem konkrete indsatser, der skal arbejdes med i den kommende byrådsperiode. De otte pejlemærker er:

 

1. Det er sejt at være dygtig - alle børn har mulighed for læring og trivsel

Fagudvalg: BSU, BAEU, SSU, PMK.

Politikområder: Skole, Unge og Medborgerskab, Børn, Udsatte Børn og Unge, Beskæftigelse, Sundhed og Frivillighed, Kommunale Ejendomme, Anlæg.

 

2. Livskvalitet i hverdagen - et ældreliv med muligheder

Fagudvalg: SSU, PMK.

Politikområder: Pleje og Omsorg, Sundhed og Frivillighed, Kommunale Ejendomme, Anlæg.

 

3. Du kan mere end du tror - det gode liv med fysisk handicap eller sociale udfordringer

Fagudvalg: SSU, BAEU.

Politikområder: Handicap og Socialpsykiatri, Udsatte Børn og Unge, Beskæftigelse. 

 

4. Bygninger og byrum skaber liv - gode rammer for fællesskab og tryghed

Fagudvalg: PMK, ITU, FIU og KU.

Politikområder: Anlæg, Kommunale Ejendomme, Veje og Trafik, Fritid og Idræt.

 

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd - muligheder på tværs af generationer

Fagudvalg: ITU, KU, SSU.

Politikområder: Kultur, Fritid og Idræt, Sundhed og Frivillighed

 

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem - en sammenhængende infrastruktur

Fagudvalg: ITU, PMK.

Politikområder: Veje og Trafik.

 

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor - kommunens virksomheder og turisme skaber udvikling

Fagudvalg: BAEU, ITU, PMK, KU.

Politikområder: Erhverv og Turisme, Veje og Trafik, Kultur.

 

8. Bæredygtighed og miljø - vejen frem. Vi bygger fremtidens grønne byer.

Fagudvalg: PMK, ITU

Politikområder: Natur og Miljø, Kommunale Ejendomme, Veje og Trafik.

 

Byrådets daglige arbejde med arbejdsgrundlaget

Med et fælles arbejdsgrundlag sikres en referenceramme for Byrådets indsatser og initiativer. Byrådet realiserer arbejdsgrundlaget gennem det daglige politiske arbejde, f.eks. ved at anvende arbejdsgrundlaget i udarbejdelsen af politikker og strategier samt i relation til fagudvalgenes konkrete politiske sager. Det er udvalgsformand og næstformands ansvar at sikre, at politiske drøftelser og sager tager sit udgangspunkt i arbejdsgrundlaget. Det er administrationens ansvar at understøtte dette arbejde, herunder også at bistå fagudvalgene med at sikre koordinering og sammenhæng mellem indsatser og fagområder.

Byrådet gives løbende en status på realiseringen af arbejdsgrundlaget.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Arbejdsgrundlaget offentliggøres på kommunens hjemmeside og introduceres for kommunens ledere og MED-udvalg. Der vil løbende blive fulgt op med historier, der fortæller om realiseringen af de konkrete indsatser og initiativer. 

 

Indstilling

At Fritids- og Idrætsudvalget, med udgangspunkt i formandens og direktørens præsentation, drøfter ”Det vil Byrådet arbejde for - 2018-2021”, med henblik på en udtalelse til Byrådet i maj 2018.

At Fritids- og Idrætsudvalget drøfter udvalgets videre skridt med udmøntningen af arbejdsgrundlaget i 3. kvartal 2018.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Udvalget drøftede oplægget og anbefaler Byrådet, at arbejdsgrundlaget godkendesmed de faldne bemærkninger.

Nr.63 - Nivå Havn og Strandpark - Ansøgning om midler til ideudvikling af badeanstalt

Sagsnr.: 18/10713

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal bevilliges midler til detailprojektering af en badeanstalt ved Nivå Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har modtaget en ansøgning om bevilling til at bearbejde og videreudvikle ide- og projektforslaget til en badeanstalt Nivå Strandpark. Ideforslaget til en badeanstalt blev præsenteret for Fritids- og Idrætsudvalget den 17. maj 2017 sag 67. Udvalget besluttede, at forslaget skulle indgå i arbejdet med udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark. (Ansøgning og ideoplægget til en badeanstalt ligger som bilag).

Ansøgeren søger om midler til at kunne detailprojektere ideoplægget. Det bliver anslået til at koste mellem 60.000 og 90.000 kr. inkl. moms.

