Nr.64 - Nivå Havn og Strandpark - Model for udviklingsplan

Sagsnr.: 17/5775

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvilken model der skal danne grundlag for udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Status på udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark

I januar 2018 fik arkitektfirmaet SLA med underrådgiverne Urban Creators, Resonans og Orbicon tildelt opgaven med at udarbejde en udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark.

Før udarbejdelse af den egentlige udviklingsplan er der udført et omfattende inddragelses- og analysearbejde, der omfatter

 • Kortlægning af trafik og mobilitet, herunder sammenhængen mellem havnen, stranden og bymidten
 • Kortlægning af de klima-, natur- og miljømæssige forhold
 • Kortlægning af benyttelse af bygninger og udearealer
 • Inddragelse og samarbejde med brugere og interessenter

Her er en kort sammenfatning af de 4 fire områder. Alle fire rapporter samt en sammenfatning af konklusionerne er lagt som bilag til sagen.

Trafik og mobilitet

Sammenhængende mobilitet er vigtig i forhold til at understøtte og styrke havne- og strandlivet samt aktiviteterne i området. Samtidig skal mobilitet benyttes til at skabe sammenhæng både fysisk og mentalt til Nivå By og resten af kommunen. Og gerne med fokus på at få flere til at vælge at cykle til området. Der skal være gode og trygge forhold for ophold og gang, som gør det attraktivt at bruge havnen og stranden. Igangværende projekter i Nivå bør sammentænkes med udvikling af havn og strandpark, så der skabes størst mulig synergi til bymidten med nye boliger, ny skole mv. God mobilitet kan fastholde og tiltrække nye brugere af havnen og stranden og understøtter området som samlingssted for borgerne i Nivå.

Der er dårlig adgang for cyklende og gående til havn og strand. Strandvejen opleves som en barriere. Der er ikke sammenhæng i krydsningen af Strandvejen, hvilket skaber utryghed for cyklende og gående. På varme sommerdage og ved arrangementer på havn og strandpark er der ikke tilstrækkeligt med parkeringsmuligheder i området og der parkeres langs Strandvejen og alle tænkelige steder på havnen og ved strandparken, hvilket skaber farlige og utrygge situationer. Der er store udfordringer med parkering for biler og cykler, belysning, tryg færdsel til fods specielt ved krydsning for surfere og strandgæster. Det er et gennemgående tema hos brugere og interessenter til havn og strandpark at løsning på udfordringerne omkring mobilitet til og i havnen har høj prioritet.

Mange af udfordringerne, der findes på Nivå Havn og Strandpark, skal dog finde deres løsning uden for området og indgår således ikke i udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark. Skal Nivå Havn og Strandparks rolle i Nivå styrkes, og være med til at tiltrække nye kommende borgere, skal mobiliteten i området tænkes i en større sammenhæng.

Nivå Havn og Strandpark indgår i mange af de strategier, der er udarbejdet i kommunen de seneste år. Alle rapporter peger på, at adgangsforhold til Nivå Havn og Strandpark og sammenhængen til det øvrige Nivå bør styrkes.

Bygninger og udearealer

Havnens bygninger er kendetegnet ved deres karakteristiske røde farve, som er en vigtig identitetsmarkør. En del af bygningerne er i dårlig stand og står derfor at skulle udskiftes eller restaureres. Foreningerne kan generelt alle bruge mere plads, og diskussionen om et fælles klubhus med fællesfaciliteter er derfor meget aktuel. Mulighederne til lands og til vands er i dag udfordret på grunde af beskyttelse af den omkringliggende natur og en generel pladsmangel til foreningernes udstyr.

Nivå Havn og Strandpark forbinder havn, natur, hav og strand. Dette er unikt for netop denne havn og derfor vigtigt at fremhæve og bevare. Nivå Havn er ikke som kystens andre havne. Den særlige stemning af at være tæt på naturen, masser af aktiviteter og nærvær skal bevares. Der er et stort potentiale i at organisere parkeringen bedre, så der kan opnås et øget antal p-pladser. Pladsen på havnen er dog stadig begrænset, så en udvidelse af arealet ud i vandet kan komme på tale, hvis forholdene skal forbedres væsentligt.

Klima-, natur- og miljømæssige forhold

Analysen af de klima-, natur- og miljømæssige forhold indeholder en beskrivelse af de arealmæssige bindinger og beskyttelsesområder og har til formål at afklare eventuelle ”showstoppere”, der kan forhindre eller besværliggøre hele eller dele af udviklingen af Nivå Havn og Strandpark.

Det er vurderet, at der er relativt få planmæssige bindinger eller andre ”showstoppere” i forbindelse med realiseringen af udviklingsplanen i selve havneområdet. De vigtigste planmæssige bindinger synes på nuværende tidspunkt at være arealerne, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, Nivåfredningen eller naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser. Den præcise betydning må dog afvente en nærmere granskning af udviklingsplanen. Afhængig af omfanget af udviklingsplanen skal dele af projektet godkendes af Kystdirektoratet og Fredningsnævnet.

