Nr.66 - Disponering af mindreforbrug fra 2017

Sagsnr.: 18/5099

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til administrationens forslag til disponering af overført mindreforbrug fra 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har behandlet overførselssagen vedrørende regnskab 2017 og godkendte, at der på politikområde 5 – Fritid og Idræt overføres 0,545 mio. kr. i mindreforbrug fra 2017 (på de konti, hvor der er 3 pct. overførselsadgang).

 

Tabellen nedenfor gennemgår administrationens anbefaling til, hvordan de overførte midler kan anvendes. Enkelte af forslagene er forslag, som tidligere har været fremlagt Fritids – og Idrætsudvalget i forbindelse med behandling af konkrete sager.

 

 

Forslag nr.

Forslag/opgave

Uddybende bemærkninger

Beløb i kr.

1

Etablering af køkken i klubhus (Karlebo IF)

Karlebo Idrætsforening, godkendt folkeoplysende flerstrenget forening, har søgt om at få etableret køkkenfaciliteter i klubhuset på idrætsanlægget, Karlebovej 10, Karlebo. Udvalget besluttede på møde d. 8. februar 2018, at sagen skulle tages op igen, når resultatet af regnskab 2017 er kendt og indgå i prioriteringen af et eventuelt mindreforbrug (sag 18 FIU, 8/2-2018). Forslaget skal ses i lyset af sag nr. 65 på denne dagorden om eventuel udvikling af Karlebo Kro. En eventuel bevilling til etablering af køkken i klubhus, vil derfor først kunne blive frigivet når der en afklaring på ansøgningen vedrørende Karlebo Kro.

76.000

2

Fritidspuljen

Jævnfør sag 21 FIU, 8/2-2018 var der i regnskab 2017  62.000 kr. tilbage under Fredensborg Reglerne (de 62.000 kr. indgår i det samlede mindreforbrug på 546.000 kr.). Det anbefales, at de 62.000 kr. tilføres fritidspuljen, da der i 2017 blev overført 150.000 kr. fra fritidspuljen til Fredensborg Reglerne.

62.000

3

Delvis finansiering af banebelysning på Humlebæk og Fredensborg Stadion samt udbedring af lunker på Fredensborg Stadion (opvisningsbanen)

Lysanlæg: Der er behov for en renovering af banebelysning på Humlebæk og Fredensborg Stadion (græsboldbaner m/lys), da flere af de tekniske installationer er defekte. Administrationen er orienteret om, at udgiften udgør ca. 53.000 kr. pr. lysmast, dog afventer vi endeligt tilbud.

Der er 8 lysmaster på Fredensborg Stadion og 6 lysmaster på Humlebæk Stadion.

 

Udbedring af lunker på opvisningsbanen på Fredensborg Stadion:

Efter etablering af den nye atletikløbebane, er der konstateret lunker på opvisningsbanen.

Administrationen er ved at indhente tilbud på udbedring af lunkerne. Renoveringen udføres når gummibelægning og opstregning er færdig på atletikbanen, da det desværre har vist sig, at det ikke er muligt at udføre disse arbejder samtidig. Hvis vejret arter sig, er atletikstadion færdigt slut maj. Opvisningsbanen kan således være spilleklar til efter sommerferien.

Det anbefales, at der reserveres 408.000 kr. til delfinansiering af nye lysanlæg på de 2 anlæg samt udbedring af lunker på Fredensborg Stadion. Når endelige tilbud for lysanlæg og udbedring af lunker forelægger, vil administrationen orientere udvalget.

408.000

I alt

 

 

546.000

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At administrationens forslag til disponering af mindreforbrug fra 2017 godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Administrationens indstilling vedtaget.