I budget 2018-2021 er der i 2018 og 2019 afsat i alt 400.000 kr. til analyse af vinterbadefaciliteter ved Bjerre Strand og Nivå Havn. 

 

Udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark

På møde den 5. december 2017 sag 143 traf udvalget beslutning om at de afsatte midler til analyse af vinterbadefaciliteter ved Nivå Havn indgår i udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.

 

Administrationens anbefaling

I forbindelse med udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark bliver der lavet en omfattende inddragelses af de nuværende og kommende brugere af havn og strandpark. Vinterbadefaciliteter indgår i dette analysearbejde, og rådgiverne vil på baggrund ar brugernes ønsker komme med et bud på vinterbadefaciliteter. Rådgiverne har kendskab til ansøgerens forslag til en badeanstalt. Det forventes at det første udkast til en udviklingsplan bliver forelagt for udvalget til august 2018.

 

Ansøgerens materiale har ikke været igennem en brugerinddragelse. Der er således ikke lavet en afklaring af behov for -, ønsker om - eller indhold af dette forslag til en badeanstalt. Før en detailprojektering bør dette som minimum afklares, da brugerne kan have mange andre og forskellige ønsker til et fremtidig badeanlæg. Der skal også ses på parkering, placering mm.

 

Det er administrationens anbefaling, at udvalget fastholder beslutningen om at analyse af vinterbadefaciliteter indgår i det påbegyndte udviklingsarbejdet for området.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøgeren underrettes om udvalgets beslutning.

Indstilling

 1. At beslutningen fra 5 december 2017 fastholdes og budgettet til analyse af vinterbadefaciliteter indgår i det samlede analysearbejde for udviklingen af Nivå Havn og Strandpark.
 2. At ansøgeren får afslag på sin ansøgning med henvisning til denne sag.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Udvalget vedtog, at beslutningen fra 17. maj 2017 og 5. december 2017 fastholdes og budgettet til analyse af vinterbadefaciliteter indgår i det samlede analysearbejde for udviklingen af Nivå Havn og Strandpark.

 

Administrationens indstilling 2 vedtaget.

Nr.64 - Nivå Havn og Strandpark - Model for udviklingsplan

Sagsnr.: 17/5775

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvilken model der skal danne grundlag for udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Status på udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark

I januar 2018 fik arkitektfirmaet SLA med underrådgiverne Urban Creators, Resonans og Orbicon tildelt opgaven med at udarbejde en udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark.

Før udarbejdelse af den egentlige udviklingsplan er der udført et omfattende inddragelses- og analysearbejde, der omfatter

 • Kortlægning af trafik og mobilitet, herunder sammenhængen mellem havnen, stranden og bymidten
 • Kortlægning af de klima-, natur- og miljømæssige forhold
 • Kortlægning af benyttelse af bygninger og udearealer
 • Inddragelse og samarbejde med brugere og interessenter

Her er en kort sammenfatning af de 4 fire områder. Alle fire rapporter samt en sammenfatning af konklusionerne er lagt som bilag til sagen.

Trafik og mobilitet

Sammenhængende mobilitet er vigtig i forhold til at understøtte og styrke havne- og strandlivet samt aktiviteterne i området. Samtidig skal mobilitet benyttes til at skabe sammenhæng både fysisk og mentalt til Nivå By og resten af kommunen. Og gerne med fokus på at få flere til at vælge at cykle til området. Der skal være gode og trygge forhold for ophold og gang, som gør det attraktivt at bruge havnen og stranden. Igangværende projekter i Nivå bør sammentænkes med udvikling af havn og strandpark, så der skabes størst mulig synergi til bymidten med nye boliger, ny skole mv. God mobilitet kan fastholde og tiltrække nye brugere af havnen og stranden og understøtter området som samlingssted for borgerne i Nivå.

Der er dårlig adgang for cyklende og gående til havn og strand. Strandvejen opleves som en barriere. Der er ikke sammenhæng i krydsningen af Strandvejen, hvilket skaber utryghed for cyklende og gående. På varme sommerdage og ved arrangementer på havn og strandpark er der ikke tilstrækkeligt med parkeringsmuligheder i området og der parkeres langs Strandvejen og alle tænkelige steder på havnen og ved strandparken, hvilket skaber farlige og utrygge situationer. Der er store udfordringer med parkering for biler og cykler, belysning, tryg færdsel til fods specielt ved krydsning for surfere og strandgæster. Det er et gennemgående tema hos brugere og interessenter til havn og strandpark at løsning på udfordringerne omkring mobilitet til og i havnen har høj prioritet.