Inddragelse og samarbejde

Sideløbende med kortlægning af diverse tekniske forhold er der arbejdet med inddragelse af de eksisterende og kommende, organiserede og ikkeorganiserede brugere af området. Eleverne fra Nivå Skole Nord har deltaget i en spørgeundersøgelse, der er afholdt to fokusgruppeinterview, og der har der løbende været dialog mellem rådgiverteamet og havnens brugere, herunder havnefogeden og formændene i de mange foreninger på havnen. De mange input fra borgere og brugere blev samlet i temaer, der efterfølgende blev yderligere debatteret på en stor workshop den 5. april 2018, hvor også børn fra Fritidsklubben Basen deltog. Workshoppen skal være med til at styrke samarbejdet på tværs af brugerne i havnen og strandparken ved at igangsætte aktiviteter på tværs.

Temaerne på workshoppen var følgende:

 1. Et fælles klubhus
 2. Maritim Nyttehave
 3. Badefaciliteter
 4. Aktiviteter på havnen
 5. Aktiviteter på tværs af klubber
 6. Læring på havn og strand
 7. De unge på havnen
 8. Mobilitet for alle

Workshoppen mundede ud i en lang række idéer, hvoraf nogle er indarbejdet i nedestående skema over tiltag, der kan indarbejdes i udviklingsplanen. Andre ideer er aktiviteter, der allerede nu kan sættes i gang, da de for eksempel handler om samarbejde på tværs mellem klubber for at tiltrække nye grupper af borgere til havnen.

Det videre arbejde

I slutningen af juni skal rådgiveren fremsende et forslag til en udviklingsplan. På baggrund af de udarbejdede analyser og input fra borgere og brugere har rådgiverne to modeller for en udviklingsplan - Model A og model A+. Model A indeholder en minimum løsning på de forskellige ønsker og udfordringer, der er i området. A+ løfter ambitionsniveauet og tænker Nivå Havn og Strandpark længere ind i fremtiden både med hensyn til klimasikring, areal til pladskrævende fysiske udviklingsmuligheder, flere og bedre fælles faciliteter herunder også badeanstalt samt andre faciliteter, der kan være med til at tiltrække nye grupper af borgere og fastholde sejlergæster i en længere periode for eksempel et legeområde.

Nogle af løsningerne vil kræve tilladelser fra forskellige myndigheder. Det vil kræve en egentlig ansøgning til en konkret løsning, før det er muligt at afklare, hvorvidt det er muligt at opnå disse tilladelser.

Forslag til indhold i en udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark

Trafik og forbindelser

A

A+

En bedre organisering af parkering, hvilket vil øge mængden af p-pladser til biler.

x

x

En bedre organisering af cykelparkering.

x

x

Et indre promenadeforløb, så tilgængeligheden rundt på havnen forbedres, samtidig med at havnen kobles bedre på forbindelserne fra omgivelserne.

x

x

Et ydre promenadeforløb langs Øresund, så tilgængeligheden rundt på havnen forbedres, samtidig med at havnen kobles bedre på forbindelserne fra omgivelserne.

 

x

Et forslag til sommerlukning af en del af ankomstvejen, så sikkerheden øges og forbindelsen mellem havn og strand styrkes. Fx. som en forsøgsordning, så effekten kan afprøves.

x

x

Cykelsti langs ankomstvejen, så cykelforbindelser ml. by og havn/strand styrkes.

x

x

Boardwalk henover engområdet, gerne med cykling tilladt, hvilket vil skabe en genvej og en oplevelse for de cyklende/gående og dermed gøre det mere attraktivt at ankomme uden bil.

x

x

Klimasikring

 

 

Forhøjelse af diget ud mod Øresund, så det i højere grad vil sikre havnens bygninger og faciliteter mod bølger i en stormflodssituation.

 

x

Faciliteter

 

 

Nyt klubhus for fritidsfiskerne. (Deres nuværende bygningerne er skadet af råd).

x

x

Et fælles klubhus med fællesfaciliteter som bad, toiletter, omklædning, køkken, lounge mm. for ro- og kajakklub. (Deres nuværende bygningerne er skadet af råd).

x

x

Opfyld af et areal udenfor det nuværende dige mod Øresund, og en udflytning af diget, hvilket vil skabe mulighed for bedre plads til diverse aktiviteter/faciliteter, et større fælles klubhus med faciliteter til brug for alle foreninger, en væsentligt forbedret sammenhæng mellem havn og strand samt mere plads til flere parkeringspladser.

 

x

Permanent udflytning af stranden, så bredden af stranden øges, samtidig med at vanddybden øges. Dette vil en skabe væsentlig bedre oplevelse for de badende på stranden, der i dag klager over for lav vanddybde og for lidt plads på stranden.

 

x

Forlængelse af badebro, så det er muligt for flere at komme ud på dybt vand.

x

x

Havnebad/badeanstalt med bedre faciliteter for badende.

 

x

Flere muligheder for at komme tæt på vandet.

x

x

Nye brugere

 

 

Mindre legeinstallationer

x

x

Et større legeområde med havnerelaterede aktiviteter, vil tiltrække børnefamilier.