Mange af udfordringerne, der findes på Nivå Havn og Strandpark, skal dog finde deres løsning uden for området og indgår således ikke i udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark. Skal Nivå Havn og Strandparks rolle i Nivå styrkes, og være med til at tiltrække nye kommende borgere, skal mobiliteten i området tænkes i en større sammenhæng.

Nivå Havn og Strandpark indgår i mange af de strategier, der er udarbejdet i kommunen de seneste år. Alle rapporter peger på, at adgangsforhold til Nivå Havn og Strandpark og sammenhængen til det øvrige Nivå bør styrkes.

Bygninger og udearealer

Havnens bygninger er kendetegnet ved deres karakteristiske røde farve, som er en vigtig identitetsmarkør. En del af bygningerne er i dårlig stand og står derfor at skulle udskiftes eller restaureres. Foreningerne kan generelt alle bruge mere plads, og diskussionen om et fælles klubhus med fællesfaciliteter er derfor meget aktuel. Mulighederne til lands og til vands er i dag udfordret på grunde af beskyttelse af den omkringliggende natur og en generel pladsmangel til foreningernes udstyr.

Nivå Havn og Strandpark forbinder havn, natur, hav og strand. Dette er unikt for netop denne havn og derfor vigtigt at fremhæve og bevare. Nivå Havn er ikke som kystens andre havne. Den særlige stemning af at være tæt på naturen, masser af aktiviteter og nærvær skal bevares. Der er et stort potentiale i at organisere parkeringen bedre, så der kan opnås et øget antal p-pladser. Pladsen på havnen er dog stadig begrænset, så en udvidelse af arealet ud i vandet kan komme på tale, hvis forholdene skal forbedres væsentligt.

Klima-, natur- og miljømæssige forhold

Analysen af de klima-, natur- og miljømæssige forhold indeholder en beskrivelse af de arealmæssige bindinger og beskyttelsesområder og har til formål at afklare eventuelle ”showstoppere”, der kan forhindre eller besværliggøre hele eller dele af udviklingen af Nivå Havn og Strandpark.

Det er vurderet, at der er relativt få planmæssige bindinger eller andre ”showstoppere” i forbindelse med realiseringen af udviklingsplanen i selve havneområdet. De vigtigste planmæssige bindinger synes på nuværende tidspunkt at være arealerne, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, Nivåfredningen eller naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser. Den præcise betydning må dog afvente en nærmere granskning af udviklingsplanen. Afhængig af omfanget af udviklingsplanen skal dele af projektet godkendes af Kystdirektoratet og Fredningsnævnet.

Inddragelse og samarbejde

Sideløbende med kortlægning af diverse tekniske forhold er der arbejdet med inddragelse af de eksisterende og kommende, organiserede og ikkeorganiserede brugere af området. Eleverne fra Nivå Skole Nord har deltaget i en spørgeundersøgelse, der er afholdt to fokusgruppeinterview, og der har der løbende været dialog mellem rådgiverteamet og havnens brugere, herunder havnefogeden og formændene i de mange foreninger på havnen. De mange input fra borgere og brugere blev samlet i temaer, der efterfølgende blev yderligere debatteret på en stor workshop den 5. april 2018, hvor også børn fra Fritidsklubben Basen deltog. Workshoppen skal være med til at styrke samarbejdet på tværs af brugerne i havnen og strandparken ved at igangsætte aktiviteter på tværs.

Temaerne på workshoppen var følgende:

 1. Et fælles klubhus
 2. Maritim Nyttehave
 3. Badefaciliteter
 4. Aktiviteter på havnen
 5. Aktiviteter på tværs af klubber
 6. Læring på havn og strand
 7. De unge på havnen
 8. Mobilitet for alle

Workshoppen mundede ud i en lang række idéer, hvoraf nogle er indarbejdet i nedestående skema over tiltag, der kan indarbejdes i udviklingsplanen. Andre ideer er aktiviteter, der allerede nu kan sættes i gang, da de for eksempel handler om samarbejde på tværs mellem klubber for at tiltrække nye grupper af borgere til havnen.

Det videre arbejde

I slutningen af juni skal rådgiveren fremsende et forslag til en udviklingsplan. På baggrund af de udarbejdede analyser og input fra borgere og brugere har rådgiverne to modeller for en udviklingsplan - Model A og model A+. Model A indeholder en minimum løsning på de forskellige ønsker og udfordringer, der er i området. A+ løfter ambitionsniveauet og tænker Nivå Havn og Strandpark længere ind i fremtiden både med hensyn til klimasikring, areal til pladskrævende fysiske udviklingsmuligheder, flere og bedre fælles faciliteter herunder også badeanstalt samt andre faciliteter, der kan være med til at tiltrække nye grupper af borgere og fastholde sejlergæster i en længere periode for eksempel et legeområde.

Nogle af løsningerne vil kræve tilladelser fra forskellige myndigheder. Det vil kræve en egentlig ansøgning til en konkret løsning, før det er muligt at afklare, hvorvidt det er muligt at opnå disse tilladelser.

Forslag til indhold i en udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark

Trafik og forbindelser

A

A+

En bedre organisering af parkering, hvilket vil øge mængden af p-pladser til biler.

x

x

En bedre organisering af cykelparkering.

x

x

Et indre promenadeforløb, så tilgængeligheden rundt på havnen forbedres, samtidig med at havnen kobles bedre på forbindelserne fra omgivelserne.

x

x

Et ydre promenadeforløb langs Øresund, så tilgængeligheden rundt på havnen forbedres, samtidig med at havnen kobles bedre på forbindelserne fra omgivelserne.

 

x

Et forslag til sommerlukning af en del af ankomstvejen, så sikkerheden øges og forbindelsen mellem havn og strand styrkes. Fx. som en forsøgsordning, så effekten kan afprøves.

x

x

Cykelsti langs ankomstvejen, så cykelforbindelser ml. by og havn/strand styrkes.

x

x

Boardwalk henover engområdet, gerne med cykling tilladt, hvilket vil skabe en genvej og en oplevelse for de cyklende/gående og dermed gøre det mere attraktivt at ankomme uden bil.

x

x

Klimasikring

 

 

Forhøjelse af diget ud mod Øresund, så det i højere grad vil sikre havnens bygninger og faciliteter mod bølger i en stormflodssituation.

 

x

Faciliteter

 

 

Nyt klubhus for fritidsfiskerne. (Deres nuværende bygningerne er skadet af råd).

x

x

Et fælles klubhus med fællesfaciliteter som bad, toiletter, omklædning, køkken, lounge mm. for ro- og kajakklub. (Deres nuværende bygningerne er skadet af råd).

x

x

Opfyld af et areal udenfor det nuværende dige mod Øresund, og en udflytning af diget, hvilket vil skabe mulighed for bedre plads til diverse aktiviteter/faciliteter, et større fælles klubhus med faciliteter til brug for alle foreninger, en væsentligt forbedret sammenhæng mellem havn og strand samt mere plads til flere parkeringspladser.

 

x

Permanent udflytning af stranden, så bredden af stranden øges, samtidig med at vanddybden øges. Dette vil en skabe væsentlig bedre oplevelse for de badende på stranden, der i dag klager over for lav vanddybde og for lidt plads på stranden.

 

x

Forlængelse af badebro, så det er muligt for flere at komme ud på dybt vand.

x

x

Havnebad/badeanstalt med bedre faciliteter for badende.

 

x

Flere muligheder for at komme tæt på vandet.

x

x

Nye brugere

 

 

Mindre legeinstallationer

x

x

Et større legeområde med havnerelaterede aktiviteter, vil tiltrække børnefamilier.

 

x

Mere samarbejde på tværs af foreningerne kan tiltrække nye brugere.

x

x

Bedre forbindelser til omgivelserne, så havnen og stranden bliver et foretrukket udflugtsmål.

x

x

 

Økonomi

 

Budget for Nivå Havn og Strandpark inkl. faciliteter til vinterbadere

Øget drift

Projekt-

ledelse

Rådgiver, projektering, kommunikation, anlæg, aktiviteter mm

2017

0,30

 

 

0,30

2018

2,00

 

0,20

1,80

2019

2,70

 

0,25

2,45

2020

2,60

 

0,25

2,35

2021-2030

1,00

1,00

 

 

Samlet

8,60

1,00

0,70

6,90

 

Samlet set er der 6,9 mio kr. til udvikling af Nivå Havn og Strandpark. De mange forslag, der ligger i de to modeller vil ikke kunne udføres indenfor budgettet, der skal således foretages en grundig prioritering eller etapedeling.