 

x

Mere samarbejde på tværs af foreningerne kan tiltrække nye brugere.

x

x

Bedre forbindelser til omgivelserne, så havnen og stranden bliver et foretrukket udflugtsmål.

x

x

 

Økonomi

 

Budget for Nivå Havn og Strandpark inkl. faciliteter til vinterbadere

Øget drift

Projekt-

ledelse

Rådgiver, projektering, kommunikation, anlæg, aktiviteter mm

2017

0,30

 

 

0,30

2018

2,00

 

0,20

1,80

2019

2,70

 

0,25

2,45

2020

2,60

 

0,25

2,35

2021-2030

1,00

1,00

 

 

Samlet

8,60

1,00

0,70

6,90

 

Samlet set er der 6,9 mio kr. til udvikling af Nivå Havn og Strandpark. De mange forslag, der ligger i de to modeller vil ikke kunne udføres indenfor budgettet, der skal således foretages en grundig prioritering eller etapedeling.

 

Fundraising

Skal der søges midler via fonde skal projektet være af høj arkitektonisk og funktionel kvalitet. Der skal være noget nyskabende og anderledes i projektet. To fonde har et stort fokus på havne, kyster og hele det blå miljø lige for øjeblikket, nemlig Lokale og Anlægsfonden samt Nordeafonden. Begge fonde sætter baren højt og har et primært fokus på udviklingen af nye aktivitetsmuligheder, som tilgodeser mange forskellige brugere. Mobilitetsløsninger og lignende infrastruktur vil typisk ikke være en del af fondenes fokus. Der er muligheder for fundraising til projektet, såfremt det får en karakter, og et indhold fondene har fokus på. Der har allerede været en indledende dialog med Lokale og Anlægsfonden, som har givet udtryk for, at Nivå Havn med dets mange foreninger og forskellige brugere er interessant i deres perspektiv. Lokale og anlægsfonden støtter typisk med 15-20 % og det må generelt forventes, at selvom det lykkes at fundraise til projektet skal kommunen bære den overvejende del af budgettet.

Administrationens anbefaling

I strategien for Fremtidens Fredensborg Kommune er en af de konkrete indsatser frem mod 2020 at styrke forbindelserne mellem Nivå bymidte, Nivås attraktioner samt forbedret adgang til Nivå Havn og Strandpark herunder for de bløde trafikanter. Arbejdet med udviklingsplanen omfatter alene Nivå Havn og Strandpark, hvilket betyder, at der ikke i denne omgang arbejdes med løsninger, der inddrager Strandvejen og de udfordringer, den skaber for området.  Et projekt hvor der arbejdes med styrkelse af forbindelser og større tryghed i trafikken i Nivå ligger inden for Infrastruktur- og Trafikudvalgets kompetenceområde jf. styrelsesvedtægten. Det er administrationens vurdering, at skal problemer med tryghed i trafikken, manglende parkeringsmuligheder og bedre tilgængelighed til havn og strandpark løses, er det nødvendigt at inddrage Strandvejen i løsningen.

Flere af forslagene i model A+ vil have en betragtelig større anlægsøkonomi for eksempel havnebad, opfyldning mod Øresund til større fælles anlæg og udvidelse af strandarealet til glæde for strandens gæster, end model A.

På nuværende stadie er det ikke muligt at vurdere anlægsøkonomien i de to modeller. Den egentlige prioritering eller etapedeling af de mange forslag afventer den endelige udviklingsplan, hvor der er mulighed for at lave en estimering af økonomien. Det vurderes, at de mange forslag i A+ modellen kan skabe en urealistisk forventning hos havnens og strandens brugere, som ikke kan indfries pga. økonomien. Derfor vil administrationen anbefale, at der udarbejdes en udviklingsplan på baggrund af model A, som omfatter de vigtigste udviklingstiltag.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Bedre forhold for gående og cyklende ved havn og strandpark kan være med til at fremme borgernes mulighed for at komme ud i naturen og være aktive og styrke deres fysiske såvel som mentale sundhed i form af motion og socialt samvær på tværs af generationer og etnicitet.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

I forbindelse med udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark er forvaltningen fordelt på flere udvalg. Dermed bliver det Økonomiudvalget, der samordner løsningerne.

 • Udvalget for Fritid og Idræt varetager forvaltningen af Nivå Havn og Strandpark
 • Udvalget for Plan, Miljø og Klima varetager forvaltningen vedrørende lokalplanlægning og diverse myndighedstilladelser
 • Udvalget for Infrastruktur og Trafik varetager vej og trafikområder til og fra havnen

 

Indstilling

 1. At det anbefales overfor Infrastruktur- og Trafikudvalget, at der udarbejdes en sag med henblik på at løse mobilitetsudfordringerne til og omkring Nivå Havn og Strandpark.
 2. At der udarbejdes en udviklingsplan på baggrund af model A.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Udvalget anbefaler model A+ (den store model), således at ny fremtidig lokalplan ikke begrænser udviklingsmulighederne i Nivå Havn og Strandpark.