 

Fundraising

Skal der søges midler via fonde skal projektet være af høj arkitektonisk og funktionel kvalitet. Der skal være noget nyskabende og anderledes i projektet. To fonde har et stort fokus på havne, kyster og hele det blå miljø lige for øjeblikket, nemlig Lokale og Anlægsfonden samt Nordeafonden. Begge fonde sætter baren højt og har et primært fokus på udviklingen af nye aktivitetsmuligheder, som tilgodeser mange forskellige brugere. Mobilitetsløsninger og lignende infrastruktur vil typisk ikke være en del af fondenes fokus. Der er muligheder for fundraising til projektet, såfremt det får en karakter, og et indhold fondene har fokus på. Der har allerede været en indledende dialog med Lokale og Anlægsfonden, som har givet udtryk for, at Nivå Havn med dets mange foreninger og forskellige brugere er interessant i deres perspektiv. Lokale og anlægsfonden støtter typisk med 15-20 % og det må generelt forventes, at selvom det lykkes at fundraise til projektet skal kommunen bære den overvejende del af budgettet.

Administrationens anbefaling

I strategien for Fremtidens Fredensborg Kommune er en af de konkrete indsatser frem mod 2020 at styrke forbindelserne mellem Nivå bymidte, Nivås attraktioner samt forbedret adgang til Nivå Havn og Strandpark herunder for de bløde trafikanter. Arbejdet med udviklingsplanen omfatter alene Nivå Havn og Strandpark, hvilket betyder, at der ikke i denne omgang arbejdes med løsninger, der inddrager Strandvejen og de udfordringer, den skaber for området.  Et projekt hvor der arbejdes med styrkelse af forbindelser og større tryghed i trafikken i Nivå ligger inden for Infrastruktur- og Trafikudvalgets kompetenceområde jf. styrelsesvedtægten. Det er administrationens vurdering, at skal problemer med tryghed i trafikken, manglende parkeringsmuligheder og bedre tilgængelighed til havn og strandpark løses, er det nødvendigt at inddrage Strandvejen i løsningen.

Flere af forslagene i model A+ vil have en betragtelig større anlægsøkonomi for eksempel havnebad, opfyldning mod Øresund til større fælles anlæg og udvidelse af strandarealet til glæde for strandens gæster, end model A.

På nuværende stadie er det ikke muligt at vurdere anlægsøkonomien i de to modeller. Den egentlige prioritering eller etapedeling af de mange forslag afventer den endelige udviklingsplan, hvor der er mulighed for at lave en estimering af økonomien. Det vurderes, at de mange forslag i A+ modellen kan skabe en urealistisk forventning hos havnens og strandens brugere, som ikke kan indfries pga. økonomien. Derfor vil administrationen anbefale, at der udarbejdes en udviklingsplan på baggrund af model A, som omfatter de vigtigste udviklingstiltag.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Bedre forhold for gående og cyklende ved havn og strandpark kan være med til at fremme borgernes mulighed for at komme ud i naturen og være aktive og styrke deres fysiske såvel som mentale sundhed i form af motion og socialt samvær på tværs af generationer og etnicitet.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

I forbindelse med udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark er forvaltningen fordelt på flere udvalg. Dermed bliver det Økonomiudvalget, der samordner løsningerne.

 • Udvalget for Fritid og Idræt varetager forvaltningen af Nivå Havn og Strandpark
 • Udvalget for Plan, Miljø og Klima varetager forvaltningen vedrørende lokalplanlægning og diverse myndighedstilladelser
 • Udvalget for Infrastruktur og Trafik varetager vej og trafikområder til og fra havnen

 

Indstilling

 1. At det anbefales overfor Infrastruktur- og Trafikudvalget, at der udarbejdes en sag med henblik på at løse mobilitetsudfordringerne til og omkring Nivå Havn og Strandpark.
 2. At der udarbejdes en udviklingsplan på baggrund af model A.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Udvalget anbefaler model A+ (den store model), således at ny fremtidig lokalplan ikke begrænser udviklingsmulighederne i Nivå Havn og Strandpark.

Nr.65 - Renovering af Karlebo Kro

Sagsnr.: 17/21799

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage principiel stilling til, om man ønsker at gå ind i en videre dialog med kroejer Søren Sparkov-Nielsen om de forslag til udvikling af kroen og de omkringliggende arealer, som Søren Sparkov-Nielsen er fremkommet med.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Anpartsforeningen Karlebo Kro er ejet af Fredensborg Kommune og Søren og Susanne Sparkov-Nielsen i forening. Der blev indgået en samejeoverenskomst mellem parterne den 1. januar 2002, hvor det bl.a. fremgår, at Søren og Susanne Sparkov-Nielsen tilsammen ejer en ideel anpart af ejendommen på 646 kvm, og samtidig har en eksklusiv brugsret til bestemte områder på ejendommen (bl.a. krodelen, kælderen, beboelseslejligheden på 1. sal og en stor del af udenoms arealerne). Kommunens ideelle anpart er på 506 kvm og kommunen har en eksklusiv brugsret til idrætsdelen, kælderen og arealet omkring idrætsdelen (benyttes af fodboldklubben KIF og en skydeklub). Den indvendige vedligeholdelse påhviler den enkelte brugsretsindehaver. En del af udenoms arealet vedligeholdes af parterne i fællesskab.

Parkeringsarealet ved kroen ligger på en særskilt kommunal matrikel og er ikke en del af kroen.

Søren og Susanne Sparkov-Nielsen har ifølge samejekontrakten en forkøbsret til at købe kommunens andel af kroen, hvis kommunen ønsker at sælge sin anpart.

 

Forslag til ændringer

Søren Sparkov-Nielsen sender den 27. september 2017 en række forslag til ændringer, der bl.a. vedrører en ombygning/renovering af længen ud mod fodboldbanerne, en omfordeling af m2, etablering af en ekstra lejlighed på 1.sal, etablering af jordvarmeanlæg under den tilstødende grusbane, udvidelse af den eksisterende p-plads til grusbanen. (Skrivelse er vedhæftet som bilag).

 1. Vedr. ombygning af længen ud mod grusbanerne:

Søren Sparkov-Nielsen oplyser i brev af 27. september 2017, at kroen oplever et stadigt større behov for flere og større lokaler. Da kommunens andel af ejendommen ifølge Søren Sparkov-Nielsen samtidig trænger til en renovering, kommer han med to løsningsforslag:

 

-Løsningsforslag A: Karlebo Kro køber Fredensborg Kommunes andel af ejendommen og udlejer faciliteter til kommunen til brug for KIF og skydeklubben på en uopsigelig lejekontrakt. Kroen istandsætter og indretter lokalerne. Kroen inddrager KIFs klublokale i stueplan til selskabslokaler, men indretter i stedet et nyt klublokale til KIF på 1.sal. Kroen forestår al udvendig vedligeholdelse og huslejen vil tilsvare tilbagebetalingen af den andel af byggeriet, kommunen råder over, over 30 år. Ifølge Søren Sparkov-Nielsen aftales uopsigelighed typisk for en periode mellem 5 og 10 år. Kommunen skal dog være berettiget til at opsige lejemålet i uopsigelighedsperioden, hvis kommunen ikke længere ønsker at anvende lokalerne til idrætsklub.

 

-Løsningsforslag B: Kroen betaler for et nyt tag over hele længen mod brugsret over førstesalen over krodelen.  Kommunen betaler for en ny facade mod gårdhaven og klargår facaden til at bære tungt tag. Hver part indretter egne faciliteter. Kommunen står for al indvendig og udvendig vedligeholdelse af egne lokaler.

 

 1. Etablering af en ekstra lejlighed på 1.sal

Søren Sparkov-Nielsen ønsker i forbindelse med ombygningen at etablere en ekstra lejlighed på 1. sal hen over idrætsdelen, som kan anvendes til liberalt erhverv eller en ekstra bolig. For at opnå bedre lånemuligheder ønsker han også at få ejendommen omdannet til ejerlejligheder, hvilket kræver dispensation fra ejerlejlighedsloven.

En etablering af en ekstra lejlighed på 1. sal vil kræve en ny lokalplan, idet den nuværende lokalplan kun åbner op for, at området må anvendes til offentlige formål, præstegård, forsamlingshus og kro, jf. lokalplan 37 for Karlebo Landsby

 

 1. Etablering af fælles opvarmningskilde i form af jordvarme på den tilstødende kommunale grusbane

Søren Sparkov-Nielsen skriver, at ønsket om at skabe en grøn matrikel med fælles opvarmningskilde vil være at foretrække fremfor den eksisterende løsning med el- og olieopvarmning. Det vil give begge parter en betragtelig besparelse på el, og en miljørigtig besparelse ved at fravælge olie. Han henviser til Transitions energirapport fra 2016 om implementering at fælles varmeanlæg mellem kroen og kommunen, som fremhæver jordvarmeanlæg som en velegnet fremtidssikret løsning. Samtidig kan der skabes synergi mellem kroens solcelleanlæg til varmtvandsproduktion og KIFs omklædningsfaciliteter.

Søren Sparkov-Nielsen henviser til, at det kræver en dispensation at etablere jordvarmeanlæg under én matrikel (grusbanen) til brug for en anden matrikel (kro/KIF).

 

 1. Udvidelse af eksisterende p-plads

Parkeringsarealet ved kroen er ikke en del af kroens areal, men tilhører kommunen. Parkeringsforholdene er trængte og derfor ønsker Søren Sparkov-Nielsen en udvidelse til gavn for kroens gæster, medlemmer af KIF og Karlebo Tennisklub. Han foreslår, at p-pladsen udvides til også at omfatte en del af grusbanen.

En ombygning med yderligere ca. 150-250 kvm. vil kræve dispensation for bebyggelsesgraden, og det foreslås i den forbindelse, at det nuværende p-pladsareal bliver lagt ind under kroens matrikel. 

Søren Sparkov imødeser en positiv dialog, som vil fremtidssikre ejendommen og driften af både kro og forening.

 

Vedligeholdelsestilstand af kommunens andel af kroen

Der er marts 2018 foretaget en bygningsgennemgang af Fredensborg Kommunes andel af bygningen. Gennemgang er vedlagt som bilag.

På baggrund af gennemgangen kan det konkluderes, at tilstand generelt er middel til god, men dårligt isoleret efter nutidige forhold. Enkelte vinduer er nedbrudte og taget bør afrenses for forlængelse af restlevetiden.

Der er de seneste år været følgende forbrug på længen (Bygningen er el opvarmet):

Vandforbrug i 2016 og 2017 har været ca. 230 m3/år svarende til en udgift på ca. 11.000 kr. årligt.

Elforbrug i 2016 og 2017 har været ca. 59.000 kWh/år svarende til en udgift på ca. 60.000 kr. årligt.

Der er i 2018 afsat 179.000 kr. til vedligeholdelse af bygningen (renovering af facade, eftergang af tag, malerarbejder samt udskiftning af brugsvandsanlæg).

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen har den 21. februar 2018 holdt møde med Søren Sparkov-Nielsen og dennes advokat. Det blev aftalt, at administrationen forelægger sagen for PMK og Økonomiudvalget med henblik på at få en principiel stillingtagen til, om man ønsker at gå videre med forslagene.

 

Sagsbehandling efter Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 10. april 2018

Der har været afholdt dialogmøde mellem kroejeren og idrætsforeningerne den 2. maj 2018, jf. vedhæftede notat fra dialogmødet. Idrætsforeningerne har haft mulighed for efterfølgende at kommentere på notatet. Tennisklubben har ikke yderligere bemærkninger. Karlebo Kro ønsker blot at tilføje, at man stadig mener, der er behov for ekstra parkeringspladser, og hvis tennisbanerne flyttes til grusbanerne vil behovet blive endnu større.

 

Karlebo IF har sendt supplerende oplysninger i mails af 3. og 6. maj, der er vedhæftet sagen. Karlebo IF efterlyser heri også en længere inddragelsesproces.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget tilkendegiver at være positiv over for at gå i dialog med Søren Sparkov-Nielsen om den fremsendte ansøgning.
 2. At Økonomiudvalget tilkendegiver, at man umiddelbart foretrækker løsningsmodel A.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Et flertal anbefaler indstillingen pkt. 1 og 2, men anbefaler at sagen også behandles i Fritids- og Idrætsudvalget ift. det idrætspolitiske.

Det anbefales, at der afholdes et dialogmøde mellem kroejeren og idrætsforeningerne.

 

For stemmer 7: B, C, O, V, Ergin Özer (A) og Carsten Nielsen (A)

Hanne Berg (F) og Bo Hilsted (A) tager forbehold

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Udvalget anbefaler en model, hvor Karlebo IF beholder deres klubfaciliteter i stueplan.

Nr.66 - Disponering af mindreforbrug fra 2017

Sagsnr.: 18/5099

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til administrationens forslag til disponering af overført mindreforbrug fra 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har behandlet overførselssagen vedrørende regnskab 2017 og godkendte, at der på politikområde 5 – Fritid og Idræt overføres 0,545 mio. kr. i mindreforbrug fra 2017 (på de konti, hvor der er 3 pct. overførselsadgang).

 

Tabellen nedenfor gennemgår administrationens anbefaling til, hvordan de overførte midler kan anvendes. Enkelte af forslagene er forslag, som tidligere har været fremlagt Fritids – og Idrætsudvalget i forbindelse med behandling af konkrete sager.

 

 

Forslag nr.

Forslag/opgave

Uddybende bemærkninger

Beløb i kr.

1

Etablering af køkken i klubhus (Karlebo IF)

Karlebo Idrætsforening, godkendt folkeoplysende flerstrenget forening, har søgt om at få etableret køkkenfaciliteter i klubhuset på idrætsanlægget, Karlebovej 10, Karlebo. Udvalget besluttede på møde d. 8. februar 2018, at sagen skulle tages op igen, når resultatet af regnskab 2017 er kendt og indgå i prioriteringen af et eventuelt mindreforbrug (sag 18 FIU, 8/2-2018). Forslaget skal ses i lyset af sag nr. 65 på denne dagorden om eventuel udvikling af Karlebo Kro. En eventuel bevilling til etablering af køkken i klubhus, vil derfor først kunne blive frigivet når der en afklaring på ansøgningen vedrørende Karlebo Kro.

76.000

2

Fritidspuljen

Jævnfør sag 21 FIU, 8/2-2018 var der i regnskab 2017  62.000 kr. tilbage under Fredensborg Reglerne (de 62.000 kr. indgår i det samlede mindreforbrug på 546.000 kr.). Det anbefales, at de 62.000 kr. tilføres fritidspuljen, da der i 2017 blev overført 150.000 kr. fra fritidspuljen til Fredensborg Reglerne.

62.000

3

Delvis finansiering af banebelysning på Humlebæk og Fredensborg Stadion samt udbedring af lunker på Fredensborg Stadion (opvisningsbanen)

Lysanlæg: Der er behov for en renovering af banebelysning på Humlebæk og Fredensborg Stadion (græsboldbaner m/lys), da flere af de tekniske installationer er defekte. Administrationen er orienteret om, at udgiften udgør ca. 53.000 kr. pr. lysmast, dog afventer vi endeligt tilbud.

Der er 8 lysmaster på Fredensborg Stadion og 6 lysmaster på Humlebæk Stadion.

 

Udbedring af lunker på opvisningsbanen på Fredensborg Stadion:

Efter etablering af den nye atletikløbebane, er der konstateret lunker på opvisningsbanen.

Administrationen er ved at indhente tilbud på udbedring af lunkerne. Renoveringen udføres når gummibelægning og opstregning er færdig på atletikbanen, da det desværre har vist sig, at det ikke er muligt at udføre disse arbejder samtidig. Hvis vejret arter sig, er atletikstadion færdigt slut maj. Opvisningsbanen kan således være spilleklar til efter sommerferien.

Det anbefales, at der reserveres 408.000 kr. til delfinansiering af nye lysanlæg på de 2 anlæg samt udbedring af lunker på Fredensborg Stadion. Når endelige tilbud for lysanlæg og udbedring af lunker forelægger, vil administrationen orientere udvalget.

408.000

I alt

 

 

546.000

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At administrationens forslag til disponering af mindreforbrug fra 2017 godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.67 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Juni:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Foranalyse om flytning af Humlebæk Stadion (beslutning)

 

August:

 • Dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)
 • Godkendelse af helhedsplan for Lergravsområdet i Nivå (beslutning)
 • Forslag til studietur

 

September og frem:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Badeanlæg Bjerre Strand
 • Gymnastikkens Hus
 • Godkendelse af dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)
 •  

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.68 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26009

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Formand Bo Hilsted (A) orienterede om Skole OL på Fredensborg Stadion den 18. maj 2018.

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.69 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Administrationen orienterede om løsning vedr. lysstyring på Humlebæk Stadion og opstartsmøde med Karlebo Tennis Klub og Karlebo IF om flytning af tennisbaner fra Gunderødvej til Karlebovej. Orienteringen taget til efterretning.